Translations into English:

  • triglycerides   

Example sentences with "triglicerydy", translation memory

add example
pl Celuloza mikrokrystaliczna (E‧) Laktoza bezwodna Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Żelatyna Kroskarmeloza sodowa Sacharoza Krzemionka koloidalna Magnezu stearynian (E‧) Butylohydroksytoluen (E‧) Skrobia modyfikowana (kukurydziana) Sodu glinu krzemian (E
en Microcrystalline cellulose (E‧) Lactose anhydrous Medium chain triglycerides Gelatin Croscarmellose sodium Sucrose Colloidal silicon dioxide Magnesium stearate (E‧) Butyl hydroxytoluene (E‧) Modified starch (maize) Sodium aluminium silicate (E
pl Badania krwi i obserwacja • Należy odbywać regularne wizyty u lekarza w celu sprawdzenia poziomów cholesterolu LDL (złego) i HDL (dobrego) oraz poziomu triglicerydów. • Lekarz powinien wykonać badanie krwi pacjenta przed rozpoczęciem stosowania leku Tredaptive w celu sprawdzenia czynności wątroby. • Lekarz może również zalecić okresowe badania krwi pacjenta po rozpoczęciu stosowania leku Tredaptive w celu sprawdzenia jak dobrze pracuje wątroba pacjenta oraz wykrycia innych działań niepożądanych
en Blood tests and monitoring See your doctor regularly to check your LDL (bad) and HDL (good) cholesterol levels and your triglyceride level. Your doctor should do a blood test before you start taking Tredaptive to check how well your liver is working. Your doctor may also want you to periodically have blood tests after you start taking Tredaptive, to check how well your liver is working and for other side effects
pl Badania prowadzone na zwierzętach ujawniły pewne zmiany hematologiczne i biochemicze we krwi (zmniejszenie liczby płytek i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, stężenia fibrynogenu, bilirubiny, triglicerydów i cholesterolu
en Animal studies have shown some haematological and blood chemistry changes (decreased platelets, erythrocytes and haemoglobin, increased neutrophils, fibrinogen, bilirubin, triglyceride and cholesterol
pl Zwiększenie stężenia triglicerydów, zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu, zwiększenie aktywności GGT
en Increased triglycerides, increased total cholesterol, increased GGT
pl Stężenia triglicerydów, HDL-cholesterolu i albumin nie zmieniły się
en Triglycerides, HDL cholesterol and albumin did not change
pl Wzorcowe triglicerydy kwasu kapronowego o czystości co najmniej ‧ %
en Standard triglyceride of caproic acid, at least ‧ % pure
pl Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zwiększonymi stężeniami cholesterolu i triglicerydów przed rozpoczęciem leczenia oraz z zaburzeniami przemiany lipidowej w wywiadzie
en Particular caution should be paid to patients with high values at baseline and with history of lipid disorders
pl Oleje ujęte w podpozycji ‧ ‧ obejmują oleje uzyskiwane przez przetwarzanie olejów ujętych w podpozycjach ‧ ‧, zmieszane lub nie oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia, które nie mają cech olejów, określonych w pkt. I i II, pod warunkiem, że ich zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji ‧ w triglicerydach nie przekracza ‧ %
en Oils under subheading ‧ ‧ includes oils obtained by the treatment of oils falling within subheading ‧ ‧, whether or not blended with virgin olive oil, not having the characteristics of the oils referred to at points I and ‧ provided they have a content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding ‧ %.`
pl Zwiększenie stężeń triglicerydów do stopnia ‧. lub ‧. występowało częściej w grupie pacjentów otrzymujących preparat APTIVUS, podawany razem z małą dawką rytonawiru, w porównaniu z układem kontrolnym
en Grade ‧ or ‧ elevations of triglycerides occurred more frequently in the APTIVUS/ritonavir arm compared with the comparator arm
pl Chromatograficzne oznaczanie triglicerydów
en Chromatographic triglyceride determination
pl kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧,‧, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu wynoszącej ‧ %
en kilograms of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧,‧, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl Masło kakaowe składa się niemal wyłącznie z triglicerydów od C‧-C‧ o wysokiej temperaturze wrzenia
en Cocoa butter consists almost exclusively of high-boiling C‧O to C‧ triglycerides
pl Niniejsza norma ustanawia metodę służącą do wykrywania obcych tłuszczów, zarówno tłuszczów roślinnych jak i tłuszczów zwierzęcych, takich jak łój wołowy oraz smalec, w tłuszczu mleka lub przetworów mlecznych, za pomocą gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydów
en This standard lays down a method for the detection of foreign fats, of both vegetable fats and animal fats such as beef tallow and lard in milk fat of milk products using gas chromatographic analysis of triglycerides
pl Jednakże referencyjny płyn modelowy D można jednak zastąpić syntetyczną mieszaniną triglicerydów lub olejem słonecznikowym albo olejem kukurydzianym, posiadającymi znormalizowaną specyfikację (Pozostałe tłuszczowe płyny modelowe imitujące żywność, zwane płynami modelowymi D
en However this reference simulant D may be replaced by a synthetic mixture of triglycerides or sunflower oil or corn oil with standardized specifications
pl Dodatkowe wyjaśnienia, które nie odwołują się do obniżenia stężenia osoczowego FFA jako głównego mechanizmu modyfikacji profilu lipidów, odnoszą się do zahamowania przez kwas nikotynowy procesu lipogenezy zachodzącej de novo lub estryfikacji kwasów tłuszczowych do triglicerydów w wątrobie
en Additional explanations that do not invoke plasma FFA reduction as the central driver of lipid profile modification include nicotinic acid-mediated inhibition of de novo lipogenesis or esterification of fatty acids into TG in the liver
pl Parametry gospodarki lipidowej U pacjentów leczonych tocilizumabem obserwowano zwiększone wartości parametrów gospodarki lipidowej, takich jak stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) oraz triglicerydów (patrz punkt
en Lipid parameters Elevations in lipid parameters including total cholesterol, low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL) and triglycerides were observed in patients treated with tocilizumab (see section
pl W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata, pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększał stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydem
en In clinical trials of up to two years duration, pioglitazone reduced total plasma triglycerides and free fatty acids, and increased HDL cholesterol levels, compared with placebo, metformin or gliclazide
pl Kolumna do GC z fazą stacjonarną, którą z powodzeniem użyto do rozdzielenia triglicerydów (‧ % dimetylopolisiloksanu lub ‧ % fenylu–‧ % metylopolisiloksanu
en GC column, with a stationary phase which has successfully employed to perform triglyceride separation (‧ % dimethylpolysiloxane or ‧ % phenyl-‧ % methylpolysiloxane
pl lub ‧,‧ kg triglicerydów kwasu enantowego (kwasu n-heptanowego) o czystości wynoszącej co najmniej ‧ % w przeliczeniu na produkt gotowy do włączenia, o maksymalnej wartości kwasowej równej ‧,‧ %, liczbie zmydlania mieszczącej się w granicach od ‧ do ‧ i minimalnej zawartości kwasu enantowego w zestryfikowanej części kwasu równej ‧ %
en or ‧,‧ kilogram of triglycerides of enanthic (n-heptanoic) acid, at least ‧ % pure, calculated as triglycerides on the product ready for incorporation, with a maximum acid value of ‧,‧ %, a saponification number between ‧ and ‧, and a ‧ % minimum content of enanthic acid in the esterified acid part
pl Leczenie produktem Kaletra powodowało zwiększenie, niekiedy znaczne, stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów
en Treatment with Kaletra has resulted in increases, sometimes marked, in the concentration of total cholesterol and triglycerides
pl Paramety gospodarki lipidowej W trakcie sześciomiesięcznych kontrolowanych badań klinicznych często zgłaszano zwiększenie wartości parametrów gospodarki lipidowej obejmujące: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL
en Lipid parameters During the six month controlled trials, increases of lipid parameters such as total cholesterol, triglycerides, LDL cholesterol, and/or HDL cholesterol have been reported commonly
pl Dla każdego chromatogramu przeprowadzić całkowanie powierzchni pików związanych z triglicerydami kwasu enantowego i kwasu kapronowego
en For each chromatogram, integrate the area of the peaks associated with the triglycerides of enanthic acid and caproic acid
pl CPA ‧.‧.‧: Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów
en CPA ‧.‧.‧: Vegetable waxes (excluding triglycerides
pl U pacjentów z dyslipidemią mieszaną stwierdza się wysokie stężenie „ złego ” cholesterolu LDL i triglicerydów (rodzaj lipidów) oraz niskie stężenie „ dobrego ” cholesterolu HDL
en Patients with combined mixed dyslipidaemia have high blood levels of bad LDL cholesterol and triglycerides (a type of fat), and low levels of good HDL cholesterol
pl Częstość występowania istotnych zmian wyników badań laboratoryjnych (stopień ‧. lub ‧.) opisano u co najmniej ‧ % pacjentów w grupie otrzymującej preparat APTIVUS razem z rytonawirem w badaniach klinicznych ‧ fazy (RESIST-‧ i RESIST-‧) po ‧-tygodniach zwiększona była aktywność AspAT (‧, ‧ %), zwiększona aktywność AlAT (‧, ‧ %), zwiększona aktywność amylazy (‧, ‧ %), zwiększone stężenie cholesterolu (‧, ‧ %), zwiększone stężenie triglicerydów (‧, ‧ %), a zmniejszona liczba krwinek białych (‧, ‧ %
en Frequencies of marked clinical laboratory abnormalities (Grade ‧ or ‧) reported in at least ‧ % of patients in the APTIVUS/ritonavir arms in the phase ‧ clinical studies (RESIST-‧ and RESIST-‧) after ‧-weeks were increased ASAT (‧ %), increased ALAT (‧ %), increased amylase (‧ %), increased cholesterol (‧ %), increased triglycerides (‧ %), and decreased white blood cell count (‧ %
Showing page 1. Found 271 sentences matching phrase "triglicerydy".Found in 0.272 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.