Translations into English:

  • food expenditure   

Example sentences with "wydatki na żywność", translation memory

add example
pl Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane- Wydatki na administrację i zarządzanie
en Feed and food safety and related activities- Expenditure on administrative management
pl Końcowa wersja tekstu zawiera wszystkie priorytety polityczne poparte przez grupę PPE w trakcie negocjacji - w szczególności: dookreślenie tych elementów rozporządzenia, które mogą być zmieniane na podstawie aktów delegowanych; wprowadzenie definicji "wyjazdów jednodniowych”, która jest konieczna do uwzględnienia w gromadzonych danych statystycznych wszystkich tych osób, które podróżują w ciągu jednego dnia w celu uzyskania informacji na temat turystyki konferencyjnej; doprecyzowanie, które dane statystyczne będą gromadzone - między innymi dane na temat wydatków dokonywanych przez turystów tranzytowych na żywność i napoje w barach i restauracjach, które stanowią znaczącą część naszego przemysłu turystycznego. Priorytety te zostały zaakceptowane - nawet jeśli odbywało się to na zasadzie dobrowolności - przez Radę.
en The final text incorporates all the policy priorities supported by the PPE during the negotiations; in particular, a better definition of the parts of the regulation amendable by delegated acts, introduction of the definition of 'same-day visits', which is essential for including in the collection of statistics all those who travel within a single day, thereby also including the phenomenon of conference tourism, a better definition of the statistics to be collected, including expenditure by tourists in transit for food and drink in bars and restaurants, which represents a substantial part of our tourism industry, accepted - even if only on a voluntary basis - by the Council, and data on accessibility for people with reduced mobility.
pl Co do zasady nie kwalifikują do współfinansowania wydatki na żywność i napoje dla personelu projektu
en In principle costs for food and drink for project staff are not eligible for co-financing
pl W Europie cena płacona przez konsumenta końcowego jest około pięciokrotnie wyższa od ceny, którą otrzymuje producent. Sytuacja ta niekorzystnie odbija się przede wszystkim na budżetach gospodarstw domowych o niskich dochodach, w których wydatki na żywność stanowią znaczną część.
en In Europe, the price paid by the end consumer is approximately five times higher than the price paid to producers, a situation which has impacted on low-income households, in which food expenditure accounts for the largest slice of the family budget.
pl Minimalne wydatki na pomoc, o których mowa w ustępie ‧ załącznika Ia są gwarantowane, nie naruszając możliwości zakwalifikowania się przez kraje AKP do otrzymania dodatkowych środków z innych instrumentów finansowych, które już istnieją lub potencjalnie mogą zostać utworzone jako wsparcie działań w dziedzinach takich, jak pomoc humanitarna w sytuacjach nadzwyczajnych, bezpieczeństwo żywności, choroby związane z ubóstwem, wsparcie wykonania umów o partnerstwie gospodarczym, wsparcie środków przewidzianych w związku z reformą rynku cukru oraz działań na rzecz pokoju i stabilności
en The minimum aid effort referred to in paragraph ‧ of Annex Ia is guaranteed, without prejudice to the eligibility of the ACP countries for additional resources under other financial instruments which already exist or, potentially, may be created in support of actions in areas such as emergency humanitarian aid, food security, poverty-related diseases, support for the implementation of the Economic Partnership Agreements, support for the measures envisaged following the reform of the sugar market, and relating to peace and stability
pl mając na uwadze, że według FAO wydatki na żywność stanowią ‧-‧ % wydatków konsumpcyjnych w krajach rozwijających się i około ‧-‧ % w krajach uprzemysłowionych; mając na uwadze, że wzrost cen żywności najboleśniej dotyka gospodarstwa domowe o niskim dochodzie
en whereas, according to the FAO, food represents ‧-‧ % of consumer spending in developing countries and about ‧-‧ % in industrialised nations; whereas the rise in food prices impacts most heavily on low-income households
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku wspólnotowym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧ oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en This appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks and products mobilised on the Community market to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Community, in accordance with Regulation (EEC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Nawiasem mówiąc wygłaszane z przejęciem opinie tych, którzy wczoraj i znowu dzisiaj nawoływali do ograniczenia interwencji państwa i cięć w wydatkach publicznych, powszechnej liberalizacji, prywatyzacji i zepchnięcia rolnictwa niemal do roli działalności prehistorycznej, a następnie dokonali zwrotu o 180. stopni na rzecz ogromnych inwestycji publicznych w produkcję rolną i niezależność w zakresie zaopatrzenia w żywność, wydają się jednocześnie śmieszne i skandaliczne.
en Incidentally, the lyrical musings of those who, yesterday and again today, called for a reduction in state intervention and public spending, all-out liberalisation, privatisation and the relegation of agriculture to an almost prehistoric activity, this U-turn, therefore, in favour of huge public investment in agricultural production and food sovereignty, all seemed simultaneously laughable and scandalous.
pl wydatki na działalność związaną z badaniami rynkowymi, pomysłem i projektem produktów rolnych, obejmującą przygotowanie wniosków o uznanie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia lub świadectw o szczególnym charakterze zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty oraz sporządzenie specyfikacji na potrzeby certyfikacji produktów rolnych w ramach systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym
en expenditure on market research activities, agricultural product conception and design, including the preparation of applications for recognition of geographical indications and designations of origin or certificates of specific character in accordance with Community regulations and the drafting of specifications for the certification of agricultural products under food quality schemes recognised by national legislation
pl niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku I i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia wydatków związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za usługi użyteczności publicznej
en necessary to satisfy the basic needs of persons listed in Annex I and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges
pl Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się- Wydatki na administrację i zarządzanie
en Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries- Expenditure on administrative management
pl W krajach europejskich tendencje w konsumpcji wskazują generalnie na spadek znaczenia wydatków na żywność, napoje i tytoń oraz odzież i obuwie, wobec względnego wzrostu wydatków na mieszkanie, transport i komunikację, ochronę zdrowia, usługi kulturalne oraz inne usługi i towary, takie jak usługi zdrowotne, podróże turystyczne i usługi świadczone przez hotele i restauracje
en In most European countries, consumer trends indicate a relative fall in spending on foodstuffs, drink, tobacco, clothing and footwear, and a relative rise in expenditure on housing, transport and communication, health services, culture and other goods and services such as health care, tourism and hotel and catering services
pl na piśmie - Wśród punktów, które skłoniły nas do poparcia tego tekstu, jest pkt 12, w którym: z zadowoleniem przyjmuje się inicjatywę przewodnią "Unia innowacji” główny motor realizacji celów strategii Europa 2020; podejmuje ona bowiem ważne wyzwania społeczne dotyczące energii i gwarancji podaży żywności, zmian klimatu, zdrowia i starzenia się ludności; przypomina się, że na docelowe 3 % PKB przeznaczone na badania naukowe składać się ma 2 % wydatków prywatnych i 1 % wydatków publicznych; zauważa się, że wciąż jeszcze występują niedociągnięcia w sferze prywatnych wydatków na badania naukowe, które można zlikwidować jedynie przez zaadaptowanie środowiska regulacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw, w tym MŚP; z zadowoleniem przyjmuje się, że Komisja zamierza udoskonalić ramowe warunki innowacyjności dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej.
en in writing. - Among the articles that brought us to support that text, is Article 12, which: welcomes the flagship initiative on 'Innovation Union' as a key driver to achieve Europe 2020 objectives, which addresses the major societal challenges like energy and food security, climate change, health and an ageing population; recalls that the 3% target is composed of a 2% (private expenditure) share and a 1% (public expenditure) share; notes that there are still particular shortcomings in the field of private research spending which can only be overcome by adapting the regulatory environment for companies, including SMEs and welcomes, therefore, the Commission's intention to improve framework conditions for business to innovate, in particular with respect to intellectual property rights.
pl Zmniejsza on obciążenie ich domowego budżetu wydatkami na żywność dzięki rozdawnictwu żywności prowadzonemu przez organizacje charytatywne i służby opieki społecznej, a rocznie kwota tej pomocy stanowi zaledwie 1 euro na każdego Europejczyka.
en It eases the strain on their food budget through distributions by charities and social services, and adds up to a mere EUR 1 per European per year in aid.
pl konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za żywność, lekarstwa i leczenie, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, podatków, składek ubezpieczeniowych i opłat na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej
en necessary for basic expenses, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges
pl Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i kapitałowych ŠVPS SR oraz instytucji budżetowych, które ustanowił, mianowicie regionalnego organu administracyjnego ds. weterynarii i żywności (KVPS SR) oraz okręgowego organu administracyjnego ds. weterynarii i żywności (RVPS SR
en These funds are intended to cover the current and capital expenditure of the ŠVPS SR and of the budgetary organisations which it has set up, namely the regional veterinary and food administrations (KVPS SR) and the district veterinary and food administrations (RVPS SR
pl Nawet jeżeli cła miałyby doprowadzić do wzrostu cen konsumpcyjnych, żadna strona nie kwestionowała faktu, że omawiany produkt reprezentuje niewielki udział w wydatkach na żywność gospodarstw domowych
en Even if duties were to lead to an increase in consumer prices, no party has disputed the fact that this product is a very small part of household food expenditure
pl zdrowiem i bezpieczeństwem osób przy pracy, w szczególności dotyczących ustawowych inspekcji (inspekcje instalacji technicznych budynków, koordynacja bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi
en the health and safety of individuals at work, in particular statutory inspection costs (inspection of technical installations in buildings, safety coordinator and health and hygiene inspections of foodstuffs), the purchase, hire and maintenance of fire-fighting equipment and expenditure on training and equipment for leading fire fighters (ECI) and fire pickets (EPI), whose presence in the buildings is required by law
pl Produkt objęty postępowaniem stanowi tak niewielką część wydatków gospodarstw domowych na żywność, że nawet w przypadku dużego wpływu na ceny wpływ na konsumentów byłby znikomy
en Even with large impacts on prices, the product concerned is such a small proportion of household food expenditure that the impact on consumers would be negligible
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku unijnym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧ oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en This appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks and products mobilised on the Union market to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Union, in accordance with Regulation (EEC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Czynniki kształtujące wysokość wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w polskich gospodarstwach domowych
en Factors with significant influence on per capita expenditures on food and nonalcoholic beverages in Polish households
pl Ta nowa filozofia wydaje się promować możliwie najniższe wydatki na żywność
en The new philosophy seems to be to spend as little as possible on food
Showing page 1. Found 1147028 sentences matching phrase "wydatki na żywność".Found in 287.12 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.