Translations into English:

 • HD   
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard disk drive   
  []
   
  Ferromagnetic computer storage device which writes binary data on the surface of a rotating platter.
 • hard drive   

Similar phrases in dictionary Polish English. (10)

dostępne miejsce na dysku twardym
available hard disk space
dynamicznie powiększający się wirtualny dysk twardy
dynamically expanding virtual hard disk
dysk twardy
harddisk; HDD; fixed disk; FD; hard disk drive; hard disk; hard drive
hybrydowy dysk twardy
hybrid hard disk
Kreator edycji wirtualnego dysku twardego
Edit Virtual Hard Disk Wizard
Kreator nowego wirtualnego dysku twardego
New Virtual Hard Disk Wizard
różnicowy wirtualny dysk twardy
differencing virtual hard disk
wirtualny dysk twardy
virtual hard disk
wirtualny dysk twardy o stałym rozmiarze
fixed-size virtual hard disk

Example sentences with "twardy dysk", translation memory

add example
pl Coś tu jest nie tak.Talerze dysku twardego muszą być stopione
en The hard drive platters must be fused
pl W dla odbiorników telewizyjnych z twardym dyskiem (twardymi dyskami) i dwoma lub większą liczbą tunerów/odbiorników
en Watts for television sets with hard disc(s) and two or more tuners/receivers
pl Zapewnia się co najmniej możliwość wymiany na nowszy procesora, karty graficznej, pamięci RAM, twardego dysku i napędu CD, jeśli jest zamontowany w komputerze
en upgradability shall be ensured for at least the processor, the graphics card, the random access memory, the hard disk and, if available, the CD-ROM drive
pl W przypadku odbiorników telewizyjnych składających się z wyświetlacza oraz co najmniej jednego tunera/odbiornika i opcjonalnych funkcji dodatkowych do przechowywania lub wyświetlania danych, takich jak DVD, dysk twardy (HDD) lub magnetowid (VCR) w oddzielnym urządzeniu lub urządzeniach, lit. a)–c) stosuje się oddzielnie do wyświetlacza i do oddzielnego urządzenia (urządzeń
en For television sets which consist of a display, and one or more tuner(s)/receiver(s) and optional additional functions for data storage and/or display such as digital versatile disc (DVD), hard disk drive (HDD) or videocassette recorder (VCR) in one or more separate units, points (a) to (c) apply for the display and the separate unit(s) individually
pl Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski sieciowe
en Next the sidebar provides a list of all known devices on your computer. These devices can be either physical drives & mdash; such as your hard disk, & CD-ROM; drive, or floppy disk drive & mdash; or virtual drives & mdash; such as remote shares or hard disk partitions
pl & konqueror; jest także uruchamiany automatycznie, kiedy klikniesz lewym przyciskiem myszy na ikonę folderu, taką jak na przykład dysk twardy, czy ikonę Kosza
en & konqueror; is also started automatically when you left click on a desktop icon that represents a folder, such as a hard disk drive or the Trash icon
pl wersje elektroniczne dokumentów oryginalnych na optycznych nośnikach danych (takich jak CD-ROM, dysk twardy lub magnetyczny
en electronic versions of original documents on optical data carriers (such as CD-rom, hard disk or magnetic disk
pl Otwarcia dokumentu & kword; ' a zapisanego na twardym dysku lub gdzieś w sieci
en Open a & kword; document saved to your hard drive or network
pl Te albumy zostaną trwale usunięte z twardego dysku
en These albums will be permanently deleted from your hard disk
pl dB(A) podczas dostępu do dysku twardego
en dB(A) when accessing a disk drive
pl Udało mi się uratować twardy dysk, na którym zapisano te informacje
en I retrieved the hard drive storing that information
pl Przepraszam, że muszę przebiegnąć mój napęd dysku twardego
en I' m sorry I have to run my hard drive
pl częstotliwość wykonywania kopii zapasowych lub archiwizacji (prywatnych dokumentów, zdjęć, itp.) z komputera na pamięć zewnętrzną, np. na płytę CD, DVD, zewnętrzny dysk twardy, pamięć USB lub na przestrzeń dyskową na serwerach internetowych (zawsze lub prawie zawsze; czasami; nigdy lub prawie nigdy; nie dotyczy, ponieważ ankietowany nie przechowuje plików w komputerze
en frequency of making safety copies or back-up files (private documents, pictures, etc.) from the computer on any external storage device, for example, a CD, DVD, external hard disk, USB storage device, or disk space on Internet servers (always or almost always; sometimes; never or hardly ever; not applicable because the individual does not keep files on a computer
pl Co się stało z twardym dyskiem?
en What happened to the hard disk?
pl Błąd wejścia/wyjścia. Prawdopodobnie brak wolnego miejsca na dysku twardym
en IO Error. Most likely no space left on harddisk
pl Zacznę od dysku twardego
en Start with the hard drive
pl Wybrano plik nie znajdujący się na dysku twardym komputera. Obraz ten musi zostać zapisany na dysk lokalny komputera, aby można go było użyć jako tapety. Zostanie zaraz wyświetlone okno umożliwiające wybór miejsca zapisania pliku
en You selected a remote image. It needs to be saved to your local disk to be used as a wallpaper. You will now be asked where to save the image
pl Także w samochodzie, był zaginiony twardy dysk z komputera Luka
en Also from the car, trace evidence in that missing hard drive from luke' s computer
pl W dla odbiorników telewizyjnych z jednym tunerem/odbiornikiem bez twardych dysków
en Watts for television sets with one tuner/receiver and no hard disc
pl Te albumy zostaną trwale usunięte z twardego dysku. Pamiętaj, że wszystkie podalbumy włączone do tej listy także zostaną usunięte
en These albums will be permanently deleted from your hard disk. Note that all subalbums are included in this list and will be deleted permanently as well
pl Kiedy opcja ta jest wyłączona, & kmail-mianownik; będzie pytał o Twoje hasło za każdym razem przy podpisie wiadomości (przed wysłaniem) lub przy wybraniu wiadomości szyfrowanej; jeśli włączysz tę opcję, to & kmail-mianownik; zapamięta Twoje hasło z pierwszego udanego jego wprowadzenia aż do końca Twojej pracy z programem. Hasło jest przechowywane w pamięci i niezapisywane na twardy dysk. Jeśli używasz jednej z wtyczek szyfrowania lub programu GnuPG z agentem gpg, to zewnętrzny program zapyta o Twoje hasło i ewentualnie zapamięta je przez pewien czas
en When this option is off, & kmail; will ask for your passphrase each time you sign a message (before sending) or select an encrypted message; if you turn this option on, & kmail; will remember your passphrase from after your first successful input until you finish your & kmail; session. The passphrase is stored in memory and not written to the hard disk. If you use one of the Crypto-Plugins or if you use GnuPG with the gpg-agent then an external program will ask for your passphrase and optionally remember it for some time
pl Rozmowy nagrywane są na dysk twardy. który jest częścią głównego serwera
en Uh, well, the calls are recorded onto a hard drive.It' s part of the central server
pl Jednocześnie zadbaliśmy o to, żeby obowiązkiem było uzyskanie zgodę użytkownika na przechowywanie programów lub aplikacji, w tym danych osobowych, zgromadzonych na dysku twardym.
en At the same time we have ensured that it is mandatory to obtain the consent of the user for the storage of programs or applications, including personal data, which are on the hard disk.
pl Astrid, możesz sprawdzić twarde dyski?Przyniosłam jest u z jego innymi rzeczami
en Astrid, can you check his hard drive? i had it transferred with some of his other effects
pl Grzebiąc po dysku twardym, znaleźliśmy dokument z numerem konta z Zurychu
en Buried in the hard drive, we found a deleted file with an account number to a bank in Zurich
Showing page 1. Found 3020 sentences matching phrase "twardy dysk".Found in 0.853 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.