Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
pl Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2
en Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
pl Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.
en Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
pl Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1
en The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
pl Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowych
en Differences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
pl Wprowadzanie przysłów na lekcjach języka niemieckiego na poziomie A1-B2 w wybranych podręcznikach szkolnych
en The introduction of proverbs into German courses at levels A1 to B2 from selected school textbooks
pl Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2
en Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
pl Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapnia
en B2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
pl Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2
en The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
pl Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.
en Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
pl Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2
en Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
pl Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)
en Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
pl Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 roku
en Listening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
pl Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.
en Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
pl Dodanie witaminy lub minerału do środka spożywczego w celu wzbogacenia musi powodować obecność tej witaminy lub minerału w danym środku spożywczym przynajmniej w znaczącej ilości, tzn. ‧% wzorcowej wartości odżywczej (NRV) na ‧ g (w przypadku ciał stałych) lub ‧,‧%NRV na ‧ ml (w przypadku płynów), lub ‧% NRV na ‧ cal (‧% NRV na ‧ MJ) lub ‧% NRV w pojedynczej porcji
en The addition of a vitamin or a mineral to food for the purpose of fortification shall result in the presence of this vitamin or mineral in the food in at least a significant amount, i.e. ‧% of the Nutrient Reference Value (NRV) per ‧ g (solids) or ‧,‧% of NRV per ‧ml (liquids) or ‧% of NRV per ‧ kcal (‧% of NRV ‧MJ) or ‧% of NRV per serving
pl mg octanu DL--tokoferolu odpowiada ‧ mg DL--tokoferolu (witamina E
en mg DL-tocopherol acetate corresponds to ‧ mg DL-tocopherol (vitamin E
pl Żywność z dodatkiem witamin i składników mineralnych jest w większości przypadków reklamowana przez producentów i może być postrzegana przez konsumentów jako przewyższająca pod względem odżywczym, fizjologicznym lub innym związanym ze zdrowiem podobne lub inne produkty bez dodatku tych witamin i składników mineralnych
en Foods to which vitamins and minerals are added are in most cases promoted by manufacturers and may be perceived by consumers as products having a nutritional, physiological or other health advantage over similar or other products without such nutrients added
pl odżywcza równoważność oznacza posiadanie podobnej wartości odżywczej pod względem ilości i biodostępności witamin i minerałów
en nutritional equivalence means being of similar nutritive value in terms of quantity and bio-availability of vitamins and minerals
pl Jedna tabletka zawiera ‧ mg kwasu alendronowego w postaci sodu alendronianu trójwodnego i ‧ mikrogramów (‧ j. m.) cholekalcyferolu (witamina D
en Each tablet contains ‧ mg alendronic acid as alendronate sodium trihydrate and ‧ micrograms (‧ IU) colecalciferol (vitamin D
pl Witamina D nie jest dodawana do żywności dla dzieci
en Vitamin D shall not be added to baby foods
pl bardzo wysoką zawartość witaminy B‧ (niacyna
en very high level of vitamin B‧ (niacin
pl Urząd wydał i opublikował niedawno pozytywne oceny naukowe dla niektórych witamin i substancji mineralnych
en Favourable scientific evaluation for some vitamins and mineral substances has been recently given and made public by the Authority
pl Uznaje się, że olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, stosowany zgodnie z przeznaczeniem w dawkach wynoszących ‧,‧ g dziennie, jest bezpiecznym źródłem witaminy E. W odniesieniu do etykietowania i prezentacji zastosowanie ma dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych
en It is recognised that rapeseed oil high in unsaponifiable matter at the intended use level of ‧,‧ g is a safe source of Vitamin E. For labelling and presentation, Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the approximation of laws of the Member States relating to food supplements applies
pl Pacjenci mogą także potrzebować preparatów wapnia i witaminy D, jeśli nie spożywają wystarczających ilości tych substancji z dietą
en Patients may also need to take calcium and vitamin D supplements if they do not have enough from their diet
pl Badania statystyczne pokazują jednak, że taki idealny stan nie dotyczy ani wszystkich witamin, ani składników mineralnych, ani wszystkich grup populacji na obszarze Wspólnoty
en However, surveys show that this ideal situation is being achieved neither for all vitamins and minerals nor by all groups of the population across the Community
pl Ponadto w przypadku choroby, która może powodować niedobór witamin A, D, E lub K, lekarz może w trakcie leczenia lekiem Cholestagel zlecać okresowo kontrolę stężeń witamin we krwi
en Additionally, if you have any condition that could cause you to have a deficiency of vitamins A, D, E or K, your doctor may want to check your vitamin levels periodically while you are taking Cholestagel
Showing page 1. Found 1525 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 0.933 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.