Translations into English:

 • hard disk   
  (Noun  ) []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard drive   
 • HD   
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk drive   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • HDD   
 • fixed disk   
  (Noun  )
 • hard disc   
  (Noun  )

Similar phrases in dictionary Polish English. (10)

dostępne miejsce na dysku twardym
available hard disk space
dynamicznie powiększający się wirtualny dysk twardy
dynamically expanding virtual hard disk
dysk twardy
harddisk; HDD; fixed disk; FD; hard disk drive; hard disk; hard drive; hard disc
hybrydowy dysk twardy
hybrid hard disk
Kreator edycji wirtualnego dysku twardego
Edit Virtual Hard Disk Wizard
Kreator nowego wirtualnego dysku twardego
New Virtual Hard Disk Wizard
różnicowy wirtualny dysk twardy
differencing virtual hard disk
wirtualny dysk twardy
virtual hard disk
wirtualny dysk twardy o stałym rozmiarze
fixed-size virtual hard disk

Example sentences with "twardy dysk", translation memory

add example
pl funkcje wstrzymywania (time-shift) i zapisu programu przy użyciu wbudowanego dysku twardego
en time-shift and recording functions using an integrated hard disk
pl A może ktoś sformatował twardy dysk
en Or maybe somebody reformatted the hard drive
pl Twardy dysk jest prawie całkowicie zniszczony,/ ale udało mi się odzyskać/ ostatnio otwierane pliki
en The hard drive is mostly toast, but I was able to recover the most recently accessed file
pl Odnotować liczbę zainstalowanych twardych dysków
en Note number of Hard Drives installed
pl podczas testowania w stanie bezczynności podstawowe dyski twarde nie mogą mieć włączonego zarządzania zasilaniem (zatrzymywania), jeżeli nie posiadają one trwałej pamięci podręcznej zintegrowanej z dyskiem (np. tzw. dyski hybrydowe
en Primary hard drives may not be power managed (spun-down) during Idle testing unless they contain non-volatile cache integral to the drive (e.g. hybrid hard drives
pl Mamy nowoczesne oprogramowanie, które potrafi odzyskać skasowane pliki z twojego twardego dysku bez najmniejszego problemu
en We have new software that can recover deleted files from your hard drive just like that
pl rozporządzenie nr ‧/‧ stanowi wyraźnie, że z uprawnień kontrolnych można korzystać w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, zakładając, że pomieszczenia te mogą zostać zapieczętowane, w sytuacji gdy kontrola trwa kilka dni, ale żaden przepis prawny nie upoważnia Komisji do sporządzenia kopii całych twardych dysków i wyniesienia ich na zewnątrz pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz poddania takiej dokumentacji analizie w jej własnych pomieszczeniach
en Regulation No ‧/‧ provides expressly that the powers of inspection are to be exercised at the premises of the undertaking, providing for the possibility that those premises may be sealed should the inspection extend over a number of days, and no legislative provision authorises the Commission to make copies of entire hard disks, transport them outside the premises of the undertaking and analyse those documents in its own offices
pl Wydruk, niezależnie czy występuje w postaci zapisu na dysku twardym czy zapisu na komputerowym nośniku, oznaczony zostaje taką samą klauzulą jak najwyższy stopień tajności informacji wykorzystanych przy jego sporządzaniu
en Output, whether it is the form of hard-copy or computer storage media shall have the same classification as the highest classification of the information used for its production
pl co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR), zintegrowanych z wyświetlaczem lub w oddzielnym urządzeniu lub urządzeniach
en one or more tuner(s)/receiver(s) and optional additional functions for data storage and/or display such as digital versatile disc (DVD), hard disk drive (HDD) or videocassette recorder (VCR), either in a single unit combined with the display, or in one or more separate units
pl Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicie
en Use this option to create an icon that will mount a floppy disk and open an instance of & konqueror; showing the disk 's contents. To unmount the disk when you have finished with it right click on the icon and select Unmount. In practice it does n't have to be a floppy disk but can be any hard disk or partition on your system that is not normally mounted. However, in most cases you will want to create the icon on your desktop
pl Rozmowy nagrywane są na dysk twardy. który jest częścią głównego serwera
en Uh, well, the calls are recorded onto a hard drive.It' s part of the central server
pl Astrid, możesz sprawdzić twarde dyski?Przyniosłam jest u z jego innymi rzeczami
en Astrid, can you check his hard drive? i had it transferred with some of his other effects
pl Coś tu jest nie tak.Talerze dysku twardego muszą być stopione
en The hard drive platters must be fused
pl mając na uwadze, że dnia ‧ grudnia ‧ r. do znajdujących się w Sankt Petersburgu biur Ośrodka Badań i Informacji Memoriał wtargnęli zamaskowani mężczyźni z rosyjskiej Prokuratury Generalnej, po czym skonfiskowali dyski twarde i płyty kompaktowe zawierające całą bazę danych o tysiącach ofiar stalinowskich represji; mając na uwadze, że bazy danych zostały Memoriałowi zwrócone nakazem sądowym
en whereas on ‧ December ‧, the St Petersburg offices of the Research and Information Centre Memorial were raided by masked men from the Russian General Prosecutor's Office, and hard drives and CDs containing the entire database covering thousands of victims of the Stalinist repression were taken away; whereas the database was returned to Memorial following a court order
pl Zgodność z " Energy Star Compliance " może zostać przyznana niemalże każdemu urządzeniu elektrycznemu. Ten moduł jednakże nie wyłącza dysków twardych, czy drukarek. Ustawienia tutaj zawarte odnoszą się jedynie do zachowania Twojego monitora
en Energy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
pl Set-top boksy, które zawierają urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania (na przykład dysk twardy lub napęd DVD), są wyłączone z tej podpozycji (podpozycja
en Set-top boxes which incorporate a device performing a recording or reproducing function (for example, a hard disk or DVD drive) are excluded from this subheading (subheading
pl Wojskowej Służbie Wywiadowczej udało się odzyskać dane z dysku twardego, znalezionego w londyńskiej kryjówce Nathira
en Ml‧ has recovered some files from a hard drive in Nathir' s London safe house
pl Co się stało z twardym dyskiem?
en What happened to the hard disk?
pl Projekt komputera powinien umożliwiać wymianę twardego dysku oraz, jeśli są dostępne, napędu CD i napędu DVD
en The computer shall be designed so that the hard disk, and if available either the CD drive or DVD drive, can be changed
pl W środowiskach graficznych często używane są katalogi do reprezentacji zawartości dysku twardego. Katalogi zawierają pliki i inne katalogi. W & kde; do zarządzania plikami i katalogami możesz użyć & konqueror-dopelniacz
en A common metaphor of graphical desktops is the use of folders to represent folders on your hard disk. Folders contain files and other folders. A & kde; application called & konqueror;, the K File Manager, uses this metaphor to help you manage your files
pl Obowiązkiem autora informacji jest określanie oraz klasyfikowanie wszystkich dokumentów zawierających informacje, niezależnie czy występują one w postaci wydruku z dysku twardego czy zapisu na komputerowym nośniku
en It shall be incumbent upon the originator of the information to identify and classify all information-bearing documents, whether they be in the form of hard-copy output or computer storage media
pl Informacje o partycjach i twardych dyskach w Twoim systemie. NAME OF TRANSLATORS
en This display shows information about partitions and hard disks of your system
pl Otwarcia dokumentu & kword; ' a zapisanego na twardym dysku lub gdzieś w sieci
en Open a & kword; document saved to your hard drive or network
pl Jeśli w konfiguracji fabrycznej zainstalowany jest więcej niż jeden dysk twardy, dyski wewnętrzne niebędące dyskami podstawowymi mogą być testowane przy aktywnym zarządzaniu zasilaniem, jak w konfiguracji fabrycznej
en If more than one internal hard drive is installed as shipped, the non-primary, internal hard drive(s) may be tested with hard drive power management enabled as shipped
pl dB(A) podczas dostępu do dysku twardego
en dB(A) when accessing a disk drive
Showing page 1. Found 3020 sentences matching phrase "twardy dysk".Found in 0.88 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.