Translations into English:

  • driving mechanism   
  • steering   
    (noun   )

Example sentences with "układ kierowniczy", translation memory

add example
pl typu kierownicy w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia, na mocy odpowiedniej części regulaminu nr
en of a steering control type with regard to the protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact, pursuant to the relevant part of Regulation No
pl układu kierowniczego (np. pomocniczy układ kierowniczy, układ kierowniczy przyczepy
en Steering equipment (e.g. auxiliary steering equipment, steering equipment of the trailer
pl uznaje się, że takie osie należy również uwzględnić w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów hamulcowych niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep[‧] oraz w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep[‧]
en whereas it is acknowledged that such axles should also be taken into account in Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers and in Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to steering equipment for motor vehicles and their trailers
pl Energia pomocnicza i niezależna mogą być wytwarzane przez system mechaniczny, hydrauliczny, pneumatyczny, elektryczny lub złożony (na przykład: pompa olejowa, pompa powietrzna, akumulator). Różne kategorie układów kierowniczych
en Additional or independent power may be produced by any mechanical, hydraulic, pneumatic or electrical system, or by any combination of these (for example by an oil pump, air pump or battery
pl Układ kierowniczy może zawierać
en The steering equipment may be considered to include
pl PROCEDURA BADANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED NIEUPRAWNIONYM UŻYCIEM ODDZIAŁUJĄCYCH NA UKŁAD KIEROWNICZY Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA Z OGRANICZANIEM MOMENTU OBROTOWEGO
en TEST PROCEDURE FOR DEVICES TO PREVENT UNAUTHORISED USE ACTING ON THE STEERING USING A TORQUE LIMITING DEVICE
pl Działanie połączeń układu kierowniczego
en Steering linkage operation
pl rysunki, we właściwej skali i dostatecznie szczegółowe, ukazujące budowę układu kierowniczego oraz sposób, w jaki został on zamontowany na podwoziu i nadwoziu pojazdu
en drawings, on an appropriate scale and in sufficient detail, of the steering mechanism and of its attachment to the vehicle chassis and body
pl Układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem
en Reinforced assisted steering
pl Jeżeli ciągnik wyposażony jest we wspomagany układ kierowniczy zdefiniowany w ‧.‧. kierowanie nim musi być możliwe nawet w przypadku awarii specjalnych urządzeń, jak to stwierdzono powyżej w
en If the tractor is equipped with assisted steering equipment as defined in ‧.‧, it must be possible to drive it even in the event of failure of the special equipment as already stated in
pl DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady ‧/EWG odnoszącą się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep
en COMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ January ‧ adapting to technical progress Council Directive ‧/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers
pl Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zachowania układu kierowniczego pojazdów silnikowych kategorii M‧ i pojazdów kategorii N‧ z maksymalną masą dopuszczalną mniejszą niż ‧ kg, w odniesieniu do ochrony kierowcy w zderzeniu czołowym
en This Directive applies to the behaviour of the steering mechanism of motor vehicles of category M‧, and vehicles of category N‧ with a maximum permissible mass less than ‧ kilograms, with regard to the protection of the driver in a frontal collision
pl Do kanałów przepływowych o zmiennej geometrii oraz odpowiednich układów do sterowania nimi, określonych w pozycji ‧E‧.a.‧., nie obejmuje wlotowych łopatek kierowniczych, wentylatorów o zmiennym skoku, zmiennych stójek ani zaworów upustowych w sprężarkach
en Adjustable flow path geometry and associated control systems in ‧E‧.a.‧. do not include inlet guide vanes, variable pitch fans, variable stators or bleed valves for compressors
pl Skuteczność hamowania w odniesieniu do pojazdów wykorzystujących to samo źródło energii do zasilania układu kierowniczego i urządzenia hamującego
en Braking performance for vehicles using the same energy source to supply steering equipment and braking device
pl W przypadku awarii układu kierowniczego również przyczepy spełniają wymagania określone w pkt ‧.‧.‧. i
en In the case of trailers the requirements of paragraphs ‧.‧.‧. and ‧.‧.‧.‧. shall also be met when there is a failure in the steering system
pl Pomocniczy układ kierowniczy (PUK) oznacza układ w pojazdach kategorii M i N, w którym oprócz kół głównego układu kierowniczego występuje jedna lub więcej dodatkowych osi skrętnych, których koła skręcane są w kierunku tym samym lub przeciwnym do skrętu kół głównego układu kierowniczego lub w którym kąt skrętu kół przednich lub tylnych jest korygowany w zależności od zachowania pojazdu
en Auxiliary steering equipment (ASE) means a system in which the wheels on axle(s) of vehicles of categories M and N are steered in addition to the wheels of the main steering equipment in the same or opposite direction to those of the main steering equipment and/or the steering angle of the front and/or the rear wheels may be adjusted relative to vehicle behaviour
pl Jednakże w przypadku przyczep wyposażonych w samośledzący układ kierowniczy badanie określone w pkt ‧.‧. nie jest wymagane, jeżeli stosunek obciążenia osi niekierowanych do obciążenia osi samośledzących jest równy lub większy niż ‧,‧ we wszystkich warunkach obciążenia
en However, for trailers with self-tracking steering equipment a test under paragraph ‧.‧. is not necessary if the axle load ratio between the unsteered and the self-tracking axles equals or exceeds ‧.‧. under all loading conditions
pl Do celów niniejszej dyrektywy kierowane koła, mechanizm kierowniczy oraz wszystkie części mechaniczne układu przeniesienia sterowania nie są uważane za narażone na uszkodzenie, jeżeli mają szerokie wymiary, są łatwo dostępne do konserwacji oraz wykazują cechy bezpieczeństwa co najmniej równe tym opisanym dla innych zasadniczych komponentów (jak układ hamulcowy) pojazdu
en For the purposes of this Directive the steered wheels, the steering control and all mechanical parts of the steering transmission shall not be regarded as liable to breakage if they are amply dimensioned, are readily accessible for maintenance, and exhibit safety features at least equal to those prescribed for other essential components (such as the braking system) of the vehicle
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/WE‧, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors, as last amended by European Parliament and Council Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
pl Za wspomagany układ kierowniczy uważa się również układ kierowniczy, w którym w stanie nienaruszonym siły kierujące pochodzą wyłącznie z jednego lub więcej układów zasilania w energię, natomiast w przypadku awarii układu mogą pochodzić tylko z siły mięśni kierowcy (zintegrowany układ wspomagania
en Steering equipment in which the steering forces result solely from one or more energy supplies when the equipment is intact, but in which the steering forces can be provided by the muscular effort of the driver alone if there is a fault in the steering (integrated power systems), is also considered to be power assisted steering equipment
pl jeśli jest to konieczne, pojazd powinien być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem
en if necessary, the vehicle must be equipped with assisted steering
pl Z mocą od dnia ‧ stycznia ‧ r. żadne Państwo Członkowskie nie może w odniesieniu do układu kierowniczego
en With effect from ‧ January ‧ no Member State may on grounds relating to steering equipment
pl Krótki opis układu kierowniczego i elementów pojazdu przyczyniających się do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia ...
en Brief description of the steering mechanism and the components of the vehicle contributing to the protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact ...
Showing page 1. Found 27394 sentences matching phrase "układ kierowniczy".Found in 8.32 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.