Translations into English:

  • inter-modal transport   

Example sentences with "transport intermodalny", translation memory

add example
pl Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo I
en The transport infrastructure networks of the newest Member States are not at the moment adequate to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and thus there is huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
pl transport kombinowany, mianowicie transport intermodalny, który odbywa się najczęściej na wodnych drogach śródlądowych poprzedzany lub kończony (możliwie najkrócej) drogą lądową lub kolejową
en combined transport, namely intermodal transport where the routes are principally by inland waterway and the initial and/or terminal legs (as short as possible) are by road or rail
pl Państwa Członkowskie muszą utrzymać, w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, prawo do tymczasowego stosowania przepisów, zgodnie z zaleceniami Narodów Zjednoczonych, dotyczących multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, tak dalece jak RID nie został jeszcze zharmonizowany z tymi przepisami, które powinny ułatwić intermodalny transport towarów niebezpiecznych
en Whereas, the Member States should retain the right, with regard to the transport of dangerous goods by rail, provisionally to implement rules in conformity with the United Nations recommendations on the multimodal transport of dangerous goods, in so far as the RID is not yet harmonized with those regulations, which should facilitate the inter-modal transport of dangerous goods
pl Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧): Pole to mogą wypełniać wszelkie osoby zaangażowane w przemieszczanie (zgłaszający lub właściwe organy wysyłki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie właściwe organy, przewoźnik) w określonych przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nakłada obowiązek podania dokładniejszych informacji na temat poszczególnych pozycji (na przykład informacji o porcie, w którym następuje przeładunek intermodalny (na inne środki transportu), liczbie kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych poświadczeń lub pieczęci wskazujących na zgodę właściwych organów na przemieszczanie
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, point ‧): This block can be used by any person involved in a shipment (notifier or the competent authority of dispatch, as appropriate, consignee, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for example, information on the port where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the shipment has been consented by the competent authorities
pl Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalny
en Whilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systems
pl Miejscowości mające dostęp do lądowych dróg wodnych mogłyby rozwinąć transport intermodalny, który zredukowałby zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez ruch drogowy w dużych miastach.
en The localities with access to an inland waterway could develop an intermodal transport that would reduce pollution caused by road traffic in large cities.
pl Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo I
en The transport infrastructure networks of the newest Member States are not at this stage in a position to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and there is thus huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
pl Władze krajowe muszą przejąć w tym wypadku odpowiedzialność oraz rozbudować infrastrukturę kolejową i wodną, a także promować ogólnie transport intermodalny
en National governments need to take responsibility here to expand rail and waterway infrastructure and promote intermodal transport generally
pl W tym celu konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa na wszystkie rodzaje transportu oraz na łańcuch intermodalny
en Security regulations must therefore be extended to all modes of transport, and to intermodal chains
pl Transport intermodalny jest złożoną opcją transportu wymagającą udziału różnych uczestników działających w oparciu o różne modele gospodarcze w środowisku podzielonym i o niedużej skali, często nadal stosujących odmienne rozwiązania modalne i rozdzielonych granicami państw
en Intermodal transport is a complex transport option, involving various actors with various business models, in a fragmented and small-scale environment, often still separated by modal cultures and along national lines
pl Transport intermodalny ułatwi przeniesienie towarów z dróg do systemów transportu kolejowego, morskiego, rzecznego i powietrznego, co podniesie efektywność przewozu towarów i pasażerów.
en Intermodal transport will facilitate the transfer of goods from the road network to a rail, ship or air freight system, making the transportation of goods and passengers more efficient.
pl Transport intermodalny jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju
en Intermodal transport as a tool for implementation of sustainable development strategy
pl Proponuje ożywienie wysiłków na rzecz ukończenia terminali morskich, począwszy od tych, które mają wyraźny charakter intermodalny zwłaszcza, że opóźnia się realizacja niektórych projektów TEN-T wpływających na wymiar morski
en proposes to reinvigorate the efforts for completing the sea terminals, starting from those with clear inter-modal characteristics particularly as the realisation of some TEN-T projects affecting the maritime dimension are lagging behind
pl proponuje, aby Komisja sporządziła zestawienie wagonów towarowych w Unii Europejskiej wyposażonych w system nawigacji satelitarnej, aby na tej podstawie sprawdzić transgraniczną interoperacyjność i kompatybilność tych systemów z już istniejącymi technikami, wprowadzić interoperacyjny system nawigacji satelitarnej dla nowych wagonów i wspierać wyposażenie w odpowiednie urządzenia wagonów już eksploatowanych; wspiera przyjęcie technik ładunkowych (przykłady wzorcowych procedur), dzięki którym łańcuch intermodalny od początku do końca procesu przeładunku i rozładunku jest zorganizowany w sposób podnoszący wydajność całego sektora
en Urges the Commission to carry out a survey of freight trucks equipped with satellite navigation in the EU with a view to testing the cross-border interoperability or compatibility of such systems with existing technology, to ensure the fitting of inter-operable satellite navigation systems for new freight trucks and promote the retrofitting of existing trucks; advocates the adoption of best practice in loading techniques, thereby structuring the intermodal chain from the beginning to the end of the transfer and unloading process in such a way as to boost the efficiency of the whole sector
pl Musimy zagwarantować swobodę przepływu towarów niebezpiecznych oraz intermodalny charakter usług na poziomie krajowym i międzynarodowym, mając równocześnie na uwadze aspekt bezpieczeństwa, aby chronić nasze środowisko, obywateli i pracowników tego sektora.
en We have to guarantee freedom of movement for dangerous goods and intermodality in national and international services, whilst at the same time keeping an eye on the safety aspect in order to protect our environment, our citizens and workers in the sector.
pl Ograniczenia, jakim podlega działalność podmiotu wewnętrznego świadczącego takie usługi, nie wykluczają możliwości bezpośredniego udzielania zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w sektorze transportu kolejowego z wyjątkiem innych rodzajów transportu szynowego, takich jak metro lub tramwaje
en Restrictions on the activities of an internal operator do not interfere with the possibility of the direct award of public service contracts where they concern transport by rail with the exception of other track-based modes such as metro or tramways
pl projektowanie, rozwijanie i wspieranie prób normalizacji wyposażenia użytkowego GNSS ‧ dla wszelkiego rodzaju zastosowań (morskich, lotnictwa cywilnego, transportu lądowego
en design, development and support of the standardization effort of GNSS ‧ user equipment, for all types of application (maritime, civil aviation, land transport
pl zwraca uwagę na utrzymujący się brak świadomości odnośnie do możliwości przewozu towarów wodami śródlądowymi, w szczególności elastyczności i zrównoważonego potencjału tej formy transportu
en Notes there is still a lack of awareness of the possibilities of carriage of goods by IWT, in particular as regards the potential for flexibility and sustainability of IWT
pl wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków określonych w art. ‧ ust. ‧ pkt ‧-‧, jeżeli sprzedawca jest organizatorem sprzedaży w drodze aukcji publicznej działającym w takim charakterze, a nabyte towary zostały opodatkowane VAT w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu, zgodnie z procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży w drodze aukcji publicznej
en the intra-Community acquisition of second-hand goods, works of art, collectors' items or antiques, as defined in points to of Article ‧, where the vendor is an organiser of sales by public auction, acting as such, and VAT has been applied to the goods in the Member State in which their dispatch or transport began, in accordance with the special arrangements for sales by public auction
pl muszą być wystarczająco wytrzymałe dla zapewnienia skutecznej ochrony mięsa w trakcie transportu i przeładunku
en must be strong enough to ensure effective protection of the meat during transportation and handling
pl W sprawozdaniu przewidziano do roku 2015 cel 5% wykorzystania w transporcie paliw ze źródeł odnawialnych oraz cel dodatkowy polegający na promowaniu korzystania z 20% pojazdów z napędem elektrycznym.
en The report states a 5% target for renewable transport fuels by 2015, with a sub-target of 20% to promote the use of electric cars.
Showing page 1. Found 31416 sentences matching phrase "transport intermodalny".Found in 3.161 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.