Translations into English:

  • peat extraction   
     
    Peat is obtained from peat bogs by cutting it from the earth; it is then formed into briquettes, which can be used as fuel. Peat may be found in layers several metres thick. In some countries peat-fired generating stations for electricity are in use. Peat is also used as a soil conditioner. (Source: PHC / PARCOR)
     
    eksploatacja złóż torfu, głównie w celu zdobycia opału

Example sentences with "wydobywanie torfu", translation memory

add example
pl na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnych
en a period of more than three years for facilities for unpolluted soil, non-hazardous prospecting waste, waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat and inert waste
pl Wydobywanie i wzbogacanie torfu
en Extraction and agglomeration of peat
pl wydobyWANIE torfu
en extraction of peat
pl Na przykład, nienaruszone mokradła wchłaniają dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, natomiast wydobywanie torfu i osuszanie mokradeł zamienia je w poważne źródła emisji gazów cieplarnianych.
en For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
pl Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A
en Inert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a category A waste facility
pl Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiska
en Nor should this Directive apply to waste resulting from the offshore prospecting, extraction and treatment of mineral resources or to the injection of water and re-injection of pumped groundwater, while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks
pl Wydobywanie torfu
en Extraction of peat
pl Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie ograniczonym wymaganiom
en Furthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to a limited set of requirements
pl Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów, lub wydobywanie torfu tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów
en Quarries and opencast mining where the surface of the site exceeds ‧ hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds ‧ hectares
pl Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie tym ograniczonym wymaganiom
en Furthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to this limited set of requirements
pl Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A
en Inert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a Category A waste facility
pl wydobywanie i wzbogacanie torfu (cała kategoria
en Extraction and agglomeration of peat (all of group
pl W odniesieniu do paliw stałych i gazów przemysłowych wykorzystywanych przez wytwórców przemysłowych należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: antracyt, węgiel koksowy, inny węgiel bitumiczny, węgiel subbitumiczny, węgiel brunatny, torf, brykiety z węgla kamiennego, koks z koksowni, koks z gazowni, smoła węglowa, brykiety z węgla brunatnego lub torfu, gaz z gazowni, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy i gaz konwertorowy
en For solid fuels and manufactured gases used by autoproducers, quantities must be reported from the following energy products: anthracite, coking coal, other bituminous coal, sub-bituminous coal, lignite/brown coal, peat, patent fuel, coke oven coke, gas coke, coal tar, BKB/PB, gas works gas, coke oven gas, blast furnace gas and oxygen steel furnace gas
pl Celem zrównoważenia wyżej wymienionej niedogodności, z którą styka się ta nowa produkcja lokalna stanowiąca konkurencję dla produkcji torfu, należy włączyć, w odniesieniu do Gujany Francuskiej, pozycję ‧ do części B załącznika do decyzji ‧/‧/WE zawierającego wykaz produktów lokalnych, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie stawki podatkowej różniącej się o dwadzieścia punktów procentowych w porównaniu z produktami niepochodzącymi z francuskich departamentów zamorskich
en In order to compensate for the handicap suffered by this new local production competing with peat, heading ‧ should, in respect of French Guyana, be included in part B of the Annex to Decision ‧/‧/EC, which sets out the list of local products eligible for a tax differential of ‧ percentage points in comparison to products not produced in the French overseas departments
pl W tym kontekście konieczne jest wprowadzenie na szczeblu krajowym pełnej rekompensaty za utratę prawa do cięcia torfu, oraz ustanowienie elastycznych warunków, aby zrównoważyć prawa właścicieli i potrzebę ochrony torfowisk wysokich.
en In this context, at national level there must be full compensation for the loss of turf-cutting rights, and flexible arrangements will have to be put in place so that we can balance the rights of owners against the need to conserve the raised bogs.
pl Ocena wpływu zmian wilgotności na ściśliwość torfu
en Assessment of the impact of moisture on the compressibility of peat
pl Torf (włączając odpadki torfowe), scalony lub nie
en Peat (including peat litter), whether or not agglomerated
pl całkowitą ilość doprowadzonej energii w powiązaniu z wartością opałową netto (w TJ na rok), w rozbiciu na następujące kategorie paliwa: węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa, torf, inne paliwa stałe (z określeniem rodzaju), paliwa płynne, gaz ziemny, inne gazy (z określeniem rodzaju
en the total annual amount of energy input, related to the net calorific value (TJ per year), broken down in terms of the following categories of fuel: coal, lignite, biomass, peat, other solid fuels (specifying the type), liquid fuels, natural gas, other gases (specifying the type
pl omawiane towary mają zasadniczo charakter torfu objętego pozycją ‧ i powinny być w związku z tym sklasyfikowane w podpozycji ‧ A tej pozycji
en Whereas the goods in question have the essential character of peat falling within heading No ‧ and must therefore be classified under subheading No ‧ A of that heading
pl Pani przewodnicząca! Chciałabym odnieść się w kilku słowach do wdrażania dyrektywy siedliskowej w Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem cięcia torfu na torfowiskach wysokich.
en Madam President, I would like to say a few words on the implementation of the Habitats Directive in Ireland, with particular reference to turf-cutting on raised bogs.
pl W płynie na dnie czołgu była spora zawartość torfu
en There was a high peat content in the liquid at the bottom of the tank
pl Chociaż ta zróżnicowana stawka dotyczy jedynie torfu, jej zastosowanie pozwoli na utrzymanie działalności związanej z produkcją nowego paliwa lokalnego, które zostanie opodatkowane stawką, jaka byłaby stosowana w odniesieniu do torfu wytwarzanego lokalnie, gdyby taka produkcja istniała
en Although it is limited to peat, this differential will make it possible to maintain the activity related to the production of the new local fuel, which will be taxed at the rate to which peat produced locally would be subject if such production existed
pl Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi
en Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars
Showing page 1. Found 949 sentences matching phrase "wydobywanie torfu".Found in 0.749 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.