Translations into English:

  • driving mechanism   
  • steering   
    (noun   )

Example sentences with "układ kierowniczy", translation memory

add example
Schematyczny rysunek osi kierowanej(-ych) przedstawiający geometrię układu kierowniczegoSchematic diagram of steered axle(s) showing steering geometry
W przypadku gdy moc sterująca normalnie pochodzi jedynie ze specjalnych urządzeń określonych w ‧.‧.‧, wspomagany układ kierowniczy musi być zamontowany wraz z urządzeniem, które w przypadku awarii specjalnych urządzeń, oraz gdy siła kierowania przekracza ‧ daN, da wzrokowy lub dźwiękowy sygnał informujący o awariiWhere the steering power is normally provided solely by the special equipment defined in point ‧.‧.‧, the assisted steering equipment must be fitted with a device such that if, in the event of failure of the special equipment, the steering effort exceeds ‧ daN, a visual or acoustic signal must give warning of such failure
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/WE‧, w szczególności jej artHaving regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors, as last amended by European Parliament and Council Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
Zalecane parametry należy osiągnąć bez wspomagania, bez zmian kierunku jazdy pojazdów i bez nietypowych drgań w układzie kierowniczym i układzie sprzęgającymThe prescribed performance must be obtained without self amplifying reactions, without deviation of the vehicles from their course, and without unusual vibration in the steering and coupling system
kierownica typu motocyklowego z dwoma uchwytami zawierającymi urządzenia sterujące do kierowania pojazdem; kierowanie pojazdu dokonywane jest przez skręcanie dwóch przednich kół i oparte jest na układzie kierowniczym typu samochodowego (zasada Ackermanaa handlebar with two grips incorporating the controls for steering the vehicle; the steering is achieved by turning the two front wheels and is based on a motor car-type steering system (Ackerman principle
W zależności od pochodzenia energii, jaka jest konieczna do skręcania kół kierowanych, rozróżnia się następujące kategorie układów kierowniczych: kierowanie ręczne, w którym energia ta dostarczana jest wyłącznie przez energię mięśni kierowcyDifferent types of steering equipment ‧.‧ Depending on the source of power which is necessary for the deflection of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished: ‧.‧ manual steering equipment in which the steering power is provided solely by the muscular power of the driver
Siłę kierowania mierzy się do momentu, w którym położenie kierownicy odpowiada promieniowi skrętu podanemu w tabeli poniżej dla danej kategorii pojazdu z uszkodzonym układem kierowniczymThe steering effort shall be measured until the position of the steering control corresponds to the turning radius given in the table below for the particular category of vehicle with a failure in the steering equipment
Wymagania określone w pozycjach ‧.‧, ‧.‧ oraz ‧.‧ są również spełnione przy występowaniu uszkodzenia w układzie kierowniczymThe requirements of items ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ shall also be satisfied with a failure in the steering equipment
w którym układ kierowniczy nie jest zgodny z przepisami dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywąof which the steering equipment does not comply with the provisions of Directive ‧/EEC, as amended by this Directive
Wniosek o udzielenie homologacji typu pojazdu w odniesieniu do układu kierowniczego składa producent pojazdu lub jego należycie uprawniony przedstawicielThe application for approval of a vehicle type with regard to the steering equipment shall be submitted by the vehicle manufacturer or by his duly accredited representative
W przypadku maszyn poruszających się na kołach, układ kierowniczy musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograniczyć siły wywołane nagłymi ruchami kierownicy lub dźwigni sterowniczej, spowodowanymi przez wstrząsy kół kierowanychIn the case of wheeled machinery, the steering system must be designed and constructed in such a way as to reduce the force of sudden movements of the steering wheel or the steering lever caused by shocks to the guide wheels
Ta sama umawiająca się strona nie przydzieli identycznego numeru temu samemu typowi pojazdu wyposażonemu w inny typ układu kierowniczego ani innemu typowi pojazdu, zgodnie z definicją podaną w pkt ‧.‧ powyżejThe same Contracting Party shall not assign the same number to the same vehicle type equipped with another type of steering mechanism, or to another vehicle type, as defined in paragraph ‧.‧ above
Przedni układ kierowniczy, w którym kierowane są tylko koła jednej lub więcej osi przednichFront-wheel steering equipment in which only the wheels of the front axle(s) are steered
w przypadku ZF: produkcja i sprzedaż skrzyń biegów, układów kierowniczych oraz części nadwoziafor ZF: production and sale of transmissions, steering systems, chassis components
wiedza z zakresu mechaniki pojazdów, np. związana z układem kierowniczym, ogumieniem, układem hamulcowym, oświetleniem, w szczególności w przypadku pojazdów motocyklowych i ciężarowychknowledge of vehicle mechanics, covering for example steering, tyres, brakes and lighting, especially in motorcycles and heavy goods vehicles
rysunki układu kierowniczego i jego zamocowania do podwozia i nadwozia pojazdu, we właściwej skali i dostatecznie szczegółowedrawings, on an appropriate scale and in sufficient detail, of the steering mechanism and of its attachment to the vehicle chassis and body
W zależności od ustawienia kierowanych kół rozróżnia się następujące rodzaje układów kierowniczychDepending on the arrangement of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished
Wybiórcze sprawdzenie stanu opon, hamulców, układu kierowniczego, płynów (poziomu oleju, płynu chłodzącego i płynu spryskiwacza), świateł, reflektorów, kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowegoPerforming a random check on the condition of the tyres, steering, brakes, fluids (e.g. engine oil, coolant, washer fluid), lights, reflectors, direction indicators and audible warning device
Z mocą od dnia ‧ października ‧ r. Państwa Członkowskie mogą zabronić dopuszczenia do ruchu pojazdów, w których układ kierowniczy nie jest zgodny z przepisami dyrektywy ‧/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywąWith effect from ‧ October ‧ Member States may prohibit the entry into service of vehicles of which the steering equipment does not comply with the provisions of Directive ‧/EEC, as amended by this Directive
Pomocniczy układ kierowniczy (ASE), w którym koła osi pojazdów kategorii M i N są kierowane dodatkowo do kół kierowania głównego o sterowaniu nie wyłącznie elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym, w tym samym kierunku lub przeciwnym do kół kierowania głównego i/lub kąt kierowania przednich, środkowych lub tylnych kół mogą być dostosowane do zachowania pojazduAuxiliary steering equipment (ASE) in which the wheels of axle(s) of vehicles of categories M and N are steered in addition to the wheels providing principal steering input not purely electric, hydraulic or pneumatic, in the same direction or in the opposite direction to the wheels providing principal steering input, and/or the steering angle of the front, centre and/or the rear wheels may be adjusted relative to vehicle behaviour.`
Układ kierowniczy zapewnia łatwe i bezpieczne prowadzenie pojazdu do jego maksymalnej prędkości konstrukcyjnej lub, w przypadku przyczep, do maksymalnej technicznie dozwolonej prędkości dla danej przyczepyThe steering system shall ensure easy and safe handling of the vehicle up to its maximum design speed or in case of a trailer up to its technically permitted maximum speed
Samośledzący układ kierowniczy oznacza układ, w którym zmiana kąta skrętu jednego lub więcej kół następuje wyłącznie w wyniku działania sił lub momentów przyłożonych poprzez powierzchnię styku opony z nawierzchnią drogiSelf-tracking steering equipment means a system designed to create a change of steering angle on one or more wheels only when acted upon by forces and/or moments applied through the tyre to road contact
Układ kierowniczy jest zaprojektowany, zbudowany i zamontowany w taki sposób, aby wytrzymywał obciążenia powstające podczas normalnego użytkowania pojazdu lub zespołu pojazdówThe steering equipment shall be designed, constructed and fitted in such a way that it is capable of withstanding the stresses arising during normal operation of the vehicle, or combination of vehicles
Zakłócenia elektromagnetyczne ‧.‧. Pola elektromagnetyczne nie mogą niekorzystnie wpływać na działanie układu kierowniczegoElectromagnetic interference ‧.‧. The operation of steering equipment must not be adversely affected by electromagnetic fields
Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazduDriving without a valid roadworthiness certificate if such a document is required under Community law and/or driving with a very serious deficiency of, inter alia, the braking system, the steering linkages, the wheels/tyres, the suspension or chassis that would create such an immediate risk to road safety that it leads to a decision to immobilise the vehicle
Showing page 1. Found 27394 sentences matching phrase "układ kierowniczy".Found in 8.385 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.