Translations into English:

  • lactoflavin   
  • riboflavin   
  • vitamin b2   

Example sentences with "witamina b2", translation memory

add example
Miniaturowy detektor optyczny do oznaczania witaminy B2Miniatured optical detector for determination of vitamin B2
Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w roku 2006.Reading comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006.
Różnice pomiędzy poziomami B1 i B2 w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie wybranych podręczników i pomocy naukowychDifferences Between Levels B1 and B2 in Teaching Polish as a Foreign Language, Based on Selected Textbooks and Teaching Aids
Rozumienie ze słuchu na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w 2006 rokuListening comprehension among the candidates taking the state certification exam in Polish as a foreign language at the level B2 in 2006
Wyrażenie emocji w języku - nauczanie emocjonalnych aktów mowy obcokrajowców w podręcznikach komunikacyjnych do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2Expressing Emotions in Language - Teaching Foreigners Expressive Speech Acts, as Presented in Coursebooks Based on the Communicative Approach to Teaching Polish as a Foreign Language on Levels B1 and B2
Wprowadzanie przysłów na lekcjach języka niemieckiego na poziomie A1-B2 w wybranych podręcznikach szkolnychThe introduction of proverbs into German courses at levels A1 to B2 from selected school textbooks
Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach cudzoziemców na poziomie B2.Language deviations from the Polish orthographic norms in foreign students' essays on the B2 level.
Dydaktyka języka obcego specjalistycznego na przykładzie eurożargonu na poziomie B2/C1The teaching of a foreign language for special purposes on the example of the eurojargon on the B2/C1 level
Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego na przykładzie poziomu B1, B2 i C1.Word Formation in the Teaching of the Polish as a Foreign or Second Language at B1, B2 and C1 Levels
Indukcja genu cyklooksygenazy -2 w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej zależna od aktywacji receptora bradykininowego B2 i wzrostu cytoplazmatycznego stężenia jonów wapniaB2 bradykinin receptor activation and increase in cytoplasmatic calcium ions concentration dependent induction of gene for cyclooxygenase-2 in human umblical vein endothelial cells
Podnoszenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim poprzez użycie rozrywkowych i autentycznych materiałów (dla poziomu B2)Enhancing English listening and speaking skills through the use of entertaining and authentic materials (level B2)
Archeosejsmologia. Analiza zniszczeń na wybranych stanowiskach kultury mykeńskiej w okresie PH III B2Archaeoseismology. Damage analysis at selected sites during the Mycenaean period PH III B2
Zasady komunikacyjnego testowania znajomości języka drugiego-porównanie angielskiego i francuskiego testu biegłości językowej:The First Certificate of English i DELF B2The principles of communicative language testing - a comparison of English and French proficiency tests: The First Certificate of English and DELF B2
Ponieważ lek Renagel nie zawiera wapnia, lekarz może dodatkowo zalecić leki zawierające wapń. • wystąpić niskie stężenie witaminy D we krwiSince Renagel does not contain calcium your doctor might prescribe additional calcium tablets. have a low amount of vitamin D in your blood
U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemolizaIn patients developing sudden lack of efficacy, defined by a decrease in haemoglobin (‧ g/dl per month) with increased need for transfusions, a reticulocyte count should be obtained and typical causes of non-response (e. g. iron, folate, or Vitamin B‧-deficiency, aluminium intoxication, infection or inflammation, blood loss, and haemolysis) should be investigated
Substancje pomocnicze: glinu wodorotlenek i roztwór buforowy: disodu fosforan, potasu diwodorofosforan, sodu węglan, sodu wodorowęglan, trometamol, sacharoza, podłoże ‧ (mieszanina aminokwasów, soli mineralnych, witamin i innych składników) i woda do wstrzykiwańExcipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
witaminy inne niż witamina E, prowitaminy i substancje o podobnym działaniu: nazwa szczegółowa dodatku zgodnie z załącznikiem I lub II, poziom zawartości substancji czynnej oraz data wygaśnięcia gwarancji dla tego poziomu lub dopuszczalny czas składowania licząc od daty produkcjivitamins other than vitamin E, provitamins and substances having a similar effect: specific name of the additive in accordance with Annexes I or II, active substance level and expiry date of the guarantee of that level or storage life from the date of manufacture
Stosowanie heparyn, antagonistów witaminy K i produktów leczniczych wpływających na czynność płytek krwi (takich jak kwas acetylosalicylowy, dypirydamol i abcyksymab) może zwiększać ryzyko krwawienia, jeśli leki te były podawane przed, w czasie lub po leczeniu reteplaząHeparin, vitamin K antagonists and medicinal product that alter platelet function (such as acetylsalicylic acid, dipyridamole and abciximab) may increase the risk of bleeding if administered prior to, during or after reteplase therapy
Witaminy dopuszczone na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i RadyVitamins authorised under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European parliament and of the Council
Nie powinnaś podwajać dawki witaminy AYou' re not supposed to double up on vitamin A
Preparat Fosavance ‧ mg/‧ IU należy stosować u pacjentek, które nie przyjmują preparatów witaminy DFosavance ‧ mg/‧ IU is for use in patients who are not taking vitamin D supplements
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które można dodawać do żywności, w tym do suplementów żywnościowychCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards the lists of vitamin and minerals and their forms that can be added to foods, including food supplements
Dnia ‧ października ‧ r. panel naukowy ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii EFSA przyjął opinię, wydaną na wniosek Komisji, dotyczącą bezpieczeństwa witaminy KOn ‧ October ‧, following a request from the Commission, the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies of EFSA adopted an opinion on the safety of Vitamin K
dla witaminy D, ‧ IU/kgfor D vitamins, ‧ IU/kg
Showing page 1. Found 1525 sentences matching phrase "witamina b2".Found in 1.039 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.