Translations into English:

  • body temperature   
    (noun   )
  • core temperature   
  • rectal temperature   
  • skin temperature   

Example sentences with "temperatura mierzona w odbycie", translation memory

add example
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie o ‧, ‧°C, utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Niekiedy może wystąpić wzrost temperatury wewnętrznej ciała mierzonej w odbycie do ‧, ‧ °C utrzymujący się nie dłużej niż ‧ godziny
en Occasionally, an increase of rectal temperature up to ‧ °C lasting less than ‧ hours may occur
pl Zapisuje się wszystkie inne obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Stanął by wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Zapisuje się wszystkie inne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Zapisuje się wszystkie obiektywne kryteria, takie jak temperaturę w odbycie oraz pomiary wydajności produkcyjnej
en Other objective criteria shall be recorded, such as rectal temperature and performance measurements
pl Stanąłby wam, gdyby jakiś facet w zielonym T- shircie i zegarkiem sprawdzał temperaturę w odbycie waszej dziewczyny?
en Could you get a hard on if some guy in a green T- shirt with a stopwatch was taking your girlfriends rectal temperature?
pl Odległość między odbytem a otworem płciowym należy mierzyć w dniu ‧ po urodzeniu młodych F‧, jeżeli zmiany w proporcji płci w grupie lub odchylenia w dojrzewaniu płciowym wskazują na taką konieczność
en Anogenital distance should be measured at postnatal day ‧ in F‧ pups if triggered by alterations in F‧ sex ratio or timing of sexual maturation
pl Temperatura mieszanki gazów bezpośrednio przy wlocie PDP musi mieścić się w zakresie wartości ‧ K średniej temperatury roboczej mierzonej podczas badania, jeżeli nie używa się wyrównywania przepływu
en The gas mixture temperature immediately ahead of the PDP shall be within ± ‧ K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used
pl To badanie jest przeprowadzane przy prędkości równoważnej ‧ km/h w temperaturze początkowej hamulca nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna
en This test shall be carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum
pl Dyrektywa ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczaniu powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady ‧/EWG[‧] wprowadziła szczegółowe ograniczenia emisji tlenku węgla i węglowodorów, w połączeniu z nowym testem do mierzenia tych emisji w niskich temperaturach w celu przystosowania działania systemu kontroli emisji spalin pojazdów kategorii M‧ i kategorii N‧, klasa I, z silnikami z zapłonem iskrowym, do warunków otoczenia doświadczanych w praktyce
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Council Directive ‧/EEC introduced specific emission limits for carbon monoxide and hydrocarbons in combination with a new test to measure those emissions at low temperatures in order to adapt the behaviour of the emission control system of vehicles of category M‧ and category N‧, class I, with positive-ignition engines to the ambient conditions experienced in practice
pl ciekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych o temperaturze ugięcia pod obciążeniem powyżej ‧ K (‧ °C), mierzonej według normy D-‧ ASTM, metodą A, lub równoważnej normy krajowej, przy obciążeniu ‧ N/mm‧, w których skład wchodzą
en Thermoplastic liquid crystal copolymers having a heat distortion temperature exceeding ‧ K (‧ °C) measured according to ASTM D-‧, method A, or national equivalents, with a load of ‧ N/mm‧ and composed of
pl Temperaturę bezwzględną (Ta) powietrza w silniku na wlocie do silnika wyraża się w stopniach Kelvina, a suche ciśnienie atmosferyczne (ps), wyrażone w kPa, mierzy się wyznaczając parametr F, zgodnie z następującymi przepisami
en The absolute temperature (Ta) of the engine air at the inlet to the engine expressed in Kelvins, and the dry atmospheric pressure (ps), expressed in kPa must be measured and the parameter F must be determined according to the following provisions
pl w przypadku urządzeń do przechowywania wina z jednymi drzwiami, podzielonego przez zamocowane na stałe lub przesuwane podzielniki na oddzielne komory o niezależnej kontroli temperatury, Hwm jest mierzona dla każdej komory zgodnie z rys
en for wine storage appliances with a single door but split by fixed or adjustable dividers into separate compartments each with independent temperature control, Hwm is measured for each compartment in compliance with Figure
pl Temperatura wymienioną w ppkt ‧.‧ musi być mierzona z dokładnością do ‧ °C
en The temperature referred to in section ‧.‧ must be measurable to within ± ‧ °C
pl materiały miotające, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad ‧ mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas ciągłego spalania pojedynczej próbki) ciśnienia początkowego ‧,‧ MPa (‧,‧ barów) i temperatury ‧ K (‧ oC
en Propellants that can sustain a steady-state linear burning rate of more than ‧ mm/s under standard conditions (as measured in the form of an inhibited single strand) of ‧,‧ MPa (‧,‧ bar) pressure and ‧ K (‧ oC
pl Temperatura powietrza podczas składowania w ladach wystawowych sprzedaży detalicznej i w trakcie sprzedaży miejscowej będzie mierzona przynajmniej przez jeden widoczny termometr, który w przypadku otwartych lad wystawowych sprzedaży detalicznej wskazywać będzie temperaturę przy wylocie powietrza na poziomie wyraźnie oznaczonej maksymalnej linii załadunku
en The air temperature during storage in retail display cabinets, and in the course of local distribution, shall be measured by at least one easily visible thermometer which, in the case of open retail display cabinets, shall indicate the temperature at the air return side at the level of the clearly marked maximum load line
pl temperatura gazów w strefach, gdzie warunki określone w art. ‧ ust. ‧ są spełnione, jest mierzona i rejestrowana w sposób ciągły
en the temperature of the gases in the area where the conditions imposed by Article ‧ are satisfied shall be continuously measured and recorded
pl W powyższym przypadku na instalacji pomiarowej należy umieścić wykres, z którego można odczytać ciśnienie pary mierzonej cieczy w zależności od temperatury
en A diagram shall be affixed to the measuring system to show the vapour pressure of the product measured as a function of its temperature
pl Czujnik temperatury musi charakteryzować się dokładnością i precyzją ±‧ K oraz czasem odpowiedzi ‧,‧ sekundy przy ‧ % określonej zmienności temperatury (wartość mierzona w oleju silikonowym
en This temperature sensor shall have an accuracy and a precision of ±‧ K and a response time of ‧,‧ s at ‧ per cent of a given temperature variation (value measured in silicone oil
pl Temperatura mieszanki gazów bezpośrednio przy wlocie CFV powinna mieścić się w zakresie ± ‧ K względem średniej temperatury roboczej mierzonej podczas badania, jeżeli nie stosuje się kompensacji przepływu (EFC
en The gas mixture temperature immediately ahead of the CFV shall be within ± ‧ K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation (EFC) is used
pl Temperatura mieszanki gazów bezpośrednio przy wlocie PDP powinna mieścić się w zakresie ± ‧ K względem średniej temperatury roboczej mierzonej podczas badania, jeżeli nie stosuje się kompensacji przepływu
en The gas mixture temperature immediately ahead of the PDP shall be within ± ‧ K of the average operating temperature observed during the test, when no flow compensation is used
pl Należy mierzyć i rejestrować temperaturę oleju silnikowego w czasie badania
en The engine oil temperature at the time of the test must be measured and recorded
pl Upływ czasu pomiędzy momentem uruchomienia urządzenia a momentem, w którym dźwięk osiąga minimalny poziom określony w pkt. ‧.‧.‧., nie przekracza ‧,‧ sekundy, mierzony w temperaturze otoczenia wynoszącej ‧ +‧ °C. Przepis ten stosuje się, między innymi, do urządzeń ostrzegawczych pneumatycznych lub elektropneumatycznych
en The time lapse between the moment when the device is actuated and the moment when the sound reaches the minimum value prescribed in paragraph ‧.‧.‧ above shall not exceed ‧,‧ second measured at an ambient temperature of ‧ ± ‧ °C. This provision is applicable, inter alia, to pneumatic or electro-pneumatic warning devices
Showing page 1. Found 2334913 sentences matching phrase "temperatura mierzona w odbycie".Found in 311.843 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.