Translations into English:

  • triglycerides   
  • neutral fats   
  • triacylglycerols   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

trigliceryd
triglyceride

Example sentences with "triglicerydy", translation memory

add example
pl kg/t (‧ % minimalnego stopnia włączenia triglicerydów kwasu enantowego o czystości ‧ %, pojedyncze oznaczenie
en kg/t (‧ % of the minimum incorporation rate of ‧ % pure enanthic acid triglyceride, single determination
pl Podpozycja ‧ obejmuje oleje otrzymane przez przetworzenie olejów objętych podpozycją ‧, zarówno mieszanych, jak i niemieszanych z oliwą z pierwszego tłoczenia oraz oleje, które nie odpowiadają właściwościom olejów przedstawionych w uwagach dodatkowych ‧ B, ‧ C i ‧ D. Oleje objęte tą podpozycją muszą posiadać zawartość ‧-monopalmitynianu glicerolu nieprzekraczającą ‧,‧ %, sumę izomerów transoleinowych mniejszą niż ‧,‧ %, sumę izomerów translinolowych + translinolenowych mniejszą niż ‧,‧ % oraz różnicę pomiędzy HPLC a teoretyczną zawartością triglicerydów z ECN‧ nieprzekraczającą
en Subheading ‧ covers oils obtained by the treatment of oils of subheading ‧, whether or not blended with virgin olive oil, and oils not having the characteristics of the oils referred to in additional notes ‧(B), ‧(C) and ‧(D). Oils of this subheading must have a content in ‧-glyceryl monopalmitate not exceeding ‧,‧ %, a sum of transoleic isomers of less than ‧,‧ %, a sum of translinoleic + translinolenic isomers of less than ‧,‧ %, and a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ not exceeding
pl zwiększenie stężenia lipidów we krwi (cholesterol, triglicerydy
en an increase in the levels of fat in the blood (cholesterol and triglycerides
pl Skład triglicerydów
en Triglyceride composition
pl Trigliceryd C
en Triglyceride C
pl Współczynnik odpowiedzi każdego składnika może być oznaczony z wykorzystaniem tłuszczu znormalizowanego o certyfikowanym składzie triglicerydów, takiego jak CRM ‧ (bezwodny tłuszcz mleczny), który można otrzymać w Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, Geel, Belgia
en The response factor of each constituent may also be determined using a standardised fat with a certified triglyceride composition, such as CRM ‧ (anhydrous milk fat) obtainable from the Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium
pl Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u pacjentów, u których stężenie triglicerydów we krwi wynosi powyżej ‧, ‧ mmol/l, ponieważ tacy pacjenci zostali wyłączeni z badań klinicznych
en Safety and efficacy are not established for patients with triglyceride levels greater than ‧ mmol/L, since such patients were excluded from the clinical studies
pl Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zwiększonymi stężeniami cholesterolu i triglicerydów przed rozpoczęciem leczenia oraz z zaburzeniami przemiany lipidowej w wywiadzie
en Particular caution should be paid to patients with high values at baseline and with history of lipid disorders
pl różnica pomiędzy HPLC a teoretyczną zawartością triglicerydów z ECN‧ wynosi ‧,‧ lub mniej
en a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ not exceeding
pl Uwaga: Ekstrakcja tłuszczu z użyciem metod Gerbera, Weibulla–Berntropa lub Schmida–Bondzynskiego–Ratzlaffa, jak również metoda oddzielania tłuszczu mlecznego przy użyciu detergentów (metoda BDI) nie są odpowiednie dla analizy triglicerydów, ponieważ przy stosowaniu tych metod znaczące ilości glicerydów cząstkowych lub fosfolipidów mogą przeniknąć do fazy tłuszczowej
en Note: Fat extractions by the Gerber, Weibull–Berntrop or Schmid–Bondzynski–Ratzlaff methods or isolation of milk fat using detergents (BDI method) are not suitable for TG analysis, because substantial quantities of partial glycerides or phosholipids can pass into the fat phase
pl Triglicerydy o nieparzystej liczbie acyl-c (‧n + ‧) zostają połączone z poprzednimi triglicerydami o liczbie parzystej (‧n
en Triglycerides with odd acyl-c number (‧n + ‧) are combined with the preceding even-numbered triglyceride (‧n
pl W badaniach klinicznych dotyczących różnych schematów leczenia z zastosowaniem efawirenzu, u pacjentów nieleczonych dotychczas z powodu zakażenia wirusem HIV, nastapiło zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triglicerydów (odpowiednio, ‧ %, ‧ % i ‧ %), podczas leczenia trwającego ponad ‧ tygodni
en In clinical trials of various efavirenz-containing regimens in treatment naive patients, total cholesterol, HDL-cholesterol, and triglycerides increased over ‧ weeks of treatment (‧ %, ‧ %, and ‧ %, respectively
pl { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne
en { PRODUCT NAME } is used to lower lipids known as cholesterol and triglycerides in the blood when a low fat diet and life style changes on their own have failed
pl DIN ‧:‧, Nachweis und Bestimmung von Fremdfetten in Milchfett anhand einer gaschromatographischen Triglyceridanalyse [Wykrywanie i oznaczanie tłuszczów obcych w tłuszczu mlecznym przy użyciu analizy chromatografii gazowej triglicerydów]
en DIN ‧:‧, Nachweis und Bestimmung von Fremdfetten in Milchfett anhand einer gaschromatographischen Triglyceridanalyse [Detection and determination of foreign fats in milk fat using a gas chromatographic triglyceride analysis]
pl Bardzo częste objawy niepożądane Mogą wystąpić u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów: • biegunka • zwiększenie stężenia triglicerydów (rodzaj tłuszczu we krwi
en Very common side effects These may affect more than ‧ in ‧ people: Diarrhoea Increases in triglycerides (a type of blood fat
pl Jednakże w jednym badaniu zaobserwowano tendencję do zwiększenia stężenia triglicerydów, gdy produkt leczniczy Cholestagel był podawany w pojedynczej dawce w czasie śniadania
en However, in one study triglycerides tended to increased more when Cholestagel was given as a single dose with breakfast
pl Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (E
en The other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
pl Względne odchylenia standardowe (RSD) zawartości triglicerydów (n
en Relative standard deviations (RSD) of triglyceride contents (n
pl Stosowanie leku Targretin z innymi lekami Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach (nawet tych, które wydawane są bez recepty), takich jak ketokonazol i itrakonazol (stosowane w zakażeniach grzybiczych), erytromycyna, klarytromycyna i ryfampicyna (stosowane w zakażeniach bakteryjnych), fenytoina i fenobarbital (stosowane w napadach padaczkowych), gemfibrozyl (obniżający wysokie stężenie tłuszczów we krwi, takich jak triglicerydy i cholesterol), uzupełnienie witaminy A, inhibitory proteaz (stosowane w zakażeniach wirusowych), tamoksyfen (stosowany w leczeniu niektórych typów raka) oraz deksametazon (stosowany w stanach zapalnych
en Taking other medicines Before starting treatment, make sure your doctor knows if you are taking medicines (including those not prescribed by your doctor), such as ketoconazole and itraconazole (used against fungal infections), erythromycin, clarithromycin and rifampicin (used against bacterial infections), phenytoin and phenobarbital (used against seizures), gemfibrozil (used to reduce high levels of fats in the blood such as triglycerides and cholesterol), vitamin A supplements, protease inhibitors (used against viral infections), tamoxifen (used against some forms of cancer) or dexamethasone (used for inflammatory conditions
pl Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy, zwiększenie stężenia cholesterolu w surowicy
en Metabolic and nutritional disorders: increased serum triglycerides, increased serum cholesterol
pl Leczenie produktem Kaletra powodowało zwiększenie, niekiedy znaczne, stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów
en Treatment with Kaletra has resulted in increases, sometimes marked, in the concentration of total cholesterol and triglycerides
pl zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji ‧ w triglicerydach nieprzekraczająca ‧ %
en a content in saturated fatty acids at the ‧-position in the triglycerides not exceeding ‧ %
pl Przykładowy chromatogram rozdziału triglicerydów tłuszczu mlecznego z poprawnie przeprowadzoną linią podstawową
en Example of a triglyceride chromatogram of milk fat with baseline set correctly
pl różnica pomiędzy HPLC a teoretyczną zawartością triglicerydów z ECN‧ wynosi ‧,‧ lub mniej
en a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN‧ of not more than
Showing page 1. Found 271 sentences matching phrase "triglicerydy".Found in 0.307 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.