Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką konieczność
en Anogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
pl Gazomierz lub przyrządy mierzące natężenie przepływu próbki cząstek stałych umieszcza się w odpowiedniej odległości od pompy próbkującej P, tak aby temperatura gazów wlotowych pozostawała na stałym poziomie (± ‧ K), jeżeli nie wykorzystuje się kompensacji przepływu za pomocą FC
en The gas meter or flow instrumentation for the particulate sample flow shall be located sufficiently distant from the sampling pump P so that the inlet gas temperature remains constant (± ‧ K), if flow correction by FC‧ is not used
pl Wina, inne niż objęte podpozycją ‧, w butelkach z korkami grzybkowymi przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem nie mniejszym niż ‧ bar, ale mniejszym niż ‧ bary, mierzonym w temperaturze ‧ °C
en Wine, other than that referred to in subheading ‧, in bottles with mushroom stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than ‧ bar but less than ‧ bar, measured at a temperature of ‧ °C
pl Temperatura powietrza zasysanego do silnika (powietrze otoczenia) mierzona jest w odległości ‧ m w górę od punktu wlotu filtra powietrza, lub, jeżeli nie zastosowano filtra powietrza, w odległości ‧ m od wlotu powietrza od gardzieli wlotu
en The temperature of the inlet air to the engine (ambient air) shall be measured within ‧ m upstream of the point of entry of the air cleaner, or, if no air cleaner is used, within ‧ m to the air inlet horn
pl Całkowita zawartość kolonii jest być mierzona w czasie ‧ godzin następujących butelkowaniu, przy czym woda przechowywana jest przez te ‧ godzin w temperaturze ‧ ± ‧ °C
en The total colony count shall be measured within the ‧ hours following bottling, the water being maintained at ‧ oC ± ‧ oC during this ‧-hour period
pl Temperaturę katalizatora mierzy się podczas co najmniej dwóch pełnych cykli cyklu SRC, jak opisano w dodatku ‧ do niniejszego załącznika
en Catalyst temperature shall be measured during at least two full cycles of the SRC cycle as described in Appendix ‧ to this Annex
pl ciągły zapis temperatury mierzonej na środku obszaru zakreślanego przez okładzinę lub w środku grubości tarczy, lub bębna, lub okładziny
en a continuous recording of the temperature measured in the centre of the path swept by the lining or a mid-thickness of the disc or drum or lining
pl Należy wówczas zwiększyć temperaturę do > ‧°C (ale nie przekraczając ‧°C) mierzoną w dwóch różnych miejscach w obrębie guza
en The temperature should then be increased to > ‧°C (but not exceeding ‧°C) in two different sites of measurement in the tumour area
pl Barwa wysyłanego światła mierzona przy użyciu źródła światła o temperaturze barwy ‧ K, odpowiadającej oświetleniu A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE), musi mieścić się w granicach współrzędnych opisanych w załączniku V
en The colour of the light emitted, measured by using a source of light with a colour temperature of ‧ K, corresponding to illuminant A of the International Commission on Illumination (CIE), must be within the limits of the coordinates prescribed in Annex V
pl Temperatura komory mierzona na czarnej płycie umieszczonej na poziomie próbek musi wynosić ‧ ± ‧ °C. W celu zapewnienia regularnej ekspozycji próbki muszą obracać się wokół źródła promieniowania z prędkością ‧–‧ obrotów na minutę
en Within the enclosure, the temperature measured on the black panel placed on a level with the samples shall be ‧ °C ± ‧ °C. In order to ensure a regular exposure, the samples shall revolve around the source of radiation at a speed between ‧ and ‧ ‧/min
pl Temperatura reprezentatywnej ilości oleju jest temperaturą oleju mierzoną w okolicy środka objętości oleju, a nie na powierzchni czy na dnie miski olejowej
en A representative bulk oil temperature is the temperature of the oil measured near the middle of the oil, not at the surface or at the bottom of the oil sump
pl zmiany temperatury przechowywania w czasie mierzy się trzy razy w następujący sposób: pierwszego pomiaru dokonuje się przy najniższej ustalonej temperaturze otoczenia dla klasy klimatycznej (klas klimatycznych) urządzenia do przechowywania wina, drugiego pomiaru dokonuje się przy temperaturze otoczenia + ‧ °C, a trzeciego przy najwyższej ustalonej temperaturze otoczenia dla klasy klimatycznej (klas klimatycznych) urządzenia do przechowywania wina
en the variation over time of the storage temperature is measured three times as follows: the first measurement is performed at the lowest prescribed ambient temperature of the climate class(es) of the wine storage appliance, the second measurement is performed at an ambient temperature of + ‧ °C and the third at the highest prescribed ambient temperature of the climate class(es) of the wine storage appliance
pl Próbka jest delikatnie i ciągle mieszana w trakcie chłodzenia, a temperatura jest mierzona w odpowiednich przedziałach
en The sample is stirred gently and continuously during cooling and the temperature is measured at suitable intervals
pl pkt a): owoce o kształcie lekko nieregularnym, ale charakterystycznym dla danej odmiany, pod warunkiem że nie przekraczają ‧ % partii; pkt d): szypułki: maksymalnie ‧,‧ % owoców; pkt e): wybarwienie żółte maksymalnie do ‧ cm‧ w pojedynczym owocu, pod warunkiem że łączna liczba takich owoców nie przekracza ‧ % całej partii; pkt i): dla zawartości rozpuszczalnych składników stałych mierzonej metodą refraktometryczną w temperaturze ‧ °C dopuszczalna tolerancja wynosi –
en At point (a): slightly irregularly shaped fruit, though still typical of the variety and not making up more than ‧ % of the batch; at point (d): stalks may be present on a maximum of ‧,‧ % of the fruit; at point (e): a maximum of ‧ cm‧ of the surface of a fruit may be yellow, but such fruit may not make up over ‧ % of the batch; at point (i): tolerance of – ‧,‧ applies to the refractometric residue at ‧ °C
pl Temperatura oleju smarowego mierzona w misce olejowej lub na wylocie chłodnicy oleju, jeśli jest częścią wyposażenia, musi mieścić się w granicach ustalonych przez producenta
en The temperature of the lubricating oil measured in the oil sump or at the outlet from the oil cooler, if fitted, must be within the limits set by the manufacturer
pl Temperatura w punkcie umiejscowienia czujnika pomiarowego jest mierzona i próbkowana z taką samą częstotliwością jak dla prądu, tak aby wartość tę można było wykorzystać w celu skompensowania odchyłki przetworników prądu i w razie potrzeby odchyłki przetwornika napięcia wykorzystywanego do przetworzenia mocy wyjściowej przetwornika prądu
en The temperature at the location of the sensor shall be measured and sampled with the same sample frequency as the current, so that this value can be used for possible compensation of the drift of current transducers and, if applicable, the voltage transducer used to convert the output of the current transducer
pl Emisje lotnych związków organicznych podczas polimeryzacji i produkcji włókien poliestru, mierzone na etapach procesu produkcji, na których występują, w tym także emisje lotne wyrażone jako średnia roczna, nie przekraczają ‧,‧ g/kg wytworzonej żywicy poliestrowej (lotne związki organiczne są to związki organiczne charakteryzujące się w temperaturze ‧,‧ K ciśnieniem pary rzędu ‧,‧ kPa lub wyższym lub wykazujące podobną lotność w określonych warunkach użytkowania
en The emissions of VOCs during polymerisation and fibre production of polyester, measured at the process steps where they occur, including fugitive emissions as well, expressed as an annual average, shall not exceed ‧,‧ g/kg of produced polyester resin. (VOCs are any organic compound having at ‧,‧ K a vapour pressure of ‧,‧ kPa or more, or having a corresponding volatility under the particular conditions of use
Showing page 1. Found 2334913 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 344.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.