Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (30)

nieuszkodzone jelita ślepeintact caeca
nieuszkodzonyintact; undamaged; unharmed; unhurt
odporność na uszkodzeniafault tolerance
stateczność w stanie uszkodzonymdamaged stability
uszkodzeniadamage
uszkodzenia fizycznephysical damage
uszkodzenia glebsoil damage
uszkodzenia lasuforest deterioration
uszkodzenia mechanicznemechanical damage
uszkodzenia mrozowefrost damage; frost injury
uszkodzenia plonucrop damage
uszkodzenia popromienneradiation damage
uszkodzenia produktówbruises of products
uszkodzenia roślinplant injuries
uszkodzenia spowodowane wiatremwind damage
uszkodzenia urazowetraumatic injuries
uszkodzenia wywołane przez czynniki abiotyczneabiotic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiemfreeze damage (environment); frost damage
uszkodzenia z zimnacold injury
uszkodzeniedecay; corruption; failure; lesion; fault; harm; injury; damage
uszkodzenie danychdata corruption
uszkodzenie łupiny nasiennejtesta chipping
uszkodzenie roślin przez nawozyfertilizer injury
uszkodzenie słuchuhearing impairment
uszkodzenie stosuheap corruption
uszkodzenie wywołane promieniowaniemradiation damage
uszkodzićcripple; damage; impair; injure; flaw; scathe; spoil; to damage
uszkodzonabad
uszkodzony; corrupt; damaged; out of order; bad; broken-down
uszkodzony sektorbad sector; bad block

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
Uszkodzonych opakowań nie wykorzystuje się jako części próbki zbiorczejDamaged packages shall not be used as part of the bulk sample
U pacjentów, u których stwierdzono zapalenie wątroby (w tym wątrobokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie wątroby oraz mieszaną postać uszkodzenia wątroby), należy przerwać leczenie olanzapinąIn cases where hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury) has been diagnosed, olanzapine treatment should be discontinued
Moim największym przeżyciem było lądowanie uszkodzonym F- ‧...... z poderwanym dziobem, zablokowanym podwoziem, przy zerowej widocznościThe most excitement I ever had was the time I landed a F- ‧...... with a stubborn nose gear on a rolling flat top with zero visibility
Należy pobrać jedno nieuszkodzone jelito ślepe od każdego ptaka; osoby pobierające próbki upewniają się czy jelito ślepe jest w całości, gdyż w przeciwnym razie nie należy go pobieraćOne intact caecum shall be taken per bird, and samplers shall verify that the caecum is full or it shall be disregarded
Patrzysz na uszkodzenie tkanki szczękowejThe vic was struck in the jaw and the neck area before death
Doktor McKay musiał mieć rację co do uszkodzenia czujników przez głowiceDr. McKay must' ve been right about the nukes damaging the sensors
W miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenie należy zastosować przewody termoodporneIn critical areas thermo-resistant wires shall be used
Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia produktuThe materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce
W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencjiIf priapism is not treated immediately, penile tissue damage and permanent loss of potency may result
W przypadku uszkodzenia urządzenia sterującego chowanie, istnieje możliwość umieszczenia schowanego urządzenia oświetlającego w pozycji użycia, bez konieczności stosowania w tym celu narzędziIn the event of a defect in the concealment control, a concealed lighting device shall be capable of being moved into the position of use without the aid of tools
Jeśli przebarwienie obejmuje mniej niż połowę powierzchni ziarna, ziarna muszą zostać sklasyfikowane jako ziarna uszkodzone przez szkodnikiWhere discoloration covers less then half the surface of the grain, they must be classed with grains damaged by pests
W przewozie bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do ‧ Specjalnych Praw Ciągnienia w przypadku każdego pasażera, chyba że pasażer złożył, w chwili gdy przekazany bagaż został wydany przewoźnikowi, specjalną deklarację interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia i dokonał dodatkowej opłaty, w przypadku istnienia takiego wymoguIn the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to ‧ Special Drawing Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires
mleko w proszku dla niemowląt, pokarmy dla niemowląt lub specjalne produkty wymagane z powodów medycznych, pod warunkiem że nie wymagają one schładzania przed otwarciem, są produktami opakowanymi, opatrzonymi prawnie zastrzeżonymi znakami firmowymi, przeznaczonymi do bezpośredniej sprzedaży konsumentowi finalnemu, oraz że opakowanie jest nieuszkodzonepowdered infant milk, infant food and special foods required for medical reasons, under the conditions that these products do not require refrigeration before opening, that they are packaged proprietary brand products for direct sale to the final consumer, and that the packaging is unbroken
Kilka mostów zostało uszkodzonych lub zniesionych.Several bridges have been damaged or swept away.
właściwości pływalności i właściwości statycznych zapewniających bezpieczeństwo jednostki pracującej w trybie przemieszczania, zarówno nietkniętej, jak i uszkodzonejbuoyancy and stability characteristics adequate for safety where the craft is operated in the displacement mode, both when intact and when damaged
Jeśli wymagane jest wyposażenie modelu w progi, a wysokość tych progów jest mniejsza niż wysokość grodzi podana poniżej, model powinien być wyposażony w CCTV, dzięki czemu przelewanie się i gromadzenie się wody w strefie nieuszkodzonej może być monitorowaneIf the model is required to be fitted with barriers on deck and the barriers are less than the bulkhead height indicated below, the model is to be fitted with CCTV so that any splashing over and any accumulation of water on the undamaged area of the deck can be monitored
Jeżeli jakikolwiek zawór, element osprzętu lub przewód niebędący częścią systemu ochrony przewidzianego dla danego zbiornika ulegnie uszkodzeniu podczas próby, to wyniki danej próby unieważnia sięAny failure during the test of a valve, fitting or tubing that is not part of the intended protection system for the design shall invalidate the result
Jest poważnie uszkodzony, ale doleci do bramy za ‧ minutIt' s under attack, sustaining damage.At present velocity, it' il reach Gate Three in ‧ ‧ minutes
Rury do oleju opałowego, które, jeżeli uległy uszkodzeniu, dopuściłyby wyciek oleju z miejsca przechowywania, zbiornik regulacji lub codziennej obsługi położony nad podwójnym dnem, są wyposażone w kran lub zawór zbiornika nadający się do zamykania z bezpiecznego stanowiska spoza odnośnej strefy w przypadku powstania pożaru w strefie umieszczenia zbiornikówFuel oil pipes which, if damaged, would allow oil escape from a storage, settling or daily service tank situated above the double bottom, shall be fitted with a cock or valve on the tank capable of being closed from a safe position outside the space concerned in the event of a fire arising in the space in which such tanks are situated
zaginięcie lub uszkodzenie zostało stwierdzone zgodnie z art. ‧ przed odebraniem bagażu przez osobę uprawnionąthe loss or damage was ascertained in accordance with Article ‧ before the acceptance of the luggage by the person entitled
Uszkodzenie układu sterującego siłą na sprzęgu musi zostać wykryte, a kierowca musi być o nim ostrzeżony żółtym sygnałem ostrzegawczym określonym w pktA coupling force control failure shall be detected and indicated to the driver by a yellow warning signal such as that specified in paragraph
Utrata mikroczipa, niemożność odczytania zawartych w nim danych ani żadne inne jego uszkodzenie nie mają wpływu na ważność dokumentuThe loss or unreadability of the microchip, or any other damage thereto, shall not affect the validity of the document
Ponadto urządzenia magazynowania energii umieszczone w obwodzie za takim urządzeniem muszą działać w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia zasilania energią po czterech pełnoskokowych uruchomieniach zespołu sterującego układu hamulcowego roboczego, w warunkach określonych w pkt ‧.‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu, pojazd można było nadal zatrzymać przy piątym uruchomieniu, ze skutecznością wymaganą dla hamowania awaryjnegoFurthermore, storage devices located down-circuit of this device shall be such that in the case of a failure in the energy supply after four full-stroke actuations of the service brake control, under the conditions prescribed in paragraph ‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation, it is still possible to halt the vehicle at the fifth application, with the degree of effectiveness prescribed for secondary braking
Ciężka hipoglikemia może spowodować uszkodzenie mózgu i może zagrażać życiuSerious hypoglycaemia may cause brain damage and may be life-threatening
% liczby pomidorów lub ich wagi, które nie spełniają wymagań w odniesieniu do tej klasy ani wymogów minimalnych, z wyjątkiem produktów zepsutych, poobijanych lub uszkodzonych w każdy inny sposób powodujący, iż są one niezdatne do spożycia% by number or weight of tomatoes satisfying neither the requirements of the class nor the minimum requirements, with the exception of produce affected by rotting, marked bruising or any other deterioration rendering it unfit for consumption
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 3.045 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.