Translations into English:

  • inulin syrup   

Example sentences with "syrop inulinowy", translation memory

add example
pl pewne produkty chemiczne lub farmaceutyczne zawierające cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy
en certain products of the chemical or pharmaceutical industry which contain sugar, isoglucose or inulin syrup
pl W celu zapewnienia skutecznej kontroli produkcji podmiotów gospodarczych produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy, należy przygotować system zatwierdzania podmiotów gospodarczych, a zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu należy przedstawiać szczegółowe informacje związane z realizowaną przez niech produkcją
en In order to provide for an efficient control of the production of operators producing sugar, isoglucose or inulin syrup, an approval system for operators should be established and detailed information in relation to their production should be submitted to the Member State concerned
pl izoglukozę C i syrop inulinowy C
en C isoglucose and C inulin syrup
pl Jeśli przyjmuje się współczynnik zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, Państwa Członkowskie, zgodnie z przepisami tego ustępu, określają do ‧ listopada w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego, dodatkowe opłaty dla każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier, każdego przedsiębiorstw a produkującego izoglukozę oraz każdego przedsiębiorstwa produkującego syrop inulinowy, które mają być uiszczone przez producentów
en If a coefficient is adopted in accordance with Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ the Member States shall, in accordance with the provisions of that paragraph, determine for each sugar-producing undertaking, for each isoglucose-producing undertaking and for each inulin syrup-producing undertaking, before ‧ November in respect of the preceding marketing year, the additional levy to be paid by the manufacturers in question
pl W przypadkach działania siły wyższej właściwa agencja Państwa Członkowskiego, na którego terytorium cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C zostały wyprodukowane, podejmuje decyzję w sprawie niezbędnych środków na podstawie okoliczności powoływanych przez zainteresowaną stronę
en In cases of force majeure, the competent agency of the Member State on whose territory the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup was produced shall decide on the necessary measures on the basis of the circumstances cited by the party concerned
pl Kwoty cukru, izoglukozy i syropu inulinowego posiadane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ przez przedsiębiorstwa produkujące cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy podlegają opłacie produkcyjnej
en A production charge shall be levied on the sugar quota, the isoglucose quota and the inulin syrup quota held by undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup as referred to in Article
pl przed dniem ‧ września każdego roku, w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier, izoglukozę i syrop inulinowy znajdującego się na jego obszarze, o ostatecznej produkcji cukru, izoglukozy i syropu inulinowego dla poprzedniego roku obrotowego, określonej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en before ‧ September each year in respect of every sugar-producing, isoglucose producing and inulin-syrup producing undertaking situated on its territory, the final sugar, isoglucose and inulin syrup production, as determined in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, for the preceding marketing year
pl Syrop inulinowy
en Inulin syrup
pl produkt końcowy: cukier, syrop inulinowy lub izoglukoza
en end product means sugar, inulin syrup or isoglucose
pl Opłaty produkcyjne na syrop inulinowy
en Production levy for inulin syrup
pl W przypadku gdy cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C są wywożone z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż to, w którym zostały wyprodukowane, środki te są podejmowane po otrzymaniu, w odpowiednim przypadku, opinii właściwych władz tego Państwa Członkowskiego
en Where the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup is exported from the territory of a Member State other than that in which it has been produced, those measures shall be taken after receiving the opinion, where appropriate, of the competent authorities of that Member State.`
pl Cukier przemysłowy, izoglukoza przemysłowa lub przemysłowy syrop inulinowy są zastrzeżone do produkcji jednego z produktów określonych w ust. ‧, w przypadku gdy
en Industrial sugar, industrial isoglucose or industrial inulin syrup shall be reserved for the production of one of the products referred to in paragraph ‧ when
pl bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego rozporządzenia dowód określony w art. ‧ jest w posiadaniu właściwej agencji Państwa Członkowskiego produkcji, bez względu na to, z którego z Państw Członkowskich cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C zostały wywiezione
en without prejudice to the other provisions of this Regulation, the proof referred to in Article ‧ is in the possession of the competent agency of the Member State of production whichever the Member State of export of the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup may have been
pl W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna
en Under the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
pl Syrop inulinowy oznacza
en Inulin syrup means
pl Zasady takie powinny przewidywać w szczególności opłatę, która będzie nakładana na cukier C, izoglukozę C i syrop inulinowy C, określone w ust. ‧, dla których nie przedstawiono żadnego dowodu, przed datą, która zostanie określona, potwierdzającego ich wywóz bez dalszego przetworzenia w ciągu ustanowionego okresu czasu
en These rules shall provide in particular for a charge to be levied on C sugar, C isoglucose and C insulin syrup as referred to in paragraph ‧ for which no proof has been supplied, by a date to be determined, that it has been exported without further processing within the time laid down
pl syrop inulinowy objęty kodami CN ‧ i
en inulin syrup falling within CN codes ‧ ‧ and
pl produkt został wywieziony bez refundacji jako cukier biały, izoglukoza nieprzetworzona lub syrop inulinowy nieprzetworzony
en the product has been exported without refund as white sugar, unprocessed isoglucose or unprocessed inulin syrup
pl przed dniem ‧ marca każdego roku i w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier i produkującego syrop inulinowy znajdującego się na jego obszarze, o tymczasowej produkcji cukru i syropu inulinowego w bieżącym roku obrotowym, określonej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en before ‧ March each year and in respect of each sugar-producing and each inulin syrup-producing undertaking situated on its territory, the provisional sugar and inulin syrup production for the current marketing year, determined in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy wyprodukowane w roku gospodarczym w ilościach przekraczających kwotę, o której mowa w art. ‧, mogą być
en The sugar, isoglucose or inulin syrup produced during a marketing year in excess of the quota referred to in Article ‧ may be
pl surowiec przemysłowy oznacza cukier przemysłowy, izoglukozę przemysłową lub przemysłowy syrop inulinowy w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr
en industrial raw material means industrial sugar, industrial isoglucose or industrial inulin syrup as referred to in Article ‧ and of Regulation (EC) No
pl przy danym przyroście w handlu niektórymi produktami określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia (EWG) nr ‧ oraz cukru białego i surowego cukru krystalicznego, możliwość dostosowania refundacji powinna być rozszerzana na te produkty na tych samych warunkach i, w celu zapewnia równości traktowania, na izoglukozę i syropu inulinowy, wywożone w stanie naturalnym
en Whereas, given the increase in trade in certain products referred to in Article ‧ (d) of Regulation (EEC) No ‧ and white and raw candy sugar, the possibility of adjusting refunds should be extended to those products under the same conditions and, in order to ensure equal treatment, to isoglucose and inulin syrup exported in the natural state
pl syrop inulinowy objęty kodami CN ‧ i
en inulin syrup falling within CN codes ‧ and
pl Począwszy od roku gospodarczego ‧/‧, kwoty cukru, izoglukozy i syropu inulinowego przydzielone przedsiębiorstwom produkującym cukier, izoglukozę i syrop inulinowy podlegają opłacie produkcyjnej
en As from the marketing year ‧/‧, a production charge shall be levied on the sugar quota, the isoglucose quota and the inulin syrup quota held by undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że państwa członkowskie wydają zatwierdzenie na wniosek przedsiębiorstwa produkującego cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy, a także na wniosek zakładów przetwarzających te produkty na jeden z produktów określonych w art. ‧ wspomnianego rozporządzenia
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Member States grant approval, on request, to undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup or to undertakings that process these products into a product included in the list referred to in Article ‧ of that Regulation
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "syrop inulinowy".Found in 0.513 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.