Translations into English:

  • capture       
    (verb, noun   )
  • escapement   
    (noun   )
  • ticker   
    (noun   )

Other meanings:

 
część mechanizmu zegara lub zegarka pomiędzy przekładnią chodu a regulatorem
 
Element mechanizmu zegarowego; ankier
 
Kotwiczny w mechanizmie zegara
 
element mechanizmu zegarowego
 
Element mechanizmu zegarowego przekazujący energię napędową od przekładni do regulatora

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

detekcja wychwytu elektronów
ECD - electron capture detection
detektor wychwytu elektronów
ECD; electron-capture detector

Example sentences with "wychwyt", translation memory

add example
pl Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (‧-HT) i noradrenaliny (NA
en Duloxetine is a combined serotonin (‧-HT) and noradrenaline (NA) reuptake inhibitor
pl Wyłącznie w przypadku ekstremalnych warunków żywienia (np. wysokiego wychwytu czystych olejów paszowych, intensywne podawanie kostek wapiennych w połączeniu z tłuszczem paszowym, etc.) wzory wskazują częściowo zmodyfikowany tłuszcz mleka
en Only in the case of extreme feeding conditions (e.g. high uptake of pure feed oils, high administration of Ca-soaps combined with feed fat etc.) the formulae partly indicate a modified milk fat
pl Uważa się, że różnica pomiędzy pozornym klirensem całkowitym i nerkowym związana jest z wychwytem leku w układzie kostnym
en The difference between the apparent total and renal clearances is considered to reflect the uptake by bone
pl Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, ponieważ nie jest on metabolizowany, lecz jest usuwany w wyniku wydzielania przez nerki i wychwytu do kości
en The liver has no significant role in the clearance of ibandronic acid since it is not metabolized but is cleared by renal excretion and by uptake into bone
pl Badania wykazują, że agomelatyna nie ma wpływu na wychwyt monoamin i nie ma powinowactwa do receptorów α-i β-adrenergicznych, histaminergicznych, cholinergicznych, dopaminergicznych i benzodiazepinowych
en Binding studies indicate that agomelatine has no effect on monoamine uptake and no affinity for, adrenergic, histaminergic, cholinergic, dopaminergic and benzodiazepine receptors
pl LEKI PRZECIWDEPRESYJNE Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Sertralina/Efawirenz (‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
en ANTIDEPRESSANTS Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) Sertraline/Efavirenz (‧ mg once daily/‧ mg once daily
pl Badanie wychwytu czerwieni obojętnej
en Neutral red uptake test
pl Arypiprazol wykazuje także umiarkowane powinowactwo do miejsc wychwytu zwrotnego serotoniny, nie wykazuje natomiast istotnego powinowactwa do receptorów muskarynowych
en Aripiprazole also exhibited moderate binding affinity for the serotonin reuptake site and no appreciable affinity for muscarinic receptors
pl Objawy odstawienia związane z przerwaniem stosowania wenlafaksyny: na podstawie zaproponowanego tekstu ChPL dotyczącego wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)/wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI) (punkty ‧. ‧, ‧. ‧ i ‧. ‧) poddanego ocenie grupy roboczej ds. bezpieczeństwa farmakoterapii uzgodniono, że tekst ten zostanie ujęty w ujednoliconych ChPL
en Withdrawal symptoms seen on discontinuation of venlafaxine: based on a proposed text for the SPC for Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)/Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRIs) (Sections ‧, ‧, and ‧) reviewed by the Pharmacovigilance Working Party, it was agreed to incorporate this text into the harmonised SPC
pl Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI) może zależeć od kilku czynników, w tym od czasu leczenia i stosowanej dawki preparatu, a także od tempa zmniejszania dawki
en The risk of withdrawal symptoms seen with SSRI s and SNRI s may be dependent on several factors including the duration and dose of therapy and the rate of dose reduction
pl obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie
en utilisation
pl Około ‧ % aktywności w mózgu przypisywane jest wychwytowi przez prążkowie
en About ‧ % of the whole brain activity is attributed to striatal uptake
pl W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie łączną dawkę ‧ mg/kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu alendronianu przez tkankę kostną
en No evidence of saturation of bone uptake was found after chronic dosing with cumulative intravenous doses up to ‧ mg/kg in animals
pl Ciężkie reakcje niepożądane zgłaszano podczas jednoczesnego podawania leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), trójpierścieniowych i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz inhibitorów MAO, a także innego selektywnego inhibitora MAO-B
en Serious adverse reactions have been reported with the concomitant use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), tricyclic, tetracylic antidepressants and MAO inhibitors as well as with another selective MAO-B inhibitor
pl Działanie insuliny polegające na zmniejszeniu stężenia glukozy we krwi występuje, gdy przez wiązanie z receptorami insulinowymi w komórkach mięśniowych i tłuszczowych ułatwia ona wychwyt glukozy, hamując jednocześnie uwalnianie glukozy z wątroby
en The blood glucose lowering effect of insulin occurs when the molecules facilitate the uptake of glucose by binding to insulin receptors on muscle and fat cells-and simultaneously inhibit the output of glucose from the liver
pl Krwotok Istnieją zgłoszenia o występowaniu objawów zaburzeń krzepnięcia, takich jak wybroczyny, plamica lub krwawienie z przewodu pokarmowego u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI
en Haemorrhage There have been reports of bleeding abnormalities, such as ecchymoses, purpura and gastrointestinal haemorrhage with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin/norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs
pl Całkowity wychwyt preparatu QUADRAMET przez kościec w badaniach z udziałem ‧ pacjentów z różnymi typami nowotworów pierwotnych wyniósł ‧, ‧ ± ‧, ‧ % podanej aktywności
en Total skeletal uptake of QUADRAMET in studies of ‧ patients with a variety of primary malignancies was ‧ ± ‧ % of the administered activity
pl Produkty lecznicze hamujące wychwyt serotoniny mogą prowadzić do zaburzeń czynności płytek krwi
en Medicinal products that inhibit serotonin uptake may lead to reduced platelet function
pl Dane z badań in vitro wykazują, że repaglinid może być substratem dla aktywnego wychwytu przez wątrobę (organiczny anion transportujący proteinę OATP‧B
en Based on in vitro data, repaglinide appears to be a substrate for active hepatic uptake (organic anion transporting protein OATP‧B
pl W tkance mięśniowej powodują nasilenie syntezy glikogenu, kwasów tłuszczowych, glicerolu i białek, zwiększenie wychwytu aminokwasów z jednoczesnym obniżeniem intensywności procesów glikogenolizy, glukoneogenezy, ketogenezy, lipolizy, katabolizmu białek i zużycia aminokwasów
en Within muscle tissue this includes increasing glycogen, fatty acid, glycerol and protein synthesis and amino acid uptake, while decreasing glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogenesis, lipolysis, protein catabolism and amino acid output
pl Należy do nich druga generacja biopaliw, synteza jądrowa, produkty rozszczepiania czwartej generacji, sieci inteligentne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna w ogóle, wykorzystywanie wodoru w ogniwach paliwowych, wychwyt CO2, transport i składowanie, pojazdy z napędem elektrycznym, itd.
en Among these are second generation biofuels, fusion, fourth generation fission, smart grids, renewable energy sources in general, energy efficiency in general, the use of hydrogen in fuel cells, CO2 capture, transport and storage, electric vehicles; the list could go on.
pl Zespół serotoninowy: w rzadkich przypadkach zgłaszano zespół serotoninowy u pacjentów stosujących jednocześnie selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (np. paroksetyna, fluoksetyna) i leki działające na receptory serotoninergiczne
en Serotonin syndrome: in rare cases, serotonin syndrome has been reported in patients using SSRIs (e. g. paroxetine, fluoxetine) concomitantly with serotonergic medicinal products
pl Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych N-benzyloamidów kwasu gamma-hydroksymasłowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA
en Synthesis and physicochemical properties new N-benzylamides gamma-hydroxybutyric acid as potential GABA reuptake inhibitors
Showing page 1. Found 272 sentences matching phrase "wychwyt".Found in 0.359 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.