Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką konieczność
en Anogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
pl Temperatura mieszanki gazów bezpośrednio przy wlocie CFV musi mieścić się w zakresie ± ‧ K średniej temperatury roboczej mierzonej podczas badania, jeżeli nie używa się kompensacji przepływu
en The gas mixture temperature immediately ahead of the CFV shall be within ± ‧ K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used
pl Barwa wysyłanego światła mierzona przy użyciu źródła światła o temperaturze barwy ‧ K, odpowiadającej oświetleniu A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE), musi mieścić się w granicach współrzędnych opisanych w załączniku
en The colour of the light emitted, measured by using a source of light with a colour temperature of ‧ K, corresponding to illuminant A of the International Commission on Illumination (CIE), must be within the limits of the coordinates prescribed for the colour in question in Annex
pl Całkowita zawartość kolonii jest być mierzona w czasie ‧ godzin następujących butelkowaniu, przy czym woda przechowywana jest przez te ‧ godzin w temperaturze ‧ ± ‧ °C
en The total colony count shall be measured within the ‧ hours following bottling, the water being maintained at ‧ oC ± ‧ oC during this ‧-hour period
pl Temperatury określone w dodatku ‧ są mierzone z dokładnością do ± ‧,‧ K
en The temperatures indicated in Appendix ‧ shall be measured with an accuracy of ± ‧,‧ K
pl Mierzona jest przeciętna temperatura badanych gazów w komorze dymnej
en The average temperature of the test gases in the smoke chamber is measured
pl Należy wówczas zwiększyć temperaturę do > ‧°C (ale nie przekraczając ‧°C) mierzoną w dwóch różnych miejscach w obrębie guza
en The temperature should then be increased to > ‧°C (but not exceeding ‧°C) in two different sites of measurement in the tumour area
pl Temperatura w komorze pomiarowej jest mierzona na poziomie środka szyby przedniej, w punkcie nienarażonym w sposób znaczący na ciepło pochodzące z badanego pojazdu
en The temperature in the test chamber shall be measured at the level of the centre of the windscreen, at a point not significantly affected by heat from the vehicle under test
pl W zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na przewodzie wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwa
en Measuring instruments for fuel consumption, air consumption, temperature of coolant and lubricant, exhaust gas pressure and intake manifold depression, exhaust gas temperature, air intake temperature, atmospheric pressure, humidity and fuel temperature shall be used, as required
pl Względna wilgotność i temperatura w obszarze kalibracji są mierzone w momencie kalibracji i rejestrowane w sprawozdaniu z kalibracji
en The relative humidity and temperature of the calibration area shall be measured at the time of calibration and recorded in the calibration report
pl niniejsza dyrektywa określa jedynie cele, jakie mają zostać osiągnięte zarówno w odniesieniu do urządzeń stosowanych do procesu głębokiego mrożenia, jak i temperatury mierzonej w wyposażeniu i urządzeniach przechowujących, przeładunkowych, przewozowych i dystrybucyjnych
en Whereas this Directive need merely state the objectives to be attained as regards both the equipment used for the quick-freezing process and the temperatures to be observed in the storage, handling, transport and distribution installations and equipment
pl Termometr (lub próbnik mierzący temperaturę) wyskalowany w stopniach i dziesiętnych stopnia od ‧ °C do ‧ °C, kalibrowany z dokładnością do ‧ °C
en Thermometer (or temperature-measuring probe) graduated in degrees and tenths of a degree from ‧ to ‧ °C, calibrated to ‧ °C
pl napoje sfermentowane, ale pozostające w pojemnikach pod ciśnieniem nie mniejszym niż ‧,‧ bara, mierzonym w temperaturze ‧ °C
en fermented beverages otherwise put up, with an excess pressure of not less than ‧,‧ bar, measured at a temperature of ‧ °C
pl Korekty temperatury c w stosunku do gęstości bezalkoholowych win wytrawnych, mierzonej przy użyciu piknometru ze szkła pyreksowego w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °C
en Temperature corrections c to the density of alcohol-free dry wines measured with a Pyrex glass pycnometer at t °C to relate the result to ‧ °C
pl Podczas opróżniania mierzy się ciśnienie H wyrażone w mm słupa rtęci i temperaturę N, wyrażoną w stopniach Celsjusza, celem dokonania korekty objętości określonej w ppkt
en During emptying as aforesaid the pressure H, expressed in mm (mercury gauge), and the temperature N, expressed in degrees Celsius, shall be measured for the purpose of volume correction as referred to in item
pl Przeprowadza się pomiar temperatury bezwzględnej T powietrza przy wlocie do silnika mierzonej w odległości ‧,‧ m w górę od punktu wejścia do filtra powietrza lub w przypadku gdy filtr taki nie jest stosowany, w odległości ‧,‧ m od gardzieli wlotu, wyrażonej w stopniach Kelvina oraz ciśnienia atmosferycznego ps wyrażonego w kilopaskalach, zaś współczynnik atmosferyczny fa określa się zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu, co odpowiada następującym przepisom
en The absolute temperature T of the air at the inlet to the engine measured within ‧,‧ m upstream, of the point of entry to the air cleaner, or if no air cleaner is used, within ‧,‧ m of the air inlet horn, expressed in degrees Kelvin, and the atmospheric pressure ps, expressed in Kilopascals, shall be measured, and the atmospheric factor fa shall be determined according to paragraph ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation which corresponds to the following provisions
pl materiały miotające, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad ‧ mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia ‧,‧ MPa (‧,‧ barów) i temperatury ‧ K (‧ °C
en Propellants that can sustain a steady-state linear burning rate of more than ‧ mm/s under standard conditions (as measured in the form of an inhibited single strand) of ‧,‧ MPa (‧,‧ bar) pressure and ‧ K (‧ °C
Showing page 1. Found 2334913 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 510.059 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.