Translations into English:

  • high-grade   
    (adjv   )
  • high-quality   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Markowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "wysokogatunkowy", translation memory

add example
pl Fabryka ta wytwarza papier bezkalkowy oraz różne specjalistyczne rodzaje papieru, w tym wysokogatunkowy niepowlekany papier bezdrzewny do ilustracji i do użytku biurowego, a także powlekany papier bezdrzewny do zastosowania w druku cyfrowym (papier do drukarek atramentowych
en The plant in Düren produces carbonless paper and various specialty papers including premium uncoated wood-free papers used for image and office uses as well as coated wood-free papers for digital applications (inkjet paper
pl Strony uczestniczące w koncentracji zajmują się produkcją wysokogatunkowego papieru ozdobnego
en The parties to the concentration are active in the production of premium fine paper
pl Oznacza to wdrożenie szeregu środków w celu zapewnienia lokalnej, wysokogatunkowej produkcji rolnej wysokiej jakości środków spożywczych, włączając mleko, owoce i warzywa, oraz ich rozdziału między osoby o niskich dochodach.
en This means implementing a range of measures to ensure local and high-quality agricultural production of high-quality foodstuffs, including milk, fruit and vegetables, and their distribution to people on low incomes.
pl Strona zgłaszająca uważa, że wszystkie rodzaje papieru wysokogatunkowego, łącznie z papierem firmowym i kalką techniczną należą do szerszego rynku produktowego obejmującego standardowy papier ozdobny i wysokogatunkowy papier ozdobny
en The notifying party considers that all types of premium fine paper, including letterhead and tracing paper, belong to the larger product market of fine paper which comprises standard fine paper and premium fine paper
pl W związku z powyższym w decyzji Komisji uznano, że planowana koncentracja nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego ani wysokogatunkowego papieru firmowego
en In view of this, the Commission's decision concludes that the proposed concentration will not lead to a significant impediment of effective competition in the market for premium fine paper or premium letterhead
pl w przypadku Andritz: produkcja urządzeń do wyrobu papieru, bibułki, kartonu oraz papieru wysokogatunkowego; również systemy produkcyjne do wyrobu stali, technologie ekologiczne, technologie do wyrobu pasz, technologie hydrauliczne i inne sektory
en for Andritz: manufacture of paper-producing machinery, for tissue,board, and fine paper; also, production systems for the steel, environment, feed technology, hydraulic technology, and other sectors
pl Komisja uważa, że istnieją silne przesłanki wskazujące na rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego, który nie obejmuje kalki technicznej
en The Commission considers that there are strong indications for a premium fine paper market- which does not include tracing paper
pl W odniesieniu do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa pomimo obniżenia zdolności produkcji, Włochy podkreśliły i potwierdziły, że zobowiązanie zmniejszenia o ‧ % zdolności produkcji win przedsiębiorstwa przez okres pięciu lat (utrzymując ją w granicach ‧,‧ ton winogron względem maksymalnej produkcji możliwej do uzyskania) nie określa odpowiedniego zmniejszenia procentowego wartości produkcji, ponieważ zmiana asortymentu produkcji w kierunku win wysokogatunkowych powoduje o wiele mniejsze obniżenie dochodów ze sprzedaży
en On restoring viability in spite of reducing production capacity, Italy stressed and confirmed that the requirement to reduce the undertaking’s wine production by ‧% over a period of five years (keeping the maximum production within the limit of ‧,‧ tonnes of grapes) did not entail a corresponding percentage reduction in the value of production inasmuch as changing the production mix to better quality grapes would bring about a much more minor reduction of the income from sales
pl W związku z tym Komisja stwierdza, że rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego lub wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOG
en The Commission therefore concludes that the market for premium fine paper or for premium letterhead paper is EEA-wide
pl rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego
en premium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead
pl Ponieważ nie pojawiły się żadne wątpliwości dotyczące naruszenia zasad konkurencji na żadnym z wymienionych potencjalnych rynków produktowych tj. na rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego ani na podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego (niezależnie od przyjętej definicji tego podrynku), kwestia dokładnej definicji rynku może pozostać otwarta
en As no competition concerns arise on any of these potential markets i.e. premium fine paper or its sub-division premium letterhead paper (regardless of the definition of the latter), the precise market definition can be left open
pl Przykładowo budowa elektrowni, którą cechuje wyższa wydajność i niższe zużycie nośników energii pierwotnej, jest niemożliwa bez wykorzystania wysokogatunkowej, odpornej na wysokie temperatury stali
en For example, power plants with greater efficiency levels and lower primary energy source consumption rates require high-performance, temperature-resistant steels
pl Potrzebujemy zmiany kursu wszędzie tam, gdzie osoby spekulujące w krótkotrwałej perspektywie na międzynarodowym rynku finansowym mają z powodu wadliwych przepisów przewagę nad podmiotami chcącymi długofalowo inwestować w miejsca pracy, wysokogatunkowe produkty i długofalowy sukces swojego przedsiębiorstwa.
en We need a gear shift wherever short-term speculators are at an advantage on the international financial market, because the rules are wrong, over those who wish to make long-term investments in jobs, in products of excellence and in the long-term success of their company.
pl Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionach
en Quality wines produced in specific regions
pl Perspektywy, o których mowa w planie restrukturyzacji stanowią umiarkowanie optymistyczną wizję rozwoju rynku win, który nie przewiduje kryzysu popytu na wina wysokogatunkowe produkowane na ograniczonych obszarach geograficznych
en Its future prospects in the context of the restructuring reveal a moderately optimistic view of developments in the wine market, anticipating no slump in the demand for high-quality wines produced in restricted geographical areas
pl w przypadku przedsiębiorstwa Papyrus: dystrybucja papieru wysokogatunkowego, opakowań, towarów konsumpcyjnych i materiałów biurowych
en for Papyrus: distribution of fine paper, packaging material, consumables and office supplies
pl Zważywszy bowiem na istnienie zobowiązania ilościowego nie należy przeceniać możliwości wzrostu przywozu SiC, szczególnie gatunków o wysokiej jakości, jako że rosyjski eksporter miał i ma już możliwość wywożenia znacznych ilości SiC, a także zachętę do wywożenia produktu wysokogatunkowego
en Indeed, given the existence of the QT, the potential increase of imports of especially high-grade SiC should not be overestimated as the Russian exporter already has had the opportunity to export significant quantities of SiC and has had the incentive to export high-grade SiC
pl Początkowo spółka Arjowiggins zaliczała graficzną kalkę techniczną do rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego
en Initially, Arjowiggins considered graphic tracing paper to belong to the market for premium fine paper
pl Stal węglowa wysokogatunkowa i stal stopowa
en ALLOY STEEL AND HIGH CARBON STEEL: **
pl Biorąc pod uwagę ogólny rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego obejmujący EOG (wyłączając kalkę techniczną), udział w rynku spółki Arjowiggins w ‧ r. wyniósł [‧-‧] % w ujęciu ilościowym
en Assuming an EEA-wide market for premium fine paper in general (tracing paper excluded), Arjowiggins’ market share in ‧ was [‧-‧] % by volume
pl Wysokogatunkowe wina musujące z napisem
en The quality sparkling wines bearing the inscription
pl Jeśli chodzi o definicję rynku geograficznego, strona zgłaszająca oświadczyła, że zasięg rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, a także wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOG
en Concerning the geographic market definition the notifying party submitted that the market for premium fine paper as well as of premium letterhead paper is EEA-wide
pl TRADYCYJNE WYRAŻENIA WIN WYSOKOGATUNKOWYCH
en TRADITIONAL EXPRESSIONS OF QUALITY WINES
pl Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionach
en Quality wines produced in specified regions
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "wysokogatunkowy".Found in 0.251 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.