pronunciation: IPA: ˈtarʧ̑ɲic ɲiʃˈʧ̑ɨʨ̑ɛl

Translations into English:

  • San José scale   
     
    zool. zoologia Quadraspidiotus perniciosus , owad z rodziny tarcznikowatych, szkodnik drzew owocowych
     
    zool. zoologia, zoologiczny Quadraspidiotus perniciosus, owad z rodziny tarcznikowatych, szkodnik drzew owocowych

Example sentences with "tarcznik niszczyciel", translation memory

add example
pl w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela
en on control of San José Scale
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Prawna
en Report on the proposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Committee on Legal Affairs
pl Państwa członkowskie odwołują środki podjęte w celu kontroli lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela, tylko jeżeli jego obecność nie zostanie wykryta
en The Member States shall revoke the measures taken to control San José Scale or to prevent it from spreading only if San José Scale is no longer found to be present
pl Niniejsza dyrektywa określa niezbędne środki podejmowane przez Państwa Członkowskie w celu zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus Comst
en This Directive concerns the minimum measures to be taken within the Member States to control San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) and to prevent it from spreading
pl Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanie
en Control of San José Scale * (Rule ‧) (vote
pl DYREKTYWA RADY z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela
en COUNCIL DIRECTIVE of ‧ December ‧ on control of San José Scale
pl W przypadku stwierdzenia wystąpienia tarcznika niszczyciela państwa członkowskie wyznaczają obszar zarażony oraz strefę bezpieczeństwa dostatecznie dużą, aby zapewnić ochronę obszarów otaczających
en When an occurrence of San José Scale is recorded, Member States shall demarcate the contaminated area and a safety zone large enough to ensure the protection of the surrounding areas
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela została znacząco zmieniona
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on control of San José Scale has been substantially amended
pl najbardziej szkodliwym dla drzewiastych roślin dwuliściennych jest tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus Comst
en Whereas one of the organisms most harmful to woody dicotyledonous plants is San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on control of San José Scale (Codified version
pl Państwa Członkowskie zapewniają, by zezwolenia określone w ust. ‧ były udzielane jedynie w przypadkach, gdy po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli zagwarantowane zostanie, że nie nastąpi zakłócenie procesu zwalczania tarcznika niszczyciela oraz że nie powstanie ryzyko rozprzestrzenienia się tego szkodnika
en The Member States shall ensure that the authorisations referred to in paragraph ‧ are granted only where adequate controls guarantee that they do not prejudice the control of San José Scale and create no risk of the spread of this pest
pl Państwa Członkowskie stanowią, że na zarażonych obszarach i w strefach bezpieczeństwa rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela muszą zostać poddane właściwym zabiegom, w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego szkodnika
en The Member States shall provide that, in contaminated areas and safety zones, San José Scale host plants must be appropriately treated to control this pest and prevent it from spreading
pl roślina żywicielska tarcznika niszczyciela oznacza roślinę gatunku Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L
en San José Scale host plants means plants of the genera Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L
pl Państwa członkowskie mogą przyjąć dodatkowe lub bardziej rygorystyczne przepisy, które mogą być niezbędne do zwalczania albo zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela
en Member States may adopt such additional or stricter provisions as may be required to control San José Scale or to prevent it from spreading
pl Państwa Członkowskie odwołują środki podjęte w celu kontroli lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela, tylko jeżeli jego obecność nie zostanie wykryta
en The Member States shall revoke the measures taken to control San José Scale or to prevent it from spreading only if San José Scale is no longer found to be present
pl wszystkie ukorzenione rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela, rosnące w obrębie zarażonego obszaru, oraz części tych roślin przeznaczone do rozmnażania i uprawiane w obrębie takiego obszaru mogą być przesadzane w jego obrębie lub wywożone poza, pod warunkiem że nie stwierdzi się ich zarażenia oraz dopilnuje, by owady tarcznika niszczyciela, które mogłyby być nadal obecne, zostały zniszczone
en all rooted San José Scale host plants growing within a contaminated area, and parts of such plants which are intended for multiplication and are produced within that area, may be replanted within the contaminated area or transported away from it only if they have not been found to be contaminated and if they have been treated in such a way that any San José Scale insects which might still be present are destroyed
pl Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en Proposal for a Council directive on control of San José Scale (Codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Państwa Członkowskie mogą przyjąć dodatkowe lub bardziej rygorystyczne przepisy, które mogą być niezbędne do zwalczania albo zapobiegania rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela
en Member States may adopt such additional or stricter provisions as may be required to control San José Scale or to prevent it from spreading
pl Państwa członkowskie zakazują posiadania tarcznika niszczyciela
en The Member States shall prohibit the holding of San José Scale
pl Państwa członkowskie stanowią, że rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela, rosnące w strefach bezpieczeństwa, poddawane są urzędowemu nadzorowi oraz dokonywanej co najmniej raz w roku kontroli w celu wykrycia obecności tarcznika niszczyciela
en The Member States shall ensure that in the safety zones San José Scale host plants are subjected to official supervision and are inspected at least once a year in order to detect any occurrence of San José Scale
pl Dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on control of San José scale
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on control of San José Scale (Codified version
pl Państwa członkowskie stanowią, że na zarażonych obszarach i w strefach bezpieczeństwa rośliny żywicielskie tarcznika niszczyciela zostają poddane właściwym zabiegom, w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego szkodnika
en The Member States shall provide that, in contaminated areas and safety zones, San José Scale host plants shall be appropriately treated to control this pest and prevent it from spreading
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "tarcznik niszczyciel".Found in 0.42 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.