Translations into English:

  • thermal water   
     
    Water, generally of a spring or geyser, whose temperature is appreciably above the local mean annual air temperature.
     
    Woda, głównie występujaca w postaci źródła lub gejzeru, której temperatura jest znacznie powyżej średniej, rocznej, lokalnej temperatury powietrza.

Example sentences with "woda termalna", translation memory

add example
Hydrochemiczna charakterystyka wód termalnych niecki artezyjskiej Podhala.Hydrochemical characterization of thermal waters of Podhale artesian basin.
Perspektywy wykorzystania wód termalnych w PolsceProspects for the use of geothermal waters in Poland
do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczychto natural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
Obecność i liczebność bakterii Legionella sp. oraz ameb Naegleria sp. i Hartmannella sp. w wodach basenów termalnych.The occurrence and number of bacteria Legionella sp. and amoebae Naegleria sp. and Hartmanella sp. in water of thermal baths.
niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w ściekach, charakterystykę środowiska, do którego substancje są zrzucane, oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnejessential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the effluents, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
Pochodzenie składu chemicznego i izotopowego wód termalnych Cieplic Śląskich (Sudety).Orgin of the chemical and isotopic composition of thermal waters in Cieplice Śląskie (Sudetes Mts.).
leczenie w wodach termalnych lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów dochodzącychout-patient thermal bath or seawater treatments
Wody termalneThermal water
Występowanie i warunki wykorzystania wód termalnych w rejonie PyrzycOccurrence and conditions of thermal water use in the Pyrzyce region
Z testów wynika, że ten proces potrafi zamienić wodę morską... w energię." Konwersja energii termalnej oceanu "All tests indicate that they can process just simple to use sea water... energy change
leczenie kąpielami w wodzie termalnej lub wodzie morskiej podejmowane przez pacjentów-nierezydentówout-patient thermal bath or seawater treatments
do naturalnych wód mineralnych wykorzystywanych w celach leczniczych u źródła w zakładach termalnych lub wodoleczniczychnatural mineral waters used at source for curative purposes in thermal or hydromineral establishments
Wykorzystanie wód termalnych w PolsceUsage of thermal waters in Poland
niezbędne środki ostrożności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości i stężenie substancji obecnych w materiałach przeznaczonych do wyrzucenia lub usunięcia, właściwości środowiska, do którego ma nastąpić usunięcie oraz bliskość zlewni wody, w szczególności wody pitnej, termalnej i mineralnejessential precautions, particular attention being paid to the nature and concentration of the substances present in the matter to be tipped or disposed of, the characteristics of the receiving environment and the proximity of water catchment areas, in particular those for drinking, thermal and mineral water
Ten statek jest pokryty dwoma warstwami termalnymiThat ship is caught between two thermal layers
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia ‧ lipca ‧ r., podanej do wiadomości skarżącego w dniu ‧ lipca ‧ r. i oddalającej zażalenie skarżącego co do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości ‧ % na podstawie art. ‧ regulaminu pracowniczegoannul the decision of ‧ July ‧, transmitted to the applicant on ‧ July ‧, rejecting his complaint concerning the reimbursement of ‧ % of all the costs relating to a thermal cure pursuant to Article ‧ of the Staff Regulations
produkcja energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych i zmniejszenie ilości energii nabywanej (np. kolektory słoneczne, krajowe źródła termalne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną itddomestic generation of renewable energy sources, whereby the amount of purchased energy is reduced (e.g. solar thermal applications, domestic hot water, solar-assisted space heating and cooling
Należy dodać definicję spalania, aby wyjaśnić, że dyrektywa ‧/‧/WE obejmuje wszystkie rodzaje kotłów, palników, turbin, ogrzewaczy, pieców, spalarni, pieców do kalcynacji, pieców do prażenia, osuszaczy, silników, ogniw paliwowych, urządzeń do spalania z wykorzystaniem pętli chemicznej, pochodni gazowych oraz urządzeń do wychwytywania termalnego lub katalitycznego po spalaniuIn order to clarify the coverage of all kinds of boilers, burners, turbines, heaters, furnaces, incinerators, calciners, kilns, ovens, dryers, engines, fuel cells, chemical looping combustion units, flares, and thermal or catalytic post-combustion units by Directive ‧/‧/EC, a definition of combustion should be added
Zaopatrzonymi w skanery termalneEquipped with thermal scaners
Musimy także więcej inwestować w badania i rozwój nowych technologii, zarówno w dziedzinie transportu - np. w zakresie badań nad nowymi paliwami lub konstrukcją nowych silników - jak i w dziedzinie termalnego lub opartego na energii wykorzystania zasobów takiego jak ogrzewanie, produkcja energii, materiały izolacyjne itp.We must also invest more in research and development of new technologies, whether in the field of transport - e.g. research into new fuels or the construction of new engines - or in the field of the thermal or energy-based use of resources such as heating, electricity production, insulating materials and so on.
Dotyczy: źródeł termalnych w prefekturze Janina w GrecjiSubject: Mineral springs in the prefecture of Ioannina
minimum ‧ TWh wynikać będzie ze zwiększonego dostępu do ogrzewania wodnego w oparciu o źródła energii odnawialnej, pompy grzewcze i ogrzewanie termalne, natomiasta minimum of ‧ TWh shall be from increased access to water-borne heating based on new renewable energy sources, heating pumps and thermal heating, and
Odbieram sygnał termalny... dwa kilometry na południe, południowy wschód od wasI' m picking up a thermo- footprint about... two klicks south, southeast of your position
Kąpieliska termalne Słowacji północnej jako czynnik aktywizacji turystykiThermal spa of northern Slovakia as the element of turism activation
przedsiębiorstwo VKR Holding: produkcja i sprzedaż okien, elementów dekoracyjnych do okien, naturalnej wentylacji i termalnej energii słonecznejfor undertaking VKR Holding: manufacturing and sale of windows, decoration for windows, natural ventilation and thermal solar energy
Showing page 1. Found 29372 sentences matching phrase "woda termalna".Found in 9.629 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.