Translations into English:

  • rectal temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
Other criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką konieczność
Anogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
materiały miotające, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad ‧ mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia ‧,‧ MPa (‧,‧ barów) i temperatury ‧ K (‧ °C
propellants that can sustain a steady-state linear burning rate of more than ‧ mm/s under standard conditions (as measured in the form of an inhibited single strand) of ‧,‧ MPa (‧,‧ bar) pressure and ‧K (‧ °C
Względna wilgotność i temperatura w obszarze kalibracji są mierzone w momencie kalibracji i rejestrowane w sprawozdaniu z kalibracji
The relative humidity and temperature of the calibration area shall be measured at the time of calibration and recorded in the calibration report
Mierzone objętości Qn określone w ppkt ‧ dla każdego z wymienionych warunków sprowadza się do warunków normalnych (ciśnienie ‧ mm słupa rtęci i temperatura ‧ °C) za pomocą wzoru
The volumes Qn, measured as specified in item ‧ in each of the sets of conditions, shall be referred to the standard conditions (‧ mm mercury; ‧ oC) by the formula
Temperatura paliwa powinna być mierzona w otworze wlotowym gaźnika lub układu wtrysku i utrzymana w granicach określonych przez producenta
The fuel temperature must be measured at the carburettor or injection system inlet and kept within the limits laid down by the manufacturer
Zanim będzie można rozpocząć program jazdy w ramach badania emisji zanieczyszczeń, temperatura komory diagnostycznej musi wynosić ‧ K (–‧ °C) ± ‧ °C, mierzona w strumieniu powietrza dmuchawy chłodzącej znajdującej się w maksymalnej odległości ‧,‧ m od pojazdu
Before the emission test driving schedule may begin, the test cell temperature shall be ‧ K (–‧ °C) ± ‧ K, as measured in the air stream of the cooling fan with a maximum distance of ‧,‧ m from the vehicle
Badanie typu ‧.‧.‧. Badanie to jest przeprowadzane przy prędkości odpowiadającej ‧ km/godz. w początkowej temperaturze hamulca mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna, nieprzekraczającej ‧ °C
Type ‧ test ‧.‧.This test is carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ oC, measured at the outside surface of the drum
Torbę pozostawić w łaźni wodnej, utrzymywanej w temperaturze ‧ ± ‧ °C przez cały czas, przy stałym ruchu torby lub stałym mieszaniu wody, aż do momentu, w którym ośrodek termiczny tuszy (w kurczakach bez podrobów, najgłębiej położona część mięśnia piersiowego znajdująca się w pobliżu mostka, a w kurczakach z podrobami – w środku podrobów) osiąga temperaturę ‧ °C mierzoną w dwóch losowo wybranych tuszach
The bag is left in the water-bath, maintained at ‧ ± ‧ °C throughout, with continuous movement of the bag or continuous agitation of the water, until the thermal centre of the carcase (the deepest part of the breast muscle close to the breast bone, in chickens without giblets, or the middle of the giblets in chickens with giblets) reaches at least ‧ °C, measured in two randomly chosen carcases
ciągłą rejestrację temperatury mierzonej w środku ścieżki omiatanej przez okładzinę, lub na średniej grubości tarczy, bębna, lub okładziny
a continuous recording of the temperature measured in the centre of the path swept by the lining or at mid-thickness of the disc or drum or lining
Korekty temperatury c w stosunku do gęstości win o zawartości alkoholu ‧% objętości i więcej, zawierających pozostałości cukrów, mierzonej przy użyciu piknometru ze szkła pyreksowego w temperaturze t °C w celu otrzymania wyników odpowiadających temperaturze ‧ °C
Temperature corrections c to the density of wines of ‧ % vol and above containing residual sugar measured with a Pyrex glass pycnometer at t °C to relate the result to ‧ °C
Temperatura oleju smarowego mierzona w misce olejowej lub przy otworze wylotowym chłodnicy oleju, o ile ta jest zamontowana, powinna być utrzymana w granicach określonych przez producenta
The temperature of the lubricating oil, measured in the oil sump or at the outlet from the oil cooler, if fitted, must be within the limits set by the manufacturer
stała szybkości, mierzona w różnych temperaturach
rate constant, measured at different temperatures
W grupach leczonych wyniki dotyczące częstości oddechów, temperatury ciała mierzonej w odbytnicy i skurczy żwaczy są wyraźnie korzystniejsze niż u zwierząt nieleczonych
The results are clearly better for the treated groups when compared to non-treated animals for respiratory rate, rectal temperature, and ruminal contractions
We wszystkich czynnościach sprawdzania ilości produktów wyrażonej w jednostkach objętości stosowana wartość rzeczywistej zawartości jest mierzona lub korygowana w temperaturze ‧ oC, niezależnie od temperatury, w jakiej dokonano pakowania lub kontroli
In all operations for checking quantities of products expressed in units of volume, the value employed for the actual contents shall be measured at or corrected to a temperature of ‧ oC, whatever the temperature at which packaging or checking is carried out
niniejsza dyrektywa określa jedynie cele, jakie mają zostać osiągnięte zarówno w odniesieniu do urządzeń stosowanych do procesu głębokiego mrożenia, jak i temperatury mierzonej w wyposażeniu i urządzeniach przechowujących, przeładunkowych, przewozowych i dystrybucyjnych
Whereas this Directive need merely state the objectives to be attained as regards both the equipment used for the quick-freezing process and the temperatures to be observed in the storage, handling, transport and distribution installations and equipment
Dla produktów energetycznych określonych w art. ‧, ‧ i ‧, których poziomy opodatkowania są oparte na objętości, objętość mierzona jest w temperaturze ‧ °C
For energy products specified in Articles ‧, ‧ and ‧, with levels of taxation based on volumes, the volume shall be measured at a temperature of ‧° C
ciekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych o temperaturze ugięcia pod obciążeniem powyżej ‧ K (‧ °C), mierzonej według normy D-‧ ASTM, metodą A, lub równoważnej normy krajowej, przy obciążeniu ‧ N/mm‧, w których skład wchodzą
Thermoplastic liquid crystal copolymers having a heat distortion temperature exceeding ‧ K (‧ °C) measured according to ASTM D-‧, method A, or national equivalents, with a load of ‧ N/mm‧ and composed of
Showing page 1. Found 2334911 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 335.901 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.