Translations into English:

  • triglycerides   

Example sentences with "triglicerydy", translation memory

add example
pl W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastapiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, ‧ – ‧ %, ‧ – ‧ % i ‧ – ‧ %), podczas leczenia trwającego ponad ‧ tygodni
en In clinical trials of various efavirenz-containing regimens in treatment naive patients, total cholesterol, HDL-cholesterol, and triglycerides increased over ‧ weeks of treatment (‧ %, ‧ %, and ‧ %, respectively
pl Parametry standardowej mieszaniny triglicerydów syntetycznych, wg opisu w artykule K. Figge
en Characteristics of the standard synthetic triglycerides mixture as described in K. Figge
pl Niniejsza norma ustanawia metodę służącą do wykrywania obcych tłuszczów, zarówno tłuszczów roślinnych jak i tłuszczów zwierzęcych, takich jak łój wołowy oraz smalec, w tłuszczu mleka lub przetworów mlecznych, za pomocą gazowo-chromatograficznej analizy triglicerydów
en This standard lays down a method for the detection of foreign fats, of both vegetable fats and animal fats such as beef tallow and lard in milk fat of milk products using gas chromatographic analysis of triglycerides
pl Zakresy wahań triglicerydów różnych tłuszczów obcych jednego rodzaju nie mają znaczącego wpływu na wartości graniczne wykrywalności
en The ranges of variation of the triglycerides of different foreign fats of one type have no considerable influence on the detection limits
pl Przed rozpoczęciem leczenia produktem Kaletra oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie leczenia należy oznaczać stężenia triglicerydów i cholesterolu
en Triglyceride and cholesterol testing is to be performed prior to initiating Kaletra therapy and at periodic intervals during therapy
pl Obliczyć procentowy udział każdego triglicerydu stosując następujący wzór
en Calculate the relative percentage of each triglyceride using the formula
pl { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne
en { PRODUCT NAME } is used to lower lipids known as cholesterol and triglycerides in the blood when a low fat diet and life style changes on their own have failed
pl Triglicerydy kwasu kapronowego
en Caproic acid triglyceride
pl różnica pomiędzy wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC) a teoretyczną zawartością w triglicerydach równoważnika ilości atomów węgla w łańcuchu (ECN‧) wynosi ‧,‧ lub mniej
en a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ of ‧,‧ or less
pl Badania krwi i obserwacja • Należy odbywać regularne wizyty u lekarza w celu sprawdzenia poziomów cholesterolu LDL (złego) i HDL (dobrego) oraz poziomu triglicerydów. • Lekarz powinien wykonać badanie krwi pacjenta przed rozpoczęciem stosowania leku Tredaptive w celu sprawdzenia czynności wątroby. • Lekarz może również zalecić okresowe badania krwi pacjenta po rozpoczęciu stosowania leku Tredaptive w celu sprawdzenia jak dobrze pracuje wątroba pacjenta oraz wykrycia innych działań niepożądanych
en Blood tests and monitoring See your doctor regularly to check your LDL (bad) and HDL (good) cholesterol levels and your triglyceride level. Your doctor should do a blood test before you start taking Tredaptive to check how well your liver is working. Your doctor may also want you to periodically have blood tests after you start taking Tredaptive, to check how well your liver is working and for other side effects
pl Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zwiększonymi stężeniami cholesterolu i triglicerydów przed rozpoczęciem leczenia oraz z zaburzeniami przemiany lipidowej w wywiadzie
en Particular caution should be paid to patients with high values at baseline and with history of lipid disorders
pl W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata, pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększał stężenie cholesterolu HDL w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydem
en In clinical trials of up to two years duration, pioglitazone reduced total plasma triglycerides and free fatty acids, and increased HDL cholesterol levels, compared with placebo, metformin or gliclazide
pl Zmiany stężenia triglicerydów mierzonego na czczo z wartości granicznych (≥‧, ‧ do < ‧, ‧ mmol) do dużych wartości (≥‧, ‧ mmol/l) występowały bardzo często
en Changes in total fasting cholesterol levels from borderline at baseline (‧-< ‧ mmol/l) to high (‧ mmol/l) were very common
pl W wątrobie triglicerydy i cholesterol są wbudowywane w lipoproteiny bardzo niskiej gęstości (VLDL), i przenoszone w osoczu do tkanek obwodowych
en Triglycerides and cholesterol in the liver are incorporated into very low-density lipoproteins (VLDL) and released into the plasma for delivery to peripheral tissues
pl Uwaga: Czystość określana jest za pośrednictwem wartości S, które wyliczane są ze składu triglicerydów
en Note: The purity is determined using S-values, which are calculated from the triglyceride composition
pl Oznaczanie nasyconych kwasów tłuszczowych w pozycji ‧ triglicerydu
en Determination of the saturated fatty acids in position ‧ of the triglyceride
pl W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastapiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, ‧ %, ‧ % i ‧ %), podczas leczenia trwającego ponad ‧ tygodni
en In clinical trials of various efavirenz-containing regimens in treatment naive patients, total cholesterol, HDL-cholesterol, and triglycerides increased over ‧ weeks of treatment (‧ %, ‧ %, and ‧ %, respectively
pl Oprócz nasilania lipolizy, somatropina zmniejsza wychwyt triglicerydów przez pokłady tkanki tłuszczowej w organizmie
en In addition to enhanced lipolysis, somatropin decreases the uptake of triglycerides into body fat stores
pl różnica pomiędzy HPLC a teoretyczną zawartością triglicerydów z ECN‧ wynosi ‧,‧ lub mniej
en a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ of not more than
pl zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji ‧ w triglicerydach nieprzekraczająca
en a content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding
pl Oznaczenie składu triglicerydów płynnych oliwy z oliwek pod względem równoważnej liczby atomów węgla, metodą wysokowydajnej chromatografii cieczowej
en Determination of composition of triglyceride in olive oils in terms of thehir equivalent carbon number by high-performance liquid chromatography
pl W tym roztworze oznaczane są triglicerydy (całkowite liczby węglowe) w drodze gazowo-chromatograficznej w kolumnach z wypełnieniem
en From this solution the triglycerides (total carbon numbers) are determined gas chromatographically on packed columns
pl W większości badań klinicznych u pacjentów leczonych pioglitazonem obserwowano zmniejszenie całkowitego stężenia triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu oraz zwiększenie stężenia cholesterolu HDL w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo; obserwowano niewielkie, lecz klinicznie nieistotne zwiększenie stężenia cholesterolu LDL
en In most clinical trials, reduced total plasma triglycerides and free fatty acids, and increased HDL-cholesterol levels were observed as compared to placebo, with small, but not clinically significant increases in LDL-cholesterol levels
Showing page 1. Found 271 sentences matching phrase "triglicerydy".Found in 0.672 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.