Translations into English:

  • thermal water   
     
    Water, generally of a spring or geyser, whose temperature is appreciably above the local mean annual air temperature.
     
    Woda, głównie występujaca w postaci źródła lub gejzeru, której temperatura jest znacznie powyżej średniej, rocznej, lokalnej temperatury powietrza.

Example sentences with "woda termalna", translation memory

add example
pl Hydrochemiczna charakterystyka wód termalnych niecki artezyjskiej Podhala.
en Hydrochemical characterization of thermal waters of Podhale artesian basin.
pl niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w materiałach przeznaczonych do wyrzucenia lub usunięcia, właściwości środowiska, do którego ma nastąpić usunięcie oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnej
en essential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the matter to be tipped or disposed of, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
pl Perspektywy wykorzystania wód termalnych w Polsce
en Prospects for the use of geothermal waters in Poland
pl do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczych
en to natural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
pl Wody termalne
en Thermal water
pl Występowanie i warunki wykorzystania wód termalnych w rejonie Pyrzyc
en Occurrence and conditions of thermal water use in the Pyrzyce region
pl Wykorzystanie wód termalnych w Polsce
en Usage of thermal waters in Poland
pl Pochodzenie składu chemicznego i izotopowego wód termalnych Cieplic Śląskich (Sudety).
en Orgin of the chemical and isotopic composition of thermal waters in Cieplice Śląskie (Sudetes Mts.).
pl Obecność i liczebność bakterii Legionella sp. oraz ameb Naegleria sp. i Hartmannella sp. w wodach basenów termalnych.
en The occurrence and number of bacteria Legionella sp. and amoebae Naegleria sp. and Hartmanella sp. in water of thermal baths.
pl leczenie kąpielami w wodzie termalnej lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów-nierezydentów
en out-patient thermal bath or seawater treatments
pl do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczych
en natural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
pl Z testów wynika, że ten proces potrafi zamienić wodę morską... w energię." Konwersja energii termalnej oceanu "
en All tests indicate that they can process just simple to use sea water... energy change
pl leczenie w wodach termalnych lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów dochodzących
en out-patient thermal bath or seawater treatments
pl niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w ściekach, charakterystykę środowiska, do którego substancje są zrzucane, oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnej
en essential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the effluents, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
pl Jednostki takie mogą obejmować wszystkie rodzaje kotłów, palników, turbin, ogrzewaczy, pieców, spalarni, pieców do kalcynacji, pieców do prażenia, osuszaczy, silników, ogniw paliwowych, urządzeń do spalania z wykorzystaniem pętli chemicznej, pochodni gazowych oraz urządzeń do wychwytywania termalnego lub katalitycznego po spalaniu
en These units could include all types of boilers, burners, turbines, heaters, furnaces, incinerators, calciners, kilns, ovens, dryers, engines, fuel cells, chemical looping combustion units, flares, and thermal or catalytic post-combustion units
pl Należy dodać definicję spalania, aby wyjaśnić, że dyrektywa ‧/‧/WE obejmuje wszystkie rodzaje kotłów, palników, turbin, ogrzewaczy, pieców, spalarni, pieców do kalcynacji, pieców do prażenia, osuszaczy, silników, ogniw paliwowych, urządzeń do spalania z wykorzystaniem pętli chemicznej, pochodni gazowych oraz urządzeń do wychwytywania termalnego lub katalitycznego po spalaniu
en In order to clarify the coverage of all kinds of boilers, burners, turbines, heaters, furnaces, incinerators, calciners, kilns, ovens, dryers, engines, fuel cells, chemical looping combustion units, flares, and thermal or catalytic post-combustion units by Directive ‧/‧/EC, a definition of combustion should be added
pl Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej skarżącemu zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości ‧ % na podstawie art. ‧ regulaminu pracowniczego
en Action for annulment of the defendant's decision refusing to reimburse the applicant ‧ % of all the costs relating to a thermal cure pursuant to Article ‧ of the Staff Regulations
pl Tymczasem Unia Europejska i posłowie do PE przyznali sobie w zeszłym roku 36 % wzrost środków na opiekę zdrowotną, która obejmuje między innymi kuracje przeciw starzeniu, termalne spa itp.
en Yet the European Union - and MEPs - gave themselves a 36% increase in healthcare last year, paying for things such as anti-ageing treatments, thermal spas, etc.
pl Musimy także więcej inwestować w badania i rozwój nowych technologii, zarówno w dziedzinie transportu - np. w zakresie badań nad nowymi paliwami lub konstrukcją nowych silników - jak i w dziedzinie termalnego lub opartego na energii wykorzystania zasobów takiego jak ogrzewanie, produkcja energii, materiały izolacyjne itp.
en We must also invest more in research and development of new technologies, whether in the field of transport - e.g. research into new fuels or the construction of new engines - or in the field of the thermal or energy-based use of resources such as heating, electricity production, insulating materials and so on.
pl minimum ‧ TWh wynikać będzie ze zwiększonego dostępu do ogrzewania wodnego w oparciu o źródła energii odnawialnej, pompy grzewcze i ogrzewanie termalne, natomiast
en a minimum of ‧ TWh shall be from increased access to water-borne heating based on new renewable energy sources, heating pumps and thermal heating, and
pl produkcja energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych i zmniejszenie ilości energii nabywanej (np. kolektory słoneczne, krajowe źródła termalne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną itd
en domestic generation of renewable energy sources, whereby the amount of purchased energy is reduced (e.g. solar thermal applications, domestic hot water, solar-assisted space heating and cooling
pl jest zdania, w świetle spadku zainteresowania turystyką zdrowotną, że istnieje potrzeba przyjęcia stosownej dyrektywy wspólnotowej w celu określenia zasad uznawania i wykorzystywania ośrodków wodno-termalnych, a ogólniej roli turystyki zdrowotnej i uzdrowisk termalnych w odniesieniu do obiektów turystycznych w wielu państwach członkowskich- poza aspektami zdrowia, opieki socjalnej i ubezpieczeń- również poprzez przeznaczenie odpowiednich środków finansowych, aby ten strategicznie ważny sektor w gospodarkach państw członkowskich mógł rozpocząć odpowiedni proces rozwoju w celu zwiększenia liczby nowych bezpośrednich i pośrednich możliwości zatrudnienia
en Considers, in view of the decline in health tourism, that there is a need for the adoption of a specific Community directive to define the recognition and use of hydro-thermal resorts and, more generally, the role of health tourism and thermal cures in connection with tourist facilities in the various Member States- apart from the health, social security and insurance aspects- by also making available sufficient financial resources to enable a strategically important sector of the Member States' economy to embark on a suitable development process, so as to significantly increase new direct and indirect employment
pl Poniższe dane, przekazane przez norweskie władze, pokazują istniejącą zależność Norwegii od hydroenergii, pomimo rosnącego w ostatnich latach wykorzystania energii wiatru i termalnej energii elektrycznej
en The figures below, communicated by the Norwegian authorities, show Norway's ongoing reliance on hydropower, despite the increasing use of wind energy and thermal electricity in recent years
pl Ten statek jest pokryty dwoma warstwami termalnymi
en That ship is caught between two thermal layers
Showing page 1. Found 29372 sentences matching phrase "woda termalna".Found in 3.898 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.