Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (30)

nieuszkodzony
intact; undamaged; unharmed; unhurt
uszkodzenia fizyczne
physical damage
uszkodzenia gleb
soil damage
uszkodzenia lasu
forest deterioration
uszkodzenia mechaniczne
mechanical damage
uszkodzenia mrozowe
frost damage; frost injury
uszkodzenia popromienne
radiation damage
uszkodzenia produktów
bruises of products
uszkodzenia roślin
plant injuries
uszkodzenia urazowe
traumatic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiem
freeze damage (environment); frost damage
uszkodzenie
decay; corruption; failure; lesion; fault; harm; injury; damage
uszkodzenie danych
data corruption
uszkodzenie słuchu
hearing impairment
uszkodzenie stosu
heap corruption
uszkodzić
cripple; damage; impair; injure; flaw; scathe; spoil; to damage
uszkodzony
; corrupt; damaged; out of order; bad; broken-down
uszkodzony sektor
bad sector; bad block

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
pl utraty lub uszkodzenia sprzętu trwałego użytku lub materiałów związanych z taką pomocą
en loss of or damage to non-consumable equipment or materials related to the assistance
pl uszkodzenie funkcji nawigacyjnych
en failure of Navigation function
pl Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego produktu
en The materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce
pl Nie ma powodu podejrzewać uszkodzenia mózgu
en There' s no reason to presume brain damage
pl Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.
en Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
pl Państwo Brunei Darussalam, biorące udział w AMM, o której mowa w ustępie ‧.‧ MoU i we wspólnym działaniu przyjętym przez Radę Unii Europejskiej w dniu ‧ września ‧ r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM), dołoży starań, w zakresie, w jakim zezwala na to jego wewnętrzny system prawny, by w miarę możliwości odstąpić od roszczeń w stosunku do któregokolwiek innego państwa biorącego udział w AMM dotyczących uszkodzenia ciała lub śmierci członka jego personelu bądź szkody lub utraty jakiegokolwiek należącego do niego mienia używanego przez AMM, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrata
en Brunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph ‧.‧ of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on ‧ September ‧ on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission- AMM) will endeavour, insofar as its internal legal system so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death, damage or loss
pl Próba statyczna: badanie, podczas którego maszyna podnosząca lub osprzęt nośny są poddawane oględzinom, a następnie poddawane działaniu siły odpowiadającej maksymalnemu udźwigowi pomnożonemu przez odpowiedni współczynnik przeciążenia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane bezpośrednio po zdjęciu obciążenia w celu upewnienia się, że nie nastąpiło żadne uszkodzenie
en Static test: the test during which lifting machinery or a lifting accessory is first inspected and subjected to a force corresponding to the maximum working load multiplied by the appropriate static test coefficient and then re-inspected once the said load has been released to ensure that no damage has occurred
pl Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia produktu
en The materials used inside the package, must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce
pl W badaniach nad toksycznością mykofenolanu mofetylu prowadzonych na szczurach, myszach, psach i małpach stwierdzono, że w pierwszym rzędzie uszkodzeniu ulegały układy krwiotwórczy i limfatyczny
en The haematopoietic and lymphoid systems were the primary organs affected in toxicology studies conducted with mycophenolate mofetil in the rat, mouse, dog and monkey
pl bardzo nieznaczne wady, uszkodzenia i ślady poobijania skórki
en very slight skin defects, injuries and bruises
pl Uszkodzenie, znaczna wadliwość działania lub brak oświetlenia lotniska
en Failure, significant malfunction or unavailability of airfield lighting
pl Należy zachować ostrożność, podając produkt Valdoxan pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu lub leczonym produktami leczniczymi, których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia wątroby
en Caution should be exercised when Valdoxan is administered to patients who consume substantial quantities of alcohol or who are treated with medicinal products associated with risk of hepatic injury
pl Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia
en Grain impurities means grains of other cereals, grains damaged by pests and grains overheated during drying
pl Wprowadzenie szczególnych wymogów dotyczących wytrzymałości na uszkodzenia
en Introduction of the specific stability requirements
pl Uszkodzenia konsystencji
en Consistency defect
pl Jeśli podczas stosowania produktu Faslodex zostanie stwierdzona ciąża, pacjentkę należy niezwłocznie poinformować o potencjalnym ryzyku uszkodzenia płodu i utraty ciąży
en If pregnancy occurs while taking Faslodex, the patient must be informed of the potential hazard to the foetus and potential risk for loss of pregnancy
pl Przedsiębiorstwa autobusowe lub autokarowe ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie bagażu powierzonego ich opiece
en Bus and/or coach undertakings shall be liable for the loss of or damage to luggage placed under their responsibility
pl Przy określaniu największych i najmniejszych elementów, sztuk uszkodzonych nie bierze się pod uwagę
en When determining the largest and the smallest units, broken units shall not be taken into consideration
pl Uszkodzenia w punktach przecięcia nacięć lub na krawędziach nacięć są dopuszczalne, pod warunkiem że uszkodzona powierzchnia nie przekracza ‧ % powierzchni siatki
en Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ per cent of the gridded surface
pl W zakresie stosowania normy w sprawie szczególnych wymogów dotyczących wytrzymałości na uszkodzenia wymienionej w niniejszym załączniku nie jest konieczne spełnianie wymogów rozporządzenia ‧/B
en The other requirements of Regulation ‧/B/‧ need not be complied with in the application of the stability standard contained in this Annex
pl wartość punktowa dla każdego typu uszkodzenia, obliczona dla wszystkich testowanych zwierząt, jest jedną z następujących wartości
en the mean value of the scores for each type of lesion, calculated over all the animals tested, is one of the following
pl Wszystkie maszyny holowane, których działanie wymaga podłączenia ich do samobieżnej maszyny lub ciągnika za pomocą wału napędowego, muszą być wyposażone w taki układ podłączenia wału, który zapewni, że wał napędowy i jego osłona nie ulegną uszkodzeniu wskutek kontaktu z podłożem lub z częściami maszyny, gdy maszyna zostanie odłączona
en All towed machinery whose operation requires a transmission shaft to connect it to self-propelled machinery or a tractor must have a system for attaching the transmission shaft so that when the machinery is uncoupled the transmission shaft and its guard are not damaged by contact with the ground or part of the machinery
pl Uszkodzenie obwodu sterowniczego
en Control circuit failure
pl Szypułka może być lekko uszkodzona
en The stalk may be slightly damaged
pl U pacjentów, u których stwierdzono zapalenie wątroby (w tym wątrobokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie wątroby oraz mieszaną postać uszkodzenia wątroby), należy przerwać leczenie olanzapiną
en In cases where hepatitis (including hepatocellular, cholestatic or mixed liver injury) has been diagnosed, olanzapine treatment should be discontinued
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 1.218 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.