Translations into English:

  • capture       
    (verb, noun   )
  • escapement   
    (noun   )
  • ticker   
    (noun   )

Other meanings:

 
część mechanizmu zegara lub zegarka pomiędzy przekładnią chodu a regulatorem
 
Element mechanizmu zegarowego; ankier
 
Kotwiczny w mechanizmie zegara
 
element mechanizmu zegarowego
 
Element mechanizmu zegarowego przekazujący energię napędową od przekładni do regulatora

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

detekcja wychwytu elektronów
ECD - electron capture detection
detektor wychwytu elektronów
ECD; electron-capture detector

Example sentences with "wychwyt", translation memory

add example
pl W tkance mięśniowej powodują nasilenie syntezy glikogenu, kwasów tłuszczowych, glicerolu i białek, zwiększenie wychwytu aminokwasów z jednoczesnym obniżeniem intensywności procesów glikogenolizy, glukoneogenezy, ketogenezy, lipolizy, katabolizmu białek i zużycia aminokwasów
en Within muscle tissue this includes increasing glycogen, fatty acid, glycerol and protein synthesis and amino acid uptake, while decreasing glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis, lipolysis, protein catabolism and amino acid output
pl Zespół serotoninowy: w rzadkich przypadkach zgłaszano zespół serotoninowy u pacjentów stosujących jednocześnie selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (np. paroksetyna, fluoksetyna) i leki działające na receptory serotoninergiczne
en Serotonin syndrome: in rare cases, serotonin syndrome has been reported in patients using SSRIs (e. g. paroxetine, fluoxetine) concomitantly with serotonergic medicinal products
pl Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM i serotoninergicznych leków przeciwdepresyjnych, takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, leków trójpierścieniowych, np. klomipraminy i amitryptyliny, preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny lub tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanu
en Caution is advisable if DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is used concomitantly with serotonergic antidepressants like SSRIs, tricyclics like clomipramine or amitriptyline, St John s wort (Hypericum perforatum), venlafaxine or triptans, tramadol, pethidine and tryptophan
pl Deklarację tę należy zweryfikować przy użyciu następującej metody oraz zastosowaniu następującego progu: odpowiednia ekstrakcja, derywatyzacja za pomocą bezwodnika octowego, oznaczanie za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej z wykrywaniem wychwytu elektronu, wartość graniczna ‧ ppm
en Should this declaration be subject to verification the following test method and threshold shall be used: extraction as appropriate, derivatisation with acetic anhydride, determination by capillary gas-liquid chromatography with electron capture detection, limit value ‧ ppm
pl Produkty lecznicze hamujące wychwyt serotoniny mogą prowadzić do zaburzeń czynności płytek krwi
en Medicinal products that inhibit serotonin uptake may lead to reduced platelet function
pl Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu CYMBALTA i serotoninergicznych leków przeciwdepresyjnych takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, leków trójpierścieniowych, np. klomipraminy i amitryptyliny, preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny lub tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanu
en Caution is advisable if CYMBALTA is used concomitantly with serotonergic antidepressants like SSRIs, tricyclics like clomipramine or amitriptyline, St John s wort (Hypericum perforatum), venlafaxine or triptans, tramadol, pethidine and tryptophan
pl Alternatywnie, można wykonać równoważne obliczenie innymi sposobami, na przykład z zastosowaniem wydajności wychwytu emisji z procesu
en Alternatively, an equivalent calculation can be made by other means, for instance by using the capture efficiency of the process
pl Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu XERISTAR i serotoninergicznych leków przeciwdepresyjnych takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, leków trójpierścieniowych, np. klomipraminy i amitryptyliny, preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny, lub tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanu
en Caution is advisable if XERISTAR is used concomitantly with serotonergic antidepressants like SSRIs, tricyclics like clomipramine or amitriptyline, St John s wort (Hypericum perforatum), venlafaxine or triptans, tramadol, pethidine and tryptophan
pl Brak preferencyjnego wychwytu produktu leczniczego przez erytrocyty
en There is no preferential uptake in erythrocytes
pl Wenlafaksyna jest również słabym inhibitorem zwrotnego wychwytu dopaminy
en Venlafaxine also weakly inhibits dopamine uptake
pl Synteza enancjomerów benzyloamidu kwasu 2- (benzyloamino)- 4-hydroksymasłowego potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego kwasu 4-aminomasłowego
en Synthesis of the enantiomers of benzyl-2-(benzylamino)-4-hydroxybutanacid - potential inhibitors of 4-aminobutyric acid uptake
pl Na podstawie analizy tkanek pobranych biopsyjnie z wątroby mężczyzn z chorobą Fabry’ ego przed i po podaniu leku, oceniono, że okres półtrwania w tkankach przekroczył ‧ godziny, a wychwyt enzymu w wątrobie wynosił ‧ % podanej dawki
en Based on the analysis of pre-and post-dose liver biopsies in males with Fabry Disease, the tissue half-life has been estimated to be in excess of ‧ hours and hepatic uptake of the enzyme estimated to be ‧ % of administered dose
pl Działanie insuliny polegające na zmniejszeniu stężenia glukozy we krwi występuje, gdy przez wiązanie z receptorami insulinowymi w komórkach mięśniowych i tłuszczowych ułatwia ona wychwyt glukozy, hamując jednocześnie uwalnianie glukozy z wątroby
en The blood glucose lowering effect of insulin occurs when the molecules facilitate the uptake of glucose by binding to insulin receptors on muscle and fat cells-and simultaneously inhibit the output of glucose from the liver
pl Referencyjną metodą pomiaru, jaka ma być stosowana do określenia obecności perchloroetylenu w ściekach i środowisku wodnym jest chromatografia gazowa z wykrywaniem wychwytu elektronów po ekstrakcji przy użyciu właściwego rozpuszczalnika
en The reference method of measurement to be used for determining the presence of perchloroethylene (PER) in effluents and the water environment is gas chromatography with electron capture detection after extraction by means of an appropriate solvent
pl W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie łączną dawkę ‧ mg/kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu alendronianu przez tkankę kostną
en No evidence of saturation of bone uptake was found after chronic dosing with cumulative intravenous doses up to ‧ mg/kg in animals
pl W badaniach in vitro i in vivo wykazano, że fluoksetyna i jej aktywny metabolit nor-fluoksetyna są silnymi selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
en Fluoxetine and its active metabolite nor-fluoxetine have been shown to be highly selective inhibitors of serotonin uptake both in vitro and in vivo
pl Do leków metabolizowanych przez CYP‧D‧ naleza miedzy innymi leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne
en Examples of drugs which are metabolised by CYP‧D‧ are antidepressants (tricyclics and SSRIs), neuroleptics, anti-arrhythmic drugs, etc
pl Krwotok Istnieją zgłoszenia o występowaniu objawów zaburzeń krzepnięcia, takich jak wybroczyny, plamica lub krwawienie z przewodu pokarmowego u pacjentek przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI
en Haemorrhage There have been reports of bleeding abnormalities, such as ecchymoses, purpura and gastrointestinal haemorrhage with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs
pl ECD wykrywanie wychwytu elektronów
en ECD electron capture detection
pl Uważa się, że różnica pomiędzy pozornym klirensem całkowitym i nerkowym związana jest z wychwytem leku w układzie kostnym
en The difference between the apparent total and renal clearances is considered to reflect the uptake by bone
pl Porównawczą metodą analizy do określenia stężenia danych substancji w zrzutach i w wodach jest chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronu po ekstrakcji za pomocą odpowiednich rozpuszczalników i oczyszczania
en The reference method of analysis for determining the concentration of the substances in question in discharges and in waters will be gas chromotography with electron capture detection after extraction by means of an appropriate solvent and purification
pl Stosowanie z lekami przeciwdepresyjnymi Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu ARICLAIM z lekami przeciwdepresyjnymi (szczególnie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz odwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (patrz poniżej „ Depresja, myśli i zachowania samobójcze ” oraz punkt
en Use with antidepressants The use of ARICLAIM in combination with antidepressants (especially with SSRI, SNRI and reversible MAOIs) is not recommended (see below Depression, suicidal ideation and behaviour and Section
pl Oba schematy dawkowania okazały się skuteczne i niezamienne statystycznie w porównaniu do odstawienia hormonów tarczycy w celu stymulacji wychwytu radiojodu w diagnostyce obrazowej
en Both dose regimens were effective and not statistically different from thyroid hormone withdrawal in stimulating radioiodine uptake for diagnostic imaging
pl Państwa członkowskie zapewniają, by wydajność wychwytu oparów paliwa funkcjonujących systemów odzyskiwania oparów paliwa na etapie ‧ była testowana co najmniej raz na rok albo przez sprawdzenie, czy stosunek oparów do paliwa w warunkach symulowania przepływu paliwa jest zgodny z art. ‧ ust. ‧, albo jakąkolwiek inną stosowną metodą
en Member States shall ensure that the in-service petrol vapour capture efficiency of Stage ‧ petrol vapour recovery systems is tested at least once each year either by checking that the vapour/petrol ratio under simulated petrol flow conditions is in conformity with Article ‧ or by any other appropriate methodology
Showing page 1. Found 272 sentences matching phrase "wychwyt".Found in 0.568 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.