Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
pl Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowano
en An example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
pl Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtr
en Figure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
pl Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtry
en Spectral power distribution of a filtered solar simulator
pl trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologiczne
en three-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
pl Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymi
en The pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
pl Neoliberalna ideologia dominująca w Europejskim Banku Centralnym (EBC), która oznacza, że cały czas wisi nad nami widmo inflacji, nawet przy znacznych rezerwach mocy produkcyjnych, czyni ze strefy euro zakładnika rynków finansowych.
en The neoliberal ideology that is dominant in the European Central Bank (ECB), which means that there is an ever-lurking threat of inflation, even when there is considerable untapped productive capacity, is making the euro area a hostage to the financial markets.
pl mając na uwadze, że widmo radiowe jest kluczowym czynnikiem w świadczeniu szerokiej gamy usług
en whereas radio spectrum is key to the provision of a wide range of services
pl otrzymanie potwierdzenia widma częstotliwości przyznanych w ‧ r
en to obtain confirmation of the spectrum of frequencies allocated in
pl Jeżeli łączny popyt na widmo radiowe zgłoszony przez kwalifikujących się wnioskodawców wyłonionych w pierwszej fazie selekcji przekracza ilość dostępnego widma radiowego, określonego w trybie art. ‧ ust. ‧, Komisja wybiera kwalifikujących się wnioskodawców, oceniając, w jakiej mierze proponowane systemy satelitarnej łączności ruchomej kwalifikujących się wnioskodawców spełniają następujące ważone kryteria selekcji
en If the combined demand for radio spectrum requested by eligible applicants identified in the first selection phase exceeds the amount of radio spectrum available identified in Article ‧, the Commission shall select eligible applicants by assessing to what extent the proposed mobile satellite systems of the eligible applicants fulfil the following weighted selection criteria
pl (RO) Pani Przewodnicząca! Decyzja będąca przedmiotem dzisiejszej debaty zapoczątkowuje realizację pierwszego europejskiego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego.
en (RO) Madam President, the decision being debated today marks the launch of the first European radio spectrum policy programme.
pl Pojawiło się wiele bezpośrednich wyzwań takich jak coraz wyższa stopa bezrobocia w całej Europie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, a także widmo protekcjonizmu
en It presents a number of immediate challenges, in particular tackling growing levels of unemployment across Europe, notably amongst young people, and addressing the spectre of protectionism
pl Każdy rodzaj przetwornicy generuje charakterystyczne widmo natężenia lub napięcia
en Every type of converter generates a typical current or voltage spectrum
pl Przerażające widmo kryzysu demograficznego powinno nas zmobilizować do bezzwłocznego podjęcia działań w celu polepszenia sytuacji kobiet na naszym kontynencie.
en The terrifying spectre of the demographic crisis should mobilise us to take measures without delay in order to improve the situation of women on our continent.
pl Chociaż w sprawozdanie wspominano, że widmo radiowe stanowi "podstawowy publiczny zasób dla kluczowych sektorów i usług”, wskazano jednak drogę ku "możliwość odsprzedaży praw do widma” i zwrócono się do Komisji, by przyjęła środki "aby uzyskać pewność, że państwa członkowskie umożliwią odsprzedaż w Unii praw do użytkowania widma”. Także i w tym przypadku nie zgadzamy się z tymi wytycznymi i chcielibyśmy zdystansować się od nich.
en Although it mentions that the radio spectrum is 'a key public resource for essential sectors and services', the report points the way towards the 'possibility to trade spectrum rights' and invites the Commission to adopt measures 'to ensure that Member States allow trading within the Union of spectrum usage rights'; once again, we do not agree with these guidelines and we would distance ourselves from them.
pl Na początku ‧ wieku naukowcy Lord Rayleigh i Max Planck (między innymi) badali promieniowanie ciała doskonale czarnego przy użyciu takiego urządzenia. Po długich badaniach Planck był w stanie empirycznie opisać intensywność światła emitowanego przez ciało czarne w funkcji długości fali. Co więcej, potrafił on opisać, jak będzie się zmieniać widmo po zmianie temperatury. Prace Plancka nad promieniowaniem ciała czarnego są jedną z dziedzin fizyki prowadzącą do powstania wspaniałej nauki: mechaniki kwantowej, ale jest to niestety poza zakresem tego artykułu
en At the beginning of the ‧th century, scientists Lord Rayleigh, and Max Planck (among others) studied the blackbody radiation using such a device. After much work, Planck was able to empirically describe the intensity of light emitted by a blackbody as a function of wavelength. Furthermore, he was able to describe how this spectrum would change as the temperature changed. Planck 's work on blackbody radiation is one of the areas of physics that led to the foundation of the wonderful science of Quantum Mechanics, but that is unfortunately beyond the scope of this article
pl Dlatego we wspólnym stanowisku Rada próbuje doprecyzować i udoskonalić przepisy mówiące między innymi o krajowych organach regulacyjnych, Komisji, stosowaniu procedury komitetowej oraz o roli instytucji UE w polityce dotyczącej widma radiowego
en The Council's common position therefore seeks to clarify and improve the provisions dealing, inter alia, with NRAs, the Commission and the use of comitology and the role of EU instititions with regard to radio spectrum policy-making
pl Kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej ‧ mn i tej samej transmisji widma
en Quartz cuvettes, ‧ mn path length, same spectrum transmission
pl czas wykrycia co najmniej ‧ s dla szerokości widma ‧ Hz (‧ K pamięci) (tzn. około ‧ ppm przy ‧ MHz lub ‧ ppm przy ‧ MHz
en acquisition time of at least ‧ s for ‧ Hz spectral width (‧K memory) (i.e. about ‧ ppm at ‧ MHz or ‧ ppm at ‧ MHz
pl W połączeniu z zasadą lepszego stanowienia prawa oznacza to, że przydziału widma radiowego należy dokonać w taki sposób, aby zapewnić społeczeństwu jak największe korzyści kulturalne, gospodarcze i społeczne
en In combination with the principle of better regulation, this implies that radio spectrum must be allocated in such a way as to bring the highest benefit to society in cultural, economic and social terms
pl Teoretyczne widmo dysku akrecyjnego wokół gwiazdowej czarnej dziury z uwzględnieniem ruchu keplerowskiego
en Theoretical spectrum of an accretion disk around stellar black hole with account for Keplerian motion
pl w sprawie harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej
en on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union
pl Przyszła polityka widma radiowego musi także gwarantować odpowiedni, prosty i niedyskryminujący system zezwoleń, który zapewni równe szanse w całej UE i przyczyni się do rozwoju konkurencji.
en Future spectrum policy must also guarantee a suitable, simple and non-discriminatory authorisation system, which would create a level playing field throughout the EU and would promote competition.
pl Państwa członkowskie powinny posiadać wyłączną kompetencję w zakresie polityki kulturalnej i polityki medialnej, w szczególności w kwestii określania widma częstotliwości przydzielanego na potrzeby transmisji radiowych, a także indywidualnych licencji przyznawanych podmiotom świadczącym takie usługi
en It is vital that the Member States have sole responsibility for cultural and media policy and in particular for defining the frequency spectrum allocated to broadcast services and for individual licenses issued to operators of such services
pl Polityka widma stanowi zatem wyraźny przykład dziedziny, w której UE może podejmować w ramach swoich kompetencji działania mające na celu zwiększenie konkurencji w zakresie zasobów, od których zależą nadawcy, a tym samym zwiększenie pluralizmu mediów.
en Spectrum policy is therefore a clear example of an area where the EU can act within its field of competences in order to enhance competition for the resources on which broadcasters depend, and thereby strengthen media pluralism.
pl Bez uszczerbku dla ust. ‧, państwa członkowskie mogą na mocy art. ‧ ust. ‧ decyzji o spektrum radiowym wystąpić z wnioskiem o okresy przejściowe i/lub porozumienia dotyczące współużytkowania widma radiowego
en Notwithstanding paragraph ‧, Member States may request transitional periods and/or radio spectrum-sharing arrangements, pursuant to Article ‧ of the Radio Spectrum Decision
Showing page 1. Found 2440 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 0.913 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.