Translations into English:

  • inter-modal transport   

Example sentences with "transport intermodalny", translation memory

add example
pl Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalny
en Whilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systems
pl Władze krajowe muszą przejąć w tym wypadku odpowiedzialność oraz rozbudować infrastrukturę kolejową i wodną, a także promować ogólnie transport intermodalny
en National governments need to take responsibility here to expand rail and waterway infrastructure and promote intermodal transport generally
pl Miejscowości mające dostęp do lądowych dróg wodnych mogłyby rozwinąć transport intermodalny, który zredukowałby zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez ruch drogowy w dużych miastach.
en The localities with access to an inland waterway could develop an intermodal transport that would reduce pollution caused by road traffic in large cities.
pl Państwa Członkowskie muszą utrzymać, w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, prawo do tymczasowego stosowania przepisów, zgodnie z zaleceniami Narodów Zjednoczonych, dotyczących multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, tak dalece jak RID nie został jeszcze zharmonizowany z tymi przepisami, które powinny ułatwić intermodalny transport towarów niebezpiecznych
en Whereas, the Member States should retain the right, with regard to the transport of dangerous goods by rail, provisionally to implement rules in conformity with the United Nations recommendations on the multimodal transport of dangerous goods, in so far as the RID is not yet harmonized with those regulations, which should facilitate the inter-modal transport of dangerous goods
pl W tym celu konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa na wszystkie rodzaje transportu oraz na łańcuch intermodalny
en Security regulations must therefore be extended to all modes of transport, and to intermodal chains
pl transport kombinowany, mianowicie transport intermodalny, który odbywa się najczęściej na wodnych drogach śródlądowych poprzedzany lub kończony (możliwie najkrócej) drogą lądową lub kolejową
en combined transport, namely intermodal transport where the routes are principally by inland waterway and the initial and/or terminal legs (as short as possible) are by road or rail
pl Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo I
en The transport infrastructure networks of the newest Member States are not at the moment adequate to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and thus there is huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
pl Transport intermodalny ułatwi przeniesienie towarów z dróg do systemów transportu kolejowego, morskiego, rzecznego i powietrznego, co podniesie efektywność przewozu towarów i pasażerów.
en Intermodal transport will facilitate the transfer of goods from the road network to a rail, ship or air freight system, making the transportation of goods and passengers more efficient.
pl Transport intermodalny jako narzędzie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju
en Intermodal transport as a tool for implementation of sustainable development strategy
pl Transport intermodalny jest złożoną opcją transportu wymagającą udziału różnych uczestników działających w oparciu o różne modele gospodarcze w środowisku podzielonym i o niedużej skali, często nadal stosujących odmienne rozwiązania modalne i rozdzielonych granicami państw
en Intermodal transport is a complex transport option, involving various actors with various business models, in a fragmented and small-scale environment, often still separated by modal cultures and along national lines
pl Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧): Pole to mogą wypełniać wszelkie osoby zaangażowane w przemieszczanie (zgłaszający lub właściwe organy wysyłki, w stosownych przypadkach, odbiorca, wszelkie właściwe organy, przewoźnik) w określonych przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nakłada obowiązek podania dokładniejszych informacji na temat poszczególnych pozycji (na przykład informacji o porcie, w którym następuje przeładunek intermodalny (na inne środki transportu), liczbie kontenerów oraz ich numerach identyfikacyjnych lub dodatkowych poświadczeń lub pieczęci wskazujących na zgodę właściwych organów na przemieszczanie
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, point ‧): This block can be used by any person involved in a shipment (notifier or the competent authority of dispatch, as appropriate, consignee, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for example, information on the port where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the shipment has been consented by the competent authorities
pl Infrastruktura sieci transportu większości nowych państw członkowskich nie jest dostosowana do zwiększonych po rozszerzeniu UE obrotów handlowych; w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest transport intermodalny, a to oznacza olbrzymie możliwości dla Marco Polo ‧ jako kontynuacji i rozszerzenia udanego programu Marco Polo I
en The transport infrastructure networks of the newest Member States are not at this stage in a position to serve the increased post-enlargement trade flows; in such cases intermodal transport solutions constitute the best response and there is thus huge scope for Marco Polo ‧ as a continuation and strengthening of the successful Marco Polo I programme
pl proponuje, aby Komisja sporządziła zestawienie wagonów towarowych w Unii Europejskiej wyposażonych w system nawigacji satelitarnej, aby na tej podstawie sprawdzić transgraniczną interoperacyjność i kompatybilność tych systemów z już istniejącymi technikami, wprowadzić interoperacyjny system nawigacji satelitarnej dla nowych wagonów i wspierać wyposażenie w odpowiednie urządzenia wagonów już eksploatowanych; wspiera przyjęcie technik ładunkowych (przykłady wzorcowych procedur), dzięki którym łańcuch intermodalny od początku do końca procesu przeładunku i rozładunku jest zorganizowany w sposób podnoszący wydajność całego sektora
en Urges the Commission to carry out a survey of freight trucks equipped with satellite navigation in the EU with a view to testing the cross-border interoperability or compatibility of such systems with existing technology, to ensure the fitting of inter-operable satellite navigation systems for new freight trucks and promote the retrofitting of existing trucks; advocates the adoption of best practice in loading techniques, thereby structuring the intermodal chain from the beginning to the end of the transfer and unloading process in such a way as to boost the efficiency of the whole sector
pl Proponuje ożywienie wysiłków na rzecz ukończenia terminali morskich, począwszy od tych, które mają wyraźny charakter intermodalny zwłaszcza, że opóźnia się realizacja niektórych projektów TEN-T wpływających na wymiar morski
en proposes to reinvigorate the efforts for completing the sea terminals, starting from those with clear inter-modal characteristics particularly as the realisation of some TEN-T projects affecting the maritime dimension are lagging behind
pl Musimy zagwarantować swobodę przepływu towarów niebezpiecznych oraz intermodalny charakter usług na poziomie krajowym i międzynarodowym, mając równocześnie na uwadze aspekt bezpieczeństwa, aby chronić nasze środowisko, obywateli i pracowników tego sektora.
en We have to guarantee freedom of movement for dangerous goods and intermodality in national and international services, whilst at the same time keeping an eye on the safety aspect in order to protect our environment, our citizens and workers in the sector.
pl ii) gdzie stosowne, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
en ii) as appropriate, comply with the general conditions for the transport of animals laid down in Article ‧ of Council Regulation (EC) No
pl W konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomie
en It is therefore appropriate that applicants for the post of transport manager should possess high-quality professional knowledge
pl odbiorcy, w przypadku dystrybucji lokalnej (z wyjątkiem pełnego ładunku i transportu na niektórych trasach
en for the consignee in case of local distribution (except for full load and for transport with certain routings
pl Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Z mojego punktu widzenia dzisiejsze wnioski na ten temat są bardzo pozytywne i stanowią bardzo jasno przesłanie dla państw członkowskich, mianowicie że europejski system kolejowy potrzebuje korytarzy specjalnie przeznaczonych dla transportu towarów.
en Mr President, honourable Members, today's conclusions on this subject are extremely positive from my point of view, and help to send a very clear message to Member States, namely that the European railway system needs corridors that are in some way dedicated to freight.
pl Rozumiem, ja jestem tylko skorupą, narzędziem do transportu boskiego nasienia
en I get it.I’ m just the empty shell... the vehicle delivering the divine seed
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady ‧/‧/WE [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
en Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive ‧/‧/EC [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Transport and Tourism
Showing page 1. Found 31416 sentences matching phrase "transport intermodalny".Found in 4.108 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.