Translations into English:

  • peat extraction   
     
    Peat is obtained from peat bogs by cutting it from the earth; it is then formed into briquettes, which can be used as fuel. Peat may be found in layers several metres thick. In some countries peat-fired generating stations for electricity are in use. Peat is also used as a soil conditioner. (Source: PHC / PARCOR)
     
    eksploatacja złóż torfu, głównie w celu zdobycia opału

Example sentences with "wydobywanie torfu", translation memory

add example
na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnycha period of more than three years for facilities for unpolluted soil, non-hazardous prospecting waste, waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat and inert waste
wydobyWANIE torfuextraction of peat
Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii AInert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a category A waste facility
Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie ograniczonym wymaganiomFurthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to a limited set of requirements
Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów, lub wydobywanie torfu tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarówQuarries and opencast mining where the surface of the site exceeds ‧ hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds ‧ hectares
Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii AInert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a Category A waste facility
Wydobywanie torfuExtraction of peat
Na przykład, nienaruszone mokradła wchłaniają dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, natomiast wydobywanie torfu i osuszanie mokradeł zamienia je w poważne źródła emisji gazów cieplarnianych.For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
Wydobywanie i wzbogacanie torfuExtraction and agglomeration of peat
Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiskaNor should this Directive apply to waste resulting from the offshore prospecting, extraction and treatment of mineral resources or to the injection of water and re-injection of pumped groundwater, while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks
Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie tym ograniczonym wymaganiomFurthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to this limited set of requirements
wydobywanie i wzbogacanie torfu (cała kategoriaExtraction and agglomeration of peat (all of group
Jest nim mikroporowata forma węgla uzyskana z różnych surowców takich jak węgiel, torf, drzewo, węgiel brunatny, pestki oliwek lub łupiny orzechów kokosowych, pobudzonych za pomocą pary lub procesów chemicznychIt is a microporous form of carbon, obtained from a variety of raw material such as coal, peat, wood, lignite, olive stones or coconut shells, which are activated by means of steam or chemical process
Mieszanki torfu (zawierającego nie mniej niż ‧ % torfu w masie) i innych substancji, takich jak wapno, piasek, kompost z przegniłych liści, margiel, obornik gospodarski oraz niewielkich ilości innych nawozów, w których łączna zawartość potasu (obliczanego jako K‧O), azotu, fosforu (obliczanego jako P‧O‧) nie przekracza ‧ %, w masie klasyfikuje się we Wspólnej Taryfie Celnej w podpozycjiMixtures of peat (containing not less than ‧ % turf by weight) and other substances such as farmyard manure, lime, sand, rotted leaf mould, marl, and small quantities of other fertilizers, with a total content of potassium (calculated as K‧O), nitrogen, phosphorus (calculated as P‧I‧) not exceeding ‧ % by weight, shall be classified in the Common Customs Tariff under the following subheading
Ilość węgla brunatnego wykorzystanego do produkcji brykietów z węgla brunatnego (BWB) lub torfu do produkcji brykietów z torfu (BTQuantities of lignite or brown coal used to produce brown coal briquettes (BKB) or of peat to produce peat briquettes (PB
Produkty nie mogą zawierać torfu ani produktów będących pochodnymi torfuProducts shall not contain peat or any products derived from peat
I obładowali mnie torfem i spalili na stosie! i wtedy ten stuknięty księżulek torturował mnie śmierdzącą wodąI was covered With tar and burnt at the stake!And then, a sicko priest tortured me with putrid water
Na obszarach o słabym drenażu lub o stałym filtrowaniu bocznym nastąpiło nagromadzenie substancji organicznych aż do powstania znaczących złóż torfuBores reveal the presence in these areas of thin layers of silt between much thicker layers of sand of a uniform, medium texture and saturated with highly saline ground water
Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymiTar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
Kawałek torfuA sod of turf
w celu zapewnienia jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej należy ustanowić przepisy dotyczące klasyfikacji taryfowej mieszanek torfu (zawierającego nie mniej niż ‧ % torfu w masie) i innych substancji, takich jak wapno, piasek, kompost z przegniłych liści, margiel, obornik gospodarski oraz niewielkich ilości innych nawozów, w których łączna zawartość potasu (obliczanego jako K‧O), azotu, fosforu (obliczanego jako P‧O‧) nie przekracza ‧ % w masieWhereas in order to ensure uniform application of the nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions must be laid down concerning the tariff classification of mixtures of peat (containing not less than ‧ % turf by weight) and other substances such as lime, sand, rotted leaf mould, marl, farmyard manure and small quantities of other fertilizers, with a total content of potassium (calculated as K‧O), nitrogen, phosphorus (calculated as P‧O‧) not exceeding ‧ % by weight
Świetnym przykładem takiego konsensusu jest torf. Teraz przyjmujemy stanowisko co do jego klasyfikacji jako paliwa kopalnego lub odnawialnego, jako że w tym sensie odnawia się co roku.A splendid example of this is peat: we are not now adopting a position on its classification as a fossil or a renewable fuel, in that it renews itself every year, in this context.
przynajmniej jedna trzecia powierzchni podłogi musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, oraz musi być pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torfat least one third of the floor area shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
Showing page 1. Found 949 sentences matching phrase "wydobywanie torfu".Found in 1.369 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.