Translations into English:

  • driving mechanism   
  • steering   
    (noun   )
  • steering mechanism   
    (Noun  )
  • steering system   
    (Noun  )

Example sentences with "układ kierowniczy", translation memory

add example
pl Główny układ kierowniczy oznacza układ kierowniczy pojazdu odpowiedzialny w sposób zasadniczy za wyznaczenie kierunku jazdy
en Main steering system means the steering equipment of a vehicle which is mainly responsible for determining the direction of travel
pl Uszkodzenie zasilania układu kierowniczego ze wspomaganiem, jeżeli zostało ono zainstalowane, nie powinna uniemożliwić kierowania maszyną przez czas niezbędny do jej zatrzymania
en A failure in the power supply to the power-assisted steering, where fitted, must not prevent machinery from being steered during the time required to stop it
pl Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego kodu alfanumerycznego innemu typowi pojazdu ani temu samemu typowi pojazdu zgłoszonemu do homologacji z innym układem kierowniczym, niż ten opisany w dokumentach wymaganych na podstawie punktu
en The same Contracting Party shall not assign this number to another vehicle type or to the same vehicle type submitted with different steering equipment from that described in the documents required by paragraph
pl minimalny odstęp dla elementów układu kierowniczego (na przykład drążek kierowniczy poprzeczny i złącza skrętne): ‧ mm, oraz
en minimum clearance for steering components (e. g. track rod and steering joints): ‧ mm, and
pl Pole magnetyczne ani pole elektryczne nie może wywierać negatywnego wpływu na skuteczność działania układu kierowniczego, w tym elektrycznych łączy sterujących
en The effectiveness of the steering equipment, including the electrical control lines, shall not be adversely affected by magnetic or electric fields
pl W przypadku wspomaganego układu kierowniczego, który nie jest połączony z innymi urządzeniami, jeśli doszło do awarii zasilania pomocniczego, siła kierowania nie może przekroczyć ‧ daN
en In the case of assisted steering equipment that is not connected to other equipment, if the auxiliary power supply fails the steering effort required must not exceed ‧ daN
pl nie mogą już wydawać dokumentów określonych w art. ‧ ust. ‧ tiret ostatnie dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do typu ciągnika, którego układ kierowniczy nie jest zgodny z przepisami niniejszej dyrektywy
en shall no longer issue the document referred to in Article ‧, final indent of Directive ‧/EEC for a type of tractor the steering equipment of which does not comply with the provisions of this Directive
pl Procedura badania urządzeń zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem oddziałujących na układ kierowniczy z wykorzystaniem urządzenia z ograniczaniem momentu obrotowego
en Test procedure for devices to prevent unauthorised use acting on the steering using a torque limiting device
pl Inne uwagi (dotyczy pojazdów z prawostronnym lub lewostronnym układem kierowniczym
en Other comments (valid for right-hand or left-hand drive vehicles
pl Samośledzący układ kierowniczy oznacza układ, w którym zmiana kąta skrętu jednego lub więcej kół następuje wyłącznie w wyniku działania sił lub momentów przyłożonych poprzez powierzchnię styku opony z nawierzchnią drogi
en Self-tracking steering equipment means a system designed to create a change of steering angle on one or more wheels only when acted upon by forces and/or moments applied through the tyre to road contact
pl Państwa Członkowskie nie mogą odmówić homologacji typu EWG ani krajowej homologacji typu pojazdu silnikowego z powodów związanych z zachowaniem układu kierowniczego w przypadku zderzenia, jeśli jest ono zgodne z wymogami zawartymi w załącznikach I, ‧ i
en No Member State may refuse to grant EEC type-approval or national type approval of a motor vehicle on grounds relating to the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact if the latter complies with the requirements laid down in Annexes I, ‧ and
pl W zależności od pochodzenia energii, jaka jest konieczna do skręcania kół kierowanych, rozróżnia się następujące kategorie układów kierowniczych: kierowanie ręczne, w którym energia ta dostarczana jest wyłącznie przez energię mięśni kierowcy
en Different types of steering equipment ‧.‧ Depending on the source of power which is necessary for the deflection of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished: ‧.‧ manual steering equipment in which the steering power is provided solely by the muscular power of the driver
pl Spowodowało to powstanie szeregu wątpliwości dotyczących odpowiedzialności za zasadnicze prowadzenie pojazdu oraz braku międzynarodowych protokołów transmisji danych w zakresie sterowania układem kierowniczym spoza pojazdu lub zewnętrznie
en This has led to several concerns regarding responsibility for the primary control of the vehicle and the absence of any internationally agreed data transmission protocols with respect to off-board or external control of steering
pl Jednak, na prośbę producenta i w porozumieniu ze służbą techniczną, kierownica może być zamontowana na ramie pozwalającej na symulację montażu układu kierowniczego, pod warunkiem że zespół rama/układ kierowniczy w porównaniu z rzeczywistym zespołem przednia część nadwozia/układ kierowniczy ma
en However, at the request of the manufacturer and with the agreement of the technical service, the steering control may be mounted on a framework simulating the mounting of the steering mechanism, provided that, as compared with the real front body section/steering mechanism assembly the framework/steering mechanism assembly has
pl Wymaga się, by urządzenie zabezpieczające oddziałujące na układ kierowniczy powodowało blokowanie tego układu
en A protective device acting on the steering shall block the steering
pl Umieszczenie układu kierowniczego do celów badań
en Setting of the steering mechanism for the tests
pl Jednakże w przypadku przyczep wyposażonych w samośledzący układ kierowniczy badanie określone w pkt ‧.‧. nie jest wymagane, jeżeli stosunek obciążenia osi niekierowanych do obciążenia osi samośledzących jest równy lub większy niż ‧,‧ we wszystkich warunkach obciążenia
en However, for trailers with self-tracking steering equipment a test under paragraph ‧.‧. is not necessary if the axle load ratio between the unsteered and the self-tracking axles equals or exceeds ‧.‧. under all loading conditions
pl Po przeprowadzeniu badania stwierdza się i wykazuje w pisemnym sprawozdaniu uszkodzenia układu kierowniczego
en After the test, the damage sustained by the steering mechanism shall be ascertained and described in a written report
pl Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze: osoby ubiegające się o prawo jazdy muszą wykryć najbardziej powszechne usterki, w szczególności w układzie kierowniczym, zawieszenia i hamulcowym, oponach, światłach i kierunkowskazach, reflektorach, lusterkach wstecznych, przedniej szybie i wycieraczkach, układzie wydechowym, pasach bezpieczeństwa i dźwiękowym sygnale ostrzegawczym
en Mechanical aspects with a bearing on road safety; applicants must be able to detect the most common faults, in particular in the steering, suspension and braking systems, tyres, lights and direction indicators, reflectors, rear-view mirrors, windscreen and wipers, the exhaust system, seat-belts and the audible warning device
pl DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady ‧/EWG odnoszącą się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep
en COMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ January ‧ adapting to technical progress Council Directive ‧/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers
pl Układ kierowniczy, sposób wspomagania
en Steering, method of assistance
pl W skład układu kierowniczego wchodzą następujące elementy
en The steering equipment consists of
pl Próbkę kompletnego układu kierowniczego wraz z urządzeniem zabezpieczającym przed nieuprawnionym użyciem mocuje się na stanowisku opisanym w pkt ‧.‧ powyżej
en A sample of the steering complete with the device to prevent unauthorised use is attached to the fixture referred to in paragraph ‧.‧ above
pl Jednak, na prośbę producenta i w porozumieniu ze służbą techniczną, kierownica może być zamontowana na ramie pozwalającej na symulację montażu układu kierowniczego, pod warunkiem że zespół rama/układ kierowniczy w porównaniu z rzeczywistym zespołem przednia część nadwozia/układ kierowniczy ma
en However, at the request of the manufacturer and with the agreement of the technical service, the steering control may be mounted on a framework simulating the mounting of the steering mechanism, provided that, as compared with the real front body section/steering mechanism assembly, the framework/steering mechanism assembly has
pl urządzenia oddziaływującego na układ kierowniczy
en acting on the steering
Showing page 1. Found 27394 sentences matching phrase "układ kierowniczy".Found in 7.159 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.