Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   
  • vitamin g   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
pl Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2
en Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
pl Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 roku
en Listening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
pl Wprowadzanie przysłów na lekcjach języka niemieckiego na poziomie A1-B2 w wybranych podręcznikach szkolnych
en The introduction of proverbs into German courses at levels A1 to B2 from selected school textbooks
pl Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.
en Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
pl Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)
en Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
pl Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowych
en Differences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
pl Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1
en The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
pl Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.
en Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
pl Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2
en Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
pl Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2
en The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
pl Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2
en Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
pl Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.
en Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
pl Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapnia
en B2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
en Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
pl Etykiety i prezentacja środków spożywczych z dodatkiem witamin i minerałów jak również ich reklama nie mogą zawierać żadnych wskazówek, które by twierdziły lub sugerowały, że dopływ właściwych ilości substancji odżywczych nie jest możliwy w ramach zrównoważonej i zróżnicowanej diety
en The labelling, presentation and advertising of foods to which vitamins and minerals have been added shall not include any mention stating or implying that a balanced and varied diet cannot provide appropriate quantities of nutrients
pl Wymagania dotyczące dodawania witamin i składników mineralnych
en Requirements for the addition of vitamins and minerals
pl Weź witaminy
en Here' s your vitamins
pl U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemoliza
en In patients developing sudden lack of efficacy defined by a decrease in haemoglobin (‧ to ‧ g/dl per month) with increased need for transfusions, a reticulocyte count should be obtained and typical causes of non-response (e. g. iron, folate or, vitamin B‧ deficiency, aluminium intoxication, infection or inflammation, blood loss and haemolysis) should be investigated
pl W tygodniu poprzedzającym przyjęcie pierwszej dawki pemetreksedu, a następnie co trzy cykle leczenia pacjenci muszą także otrzymywać domięśniowo witaminę B‧ (‧ mikrogramów
en Patients must also receive an intramuscular injection of vitamin B‧ (‧ micrograms) in the week preceding the first dose of pemetrexed and once every three cycles thereafter
pl Dla próbek o niskiej zawartości witaminy E może być użyteczne połączenie ekstraktów eteru naftowego z dwu naważek (zważona ilość: ‧ g) w jeden roztwór do oznaczania HPLC
en For samples with low vitamin E concentration it may be useful to combine the light petroleum-extracts of two saponification-charges (amount weighed: ‧ g) to one sample solution for HPLC-determination
pl stężenie witaminy E w roztworze próbki (ppkt ‧) w g/ml
en vitamin E concentration of the sample solution in g/ml
pl Znakowanie produktów, do których dodano witamin i składników mineralnych, może zawierać informację o takim dodatku, o ile zgodne jest to z przepisami rozporządzenia (WE) nr
en The labelling of products to which vitamins and minerals have been added may bear a statement indicating such addition under the conditions laid down in Regulation (EC) No ...
pl NATURALNE ŹRÓDŁO WITAMIN I/LUB MINERAŁÓW
en NATURAL SOURCE OF VITAMINS AND/OR MINERALS
pl Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***II
en Addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods ***II
pl Witaminy i składniki mineralne dodawane są przez producentów do żywności w różnych celach, w tym dla odtworzenia ich zawartości, jeśli uległa ona obniżeniu podczas procesów produkcji, przechowywania lub przetwarzania, lub w celu uzyskania żywności o wartości odżywczej podobnej jak w żywności, dla której mają one stanowić zamienniki
en Vitamins and minerals are added to foods by manufacturers for a number of purposes including to restore their content where this has been reduced during manufacturing, storage or handling procedures or to provide a similar nutritional value to foods for which they are intended as alternatives
Showing page 1. Found 1525 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 0.807 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.