Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
pl Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtr
en Figure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
pl trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologiczne
en three-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
pl Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtry
en Spectral power distribution of a filtered solar simulator
pl Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymi
en The pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
pl Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowano
en An example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
pl Widmo promieniowania optycznego dzieli się na promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie widzialne i promieniowanie podczerwone
en The spectrum of optical radiation is divided into ultraviolet radiation, visible radiation and infrared radiation
pl Nie wolno po prostu dopuścić do nadmiernej fragmentacji wykorzystania danego wycinka widma i, co gorsza, zaprzepaścić spodziewane efekty gospodarcze.
en We must not simply allow excessive fragmentation of use of this section of the spectrum, and, what is worse, squander the anticipated economic benefits.
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K
en Commission Decision of ‧ January ‧ on the harmonisation of the ‧ GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document number C
pl Spektrum charmonium i bottomonium w obecności potencjału instantonowego oraz widma podwójnie cięzkich barionów
en Spectra of Charmonium and Bottomonium in the Presence of an Instanton-Induced Potential and Spectra of Douby Charmed Baryons
pl Należy bezzwłocznie zastosować właściwe środki, ponieważ zbliżająca się pora deszczowa i doroczne widmo głodu wkrótce zwiększą humanitarną wrażliwość na zagrożenia 4,7 milionów ludzi bezpośrednio dotkniętych konfliktem.
en Appropriate measures need to be taken urgently, as the approaching rainy season and the yearly hunger gap will soon exacerbate the humanitarian vulnerability of the 4.7 million people directly affected by the conflict.
pl W związku z tym Państwa Członkowskie powinny podjąć odpowiednie kroki, uwzględniając sytuację, jaka panuje u nich w zakresie krajowego widma radiowego, aby udostępnić w sposób zharmonizowany wystarczającą ilość widma radiowego w paśmie ‧ GHz (‧,‧–‧,‧ GHz), jednocześnie chroniąc przed szkodliwymi zakłóceniami istniejące już służby funkcjonujące w tym paśmie
en Therefore, Member States should take the appropriate measures based on their particular national radio spectrum situation to make sufficient radio spectrum available on a harmonised basis in the ‧ GHz range radio spectrum band (‧,‧ to ‧,‧ GHz), while protecting existing services operating in that band from harmful interference
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją ‧/‧/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ October ‧ granting a derogation requested by France pursuant to Decision ‧/‧/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document C
pl zagwarantowania efektywnego wykorzystania widma; lub
en safeguard efficient use of spectrum, or
pl Widmo zawsze dotrzymuje obietnic
en And SPECTRE always delivers what it promises
pl Mówi się nam - całkiem słusznie - że widmo radiowe jest zasobem deficytowym.
en We are told - and quite rightly - that radio spectrum is a scarce resource.
pl W związku z szybkim postępem technicznym i zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa mogą się jednak pojawiać nowe zastosowania urządzeń bliskiego zasięgu, które będą wymagać okresowej aktualizacji warunków harmonizacji widma radiowego
en However, due to rapid changes in technology and societal demands, new applications for short-range devices can emerge which require regular updates of spectrum harmonisation conditions
pl D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ on the harmonisation of the ‧ GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Chłodne gwiazdy (czyli takie o typie widmowym K lub M) wypromieniowują najwięcej energii w okolicach czerwieni i podczerwieni widma elektromagnetycznego. Stąd wyglądają na czerwone. Gorące gwiazdy (o typie widmowym O lub B) promieniuje głównie niebieskie i ultrafioletowe długości fali przez co wyglądają na niebieskie lub białe
en Cool stars (i. e., Spectral Type K and M) radiate most of their energy in the red and infrared region of the electromagnetic spectrum and thus appear red, while hot stars (i. e., Spectral Type O and B) emit mostly at blue and ultra-violet wavelengths, making them appear blue or white
pl D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Przykład: długość fali lambda = ‧ metrów leży w radiowej części widma elektromagnetycznego i odpowiada częstotliwości f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz gdzie c jest prędkością światła. Energia fotonu wynosi E = h * v = ‧. ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli. Światło widzialne natomiast to krótsze długości fali czyli większe częstotliwości. Foton o długości fali lambda = ‧ * ‧^-‧ metrów (zielonkawy) ma energię E = ‧. ‧ * ‧^-‧ dżuli czyli miliard razy większą niż foton radiowy. Podobnie foton światła czerwonego (długość fali = ‧ nm) ma energię mniejszą niż foton światła fioletowego (długość fali = ‧ nm
en For example, a wavelength of lambda = ‧ meter lies in the radio region of the electromagnetic spectrum and has a frequency of f = c/lambda = ‧ * ‧ m/s/‧ = ‧ MHz where c is the speed of light. The energy of this photon is E = h * v = ‧ * ‧^-‧ J s * ‧ Mhz = ‧ * ‧^-‧ joules. On the other hand, visible light has much shorter wavelengths and higher frequencies. A photon that has a wavelength of lambda = ‧ * ‧^-‧ meters (A greenish photon) has an energy E = ‧ * ‧^-‧ joules which is over a billion times higher than the energy of a radio photon. Similarly, a photon of red light (wavelength lambda = ‧ nm) has less energy than a photon of violet light (wavelength lambda = ‧ nm
pl W miarę potrzeby, w celu zidentyfikowania zanieczyszczeń uznanych za mające znaczenie toksykologiczne, ekotoksykologiczne lub środowiskowe należy określić i podać widma absorpcyjne UV/widzialne, IR, NMR i MS
en The UV/visible absorption spectra, IR, NMR and MS spectra, where necessary for the identification of the impurities considered to be of toxicological, ecotoxicological or environmental significance must be determined and reported
pl Widmo radiowe
en Radio Spectrum
pl Czy może pan przyglądać się, z czystym sumieniem, miarowemu wzrostowi liczby bezrobotnych, która sięga już milionów osób w Unii Europejskiej, i ponownemu wypłaceniu przez sektor finansowy bezwstydnych premii tym, którzy nie tylko pogrążyli nas w kryzysie najgorszym z możliwych, ale również sprowadzili na nas widmo ubóstwa?
en Can you witness, with a clear conscience, the staggering increase in unemployment figures which have now reached millions in the European Union, and the shameless rewards again being paid out by the financial sector to those who have not only plunged us into the worst crisis imaginable, but also threatened us with poverty?
pl Wyniki pracy prowadzonej zgodnie z udzielonym CEPT mandatem odnośnie określenia długoterminowego i stałego pasma dla radaru bliskiego zasięgu są możliwe do zaakceptowania i powinny być zastosowane we Wspólnocie w celu zapewnienia dostępności i skutecznego wykorzystania widma radiowego, koniecznego do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego
en The results of the work carried out pursuant to the mandate given to CEPT as regards identification of a long-term and permanent band for short-range radar are acceptable and should be made applicable in the Community in order to ensure the availability and efficient use of the radio spectrum necessary for the establishment and functioning of the internal market
Showing page 1. Found 2440 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 1.019 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.