Translations into English:

  • high-grade   
    (adjv   )
  • high-quality   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Markowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "wysokogatunkowy", translation memory

add example
pl Wysokogatunkowy papier ozdobny
en Premium Fine Paper
pl Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionach
en Quality wines produced in specified regions
pl Strona zgłaszająca twierdzi, że wysokogatunkowy papier ozdobny jest bezdrzewnym papierem o wysokiej jakości, wykorzystywanym między innymi do produkcji papieru firmowego, wizytówek, kartoników firmowych, kart dań, broszur firmowych i reklamowych, ulotek, zaproszeń, wysokogatunkowych opakowań, papierów przezroczystych
en The notifying party submits that premium fine paper is high quality wood-free paper such as letterhead, business cards, complimentary slips, menus, corporate or advertising brochures, leaflets and invitations, premium packaging and translucent papers
pl Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionach
en Quality wines produced in specific regions
pl Potrzebujemy zmiany kursu wszędzie tam, gdzie osoby spekulujące w krótkotrwałej perspektywie na międzynarodowym rynku finansowym mają z powodu wadliwych przepisów przewagę nad podmiotami chcącymi długofalowo inwestować w miejsca pracy, wysokogatunkowe produkty i długofalowy sukces swojego przedsiębiorstwa.
en We need a gear shift wherever short-term speculators are at an advantage on the international financial market, because the rules are wrong, over those who wish to make long-term investments in jobs, in products of excellence and in the long-term success of their company.
pl Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (nazwa pochodzenia wina wysokogatunkowego
en Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (designation of origin of superior quality
pl rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego o zakresie geograficznym obejmującym EOG
en premium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead as with a geographical EEA-wide scope
pl Zważywszy bowiem na istnienie zobowiązania ilościowego nie należy przeceniać możliwości wzrostu przywozu SiC, szczególnie gatunków o wysokiej jakości, jako że rosyjski eksporter miał i ma już możliwość wywożenia znacznych ilości SiC, a także zachętę do wywożenia produktu wysokogatunkowego
en Indeed, given the existence of the QT, the potential increase of imports of especially high-grade SiC should not be overestimated as the Russian exporter already has had the opportunity to export significant quantities of SiC and has had the incentive to export high-grade SiC
pl W odniesieniu do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa pomimo obniżenia zdolności produkcji, Włochy podkreśliły i potwierdziły, że zobowiązanie zmniejszenia o ‧ % zdolności produkcji win przedsiębiorstwa przez okres pięciu lat (utrzymując ją w granicach ‧,‧ ton winogron względem maksymalnej produkcji możliwej do uzyskania) nie określa odpowiedniego zmniejszenia procentowego wartości produkcji, ponieważ zmiana asortymentu produkcji w kierunku win wysokogatunkowych powoduje o wiele mniejsze obniżenie dochodów ze sprzedaży
en On restoring viability in spite of reducing production capacity, Italy stressed and confirmed that the requirement to reduce the undertaking’s wine production by ‧% over a period of five years (keeping the maximum production within the limit of ‧,‧ tonnes of grapes) did not entail a corresponding percentage reduction in the value of production inasmuch as changing the production mix to better quality grapes would bring about a much more minor reduction of the income from sales
pl Rynek wysokogatunkowego papieru firmowego można zdefiniować jako rynek obejmujący i) wszystkie gatunki papieru wysokogatunkowego o gramaturze między ‧ a ‧ g, ii) wysokogatunkowy papier ozdobny wykorzystywany jedynie do produkcji papieru firmowego lub iii) standardowy i wysokogatunkowy papier ozdobny wykorzystywany do produkcji papieru firmowego
en The premium letterhead market can be defined as including either i) all premium fine paper grades between ‧ and ‧ g, ii) premium fine paper used for letterhead applications only, or iii) standard and premium fine paper used for letterhead applications
pl Wina wysokogatunkowe psr opisane poprzez wyrażenie
en Quality wines psr described by the expression
pl Fabryka ta wytwarza papier bezkalkowy oraz różne specjalistyczne rodzaje papieru, w tym wysokogatunkowy niepowlekany papier bezdrzewny do ilustracji i do użytku biurowego, a także powlekany papier bezdrzewny do zastosowania w druku cyfrowym (papier do drukarek atramentowych
en The plant in Düren produces carbonless paper and various specialty papers including premium uncoated wood-free papers used for image and office uses as well as coated wood-free papers for digital applications (inkjet paper
pl Niektórzy respondenci biorący udział w badaniu rynku zwrócili uwagę na istnienie podrynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, obejmującego wysokogatunkowy papier firmowy
en Some of the respondents to the market investigation pointed to the existence of a sub-segment of the market of premium fine paper, consisting of premium letterhead paper
pl Wspólnota zgadza się przyznać derogację określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, dotyczącego całkowitej alkoholometrycznej zawartości procentowej wyższej niż ‧ % vol. niektórym wysokogatunkowym winom pochodzącym z Rumunii oznaczonych
en The Community agrees to give the derogation mentioned in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, regarding the overall alcohometric percentage higher than ‧ % vol. to certain high quality wines originating in Romania designated by
pl Strony uczestniczące w koncentracji zajmują się produkcją wysokogatunkowego papieru ozdobnego
en The parties to the concentration are active in the production of premium fine paper
pl W związku z tym Komisja stwierdza, że rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego lub wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOG
en The Commission therefore concludes that the market for premium fine paper or for premium letterhead paper is EEA-wide
pl Jednak wbrew swojej wstępnej ocenie, Komisja stwierdza, że planowana koncentracja nie zakłóci w stopniu znaczącym efektywnej konkurencji na rynkach kalki technicznej (przemysłowej), kalki technicznej (graficznej) oraz wysokogatunkowego papieru ozdobnego i jest zatem zgodna ze wspólnym rynkiem i z Porozumieniem EOG
en Contrary to its preliminary assessment, the Commission states for graphic tracing paper, industrial tracing paper and premium fine paper that the concentration does not significantly impede effective competition on the relevant markets and is thus compatible with the common market and the EEA Agreement
pl Perspektywy, o których mowa w planie restrukturyzacji stanowią umiarkowanie optymistyczną wizję rozwoju rynku win, który nie przewiduje kryzysu popytu na wina wysokogatunkowe produkowane na ograniczonych obszarach geograficznych
en Its future prospects in the context of the restructuring reveal a moderately optimistic view of developments in the wine market, anticipating no slump in the demand for high-quality wines produced in restricted geographical areas
pl W związku z powyższym w decyzji Komisji uznano, że planowana koncentracja nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego ani wysokogatunkowego papieru firmowego
en In view of this, the Commission's decision concludes that the proposed concentration will not lead to a significant impediment of effective competition in the market for premium fine paper or premium letterhead
pl w przypadku Mondi: produkcja papieru pakowego, przetworzonych produktów opakowaniowych i niepowlekanego papieru wysokogatunkowego, a także działalność handlowa i działalność związana z papierem gazetowym
en for Mondi: manufacture of packaging paper, converted packaging products and uncoated fine paper as well as merchant operations and newsprint operations
pl TRADYCYJNE WYRAŻENIA WIN WYSOKOGATUNKOWYCH
en TRADITIONAL EXPRESSIONS OF QUALITY WINES
pl w przypadku przedsiębiorstwa Papyrus: dystrybucja papieru wysokogatunkowego, opakowań, towarów konsumpcyjnych i materiałów biurowych
en for Papyrus: distribution of fine paper, packaging material, consumables and office supplies
pl Sektor produkcji win wysokogatunkowych (certyfikaty doc i docg
en Quality wine production (doc and docg
pl następujące terminy, określone w art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego specjalne przepisy odnoszące się do win wysokogatunkowych produkowanych w określonych regionach [‧]
en the following terms referred to in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions
pl Arjowiggins odrzucił definicje rynków produktowych kalki technicznej i wysokogatunkowego papieru ozdobnego oraz stwierdził że skutki dla konkurencji spowodowane proponowaną koncentracją byłyby nieznaczne
en With regard to the tracing paper and premium fine paper markets, Arjowiggins rejected the product market definitions and claimed that competition effects of the proposed transaction would be insignificant
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "wysokogatunkowy".Found in 0.295 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.