Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (30)

nieuszkodzone jelita ślepeintact caeca
nieuszkodzonyintact; undamaged; unharmed; unhurt
odporność na uszkodzeniafault tolerance
stateczność w stanie uszkodzonymdamaged stability
uszkodzeniadamage
uszkodzenia fizycznephysical damage
uszkodzenia glebsoil damage
uszkodzenia lasuforest deterioration
uszkodzenia mechanicznemechanical damage
uszkodzenia mrozowefrost damage; frost injury
uszkodzenia plonucrop damage
uszkodzenia popromienneradiation damage
uszkodzenia produktówbruises of products
uszkodzenia roślinplant injuries
uszkodzenia spowodowane wiatremwind damage
uszkodzenia urazowetraumatic injuries
uszkodzenia wywołane przez czynniki abiotyczneabiotic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiemfreeze damage (environment); frost damage
uszkodzenia z zimnacold injury
uszkodzeniedecay; corruption; failure; lesion; fault; harm; injury; damage
uszkodzenie danychdata corruption
uszkodzenie łupiny nasiennejtesta chipping
uszkodzenie roślin przez nawozyfertilizer injury
uszkodzenie słuchuhearing impairment
uszkodzenie stosuheap corruption
uszkodzenie wywołane promieniowaniemradiation damage
uszkodzićcripple; damage; impair; injure; flaw; scathe; spoil; to damage
uszkodzonabad
uszkodzony; corrupt; damaged; out of order; bad; broken-down
uszkodzony sektorbad sector; bad block

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
utraty lub uszkodzenia sprzętu trwałego użytku lub materiałów związanych z taką pomocąloss of or damage to non-consumable equipment or materials related to the assistance
uszkodzenie funkcji nawigacyjnychfailure of Navigation function
Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego produktuThe materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce
Nie ma powodu podejrzewać uszkodzenia mózguThere' s no reason to presume brain damage
Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
Państwo Brunei Darussalam, biorące udział w AMM, o której mowa w ustępie ‧.‧ MoU i we wspólnym działaniu przyjętym przez Radę Unii Europejskiej w dniu ‧ września ‧ r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM), dołoży starań, w zakresie, w jakim zezwala na to jego wewnętrzny system prawny, by w miarę możliwości odstąpić od roszczeń w stosunku do któregokolwiek innego państwa biorącego udział w AMM dotyczących uszkodzenia ciała lub śmierci członka jego personelu bądź szkody lub utraty jakiegokolwiek należącego do niego mienia używanego przez AMM, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrataBrunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph ‧.‧ of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on ‧ September ‧ on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission- AMM) will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death, damage or loss
Próba statyczna: badanie, podczas którego maszyna podnosząca lub osprzęt nośny są poddawane oględzinom, a następnie poddawane działaniu siły odpowiadającej maksymalnemu udźwigowi pomnożonemu przez odpowiedni współczynnik przeciążenia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane bezpośrednio po zdjęciu obciążenia w celu upewnienia się, że nie nastąpiło żadne uszkodzenieStatic test: the test during which lifting machinery or a lifting accessory is first inspected and subjected to a force corresponding to the maximum working load multiplied by the appropriate static test coefficient and then re-inspected once the said load has been released to ensure that no damage has occurred
Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia produktuThe materials used inside the package, must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce
W badaniach nad toksycznością mykofenolanu mofetylu prowadzonych na szczurach, myszach, psach i małpach stwierdzono, że w pierwszym rzędzie uszkodzeniu ulegały układy krwiotwórczy i limfatycznyThe haematopoietic and lymphoid systems were the primary organs affected in toxicology studies conducted with mycophenolate mofetil in the rat, mouse, dog and monkey
bardzo nieznaczne wady, uszkodzenia i ślady poobijania skórkivery slight skin defects, injuries and bruises
Uszkodzenie, znaczna wadliwość działania lub brak oświetlenia lotniskaFailure, significant malfunction or unavailability of airfield lighting
Należy zachować ostrożność, podając produkt Valdoxan pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu lub leczonym produktami leczniczymi, których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia wątrobyCaution should be exercised when Valdoxan is administered to patients who consume substantial quantities of alcohol or who are treated with medicinal products associated with risk of hepatic injury
Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszeniaGrain impurities means grains of other cereals, grains damaged by pests and grains overheated during drying
Wprowadzenie szczególnych wymogów dotyczących wytrzymałości na uszkodzeniaIntroduction of the specific stability requirements
Uszkodzenia konsystencjiConsistency defect
Jeśli podczas stosowania produktu Faslodex zostanie stwierdzona ciąża, pacjentkę należy niezwłocznie poinformować o potencjalnym ryzyku uszkodzenia płodu i utraty ciążyIf pregnancy occurs while taking Faslodex, the patient must be informed of the potential hazard to the foetus and potential risk for loss of pregnancy
Przedsiębiorstwa autobusowe lub autokarowe ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie bagażu powierzonego ich opieceBus and/or coach undertakings shall be liable for the loss of or damage to luggage placed under their responsibility
Przy określaniu największych i najmniejszych elementów, sztuk uszkodzonych nie bierze się pod uwagęWhen determining the largest and the smallest units, broken units shall not be taken into consideration
Uszkodzenia w punktach przecięcia nacięć lub na krawędziach nacięć są dopuszczalne, pod warunkiem że uszkodzona powierzchnia nie przekracza ‧ % powierzchni siatkiImpairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ per cent of the gridded surface
W zakresie stosowania normy w sprawie szczególnych wymogów dotyczących wytrzymałości na uszkodzenia wymienionej w niniejszym załączniku nie jest konieczne spełnianie wymogów rozporządzenia ‧/BThe other requirements of Regulation ‧/B/‧ need not be complied with in the application of the stability standard contained in this Annex
wartość punktowa dla każdego typu uszkodzenia, obliczona dla wszystkich testowanych zwierząt, jest jedną z następujących wartościthe mean value of the scores for each type of lesion, calculated over all the animals tested, is one of the following
Wszystkie maszyny holowane, których działanie wymaga podłączenia ich do samobieżnej maszyny lub ciągnika za pomocą wału napędowego, muszą być wyposażone w taki układ podłączenia wału, który zapewni, że wał napędowy i jego osłona nie ulegną uszkodzeniu wskutek kontaktu z podłożem lub z częściami maszyny, gdy maszyna zostanie odłączonaAll towed machinery whose operation requires a transmission shaft to connect it to self-propelled machinery or a tractor must have a system for attaching the transmission shaft so that when the machinery is uncoupled the transmission shaft and its guard are not damaged by contact with the ground or part of the machinery
Uszkodzenie obwodu sterowniczegoControl circuit failure
Szypułka może być lekko uszkodzonaThe stalk may be slightly damaged
U pacjentów, u których stwierdzono zapalenie wątroby (w tym wątrobokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie wątroby oraz mieszaną postać uszkodzenia wątroby), należy przerwać leczenie olanzapinąIn cases where hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury) has been diagnosed, olanzapine treatment should be discontinued
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 1.153 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.