Translations into English:

  • capture       
    (verb, noun   )
  • escapement   
    (noun   )
  • ticker   
    (noun   )

Other meanings:

 
część mechanizmu zegara lub zegarka pomiędzy przekładnią chodu a regulatorem
 
Element mechanizmu zegarowego; ankier
 
Kotwiczny w mechanizmie zegara
 
element mechanizmu zegarowego
 
Element mechanizmu zegarowego przekazujący energię napędową od przekładni do regulatora

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

detekcja wychwytu elektronów
ECD - electron capture detection
detektor wychwytu elektronów
ECD; electron-capture detector

Example sentences with "wychwyt", translation memory

add example
pl wychwyt i utylizację glukozy
en utilisation
pl Referencyjną metodą pomiaru, jaka ma być stosowana do określenia obecności perchloroetylenu w ściekach i środowisku wodnym jest chromatografia gazowa z wykrywaniem wychwytu elektronów po ekstrakcji przy użyciu właściwego rozpuszczalnika
en The reference method of measurement to be used for determining the presence of perchloroethylene (PER) in effluents and the water environment is gas chromatography with electron capture detection after extraction by means of an appropriate solvent
pl Czy zatem przewodniczący Komisji może dać gwarancję, że wsparcie na badania nad wychwytem i składowaniem dwutlenku węgla będzie w przyszłości kontynuowane?
en Can the President of the Commission therefore give an assurance that support for research into carbon capture and storage will continue into the future?
pl Wychwyt czynnika fotouczulającego
en Treatment intent Uptake of photosensitiser
pl Insulina obniża poziom glukozy we krwi poprzez pobudzanie obwodowego wychwytu glukozy, szczególnie w obrębie mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej oraz poprzez hamowanie wytwarzania glukozy w wątrobie
en Insulins lower blood glucose levels by stimulating peripheral glucose uptake, especially by skeletal muscle and fat, and by inhibiting hepatic glucose production
pl Została wykazana efektywność wychwytu/zbierania ponad ‧ %
en Capture/collection efficiencies of over ‧ % have been demonstrated
pl Heksachlorofen jest oznaczany po przeprowadzeniu w pochodną metylową metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów
en Hexachlorophene is determined, after conversion to the methyl derivative, gas chromatographically with an electron capture detector
pl Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazując istotnego powinowactwa do receptorów histaminergicznych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych
en It weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors
pl Stosowanie z lekami przeciwdepresyjnymi Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu YENTREVE z lekami przeciwdepresyjnymi (szczególnie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz odwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (patrz poniżej „ Depresja, myśli i zachowania samobójcze ” oraz punkt
en Use with antidepressants The use of YENTREVE in combination with antidepressants (especially with SSRI, SNRI and reversible MAOIs) is not recommended (see below Depression, suicidal ideation and behaviour and Section
pl Objawy odstawienia związane z przerwaniem stosowania wenlafaksyny: na podstawie zaproponowanego tekstu ChPL dotyczącego wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)/wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI) (punkty ‧. ‧, ‧. ‧ i ‧. ‧) poddanego ocenie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa farmakoterapii uzgodniono, że w tym punkcie nie jest konieczne odniesienie do przeciwwskazań dotyczących układu krążenia
en Withdrawal symptoms seen on discontinuation of venlafaxine: based on a proposed text for the SPC for for Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)/Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs) (Sections ‧, ‧, and ‧) reviewed by the Pharmacovigilance Working Party, it was agreed to incorporate this text into the harmonised SPC
pl LEKI PRZECIWDEPRESYJNE Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Sertralina/Efawirenz (‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
en ANTIDEPRESSANTS Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) Sertraline/Efavirenz (‧ mg once daily/‧ mg once daily
pl Jeżeli oświadczenie to podlega weryfikacji, stosuje się następującą metodę badawczą i próg: ekstrakcja w odpowiednich przypadkach, derywatyzacja za pomocą bezwodnika octowego, oznaczanie za pomocą kapilarnej chromatografii gazowo-cieczowej z detekcją wychwytu elektronu, wartość graniczna ‧,‧ ppm
en Should this declaration be subject to verification the following test method and threshold shall be used: extraction as appropriate, derivatisation with acetic anhydride, determination by capillary gas-liquid chromatography with electron capture detection, limit value ‧,‧ ppm
pl Glimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonie komórkowej mięśni i tkanki tłuszczowej, co powoduje zwiększony wychwyt glukozy
en Glimepiride increases very rapidly the number of active glucose transport molecules in the plasma membranes of muscle and fat cells, resulting in stimulated glucose uptake
pl Około ‧ % aktywności w mózgu przypisywane jest wychwytowi przez prążkowie
en About ‧ % of the whole brain activity is attributed to striatal uptake
pl Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, ponieważ nie jest on metabolizowany, lecz jest usuwany w wyniku wydzielania przez nerki i wychwytu do kości
en The liver has no significant role in the clearance of ibandronic acid since it is not metabolized but is cleared by renal excretion and by uptake into bone
pl W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie łączną dawkę ‧ mg/kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu alendronianu przez tkankę kostną
en No evidence of saturation of bone uptake was found after chronic dosing with cumulative intravenous doses up to ‧ mg/kg in animals
pl Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (‧-HT) i noradrenaliny (NA
en Duloxetine is a combined serotonin (‧-HT) and noradrenaline (NA) reuptake inhibitor
pl Produkty lecznicze hamujące wychwyt serotoniny mogą prowadzić do zaburzeń czynności płytek krwi
en Medicinal products that inhibit serotonin uptake may lead to reduced platelet function
pl Przy zwiększonym stężeniu insuliny nasila się wychwyt glukozy w tkankach
en With higher insulin levels, tissue glucose uptake is enhanced
pl Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych
en It weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors
pl Wątroba nie odgrywa istotnej roli w eliminacji leku, który nie jest metabolizowany, ale jest wydalany przez nerki oraz ulega wychwytowi przez tkankę kostną
en The liver has no significant role in the clearance of ibandronic acid which is not metabolised but is cleared by renal excretion and by uptake into bone
pl Stosowanie z lekami przeciwdepresyjnymi Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM z lekami przeciwdepresyjnymi (szczególnie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz odwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (patrz poniżej „ Depresja, myśli i zachowania samobójcze ” oraz punkt
en Use with antidepressants The use of DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM in combination with antidepressants (especially with SSRI, SNRI and reversible MAOIs) is not recommended (see below Depression, suicidal ideation and behaviour and Section
pl Jak państwo wiecie, pakiet energetyczno-klimatyczny umożliwi przeprowadzenie po 2013 roku. reformy unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), ustanowienie pułapów emisji poza systemem handlu emisjami, wsparcie technologii wychwytu i magazynowania CO2 oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
en As you know, the climate and energy package will, as of 2013, enable the reform of the EU-ETS (Emissions Trading Scheme), set limits for the emissions outside the Emissions Trading Scheme, stimulate CO2 capture and storage technology, as well as boost the deployment of renewables.
pl U każdego pacjenta dwukrotnie mierzono wytwarzanie tyreoglobuliny i wychwyt jodu radioaktywnego – raz po leczeniu preparatem Thyrogen i raz po stosowaniu przez pacjenta supresji hormonów tarczycy (THST
en Each patient s production of thyrogobulin and uptake of radioactive iodine were measured twice, once after treatment with Thyrogen and once when the patient was using thyroid hormone suppression therapy (THST
pl Do leków metabolizowanych przez CYP‧D‧ naleza miedzy innymi leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne
en Examples of drugs which are metabolised by CYP‧D‧ are antidepressants (tricyclics and SSRIs), neuroleptics, anti-arrhythmic drugs, etc
Showing page 1. Found 272 sentences matching phrase "wychwyt".Found in 0.556 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.