Translations into English:

  • bad         
    (Adjective  ) (verb, adjv   )
     
    faulty; not functional

Similar phrases in dictionary Polish English. (27)

nieuszkodzony
intact; unhurt; unspoiled; undamaged; uncorrupted; unharmed
uszkodzenia
livestock injuries; plant injuries; abiotic injuries; lesion; damage
uszkodzenia fizyczne
mechanical damage; physical damage; bruises of products
uszkodzenia gleb
soil damage
uszkodzenia lasu
forest deterioration
uszkodzenia mechaniczne
physical damage; bruises of products; mechanical damage
uszkodzenia mrozowe
frost damage; ice damage; frostbite; ice scorch; frost injury; freeze damage; cold injury
uszkodzenia plonu
crop damage; crop losses
uszkodzenia popromienne
radiation injuries; radiation sickness; radiation damage
uszkodzenia produktów
mechanical damage; physical damage; bruises of products
uszkodzenia roślin
damage; plant injuries; livestock injuries; abiotic injuries
uszkodzenia urazowe
traumatic injuries; lesions; trauma; bruises of organisms; contusions
uszkodzenia wywołane przez czynniki abiotyczne
livestock injuries; plant injuries; damage; abiotic injuries
uszkodzenia wywołane przymrozkiem
ice scorch; cold injury; freeze damage; ice damage; frostbite; freeze damage (environment); frost damage; frost injury
uszkodzenia z zimna
frostbite; ice damage; frost injury; cold injury; freeze damage; frost damage; ice scorch
uszkodzenie
accident; wreck; error; breakdown; failure; impairment; corruption; lesion; crash; fault; equipment failure; hurt; decay; scathe; injury; harm; detriment; disadvantage; loss; damage
uszkodzenie danych
data corruption
uszkodzenie łupiny nasiennej
testa chipping; scarification
uszkodzenie słuchu
hearing impairment
uszkodzenie stosu
heap corruption
uszkodzić
spoil; impair; damage; scathe; flaw; injure; cripple

Example sentences with "uszkodzone", translation memory

add example
pl Zanieczyszczenia ziarnowe oznacza ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane w trakcie suszenia
en Grain impurities means shrivelled grains, grains of other cereals, grains damaged by pests and grains overheated during drying
pl Ponadto kartonowe portfele chronią blistry przed uszkodzeniem
en Moreover cardboard wallets protect blisters against damage
pl W celu wspierania właściwej obsługi urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą ze strony wszystkich osób zawodowo zajmujących się obrotem banknotami właściwe jest, aby w przypadku gdy osoby te wnioskują do KBC o wymianę banknotów euro, które zostały zniszczone lub uszkodzone poprzez użytkowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, KBC pobierały opłatę od tych osób jako wynagrodzenie za badanie przeprowadzone w odniesieniu do wymiany tych banknotów euro
en To encourage the proper handling of anti-theft devices by all professional banknote handlers it is appropriate, when they request NCBs to exchange euro banknotes that have been mutilated or damaged by using anti-theft devices, for NCBs to charge the banknote handlers a fee to compensate for the analysis performed with regard to the exchange of these euro banknotes
pl Zasadniczo jaj nie powinno się myć ani czyścić, ponieważ czynności te mogą prowadzić do uszkodzenia skorupki jaja, która jest skuteczną barierą uniemożliwiającą przedostawanie się bakterii i posiada szereg właściwości chroniących jajo przed drobnoustrojami
en In general, eggs should not be washed or cleaned because such practices can cause damage to the egg shell, which is an effective barrier to bacterial ingress with an array of antimicrobial properties for the egg
pl Kiedy natknąłem się na wasz statek, był uszkodzony, ledwo działał
en When I first encountered your vessel, it was badly damaged, barely functioning
pl Całkowite usunięcie pochłaniacza cząstek stałych, jeśli pojazd jest w niego wyposażony, lub, jeśli czujniki są integralną częścią tego filtra, uszkodzony podzespół pochłaniacza cząstek stałych
en Where fitted, total removal of the particulate trap or, where sensors are an integral part of the trap, a defective trap assembly
pl musi być oznaczony angielskim słowem OFF, umieszczonym obok urządzenia sterującego, o którym mowa w pkt ‧.‧.‧ lub ‧.‧.‧ lub obok podświetlanego wskaźnika kontrolnego uszkodzenia
en Shall be identified with the English word OFF adjacent to either the control referred to in paragraph ‧.‧.‧ or ‧.‧.‧ or the illuminated malfunction tell-tale
pl Znane są bardzo rzadkie przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby, ze zgonami włącznie, występujące podczas leczenia leflunomidem
en Rare cases of severe liver injury, including cases with fatal outcome, have been reported during treatment with leflunomide
pl Wygląda na to, że ten serwer nie obsługuje szybszego pobierania wiadomości (pipelining), dlatego ta opcja zostanie wyłączona. Ponieważ niektóre serwery błędnie podają swoje możliwości, możesz mimo to spróbować włączyć opcję szybkiego odbierania wiadomości na serwerze. Na niektórych serwerach może to jednak spowodować uszkodzenie odbieranych wiadomości. Dlatego też zanim wykorzystasz tę funkcję do odbierania ważnych wiadomości, spróbuj przetestować serwer, wysyłając kilka wiadomości do siebie i odbierając je z włączoną funkcją szybszego odbierania
en The server does not seem to support pipelining; therefore, this option has been disabled. Since some servers do not correctly announce their capabilities you still have the possibility to turn pipelining on. But please note that this feature can cause some POP servers that do not support pipelining to send corrupt messages. So before using this feature with important mail you should first test it by sending yourself a larger number of test messages which you all download in one go from the POP server
pl Większość przypadków ciężkiego uszkodzenia wątroby odnotowano w pierwszych sześciu miesiącach leczenia
en The majority of the cases of severe liver injury occurred within the first six months of treatment
pl Jeśli roztwór jest mętny, gdy widoczne są w nim pływające cząsteczki, gdy strzykawka jest uszkodzona lub, gdy brakuje plastykowego zatrzasku albo nie jest on przymocowany do strzykawki, preparat Macugen nie powinien być stosowany
en If the solution appears cloudy, particles are observed or if there is evidence of damage to the syringe, or if the plastic clip is missing or not attached to the syringe, Macugen should not be used
pl Aktualnie pływające pasażerskie statki typu ro-ro, które dnia ‧ maja ‧ r. spełniają wymogi rozporządzenia określonego w art. ‧ ust. ‧, muszą spełnić szczególne wymogi dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia określone w załączniku I, najpóźniej do dnia ‧ października ‧ r
en Existing ro-ro passenger ships which on ‧ May ‧ are in compliance with the requirements of the regulation referred to in Article ‧) shall comply with the specific stability requirements as set out in Annex I not later than ‧ October
pl Montaż jest wykonany w sposób wykluczający możliwość niekorzystnego wpływu na funkcjonowanie ciągnika w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia hamującego w pojeździe ciągnionym, lub w przypadku przerwania sprzężenia
en The fitting must be designed and effected in such a way as to ensure that the operation of the tractor is not adversely affected in the event of the failure or the poor operation of the towed vehicle
pl Niestety, Apple nie udziela gwarancji na przypadkowe uszkodzenia.
en Unfortunately, Apple doesn't provide a warranty for accidental damages.
pl U pacjentów z padaczką lub innym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (np. obniżony próg drgawkowy, atak padaczkowy w wywiadzie, zmniejszony mózgowy przepływ krwi, zmiany w strukturze mózgu lub udar mózgu), należy stosować cyprofloksacynę dopiero po starannym rozważeniu możliwych korzyści i ryzyka leczenia z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego u tych pacjentów
en In patients with epilepsy or other lesions of the central nervous system (e. g. reduced convulsion threshold, a history of epileptic seizures, diminished cerebral blood flow, changes in brain structure or stroke), ciprofloxacin is only to be used after carefully weighing the benefits against the risk, because the possibility of central nervous side effects puts these patients at increased risk
pl W przypadku podjęcia decyzji o przepisaniu preparatu Tasmar, należy poinformować pacjenta o objawach podmiotowych i przedmiotowych mogących wskazywać na uszkodzenie wątroby i o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza
en If Tasmar is to be prescribed, the patient should be informed about the signs and symptoms which may indicate liver injury, and to contact the physician immediately
pl żrące substancje i preparaty, włączając drażniące, które dają wzrost ryzyka poważnego uszkodzenia oczu
en corrosive substances and preparations, including irritants which give rise to risk of serious damage to the eyes
pl Nie wiadomo, czy MabCampath podawany kobietom w ciąży, wywołuje uszkodzenia płodu lub wpływa na zdolności rozrodcze
en It is ‧ not known whether MabCampath can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or whether it can affect reproductive capacity
pl Nie zamrażać ze względu na możliwość uszkodzenia ampułko-strzykawki z rozpuszczalnikiem
en Do not freeze, in order to prevent damage to the pre-filled syringe
pl • Nale y uwa a, aby podczas wstrzykiwania nie zniszczy lub nie uszkodzi igły
en Be careful not to bend or damage the needle before use
pl Opakowania lub zbiorniki te mają być zapieczętowane w taki sposób, aby otwarcie opakowania powodowało uszkodzenie zabezpieczeń, których nie można by użyć powtórnie
en THEY SHALL ALSO PRESCRIBE THAT THE PACKAGES OR CONTAINERS BE SEALED IN SUCH A WAY THAT, WHEN THE PACKAGE IS OPENED, THE SEAL IS DAMAGED AND CANNOT BE RE-USED
pl Dlatego uznaje się, że wobec braku uzasadnionych argumentów zainteresowanych stron, w przypadku gdy towary zostały uszkodzone przez wprowadzeniem do swobodnego obrotu i z tego powodu cena faktycznie zapłacona bądź należna do celów określenia wartości celnej jest proporcjonalnie przeliczana, cło specyficzne pomniejsza się o procent odpowiadający części ceny faktycznie zapłaconej bądź należnej
en It is therefore concluded that in the absence of any substantiated argument from interested parties, in cases where goods have been damaged before entry into free circulation and, therefore, the price actually paid or payable is apportioned for the determination of the customs value, the specific duty shall be reduced by a percentage which corresponds to the apportioning of the price actually paid or payable
pl Samobójstwo oznacza czyn polegający na rozmyślnym uszkodzeniu swojego ciała, którego skutkiem jest zgon, zarejestrowany i sklasyfikowany przez właściwy organ krajowy
en suicide means an act to deliberately injure oneself resulting in death, as recorded and classified by the competent national authority
pl W szczególności obecny wniosek nie wprowadza odpowiedniego rozróżnienia między produktami potencjalnie drażniącymi (tzn. mogącymi spowodować w niektórych przypadkach tymczasowe lub odwracalne zaczerwienienie lub opuchnięcie skóry) a żrącymi (tzn. takimi, które prawdopodobnie spowodują trwałe lub potencjalnie nieodwracalne uszkodzenie skóry, jak np. silne kwasy i zasady czy tlen
en Specifically the current proposal fails to distinguish adequately between products that are potentially irritants (i.e., they can in certain cases cause temporary and reversible redness or swelling to the skin) and those that are corrosive (i.e., they are likely to cause a permanent and possibly irreversible eating away of the skin, for instance by a strong acid or alkali or by the effects of oxygen
pl Państwa Członkowskie UE stosujące wspólne działanie UE ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie udziału w operacji wojskowej Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysem w Bośni i Hercegowinie dołożą starań, w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, by w miarę możliwości zrzec się roszczeń w stosunku do Konfederacji Szwajcarskiej powstałych na skutek odniesionych obrażeń ciała, śmierci członka personelu, uszkodzenia lub utraty wszelkich własnych środków majątkowych używanych w operacji zarządzania UE kryzysami, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub strata
en The EU Member States applying EU Joint Action ‧/‧/CFSP of ‧ July ‧ on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Swiss Confederation for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss
Showing page 1. Found 4991 sentences matching phrase "uszkodzone".Found in 1.477 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.