Translations into English:

  • inulin syrup   

Example sentences with "syrop inulinowy", translation memory

add example
pl produkt został wywieziony bez refundacji lub opłat wyrównawczych jako cukier biały lub cukier surowy, który nie został poddany denaturacji, lub w postaci syropów uzyskanych przed cukrem w formie stałej i objętych kodami CN ‧ ‧ i ‧ ‧, takich jak izoglukoza w stanie naturalnym lub syrop inulinowy w stanie naturalnym
en the product has been exported without either refund or levy as white sugar or raw sugar that has not been denatured or as syrups obtained prior to sugar in solid form and falling within CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, such as isoglucose in its natural state or inulin syrup in its natural state
pl W tym celu cały cukier biały, cukier surowy, cukier inwertowany i syropy lub, w odpowiednim przypadku, izoglukoza lub syrop inulinowy, faktycznie produkowane przez przedsiębiorstwo należy traktować jak produkcję przedsiębiorstwa
en For this purpose all the white sugar, raw sugar, invert sugar and syrups or, as the case may be, isoglucose or inulin syrup actually produced by an undertaking should be treated as that undertaking
pl wyprodukowane przez nie izoglukozę i syrop inulinowy objęte kwotami A i B
en isoglucose and inulin syrup produced by it under quotas A and B
pl W celu zapewnienia skutecznej kontroli produkcji podmiotów gospodarczych produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy, należy przygotować system zatwierdzania podmiotów gospodarczych, a zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu należy przedstawiać szczegółowe informacje związane z realizowaną przez niech produkcją
en In order to provide for an efficient control of the production of operators producing sugar, isoglucose or inulin syrup, an approval system for operators should be established and detailed information in relation to their production should be submitted to the Member State concerned
pl Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy wyprodukowane w roku gospodarczym w ilościach przekraczających kwotę, o której mowa w art. ‧, mogą być
en The sugar, isoglucose or inulin syrup produced during a marketing year in excess of the quota referred to in Article ‧ may be
pl produkt został wywieziony bez refundacji jako cukier biały, izoglukoza nieprzetworzona lub syrop inulinowy nieprzetworzony
en the product has been exported without refund as white sugar, unprocessed isoglucose or unprocessed inulin syrup
pl przy danym przyroście w handlu niektórymi produktami określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia (EWG) nr ‧ oraz cukru białego i surowego cukru krystalicznego, możliwość dostosowania refundacji powinna być rozszerzana na te produkty na tych samych warunkach i, w celu zapewnia równości traktowania, na izoglukozę i syropu inulinowy, wywożone w stanie naturalnym
en Whereas, given the increase in trade in certain products referred to in Article ‧ (d) of Regulation (EEC) No ‧ and white and raw candy sugar, the possibility of adjusting refunds should be extended to those products under the same conditions and, in order to ensure equal treatment, to isoglucose and inulin syrup exported in the natural state
pl Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ust. ‧, ‧, ‧ i ‧ oraz art. ‧, kwotami A i B dla przedsiębiorstw produkujących cukier, przedsiębiorstw produkujących izoglukozę oraz przedsiębiorstw produkujących syrop inulinowy są kwoty przyznane przez Państwa Członkowskie na rok gospodarczy ‧ przed zastosowaniem przepisu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, skorygowane według podstawowych ilości ustalonych w ust. ‧ zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ ust
en Without prejudice to Article ‧),, and and Article ‧, the A and B quotas of undertakings producing sugar, undertakings producing isoglucose and undertakings producing insulin syrup shall be those assigned by the Member States for the ‧ marketing year before application of Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, adjusted according to the basic quantities fixed in paragraph ‧ in accordance with the procedure laid down in Article
pl Syrop inulinowy oznacza
en Inulin syrup means
pl cukier eksportowany, izoglukoza eksportowana i eksportowany syrop inulinowy oznaczają ilość cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego, eksportowaną do państw trzecich w trakcie określonego roku gospodarczego, w ramach umów zawartych zgodnie z art. ‧ Traktatu
en exported sugar, exported isoglucose and exported inuline syrup mean the quantity of sugar, isoglucose or inuline syrup exported to third countries during a given marketing year within the limits of the agreements concluded pursuant to Article ‧ of the Treaty
pl W ramach wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru od przedsiębiorstw produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy pobierana jest opłata produkcyjna
en Under the common organisation of the markets in the sugar sector, a production charge is levied on undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup
pl cukier kwotowy, izoglukoza kwotowa i kwotowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego w ramach kwoty danego przedsiębiorstwa
en quota sugar, quota isoglucose and quota inulin syrup mean any quantity of sugar, isoglucose or inulin syrup production attributed to a specific marketing year under the quota of the undertaking concerned
pl W przypadku gdy cukier C, izoglukoza C lub syrop inulinowy C wyprodukowane przez producenta składowane są w celu ich wywiezienia w silosie, magazynie lub zbiorniku znajdującym się w miejscu położonym poza fabryką producenta, w Państwie Członkowskim produkcji lub innym Państwie Członkowskim, w którym składowane są inne cukry, izoglukozy lub syropy inulinowe przez innych producentów lub przez danego producenta, bez możliwości dokonania ich rozróżnienia, wszystkie cukry, izoglukozy lub syropy inulinowe w ten sposób składowane muszą zostać poddane kontroli administracyjnej zapewniającej gwarancje równoważne do kontroli celnej, do momentu przyjęcia zgłoszenia wywozowego określonego w art. ‧ ust. ‧ lit. b), i podlegają kontroli celnej od momentu wymienionego przyjęcia
en Where the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup produced by a manufacturer is stored, with a view to its export, in a silo, warehouse or tank located in a place outside the factory of the manufacturer, in the Member State of production or in another Member State, in which are stored other sugars or isoglucose or inulin syrups produced by other manufacturers or by the manufacturer in question, without it being possible to distinguish physically between them, all of the sugars, isoglucose or inulin syrups so stored must be placed under an administrative control providing equivalent guarantees to those of customs control until the acceptance of the export declaration referred to in Article ‧ (b) and be kept under customs control as from the moment of the said acceptance
pl cukier C, izoglukoza C, syrop inulinowy C lub odpowiadająca im ilość w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ opuściła wspólnotowy obszar celny nie później niż ‧ dni od dnia ‧ stycznia określonego w lit. b
en the C sugar, C isoglucose or C inulin syrup or a corresponding quantity within the meaning of Article ‧ has left the customs territory of the Community not later than ‧ days after the ‧ January referred to in point (b
pl Pierwszym krokiem w dostosowaniu gwarancji, powinno być rozdzielenie różnicy odnotowanej dla danego roku gospodarczego między wolumenem potencjalnego wywozu ze Wspólnoty, a kwotą ustanowioną w Porozumieniu między cukier, izoglukozę oraz syrop inulinowy, proporcjonalnie do udziału kwot każdego z tych produktów w całkowitej kwocie ustanowionej dla wszystkich tych trzech produktów dla Wspólnoty
en As a first step in adjusting the guarantees, the difference recorded for a given marketing year between the Community
pl cukier, izoglukoza i syrop inulinowy
en sugar, isoglucose and inulin syrup
pl artykuł ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ przewiduje, że cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C nie mogą być zbyte na wewnętrznym rynku Wspólnoty i muszą być wywiezione w stanie naturalnym przed dniem ‧ stycznia, po zakończeniu danego roku gospodarczego
en Whereas Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ lays down that C sugar, C isoglucose and C inulin syrup may not be disposed of on the Community
pl Cukier przemysłowy, izoglukoza przemysłowa lub przemysłowy syrop inulinowy są zastrzeżone do produkcji jednego z produktów, o których mowa w ust. ‧, w przypadku gdy
en Industrial sugar, industrial isoglucose or industrial inulin syrup shall be reserved for the production of one of the products referred to in paragraph ‧ when
pl produkt końcowy: cukier, syrop inulinowy lub izoglukoza
en end product means sugar, inulin syrup or isoglucose
pl izoglukozę lub syrop inulinowy wyprodukowane przez dane przedsiębiorstwo, z podaniem ilości w ramach kwoty, poza kwotą lub przeniesionych zgodnie z art. ‧ lub art. ‧ rozporządzenia nr (WE
en isoglucose or inulin syrup produced by that undertaking specifying the quantities under quota and in excess of the quota carried forward in accordance with Articles ‧ or ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧; and
pl Izoglukoza przemysłowa i przemysłowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego, przeznaczoną do produkcji przemysłowej jednego z produktów, o których mowa w art. ‧ ust
en industrial isoglucose and industrial inulin syrup mean any quantity of isoglucose or inulin syrup production attributed to a specific marketing year, intended for the production by the industry of one of the products referred to in Article
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że państwa członkowskie wydają zatwierdzenie na wniosek przedsiębiorstwa produkującego cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy, a także na wniosek zakładów przetwarzających te produkty na jeden z produktów określonych w art. ‧ wspomnianego rozporządzenia
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Member States grant approval, on request, to undertakings producing sugar, isoglucose or inulin syrup or to undertakings that process these products into a product included in the list referred to in Article ‧ of that Regulation
pl syrop inulinowy oznacza bezpośredni produkt otrzymany w wyniku hydrolizy inuliny lub oligofruktoz, zawierający w stanie suchym co najmniej ‧ % fruktozy w postaci wolnej lub w postaci sacharozy, wyrażony w ekwiwalencie cukru/izoglukozy
en inulin syrup means the immediate product obtained by hydrolysis of inulin or oligofructoses, containing in the dry state at least ‧ % fructose in free form or as sucrose, and expressed as sugar/isoglucose equivalents
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "syrop inulinowy".Found in 0.82 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.