Translations into English:

  • solar spectrum   

Example sentences with "widmo słoneczne", translation memory

add example
pl Przykład rozkładu widma promieniowania filtrowanego symulatora światła słonecznego używane w studium atestacyjnym badania fototoksyczności ‧T‧ NRU in vitro opublikowano
en An example of the spectral irradiance distribution of the filtered solar simulator used in the validation study of the in vitro ‧T‧ NRU phototoxicity test has been published
pl Na rysunku ‧ podano przykład dopuszczalnego rozkładu widma irradiancji symulatora świata słonecznego wyposażonego w filtr
en Figure ‧ gives an example of an acceptable spectral irradiance distribution of a filtered solar simulator
pl Rozkład mocy widma symulatora światła słonecznego wyposażonego w filtry
en Spectral power distribution of a filtered solar simulator
pl Ta skumulowana energia słoneczna przegoniła widmo suszy, rozciągające się nad polami uprawnymi
en The pocket of sunshine' s energy... chased away the specter of drought that stalked farmland
pl trójwymiarowe obszary obejmujące główne śladowe składniki atmosfery, widmo słoneczne i parametry meteorologiczne
en three-dimensional fields of key atmospheric trace constituents, solar spectral flux and meteorological parameters
pl System informacji o częstotliwościach ERO (ERO Frequency Information System, zwany dalej EFIS) jest publicznie dostępny w Internecie i umożliwia wyszukiwanie i porównywanie oficjalnych informacji na temat widma radiowego w Europie, o ile informacje takie zostały przekazane przez krajowe organy administracji
en The ERO Frequency Information System (EFIS) is publicly available on the Internet and allows the search for and comparison of official spectrum information within Europe, if such information is uploaded by national administrations
pl Nie wolno po prostu dopuścić do nadmiernej fragmentacji wykorzystania danego wycinka widma i, co gorsza, zaprzepaścić spodziewane efekty gospodarcze.
en We must not simply allow excessive fragmentation of use of this section of the spectrum, and, what is worse, squander the anticipated economic benefits.
pl Deficyt widma definiowany jest jako sytuacja, w której łączny popyt na widmo radiowe zgłoszony przez kwalifikujących się wnioskodawców, ocenionych pozytywnie w pierwszej fazie selekcji, przekracza dostępną ilość widma radiowego, tj. dwa razy po ‧ MHz
en Spectrum scarcity is defined as a situation where the combined demand for radio spectrum requested by eligible applicants retained after the ‧st selection phase exceeds the amount of radio spectrum available, i.e. two times ‧ MHz
pl Nie znaleziono widma %
en No spectrum of %‧ found
pl Jako przykład chciałabym przypomnieć przeprowadzone w 2006 roku postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które dotyczyło przydziału widma radiowego we Włoszech, a które wszczęłyśmy wraz z moją koleżanką Neelie Kroes.
en By way of example, I would like to recall the 2006 infringement proceedings on radio spectrum allocation in Italy, which my colleague Neelie Kroes and I opened.
pl Automatyzacja pomiaru widm odbicia i transmisji cienkich warstw
en Auto-measurements of reflectance and transmission spectra of thin-films
pl systemy elektroniczne lub sprzęt zaprojektowany do obserwacji i monitorowania widma elektromagnetycznego w celach rozpoznania wojskowego lub bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania takiemu rozpoznaniu i monitorowaniu
en Electronic systems or equipment, designed either for surveillance and monitoring of the electro-magnetic spectrum for military intelligence or security purposes or for counteracting such surveillance and monitoring
pl Ustawienie długości fali na prawym końcu obrazu widma
en This sets the rightmost wavelength of the spectrum
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczne
en Commission Decision ‧/‧/EC harmonises the technical conditions for use of spectrum for a wide variety of short-range devices, including applications such as alarms, local communications equipment, door openers and medical implants
pl Najbardziej kontrowersyjne kwestie poruszone w przedmiotowym wniosku dotyczą widma radiowego, nowego urzędu ds. łączności, podziału funkcjonalnego oraz ram regulacyjnych dla sieci nowej generacji
en The most controversial issues in the Better Regulation proposal concern radio spectrum, the new telecoms authority, functional separation and the regulatory framework for Next Generation Networks (NGNs
pl Zastosowanie metod chemometrii do rozdzielania złożonych widm elektronowych wybranych arylo-podstawionych polienów
en Application of the methods of chemometrics for resolution of the multicomponent electronic spectra of selected aryl-substituted polyenes.
pl Otrzymywanie i pomiary widm absorpcji wybranych kryształów II-VI
en Growth and absorption spectre of selected II-VI crystals
pl Dane spektralne (ultrafiolet, podczerwień, rezonans magnetyczny lub widmo masowe
en Spectral data (ultra-violet, infra-red, nuclear magnetic resonance or mass spectrum
pl Istnieją jednak takie aspekty przedmiotowej rezolucji, które akceptujemy, biorąc pod uwagę, że dla widma nie ma granic, a także, że celowe jest efektywne wykorzystywanie częstotliwości w poszczególnych państwach członkowskich i koordynacja na szczeblu Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście rozwoju usług paneuropejskich i negocjacji dotyczących porozumień międzynarodowych.
en However, there are certain aspects of the resolution with which we do agree, bearing in mind that spectrum knows no borders and that effective use of spectrum in the Member States and EU-level coordination are useful, particularly for the development of pan-European services and the negotiation of international agreements.
pl przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją ‧/‧/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości ‧–‧ MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem
en granting a derogation to Austria pursuant to Decision ‧/‧/EC on the harmonised use of radio spectrum in the ‧-‧ MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS
pl W istocie, skarżąca podnosi, iż zaskarżona decyzja, naruszając jej prawa lub uzasadnione oczekiwania, oparta jest na przesłance, iż całość widma ‧ GHz może stać się przedmiotem przydziału, jako że przewiduje ona selekcję i udzielanie zezwoleń operatorom MSS, którzy mieliby wykorzystywać cały zakres częstotliwości w obrębie widma ‧ GHz
en In fact, the applicant contends, that contrary to its rights and/or legitimate expectations, the contested decision is founded on the premise that the whole of the ‧ GHz spectrum is available for allocation, since it provides for the selection and authorisation of operators of MSS to utilise the entire range of frequencies existing in the ‧ GHz spectrum
pl Nad całym brytyjskim sektorem hodowlanym niczym ołowiana chmura wisi widmo otwarcia przez UE dwustronnych negocjacji handlowych z krajami Mercosuru.
en Overhanging the entire British livestock sector like a lead balloon is the spectre of the EU opening bilateral trade talks with Mercosur.
pl mając na uwadze, że wraz z każdym nowym użytkownikiem rośnie znaczenie Internetu oraz łączy szerokopasmowych, co jest podstawową wartością, jeśli Europa ma stać się wiodącym społeczeństwem opartym na wiedzy; mając na uwadze, że ponowne przydzielenie widma stwarza możliwość włączenia stref nieposiadających dostatecznego zasięgu do społeczeństwa cyfrowego
en whereas the value of the Internet and broadband increases exponentially with every new user, something which is essential if Europe is to become a leading knowledge-based society; whereas spectrum reallocation offers the possibility of bringing poorly-covered areas into the digital society
pl To kryterium jest spełnione, gdy stwierdza się te same maksima i nie obserwuje się w żadnym punkcie odchylenia między dwoma widmami większego od ‧ % absorbancji analizowanego wzorca
en This criterion is met when the same maxima are present and at no observed point the deviation between the two spectra exceeds ‧ % of the absorbance of the standard analyte
pl Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli występują te same maksymalne wartości i w ramach żadnego z obserwowanych punktów rozbieżność między widmami nie jest większa niż ‧ % widma wartości szczytowej
en This criterion is met when the same maxima are present and when at no observed points the deviation between the spectra does not exceed ‧ % of the absorbance of the spectrum of the apex
Showing page 1. Found 2440 sentences matching phrase "widmo słoneczne".Found in 1.729 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.