Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowychDifferences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
Wprowadzanie przysłów na lekcjach języka niemieckiego na poziomie A1-B2 w wybranych podręcznikach szkolnychThe introduction of proverbs into German courses at levels A1 to B2 from selected school textbooks
Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapniaB2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 rokuListening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
Nominalne stężenie tego rozcieńczonego roboczego roztworu wzorcowego wynosi ‧ IU witaminy A na mlThe nominal concentration of this diluted working standard solution is ‧ IU vitamin A per ml
Chromatograficzne oznaczanie witamin BChromatographic determination of vitamin B
Narzędzie do zarządzania bazą danych przepisów. Zawiera pełne wsparcie dla tworzenia i usuwania składników, jak również obliczania ilości kalorii, witamin, cukrów itd., co pomaga w stosowaniu diet. Inne zalety to elastyczność i możliwości dalszego rozszerzaniaA & kde; recipe tool that can manage a recipe database with an easy-to-use interface. Full support for creating and removing ingredients as well as units; helps with diets, can calculate the amount of calories, vitamins, carbohydrates etc. Other advantages are its flexilibity and potential to extend further
Powinny to zatem być łączne maksymalne bezpieczne poziomy witamin i minerałów obecnych w środku spożywczym w sposób naturalny i/lub dodanych do środka spożywczego w jakimkolwiek celu, w tym do zostosowań technologicznychTherefore they should be total maximum safe levels of the vitamins and minerals present in the food naturally and/or added to the food for whatever purpose, including for technological uses
W celu ułatwienia skutecznego nadzoru nad żywnością z dodatkiem witamin i składników mineralnych, jak również nad żywnością zawierającą substancje wymienione w załączniku ‧ część B i część C, Państwa Członkowskie mogą nakazać producentowi lub osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie takiej żywności na rynek na ich terytorium poinformowanie właściwego organu o wprowadzeniu tej żywności na rynek poprzez przekazanie wzoru etykiety użytej na produkcieTo facilitate efficient monitoring of foods to which vitamins and minerals have been added, and of foods containing substances listed in Annex III, parts B and C, Member States may require the manufacturer or the person placing such foods on the market in their territory to notify the competent authority of that placing on the market by providing a model of the label used for the product
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY DLA WITAMIN, MINERAŁÓW ORAZ ELEMENTÓW ŚLADOWYCH, JEŻELI DODANOMAXIMUM LIMITS FOR VITAMINS, MINERALS AND TRACE ELEMENTS, IF ADDED
Dostępność biologiczna ‧ j. m. witaminy D‧ w preparacie ADROVANCE jest podobna do dostępności biologicznej ‧ j. m. witaminy D‧ podawanej oddzielnieThe bioavailability of the ‧ IU vitamin D‧ in ADROVANCE is similar to ‧ IU vitamin D‧ administered alone
W przypadku hipokalcemii w celu zwiększenia stężenia wapnia w surowicy można zastosować środki wiążące fosforany zawierające wapń, witaminę D i (lub) zmienić stężenie wapnia w płynie dializacyjnymIn the event of hypocalcaemia, calcium-containing phosphate binders, vitamin D sterols and/or adjustment of dialysis fluid calcium concentrations can be used to raise serum calcium
Przepisy wspólnotowe mające zastosowanie do określonych środków spożywczych lub kategorii środków spożywczych mogą przewidywać obowiązkowe dodawanie witamin i minerałówCommunity provisions applicable to specified foods or categories of foods may provide for the mandatory addition of vitamins and minerals
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Binocrit należy rozważyć wszystkie inne przyczyny niedokrwistości, np. niedobór żelaza, niszczenie krwinek czerwonych (hemoliza), utratę krwi, niedobór witaminy B‧ lub kwasu foliowego, i rozpocząć ich leczenieAll other causes of anaemia, e. g. iron deficiency, damage of red blood cells (haemolysis), blood loss, vitamin B‧ or folate deficiency, should be taken into account and treated prior to initiating therapy with Binocrit
Niniejsze rozporządzenie harmonizuje przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne w Państwach Członkowskich, odnoszące się do dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, tak aby zagwarantować skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentówThis Regulation harmonises the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States which relate to the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods, with the purpose of ensuring the effective functioning of the internal market, whilst providing a high level of consumer protection
Przy ustalaniu maksymalnych ilości, o których mowa w ust. ‧, oraz warunków, o których mowa w ust. ‧, w odniesieniu do witamin i składników mineralnych, których referencyjne wartości spożycia dla danej populacji zbliżają się do górnych granic bezpieczeństwa, należy w razie potrzeby uwzględnić równieżWhen the maximum amounts referred to in paragraph ‧ and the conditions referred to in paragraph ‧ are set for vitamins and minerals whose reference intakes for the population are close to the upper safe levels, the following shall also be taken into account, as necessary
Showing page 1. Found 1525 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 1.412 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.