Translations into English:

  • food expenditure   

Example sentences with "wydatki na żywność", translation memory

add example
pl Dalszy - a niestety możliwy - wzrost cen miałby dramatyczne konsekwencje, szczególnie dla tych części świata, gdzie wydatki na żywność sięgają ponad 40% dochodu na głowę.
en A further - sadly possible - rise in prices would have dramatic consequences particularly for those parts of the world where food expenditure accounts for more than 40% of per capita income.
pl Nawet jeżeli cła miałyby doprowadzić do wzrostu cen konsumpcyjnych, żadna strona nie kwestionowała faktu, że omawiany produkt reprezentuje niewielki udział w wydatkach na żywność gospodarstw domowych
en Even if duties were to lead to an increase in consumer prices, no party has disputed the fact that this product is a very small part of household food expenditure
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku unijnym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧/‧ oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en This appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks and products mobilised on the Union market to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Union, in accordance with Regulation (EEC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No
pl wydatki na szkolenie personelu w zakresie stosowania systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności, systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym, systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentyczności i marketingu
en expenditure on training personnel to apply a quality management scheme in conformity with LST EN ISO ‧:‧, an environmental management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, a food safety management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), a EurepGAP system, traceability systems, food quality schemes recognised by national legislation, systems to assure respect of authenticity and marketing norms
pl Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się- Wydatki na administrację i zarządzanie
en Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries- Expenditure on administrative management
pl Ta nowa filozofia wydaje się promować możliwie najniższe wydatki na żywność
en The new philosophy seems to be to spend as little as possible on food
pl Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane- Wydatki na administrację i zarządzanie
en Feed and food safety and related activities- Expenditure on administrative management
pl mając na uwadze, że trudności stojące przed ludnością Bangladeszu spotęgowały się ze względu na wzrost w ostatnich miesiącach o jedną trzecią lub więcej cen podstawowych produktów żywnościowych, takich jak ryż, oraz mając na uwadze, że przed gwałtownym wzrostem cen wydatki na żywność stanowiły już ponad ‧ % budżetu znacznej części ludności
en whereas the hardship faced by the general population of Bangladesh has been compounded by the increase in recent months, by a third or more, of the price of basic food items such as rice and whereas, for a large part of the population, food expenses already accounted for over ‧ % of their budget before the price explosion
pl Czynniki kształtujące wysokość wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w polskich gospodarstwach domowych
en Factors with significant influence on per capita expenditures on food and nonalcoholic beverages in Polish households
pl Wiem, że wielu z moich wyborców z tego się cieszy, zwłaszcza ci, którzy osiągają niższe dochody, ponieważ pomaga im to ograniczyć wydatki na żywność.
en I know that many of my constituents welcome that, especially those on lower incomes, because it helps them if they are spending less on foodstuffs.
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych dla wyznaczonych organizacji celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr
en This appropriation is intended to cover the expenditure for the supply of food from intervention stocks to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Community, in accordance with Regulation (EEC) No
pl Za konieczne uznaje zbliżenie miejsc produkcji, zwłaszcza produkcji żywności, do miejsc konsumpcji w celu ograniczenia wydatków na energię wynikających z przewozu towarów na dużą odległość, a także zwiększenie niezależności i samowystarczalności żywnościowej poszczególnych krajów
en believes there is a need to bring centres of production, especially food production, closer to the consumer in order to, on the one hand, lower the energy costs generated by long-distance transport and, on the other hand, improve the alimentary self-sufficiency and independence of individual countries
pl zdrowiem i bezpieczeństwem osób przy pracy, w szczególności dotyczących ustawowych inspekcji (inspekcje instalacji technicznych budynków, koordynacja bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi
en the health and safety of individuals at work, in particular statutory inspection costs (inspection of technical installations in buildings, safety coordinator and health and hygiene inspections of foodstuffs), the purchase, hire and maintenance of fire-fighting equipment and expenditure on training and equipment for leading fire fighters (ECI) and fire pickets (EPI), whose presence in the buildings is required by law
pl Minimalne wydatki na pomoc, o których mowa w ustępie ‧ załącznika Ia są gwarantowane, nie naruszając możliwości zakwalifikowania się przez kraje AKP do otrzymania dodatkowych środków z innych instrumentów finansowych, które już istnieją lub potencjalnie mogą zostać utworzone jako wsparcie działań w dziedzinach takich, jak pomoc humanitarna w sytuacjach nadzwyczajnych, bezpieczeństwo żywności, choroby związane z ubóstwem, wsparcie wykonania umów o partnerstwie gospodarczym, wsparcie środków przewidzianych w związku z reformą rynku cukru oraz działań na rzecz pokoju i stabilności
en The minimum aid effort referred to in paragraph ‧ of Annex Ia is guaranteed, without prejudice to the eligibility of the ACP countries for additional resources under other financial instruments which already exist or, potentially, may be created in support of actions in areas such as emergency humanitarian aid, food security, poverty-related diseases, support for the implementation of the Economic Partnership Agreements, support for the measures envisaged following the reform of the sugar market, and relating to peace and stability
pl W krajach europejskich tendencje w konsumpcji wskazują generalnie na spadek znaczenia wydatków na żywność, napoje i tytoń oraz odzież i obuwie, wobec względnego wzrostu wydatków na mieszkanie, transport i komunikację, ochronę zdrowia, usługi kulturalne oraz inne usługi i towary, takie jak usługi zdrowotne, podróże turystyczne i usługi świadczone przez hotele i restauracje
en In most European countries, consumer trends indicate a relative fall in spending on foodstuffs, drink, tobacco, clothing and footwear, and a relative rise in expenditure on housing, transport and communication, health services, culture and other goods and services such as health care, tourism and hotel and catering services
pl Oprócz środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧, środki te są równiez przewidziane na pokrycie wydatków wynikających z zaległych sald odnoszących się do środków mających na celu promowanie polityki jakości produktów rolnych i żywności, w szczególności wydatki
en In addition to the measures provided for by Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧, this appropriation is also intended to cover expenditure resulting from outstanding balances on measures intended to promote a quality policy for agricultural products and foodstuffs, in particular expenditure
pl Końcowa wersja tekstu zawiera wszystkie priorytety polityczne poparte przez grupę PPE w trakcie negocjacji - w szczególności: dookreślenie tych elementów rozporządzenia, które mogą być zmieniane na podstawie aktów delegowanych; wprowadzenie definicji "wyjazdów jednodniowych”, która jest konieczna do uwzględnienia w gromadzonych danych statystycznych wszystkich tych osób, które podróżują w ciągu jednego dnia w celu uzyskania informacji na temat turystyki konferencyjnej; doprecyzowanie, które dane statystyczne będą gromadzone - między innymi dane na temat wydatków dokonywanych przez turystów tranzytowych na żywność i napoje w barach i restauracjach, które stanowią znaczącą część naszego przemysłu turystycznego. Priorytety te zostały zaakceptowane - nawet jeśli odbywało się to na zasadzie dobrowolności - przez Radę.
en The final text incorporates all the policy priorities supported by the PPE during the negotiations; in particular, a better definition of the parts of the regulation amendable by delegated acts, introduction of the definition of 'same-day visits', which is essential for including in the collection of statistics all those who travel within a single day, thereby also including the phenomenon of conference tourism, a better definition of the statistics to be collected, including expenditure by tourists in transit for food and drink in bars and restaurants, which represents a substantial part of our tourism industry, accepted - even if only on a voluntary basis - by the Council, and data on accessibility for people with reduced mobility.
pl wydatki na wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z LST EN ISO ‧:‧, systemów analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), systemu EurepGAP, systemu identyfikowalności, systemów zapewniających przestrzeganie zasad autentyczności i marketingu
en expenditure on introducing a quality management scheme in conformity with LST EN ISO ‧:‧, an environmental management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, a food safety management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), a EurepGAP system, traceability systems, systems to assure respect of authenticity and marketing norms
pl wydatki na działalność związaną z badaniami rynkowymi, pomysłem i projektem produktów rolnych, obejmującą przygotowanie wniosków o uznanie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia lub świadectw o szczególnym charakterze zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty oraz sporządzenie specyfikacji na potrzeby certyfikacji produktów rolnych w ramach systemów jakości żywności zgodnych z prawem krajowym
en expenditure on market research activities, agricultural product conception and design, including the preparation of applications for recognition of geographical indications and designations of origin or certificates of specific character in accordance with Community regulations and the drafting of specifications for the certification of agricultural products under food quality schemes recognised by national legislation
pl To nie oznacza, że nadszedł czas ograniczania strategicznie ważnych wydatków, na przykład w zakresie wspólnej polityki rolnej, której zawdzięczamy niezależność w dziedzinie żywności i która jest źródłem eksportu (a zatem i dochodów).
en That does not mean that the time has come to cut strategically essential expenditure, such as the common agricultural policy, thanks to which we enjoy independence in terms of foodstuffs and benefit from a source of exports (and hence of earnings).
pl W Europie cena płacona przez konsumenta końcowego jest około pięciokrotnie wyższa od ceny, którą otrzymuje producent. Sytuacja ta niekorzystnie odbija się przede wszystkim na budżetach gospodarstw domowych o niskich dochodach, w których wydatki na żywność stanowią znaczną część.
en In Europe, the price paid by the end consumer is approximately five times higher than the price paid to producers, a situation which has impacted on low-income households, in which food expenditure accounts for the largest slice of the family budget.
pl Nawiasem mówiąc wygłaszane z przejęciem opinie tych, którzy wczoraj i znowu dzisiaj nawoływali do ograniczenia interwencji państwa i cięć w wydatkach publicznych, powszechnej liberalizacji, prywatyzacji i zepchnięcia rolnictwa niemal do roli działalności prehistorycznej, a następnie dokonali zwrotu o 180. stopni na rzecz ogromnych inwestycji publicznych w produkcję rolną i niezależność w zakresie zaopatrzenia w żywność, wydają się jednocześnie śmieszne i skandaliczne.
en Incidentally, the lyrical musings of those who, yesterday and again today, called for a reduction in state intervention and public spending, all-out liberalisation, privatisation and the relegation of agriculture to an almost prehistoric activity, this U-turn, therefore, in favour of huge public investment in agricultural production and food sovereignty, all seemed simultaneously laughable and scandalous.
pl Co do zasady nie kwalifikują do współfinansowania wydatki na żywność i napoje dla personelu projektu
en In principle costs for food and drink for project staff are not eligible for co-financing
pl Kryzys finansowy, który wystąpił równolegle z kryzysem cen surowców rolnych, uruchomił w krajach rozwijających się powiązane procesy, takie jak na przykład: zmniejszenie przepływu zagranicznego kapitału inwestycyjnego, zmniejszenie przekazów pieniężnych, brak możliwości przyjęcia programów wydatków publicznych przez rządy, tendencja do powrotu do pomocy wiązanej, spadek inwestycji wewnętrznych, wzrost ubóstwa, zmniejszenie zasiewów ze względu na przewidziane mniejsze zbiory oraz ponowny wzrost cen żywności
en The financial crisis, coupled with the commodity price crisis, has spawned a series of interconnected developments in developing countries, including: a reduction in the flow of foreign investment capital, a reduction in remittances, governments unable to introduce public expenditure programmes, a tendency to turn to tied aid, a decrease in domestic investment, increased poverty, a fall off in sowing, with reduced harvests predicted and a renewed hike in food prices
Showing page 1. Found 1147028 sentences matching phrase "wydatki na żywność".Found in 87.32 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.