Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godzinyOccasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnejOther criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką koniecznośćAnogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
Temperatura mieszanki gazów bezpośrednio przy wlocie CFV musi mieścić się w zakresie ± ‧ K średniej temperatury roboczej mierzonej podczas badania, jeżeli nie używa się kompensacji przepływuThe gas mixture temperature immediately ahead of the CFV shall be within ± ‧ K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used
Barwa wysyłanego światła mierzona przy użyciu źródła światła o temperaturze barwy ‧ K, odpowiadającej oświetleniu A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE), musi mieścić się w granicach współrzędnych opisanych w załącznikuThe colour of the light emitted, measured by using a source of light with a colour temperature of ‧ K, corresponding to illuminant A of the International Commission on Illumination (CIE), must be within the limits of the coordinates prescribed for the colour in question in Annex
Całkowita zawartość kolonii jest być mierzona w czasie ‧ godzin następujących butelkowaniu, przy czym woda przechowywana jest przez te ‧ godzin w temperaturze ‧ ± ‧ °CThe total colony count shall be measured within the ‧ hours following bottling, the water being maintained at ‧ oC ± ‧ oC during this ‧-hour period
Temperatury określone w dodatku ‧ są mierzone z dokładnością do ± ‧,‧ KThe temperatures indicated in Appendix ‧ shall be measured with an accuracy of ± ‧,‧ K
Mierzona jest przeciętna temperatura badanych gazów w komorze dymnejThe average temperature of the test gases in the smoke chamber is measured
Należy wówczas zwiększyć temperaturę do > ‧°C (ale nie przekraczając ‧°C) mierzoną w dwóch różnych miejscach w obrębie guzaThe temperature should then be increased to > ‧°C (but not exceeding ‧°C) in two different sites of measurement in the tumour area
Temperatura w komorze pomiarowej jest mierzona na poziomie środka szyby przedniej, w punkcie nienarażonym w sposób znaczący na ciepło pochodzące z badanego pojazduThe temperature in the test chamber shall be measured at the level of the centre of the windscreen, at a point not significantly affected by heat from the vehicle under test
W zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na przewodzie wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwaMeasuring instruments for fuel consumption, air consumption, temperature of coolant and lubricant, exhaust gas pressure and intake manifold depression, exhaust gas temperature, air intake temperature, atmospheric pressure, humidity and fuel temperature shall be used, as required
Względna wilgotność i temperatura w obszarze kalibracji są mierzone w momencie kalibracji i rejestrowane w sprawozdaniu z kalibracjiThe relative humidity and temperature of the calibration area shall be measured at the time of calibration and recorded in the calibration report
niniejsza dyrektywa określa jedynie cele, jakie mają zostać osiągnięte zarówno w odniesieniu do urządzeń stosowanych do procesu głębokiego mrożenia, jak i temperatury mierzonej w wyposażeniu i urządzeniach przechowujących, przeładunkowych, przewozowych i dystrybucyjnychWhereas this Directive need merely state the objectives to be attained as regards both the equipment used for the quick-freezing process and the temperatures to be observed in the storage, handling, transport and distribution installations and equipment
Termometr (lub próbnik mierzący temperaturę) wyskalowany w stopniach i dziesiętnych stopnia od ‧ °C do ‧ °C, kalibrowany z dokładnością do ‧ °CThermometer (or temperature-measuring probe) graduated in degrees and tenths of a degree from ‧ to ‧ °C, calibrated to ‧ °C
napoje sfermentowane, ale pozostające w pojemnikach pod ciśnieniem nie mniejszym niż ‧,‧ bara, mierzonym w temperaturze ‧ °Cfermented beverages otherwise put up, with an excess pressure of not less than ‧,‧ bar, measured at a temperature of ‧ °C
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości bezalkoholowych win wytrawnych, mierzonej przy użyciu piknometru ze szkła pyreksowego w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °CTemperature corrections c to the density of alcohol-free dry wines measured with a Pyrex glass pycnometer at t °C to relate the result to ‧ °C
Podczas opróżniania mierzy się ciśnienie H wyrażone w mm słupa rtęci i temperaturę N, wyrażoną w stopniach Celsjusza, celem dokonania korekty objętości określonej w ppktDuring emptying as aforesaid the pressure H, expressed in mm (mercury gauge), and the temperature N, expressed in degrees Celsius, shall be measured for the purpose of volume correction as referred to in item
Przeprowadza się pomiar temperatury bezwzględnej T powietrza przy wlocie do silnika mierzonej w odległości ‧,‧ m w górę od punktu wejścia do filtra powietrza lub w przypadku gdy filtr taki nie jest stosowany, w odległości ‧,‧ m od gardzieli wlotu, wyrażonej w stopniach Kelvina oraz ciśnienia atmosferycznego ps wyrażonego w kilopaskalach, zaś współczynnik atmosferyczny fa określa się zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu, co odpowiada następującym przepisomThe absolute temperature T of the air at the inlet to the engine measured within ‧,‧ m upstream, of the point of entry to the air cleaner, or if no air cleaner is used, within ‧,‧ m of the air inlet horn, expressed in degrees Kelvin, and the atmospheric pressure ps, expressed in Kilopascals, shall be measured, and the atmospheric factor fa shall be determined according to paragraph ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation which corresponds to the following provisions
materiały miotające, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad ‧ mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia ‧,‧ MPa (‧,‧ barów) i temperatury ‧ K (‧ °CPropellants that can sustain a steady-state linear burning rate of more than ‧ mm/s under standard conditions (as measured in the form of an inhibited single strand) of ‧,‧ MPa (‧,‧ bar) pressure and ‧ K (‧ °C
Showing page 1. Found 2334912 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 753.892 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.