Translations into English:

  • capture       
    (verb, noun   )
  • escapement   
    (noun   )
  • ticker   
    (noun   )

Other meanings:

 
część mechanizmu zegara lub zegarka pomiędzy przekładnią chodu a regulatorem
 
Element mechanizmu zegarowego; ankier
 
Kotwiczny w mechanizmie zegara
 
element mechanizmu zegarowego
 
Element mechanizmu zegarowego przekazujący energię napędową od przekładni do regulatora

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

detekcja wychwytu elektronów
ECD - electron capture detection
detektor wychwytu elektronów
ECD; electron-capture detector

Example sentences with "wychwyt", translation memory

add example
pl Produkty lecznicze hamujące wychwyt serotoniny mogą prowadzić do zaburzeń czynności płytek krwi
en Medicinal products that inhibit serotonin uptake may lead to reduced platelet function
pl Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, wenlafaksynę należy stosować ostrożnie u osób z predyspozycjami do krwawień, w tym pacjentów przyjmujących antykoagulanty i inhibitory płytek
en As with other serotonin-reuptake inhibitors, venlafaxine should be used cautiously in patients predisposed to bleeding, including patients on anticoagulants and platelet inhibitors
pl Przy zwiększonym stężeniu insuliny nasila się wychwyt glukozy w tkankach
en With higher insulin levels, tissue glucose uptake is enhanced
pl Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych N-benzyloamidów kwasu gamma-hydroksymasłowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA
en Synthesis and physicochemical properties new N-benzylamides gamma-hydroxybutyric acid as potential GABA reuptake inhibitors
pl Państwa członkowskie zapewniają, by wydajność wychwytu oparów paliwa funkcjonujących systemów odzyskiwania oparów paliwa na etapie ‧ była testowana co najmniej raz na rok albo przez sprawdzenie, czy stosunek oparów do paliwa w warunkach symulowania przepływu paliwa jest zgodny z art. ‧ ust. ‧, albo jakąkolwiek inną stosowną metodą
en Member States shall ensure that the in-service petrol vapour capture efficiency of Stage ‧ petrol vapour recovery systems is tested at least once each year either by checking that the vapour/petrol ratio under simulated petrol flow conditions is in conformity with Article ‧ or by any other appropriate methodology
pl Pacjenci przyjmujący jednocześnie doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy w niskiej dawce, są narażeni na zwiększone ryzyko ciężkich powikłań ze strony przewodu pokarmowego (patrz niżej i patrz punkt
en Patients taking concomitant oral corticosteroids, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or anti-platelet agents such as low-dose acetylsalicylic acid are at increased risk of serious GI complications (see below and section
pl Uwaga: W celu przedłużenia żywotności kolumny istotne jest, aby zawartość dwutlenku węgla w eluencie była możliwie najniższa, nie należy również dopuścić do wychwytu zwrotnego
en Note: In order to prolong column life it is essential that the carbon dioxide content of the eluent is as low as possible and that re-uptake is prevented
pl Krwotok Istnieją zgłoszenia o występowaniu objawów zaburzeń krzepnięcia, takich jak wybroczyny, plamica lub krwawienie z przewodu pokarmowego u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI
en Haemorrhage There have been reports of bleeding abnormalities, such as ecchymoses, purpura and gastrointestinal haemorrhage with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs
pl Oba schematy dawkowania okazały się skuteczne i niezamienne statystycznie w porównaniu do odstawienia hormonów tarczycy w celu stymulacji wychwytu radiojodu w diagnostyce obrazowej
en Both dose regimens were effective and not statistically different from thyroid hormone withdrawal in stimulating radioiodine uptake for diagnostic imaging
pl Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu CYMBALTA i serotoninergicznych leków przeciwdepresyjnych takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, leków trójpierścieniowych, np. klomipraminy i amitryptyliny, preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny lub tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanu
en Caution is advisable if CYMBALTA is used concomitantly with serotonergic antidepressants like SSRIs, tricyclics like clomipramine or amitriptyline, St John s wort (Hypericum perforatum), venlafaxine or triptans, tramadol, pethidine and tryptophan
pl Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania preparatu XERISTAR i serotoninergicznych leków przeciwdepresyjnych takich jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, leków trójpierścieniowych, np. klomipraminy i amitryptyliny, preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny, lub tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanu
en Caution is advisable if XERISTAR is used concomitantly with serotonergic antidepressants like SSRIs, tricyclics like clomipramine or amitriptyline, St John s wort (Hypericum perforatum), venlafaxine or triptans, tramadol, pethidine and tryptophan
pl Żywotność komórek (% wychwytu Red Neutral w kontrolach ciemnych
en Cell viability (% Neutral Red uptake of dark controls
pl Referencyjną metodą pomiaru, jaka ma być stosowana do określenia obecności perchloroetylenu w ściekach i środowisku wodnym jest chromatografia gazowa z wykrywaniem wychwytu elektronów po ekstrakcji przy użyciu właściwego rozpuszczalnika
en The reference method of measurement to be used for determining the presence of perchloroethylene (PER) in effluents and the water environment is gas chromatography with electron capture detection after extraction by means of an appropriate solvent
pl Alternatywnie, można wykonać równoważne obliczenie innymi sposobami, na przykład z zastosowaniem wydajności wychwytu emisji z procesu
en Alternatively, an equivalent calculation can be made by other means, for instance by using the capture efficiency of the process
pl Oprócz nasilania lipolizy, somatropina zmniejsza wychwyt triglicerydów przez pokłady tkanki tłuszczowej w organizmie
en In addition to enhanced lipolysis, somatropin decreases the uptake of triglycerides into body fat stores
pl obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie
en utilisation
pl W tkance mięśniowej powodują nasilenie syntezy glikogenu, kwasów tłuszczowych, glicerolu i białek, zwiększenie wychwytu aminokwasów z jednoczesnym obniżeniem intensywności procesów glikogenolizy, glukoneogenezy, ketogenezy, lipolizy, katabolizmu białek i zużycia aminokwasów
en Within muscle tissue this includes increasing glycogen, fatty acid, glycerol and protein synthesis and amino acid uptake, while decreasing glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis, lipolysis, protein catabolism and amino acid output
pl Zespół serotoninowy: w rzadkich przypadkach zgłaszano zespół serotoninowy u pacjentów stosujących jednocześnie selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (np. paroksetyna, fluoksetyna) i leki działające na receptory serotoninergiczne
en Serotonin syndrome: in rare cases, serotonin syndrome has been reported in patients using SSRIs (e. g. paroxetine, fluoxetine) concomitantly with serotonergic medicinal products
pl Z uwagi na fakt, że neurotransmitery zaangażowane są również w ograniczanie odczuwania bólu, zahamowanie ich wychwytu zwrotnego przez komórki nerwowe może również przyczynić się do zmniejszenia dolegliwości związanych z neuropatią cukrzycową
en Since these neurotransmitters are also involved in reducing the sensation of pain, blocking their re-uptake into nerve cells may also improve the symptoms of neuropathic pain
pl LEKI PRZECIWDEPRESYJNE Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Sertralina/Efawirenz (‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
en ANTIDEPRESSANTS Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) Sertraline/Efavirenz (‧ mg once daily/‧ mg once daily
pl Całkowity wychwyt preparatu QUADRAMET przez kościec w badaniach z udziałem ‧ pacjentów z różnymi typami nowotworów pierwotnych wyniósł ‧, ‧ ± ‧, ‧ % podanej aktywności
en Total skeletal uptake of QUADRAMET in studies of ‧ patients with a variety of primary malignancies was ‧ ± ‧ % of the administered activity
pl Referencyjną metodą pomiaru, która ma być stosowana do określenia obecności dichloroetanu w ściekach i środowisku wodnym jest chromatografia gazowa z wykrywaniem wychwytu elektronów po ekstrakcji przy użyciu właściwego rozpuszczalnika lub chromatografia gazowa po izolacji metodą
en The reference method of measurement to be used for determining the presence of ‧-dichloroethane in effluents and the water environment is gas chromatography with electron capture detection after extraction by means of an appropriate solvent or gas chromatography following isolation by means of the
pl Synteza nowych benzyloamidów pochodnych kwasu 4-hydroksymasłowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA
en Synthesis of novel N-benzylamide derivatives of 4-hydroxybutyric acid as prospective GABA uptake inhibitors
pl Nie zbadano wychwytu beksarotenu przez organy lub tkanki
en The uptake of bexarotene by organs or tissues has not been evaluated
Showing page 1. Found 272 sentences matching phrase "wychwyt".Found in 0.699 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.