Translations into English:

  • inulin syrup   

Example sentences with "syrop inulinowy", translation memory

add example
Wyprodukowany cukier, izoglukoza oraz syrop inulinowy przekraczający zagwarantowane ilości jest traktowany jako cukier C, izoglukoza C oraz syrop inulinowy CSugar, isoglucose and insulin syrup produced in excess of the quantity guaranteed shall be treated as C sugar, C isoglucose and C insulin syrup
Państwa członkowskie przydzielają kwotę każdemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie z artMember States shall allocate a quota to each undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup established in its territory and approved in accordance with Article
cukier kwotowy, izoglukoza kwotowa i kwotowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego w ramach kwoty danego przedsiębiorstwaquota sugar, quota isoglucose and quota inulin syrup mean any quantity of sugar, isoglucose or inulin syrup production attributed to a specific marketing year under the quota of the undertaking concerned
izoglukozę C i syrop inulinowy CC isoglucose and C inulin syrup
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że państwa członkowskie wydają zatwierdzenie na wniosek przedsiębiorstwa produkującego cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy, a także na wniosek zakładów przetwarzających te produkty na jeden z produktów określonych w art. ‧ wspomnianego rozporządzeniaUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Member States grant approval, on request, to undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup or to undertakings that process these products into a product included in the list referred to in Article ‧ of that Regulation
Produkt (cukier, izoglukoza lub syrop inulinowyProduct concerned (sugar, isoglucose or inulin syrup
W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjnaUnder the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
produkt został wywieziony bez refundacji lub opłat wyrównawczych jako cukier biały lub cukier surowy, który nie został poddany denaturacji, lub w postaci syropów uzyskanych przed cukrem w formie stałej i objętych kodami CN ‧ ‧ i ‧ ‧, takich jak izoglukoza w stanie naturalnym lub syrop inulinowy w stanie naturalnymthe product has been exported without either refund or levy as white sugar or raw sugar that has not been denatured or as syrups obtained prior to sugar in solid form and falling within CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, such as isoglucose in its natural state or inulin syrup in its natural state
W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrUnder the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego rozporządzenia dowód określony w art. ‧ jest w posiadaniu właściwej agencji Państwa Członkowskiego produkcji, bez względu na to, z którego z Państw Członkowskich cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C zostały wywiezionewithout prejudice to the other provisions of this Regulation, the proof referred to in Article ‧ is in the possession of the competent agency of the Member State of production whichever the Member State of export of the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup may have been
Izoglukoza przemysłowa i przemysłowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego, przeznaczoną do produkcji przemysłowej jednego z produktów, o których mowa w art. ‧ ustindustrial isoglucose and industrial inulin syrup mean any quantity of isoglucose or inulin syrup production attributed to a specific marketing year, intended for the production by the industry of one of the products referred to in Article
W celu zapewnienia skutecznej kontroli produkcji podmiotów gospodarczych produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy, należy przygotować system zatwierdzania podmiotów gospodarczych, a zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu należy przedstawiać szczegółowe informacje związane z realizowaną przez niech produkcjąIn order to provide for an efficient control of the production of operators producing sugar, isoglucose or inulin syrup, an approval system for operators should be established and detailed information in relation to their production should be submitted to the Member State concerned
ten sam artykuł stanowi również, że zostaną ustalone opłaty za cukier C, izoglukozę C i syrop inulinowy C, których dowód wywozu w stanie naturalnym, w wymaganym okresie, nie został dostarczony do określonej datywhereas the same Article also lays down that a charge will be levied on C sugar, C isoglucose and C inulin syrup proof of whose export in the natural state within the required period has not been furnished at a date to be determined
W roku gospodarczym ‧/‧ przyznaje się państwom członkowskim kwotę przejściową na syrop inulinowy w wysokości ‧ ton w stanie suchym, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego/izoglukozy, zgodnie z podziałem znajdującym się w załączniku ‧ część CFor the ‧/‧ marketing year, a transitional inulin syrup quota of ‧ tonnes of dry matter, expressed as white sugar/isoglucose equivalent, shall be allocated to the Member States in accordance with the breakdown in part C of Annex II
Do celów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, „produkcja syropu inulinowego” oznacza łączną ilość produktu otrzymanego po procesie hydrolizy inuliny lub oligofruktozy, zawierającego w stanie suchym ‧% fruktozy w masie w wolnej postaci lub w postaci sacharozy, niezależnie od zawartości fruktozy w nadwyżce ponad ten limit, wyrażonej jako sucha masa odpowiednika cukru/izoglukozy i ustalona dla każdego przedsiębiorstwa produkującego syrop inulinowy zgodnie z ustFor the purposes of Articles ‧ to ‧ of Regulation (EC) No
pewne produkty chemiczne lub farmaceutyczne zawierające cukier, izoglukozę lub syrop inulinowycertain products of the chemical or pharmaceutical industry which contain sugar, isoglucose or inulin syrup
Opłaty produkcyjne na syrop inulinowyProduction levy for inulin syrup
izoglukozę lub syrop inulinowy wyprodukowane przez dane przedsiębiorstwo, z podaniem ilości w ramach kwoty, poza kwotą lub przeniesionych zgodnie z art. ‧ lub art. ‧ rozporządzenia nr (WEisoglucose or inulin syrup produced by that undertaking specifying the quantities under quota and in excess of the quota carried forward in accordance with Articles ‧ or ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧; and
produkt został wywieziony bez refundacji jako cukier biały, izoglukoza nieprzetworzona lub syrop inulinowy nieprzetworzonythe product has been exported without refund as white sugar, unprocessed isoglucose or unprocessed inulin syrup
Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, Komisja sporządza wykaz produktów, do których wytwarzania stosuje się cukier przemysłowy, izoglukozę przemysłową lub przemysłowy syrop inulinowyIn accordance with the procedure referred to in Article ‧ the Commission shall draw up a list of products for the production of which industrial sugar, industrial isoglucose or industrial inulin syrup is used
wspólna organizacja rynku cukru regulowana rozporządzeniem nr ‧ została rozszerzona na syrop inulinowy objęty kodami CN ‧ ‧ iWhereas the common organization of the market in sugar governed by Regulation (EEC) No ‧ has been extended to inulin syrup falling within CN codes ex ‧ ‧ and
Kwoty cukru, izoglukozy i syropu inulinowego posiadane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ przez przedsiębiorstwa produkujące cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy podlegają opłacie produkcyjnejA production charge shall be levied on the sugar quota, the isoglucose quota and the inulin syrup quota held by undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup as referred to in Article
Cukier przemysłowy, izoglukoza przemysłowa lub przemysłowy syrop inulinowy są zastrzeżone do produkcji jednego z produktów określonych w ust. ‧, w przypadku gdyIndustrial sugar, industrial isoglucose or industrial inulin syrup shall be reserved for the production of one of the products referred to in paragraph ‧ when
Począwszy od roku gospodarczego ‧/‧, kwoty cukru, izoglukozy i syropu inulinowego przydzielone przedsiębiorstwom produkującym cukier, izoglukozę i syrop inulinowy podlegają opłacie produkcyjnejAs from the marketing year ‧/‧, a production charge shall be levied on the sugar quota, the isoglucose quota and the inulin syrup quota held by undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "syrop inulinowy".Found in 1.03 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.