Translations into English:

  • inulin syrup   

Example sentences with "syrop inulinowy", translation memory

add example
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje zatwierdzanie przedsiębiorstw przetwarzających cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy na jeden z produktów zawartych w art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ provides for approval of undertakings processing sugar, isoglucose or inulin syrup into one of the industrial products referred to in Article ‧ of that Regulation
pl Przedsiębiorstwo produkujące cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy, któremu do dnia ‧ lipca ‧ r., a w przypadku Bułgarii i Rumunii do dnia ‧ stycznia ‧ r. przydzielono kwotę, ma prawo do pomocy restrukturyzacyjnej udzielanej na tonę kwoty, której się zrzeka, pod warunkiem że przedsiębiorstwo to w ciągu jednego roku gospodarczego w latach gospodarczych ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧ i
en Any undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup to which a quota has been allocated by ‧ July ‧, or by ‧ January ‧ in the case of Bulgaria and Romania, shall be entitled to a restructuring aid per tonne of quota renounced, provided that during one of the marketing years ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧ and ‧/‧ it
pl syrop inulinowy, jako ekwiwalent cukru/izoglukozy wyrażony w suchej masie, objęty kodem CN ex
en inulin syrup, expressed as dry matter equivalent sugar/isoglucose, falling within CN code ex
pl Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ust. ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz art. ‧, kwotami A i B dla przedsiębiorstw produkujących cukier, przedsiębiorstw produkujących izoglukozę oraz przedsiębiorstw produkujących syrop inulinowy są kwoty przyznane przez Państwa Członkowskie na rok gospodarczy ‧ przed zastosowaniem przepisu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, skorygowane według podstawowych ilości ustalonych w ust. ‧ zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ ust
en Without prejudice to Article ‧),, and and Article ‧, the A and B quotas of undertakings producing sugar, undertakings producing isoglucose and undertakings producing insulin syrup shall be those assigned by the Member States for the ‧ marketing year before application of Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, adjusted according to the basic quantities fixed in paragraph ‧ in accordance with the procedure laid down in Article
pl niektóre produkty chemiczne lub farmaceutyczne zawierające cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy
en certain products of the chemical or pharmaceutical industry which contain sugar, isoglucose or inulin syrup
pl wyprodukowane przez nie izoglukozę i syrop inulinowy objęte kwotami A i B
en isoglucose and inulin syrup produced by it under quotas A and B
pl Pierwszym krokiem w dostosowaniu gwarancji, powinno być rozdzielenie różnicy odnotowanej dla danego roku gospodarczego między wolumenem potencjalnego wywozu ze Wspólnoty, a kwotą ustanowioną w Porozumieniu między cukier, izoglukozę oraz syrop inulinowy, proporcjonalnie do udziału kwot każdego z tych produktów w całkowitej kwocie ustanowionej dla wszystkich tych trzech produktów dla Wspólnoty
en As a first step in adjusting the guarantees, the difference recorded for a given marketing year between the Community
pl Państwa członkowskie na wniosek przedsiębiorstwa produkującego cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy lub przedsiębiorstwa przetwarzającego te produkty na jeden z produktów zawartych w wykazie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, dokonują zatwierdzenia takiego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że
en On request, Member States shall grant an approval to an undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup or to an undertaking that processes these products into a product included in the list referred to in Article ‧ provided that the undertaking
pl najwyższej opłaty przywozowej stosowanej w odniesieniu do danego produktu w ciągu okresu obejmującego rok gospodarczy, w trakcie którego dany cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C zostały wyprodukowane i sześć miesięcy od tego roku gospodarczego oraz
en the highest import charges applicable to the product concerned during the period comprising the marketing year during which the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup concerned was produced and the six months following that marketing year
pl Opłaty produkcyjne na syrop inulinowy
en Production levy for inulin syrup
pl Kwoty cukru, izoglukozy i syropu inulinowego posiadane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ przez przedsiębiorstwa produkujące cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy podlegają opłacie produkcyjnej
en A production charge shall be levied on the sugar quota, the isoglucose quota and the inulin syrup quota held by undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup as referred to in Article
pl W przypadku, gdy szacunek podstawowej opłaty produkcyjnej na cukier i syrop inulinowy wynosi ostatecznie co najmniej ‧% maksymalnej kwoty, określonej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr‧, kwota jednostkowa zaliczki stanowi ‧% kwoty maks ymalnej
en Where the estimate of the basic production levy on sugar and inulin syrup is at least ‧ % of the maximum amount referred to in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, the unit amount of the advance payment shall be ‧ % of that maximum amount
pl Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy wyprodukowane w roku gospodarczym w ilościach przekraczających kwotę, o której mowa w art. ‧, mogą być
en The sugar, isoglucose or inulin syrup produced during a marketing year in excess of the quota referred to in Article ‧ may be
pl Ust. ‧ stosuje się również do określania kwoty jednostkowej zaliczki w odniesieniu do opłaty B na cukier i syrop inulinowy, biorąc pod uwagę kwotę maksymalną, określoną w art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Paragraph ‧ shall also apply for determining the unit amount of the advance payment in respect of the B levy on sugar and inulin syrup, taking into account the maximum amount referred to in Article ‧) and of Regulation (EC) No
pl cukier C, izoglukoza C, syrop inulinowy C lub odpowiadająca im ilość w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ opuściła wspólnotowy obszar celny nie później niż ‧ dni od dnia ‧ stycznia określonego w lit. b
en the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup or a corresponding quantity within the meaning of Article ‧ has left the customs territory of the Community not later than ‧ days after the ‧ January referred to in point (b
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że państwa członkowskie wydają zatwierdzenie na wniosek przedsiębiorstwa produkującego cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy, a także na wniosek zakładów przetwarzających te produkty na jeden z produktów określonych w art. ‧ wspomnianego rozporządzenia
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Member States grant approval, on request, to undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup or to undertakings that process these products into a product included in the list referred to in Article ‧ of that Regulation
pl W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna
en Under the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
pl Syrop inulinowy oznacza
en Inulin syrup means
pl Państwa Członkowskie przydzielają kwotę każdemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy prowadzącemu działalność na jego terytorium oraz zatwierdzonemu na mocy art
en The Member States shall allocate a quota to each undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup established in its territory and approved under Article
pl Syrop inulinowy pojawia się w formie produktu zazwyczaj w momencie, gdy inulina lub jej oligofruktozy przejdą proces znany jako hydroliza i pierwsze odparowanie
en Inulin syrup in product form generally appears as such from the moment that the inulin or its oligofructoses have undergone the process known as hydrolysis and first evaporation
pl Dla właściwego funkcjonowania, wspólna polityka rolna wymaga wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, obejmującej w szczególności cukier oraz izoglukozę i syrop inulinowy, które są ciekłymi substytutami cukru
en In order to work properly, the common agricultural policy requires a common organisation of the markets in the sugar sector covering, in particular, sugar and isoglucose and insulin syrup, which are liquid substitutes for sugar
pl produkt końcowy: cukier, syrop inulinowy lub izoglukoza
en end product means sugar, inulin syrup or isoglucose
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "syrop inulinowy".Found in 0.747 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.