Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
pl Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymi
en The pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
pl Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtry
en Spectral power distribution of a filtered solar simulator
pl trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologiczne
en three-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
pl Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowano
en An example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
pl Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtr
en Figure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
pl Państwa Członkowskie mogą ograniczyć możliwość wykorzystania takiego sprzętu prezentowanego na wystawach czy targach, łącznie z możliwością uruchomienia, z powodów wynikających z właściwego i skutecznego wykorzystania widma radiowego oraz uniknięcia szkodliwej ingerencji w odniesieniu do kwestii mających związek z ochroną zdrowia publicznego
en whereas Member States may restrict the putting into service, including the switching on, of such exhibited radio equipment for reasons related to the effective and appropriate use of the radio spectrum, avoidance of harmful interference or matters relating to public health
pl Mam tutaj na myśli politykę widma radiowego.
en I mean radio spectrum policy.
pl Należy to robić w oparciu o współpracę państw członkowskich, mając świadomość tego, że widmo jest dobrem publicznym, które odgrywa istotną rolę przy określaniu i ulepszaniu zakresu usług świadczonych na rzecz społeczeństwa, w tym w obszarze usług publicznych.
en This should be done on the basis of cooperation between the Member States, mindful of the fact that the spectrum is a public good, which is important in outlining and improving a range of services for the public, including in areas of public services.
pl Modelowanie widm absorpcyjnych w podczerwieni i rozpraszania Ramana wybranych fosfonowych pochodnych glicyny
en Modelling IR and Raman spectra of the selected phosphonic derivatives of glycine
pl Zapewniają także, aby przydział widma na użytek usług łączności elektronicznej i wydawanie zezwoleń ogólnych lub indywidualnych praw do użytkowania takich częstotliwości radiowych przez właściwe organy krajowe odbywały się według obiektywnych, przejrzystych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów
en They shall ensure that spectrum allocation used for electronic communications services and issuing general authorisations or individual rights of use of such radio frequencies by competent national authorities are based on objective, transparent, non-discriminatory and proportionate criteria
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ May ‧ amending Decision ‧/‧/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C
pl przydział widma oznacza wyznaczenie danego pasma częstotliwości do wykorzystywania w celu świadczenia jednego rodzaju lub kilku rodzajów usług radiokomunikacyjnych, w stosownych przypadkach na określonych warunkach
en spectrum allocation means the designation of a given frequency band for use by one or more types of radio communications services, where appropriate, under specified conditions
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ February ‧ on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document number C
pl Nieodzowne jest jednak także utrzymanie równowagi między elastycznością a ujednoliceniem, aby osiągnąć wartość dodaną widma dla rynku wewnętrznego.
en However, it is also necessary to maintain the balance between flexibility and harmonisation in order to achieve the added internal market value of the spectrum.
pl Absorpcja występuje we wszystkich regionach widma analitu, które odpowiadają pikowi właściwemu w widmie referencyjnym wzorca kalibracji
en Absorption shall be present in all regions of the analyte spectrum which correspond with an adequate peak in the reference spectrum of the calibration standard
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty harmonizuje warunki techniczne dla urządzeń radiowych wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową (UWB) na terytorium Wspólnoty i zapewnia dostępność widma radiowego na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami, eliminując przy tym przeszkody w upowszechnianiu technologii UWB oraz stwarzając dla takich systemów skuteczny wspólny rynek wraz z wynikającymi z tego korzyściami skali i korzyściami dla konsumenta
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community harmonises the technical conditions for radio equipment using ultra-wideband technology in the Community, ensuring that the radio spectrum is available across the European Community pursuant to harmonised conditions, eliminating barriers to the uptake of ultra-wideband technology and creating an effective single market for such systems with consequent economies of scale and benefits to the consumer
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community is to be incorporated into the Agreement
pl Możliwe zakłócenia to np. proste przesunięcie tła, nachylone przesunięcie tła, bezpośrednie zachodzenie widma i złożone przesunięcie tła
en Possible interferences are e.g. simple background shift, sloping background shift, direct spectral overlap and complex background shift
pl wybrani wnioskodawcy przestrzegają wszelkich zobowiązań podjętych we wnioskach lub podczas porównawczej procedury selekcji bez względu na to, czy łączne zapotrzebowanie na widmo radiowe przekracza dostępną ilość widma
en selected applicants shall honour any commitments they give in their applications or during the comparative selection procedure, irrespective of whether the combined demand for radio spectrum exceeds the amount available
pl Widmo globalnego ocieplenia.
en The spectre of global warming.
pl Decyzja ‧/‧/WE zezwala na tymczasowe użycie widma radiowego w paśmie ‧ GHz dla samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu
en The time-limited use of the ‧ GHz range radio spectrum band for automotive short-range radars equipment has been permitted by Decision ‧/‧/EC
pl Niezbędne jest wprowadzenie rozsądnych reguł, które pozwolą w przyszłości na uwolnienie dalszych pasm widma.
en It is essential to introduce sensible rules that will make it possible to release further spectrum bands in the future.
pl Źródłem światła powinna być lampa żarowa o temperaturze barwowej w zakresie od ‧ do ‧ K lub dioda emitująca światło zielone (LED) o piku widma w zakresie od ‧ do ‧ nm
en The light source shall be an incandescent lamp with a colour temperature in the range of ‧ to ‧ K or a green light-emitting diode (LED) with a spectral peak between ‧ and ‧ nm
pl Jeśli chodzi o widmo radiowe, nasza polityka powinna posiadać realistyczne, lecz ambitne cele, tak aby europejskie przedsiębiorstwa były w stanie konkurować na rynku światowym na bardziej solidnych podstawach.
en As far as the radio spectrum is concerned, our policy must have realistic yet ambitious objectives so that European companies are able to compete in the world market on a sounder footing.
pl Ponadto warunki dostępu do częstotliwości radiowych i ich użytkowania mogą być różne w zależności od rodzaju operatora, podczas gdy usługi elektroniczne świadczone przez tych operatorów coraz częściej się pokrywają, co stwarza napięcia pomiędzy posiadaczami praw, rozbieżności pod względem kosztów dostępu do widma i potencjalne zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego
en Moreover, the conditions for access to, and use of, radio frequencies may vary according to the type of operator, while electronic services provided by these operators increasingly overlap, thereby creating tensions between rights holders, discrepancies in the cost of access to spectrum, and potential distortions in the functioning of the internal market
Showing page 1. Found 2440 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 2.434 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.