Translations into English:

  • driving mechanism   
  • steering   
    (noun   )

Example sentences with "układ kierowniczy", translation memory

add example
pl Schematyczny rysunek osi kierowanej(-ych) przedstawiający geometrię układu kierowniczego
en Schematic diagram of steered axle(s) showing steering geometry
pl W przypadku gdy moc sterująca normalnie pochodzi jedynie ze specjalnych urządzeń określonych w ‧.‧.‧, wspomagany układ kierowniczy musi być zamontowany wraz z urządzeniem, które w przypadku awarii specjalnych urządzeń, oraz gdy siła kierowania przekracza ‧ daN, da wzrokowy lub dźwiękowy sygnał informujący o awarii
en Where the steering power is normally provided solely by the special equipment defined in point ‧.‧.‧, the assisted steering equipment must be fitted with a device such that if, in the event of failure of the special equipment, the steering effort exceeds ‧ daN, a visual or acoustic signal must give warning of such failure
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/WE‧, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors, as last amended by European Parliament and Council Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
pl Zalecane parametry należy osiągnąć bez wspomagania, bez zmian kierunku jazdy pojazdów i bez nietypowych drgań w układzie kierowniczym i układzie sprzęgającym
en The prescribed performance must be obtained without self amplifying reactions, without deviation of the vehicles from their course, and without unusual vibration in the steering and coupling system
pl kierownica typu motocyklowego z dwoma uchwytami zawierającymi urządzenia sterujące do kierowania pojazdem; kierowanie pojazdu dokonywane jest przez skręcanie dwóch przednich kół i oparte jest na układzie kierowniczym typu samochodowego (zasada Ackermana
en a handlebar with two grips incorporating the controls for steering the vehicle; the steering is achieved by turning the two front wheels and is based on a motor car-type steering system (Ackerman principle
pl W zależności od pochodzenia energii, jaka jest konieczna do skręcania kół kierowanych, rozróżnia się następujące kategorie układów kierowniczych: kierowanie ręczne, w którym energia ta dostarczana jest wyłącznie przez energię mięśni kierowcy
en Different types of steering equipment ‧.‧ Depending on the source of power which is necessary for the deflection of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished: ‧.‧ manual steering equipment in which the steering power is provided solely by the muscular power of the driver
pl Siłę kierowania mierzy się do momentu, w którym położenie kierownicy odpowiada promieniowi skrętu podanemu w tabeli poniżej dla danej kategorii pojazdu z uszkodzonym układem kierowniczym
en The steering effort shall be measured until the position of the steering control corresponds to the turning radius given in the table below for the particular category of vehicle with a failure in the steering equipment
pl Wymagania określone w pozycjach ‧.‧, ‧.‧ oraz ‧.‧ są również spełnione przy występowaniu uszkodzenia w układzie kierowniczym
en The requirements of items ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ shall also be satisfied with a failure in the steering equipment
pl w którym układ kierowniczy nie jest zgodny z przepisami dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą
en of which the steering equipment does not comply with the provisions of Directive ‧/EEC, as amended by this Directive
pl Wniosek o udzielenie homologacji typu pojazdu w odniesieniu do układu kierowniczego składa producent pojazdu lub jego należycie uprawniony przedstawiciel
en The application for approval of a vehicle type with regard to the steering equipment shall be submitted by the vehicle manufacturer or by his duly accredited representative
pl W przypadku maszyn poruszających się na kołach, układ kierowniczy musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć siły wywołane nagłymi ruchami kierownicy lub dźwigni sterowniczej, spowodowanymi przez wstrząsy kół kierowanych
en In the case of wheeled machinery, the steering system must be designed and constructed in such a way as to reduce the force of sudden movements of the steering wheel or the steering lever caused by shocks to the guide wheels
pl Ta sama umawiająca się strona nie przydzieli identycznego numeru temu samemu typowi pojazdu wyposażonemu w inny typ układu kierowniczego ani innemu typowi pojazdu, zgodnie z definicją podaną w pkt ‧.‧ powyżej
en The same Contracting Party shall not assign the same number to the same vehicle type equipped with another type of steering mechanism, or to another vehicle type, as defined in paragraph ‧.‧ above
pl Przedni układ kierowniczy, w którym kierowane są tylko koła jednej lub więcej osi przednich
en Front-wheel steering equipment in which only the wheels of the front axle(s) are steered
pl w przypadku ZF: produkcja i sprzedaż skrzyń biegów, układów kierowniczych oraz części nadwozia
en for ZF: production and sale of transmissions, steering systems, chassis components
pl wiedza z zakresu mechaniki pojazdów, np. związana z układem kierowniczym, ogumieniem, układem hamulcowym, oświetleniem, w szczególności w przypadku pojazdów motocyklowych i ciężarowych
en knowledge of vehicle mechanics, covering for example steering, tyres, brakes and lighting, especially in motorcycles and heavy goods vehicles
pl rysunki układu kierowniczego i jego zamocowania do podwozia i nadwozia pojazdu, we właściwej skali i dostatecznie szczegółowe
en drawings, on an appropriate scale and in sufficient detail, of the steering mechanism and of its attachment to the vehicle chassis and body
pl W zależności od ustawienia kierowanych kół rozróżnia się następujące rodzaje układów kierowniczych
en Depending on the arrangement of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished
pl Wybiórcze sprawdzenie stanu opon, hamulców, układu kierowniczego, płynów (poziomu oleju, płynu chłodzącego i płynu spryskiwacza), świateł, reflektorów, kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowego
en Performing a random check on the condition of the tyres, steering, brakes, fluids (e.g. engine oil, coolant, washer fluid), lights, reflectors, direction indicators and audible warning device
pl Z mocą od dnia ‧ października ‧ r. Państwa Członkowskie mogą zabronić dopuszczenia do ruchu pojazdów, w których układ kierowniczy nie jest zgodny z przepisami dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą
en With effect from ‧ October ‧ Member States may prohibit the entry into service of vehicles of which the steering equipment does not comply with the provisions of Directive ‧/EEC, as amended by this Directive
pl Pomocniczy układ kierowniczy (ASE), w którym koła osi pojazdów kategorii M i N są kierowane dodatkowo do kół kierowania głównego o sterowaniu nie wyłącznie elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym, w tym samym kierunku lub przeciwnym do kół kierowania głównego i/lub kąt kierowania przednich, środkowych lub tylnych kół mogą być dostosowane do zachowania pojazdu
en Auxiliary steering equipment (ASE) in which the wheels of axle(s) of vehicles of categories M and N are steered in addition to the wheels providing principal steering input not purely electric, hydraulic or pneumatic, in the same direction or in the opposite direction to the wheels providing principal steering input, and/or the steering angle of the front, centre and/or the rear wheels may be adjusted relative to vehicle behaviour.`
pl Układ kierowniczy zapewnia łatwe i bezpieczne prowadzenie pojazdu do jego maksymalnej prędkości konstrukcyjnej lub, w przypadku przyczep, do maksymalnej technicznie dozwolonej prędkości dla danej przyczepy
en The steering system shall ensure easy and safe handling of the vehicle up to its maximum design speed or in case of a trailer up to its technically permitted maximum speed
pl Samośledzący układ kierowniczy oznacza układ, w którym zmiana kąta skrętu jednego lub więcej kół następuje wyłącznie w wyniku działania sił lub momentów przyłożonych poprzez powierzchnię styku opony z nawierzchnią drogi
en Self-tracking steering equipment means a system designed to create a change of steering angle on one or more wheels only when acted upon by forces and/or moments applied through the tyre to road contact
pl Układ kierowniczy jest zaprojektowany, zbudowany i zamontowany w taki sposób, aby wytrzymywał obciążenia powstające podczas normalnego użytkowania pojazdu lub zespołu pojazdów
en The steering equipment shall be designed, constructed and fitted in such a way that it is capable of withstanding the stresses arising during normal operation of the vehicle, or combination of vehicles
pl Zakłócenia elektromagnetyczne ‧.‧. Pola elektromagnetyczne nie mogą niekorzystnie wpływać na działanie układu kierowniczego
en Electromagnetic interference ‧.‧. The operation of steering equipment must not be adversely affected by electromagnetic fields
pl Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu
en Driving without a valid roadworthiness certificate if such a document is required under Community law and/or driving with a very serious deficiency of, inter alia, the braking system, the steering linkages, the wheels/tyres, the suspension or chassis that would create such an immediate risk to road safety that it leads to a decision to immobilise the vehicle
Showing page 1. Found 27394 sentences matching phrase "układ kierowniczy".Found in 8.364 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.