Translations into English:

  • peat extraction   
     
    Peat is obtained from peat bogs by cutting it from the earth; it is then formed into briquettes, which can be used as fuel. Peat may be found in layers several metres thick. In some countries peat-fired generating stations for electricity are in use. Peat is also used as a soil conditioner. (Source: PHC / PARCOR)
     
    eksploatacja złóż torfu, głównie w celu zdobycia opału

Example sentences with "wydobywanie torfu", translation memory

add example
pl na okres ponad trzech lat w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów niezanieczyszczonej gleby, odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w czasie prac poszukiwawczych, odpadów pochodzących z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu i odpadów obojętnych
en a period of more than three years for facilities for unpolluted soil, non-hazardous prospecting waste, waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat and inert waste
pl Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A
en Inert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a category A waste facility
pl wydobywanie i wzbogacanie torfu (cała kategoria
en Extraction and agglomeration of peat (all of group
pl Wydobywanie i wzbogacanie torfu
en Extraction and agglomeration of peat
pl Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiska
en Nor should this Directive apply to waste resulting from the offshore prospecting, extraction and treatment of mineral resources or to the injection of water and re-injection of pumped groundwater, while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks
pl Wydobywanie torfu
en Extraction of peat
pl Odpady obojętne i niezanieczyszczona gleba pochodzące z poszukiwania, wydobywania, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych oraz z działalności odkrywkowej, oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu nie podlegają art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, chyba że są one składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów kategorii A
en Inert waste and unpolluted soil resulting from the prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat shall not be subject to Articles ‧, ‧, ‧ and , ‧, ‧, ‧ and ‧, unless deposited in a Category A waste facility
pl Na przykład, nienaruszone mokradła wchłaniają dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, natomiast wydobywanie torfu i osuszanie mokradeł zamienia je w poważne źródła emisji gazów cieplarnianych.
en For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
pl Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie tym ograniczonym wymaganiom
en Furthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to this limited set of requirements
pl Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów, lub wydobywanie torfu tam, gdzie powierzchnia miejsca wydobycia przekracza ‧ hektarów
en Quarries and opencast mining where the surface of the site exceeds ‧ hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds ‧ hectares
pl Ponadto Rada uważa, że odpady pochodzące z wydobywania, przerabiania i magazynowania torfu powinny również podlegać jedynie ograniczonym wymaganiom
en Furthermore, the Council feels that waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should also only be subject to a limited set of requirements
pl wydobyWANIE torfu
en extraction of peat
pl paliwa stałe, w tym, między innymi, węgiel, węgiel drzewny, koks, brykiety, drewno opałowe, wióry drewniane, granulki, torf i podobne, ziarno
en solid fuels, including among others coal, charcoal, coke, briquettes, firewood, woodchips, pellets, peat and the like, grains
pl Wszystkie zakupione nawozy i środki uszlachetniające glebę (np. wapno), w tym kompost, torf i obornik (z wyjątkiem obornika wytwarzanego w gospodarstwie
en All purchased fertilisers and soil improvers (e.g. lime) including compost, peat and manure (excluding manure produced on the holding
pl Proszę wskazać, czy skorzystano z możliwości, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ wymienionej dyrektywy, przewidującej zmniejszenie bądź odstąpienie od wymagań w odniesieniu do składowania odpadów innych niż niebezpieczne – obojętnych bądź nie, niezanieczyszczonej gleby lub torfu
en Please indicate whether the possibility referred to in Article ‧ of the Directive of reducing or waiving the requirements for the deposit of non hazardous waste – inert or not, unpolluted soil or peat has been used?
pl Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy
en Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon
pl węgiel, koks, brykiety, drzewo opałowe, torf i inne
en Coal, coke, briquettes, firewood, charcoal, peat and the like
pl Pani przewodnicząca! Chciałabym odnieść się w kilku słowach do wdrażania dyrektywy siedliskowej w Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem cięcia torfu na torfowiskach wysokich.
en Madam President, I would like to say a few words on the implementation of the Habitats Directive in Ireland, with particular reference to turf-cutting on raised bogs.
pl Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe w przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza ‧ ha lub wydobycia torfu w zakładzie o powierzchni przekraczającej ‧ ha
en Quarries and open-cast mining where the surface of the site exceeds ‧ hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds ‧ hectares
pl Nie ma węgla ani torfu
en Woman, boil some water for tea
pl Sam torf nie jest traktowany jako biomasa
en Peat itself is not considered biomass
pl Komisja otrzymała odpowiedzi na kwestionariusz od trzech wspólnotowych dostawców surowców (węgiel brunatny, torf oraz trociny) dla przemysłu wspólnotowego
en The Commission received replies to the questionnaire from three Community suppliers of raw materials (lignite, peat and sawdust) to the Community industry
pl Właściwy organ może zmniejszyć lub odstąpić od wymagań w odniesieniu do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z poszukiwania surowców mineralnych, z wyjątkiem ropy naftowej i ewaporatów innych niż gips i anhydryt, jak również w odniesieniu do składowania niezanieczyszczonej gleby i odpadów pochodzących z wydobycia, przeróbki i magazynowania torfu tak długo, jak w jego opinii spełnione są wymagania art
en The competent authority may reduce or waive the requirements for the deposit of non-hazardous waste generated from the prospecting of mineral resources, except oil and evaporites other than gypsum and anhydrite, as well as for the deposit of unpolluted soil and of waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat as long as it is satisfied that the requirements of Article ‧ are met
Showing page 1. Found 949 sentences matching phrase "wydobywanie torfu".Found in 0.79 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.