Translations into English:

  • high-grade   
    (adjv   )
  • high-quality   
    (adjv   )

Other meanings:

 
Markowy

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "wysokogatunkowy", translation memory

add example
pl rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego
en premium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead
pl Wysokogatunkowe wina musujące z napisem
en The quality sparkling wines bearing the inscription
pl W odniesieniu do przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa pomimo obniżenia zdolności produkcji, Włochy podkreśliły i potwierdziły, że zobowiązanie zmniejszenia o ‧ % zdolności produkcji win przedsiębiorstwa przez okres pięciu lat (utrzymując ją w granicach ‧,‧ ton winogron względem maksymalnej produkcji możliwej do uzyskania) nie określa odpowiedniego zmniejszenia procentowego wartości produkcji, ponieważ zmiana asortymentu produkcji w kierunku win wysokogatunkowych powoduje o wiele mniejsze obniżenie dochodów ze sprzedaży
en On restoring viability in spite of reducing production capacity, Italy stressed and confirmed that the requirement to reduce the undertaking’s wine production by ‧% over a period of five years (keeping the maximum production within the limit of ‧,‧ tonnes of grapes) did not entail a corresponding percentage reduction in the value of production inasmuch as changing the production mix to better quality grapes would bring about a much more minor reduction of the income from sales
pl Wina wysokogatunkowe psr opisane poprzez wyrażenie
en Quality wines psr described by the expression
pl Na potencjalnym rynku wysokogatunkowego papieru firmowego łączny udział w rynku w każdym wypadku utrzymywałby się na poziomie poniżej ‧ %, przy wielu silnych konkurentach działających w omawianych sektorach
en In a potential market for premium letterhead the combined market share would in any event be below ‧ % with a number of viable competitors active in these segments
pl Fabryka ta wytwarza papier bezkalkowy oraz różne specjalistyczne rodzaje papieru, w tym wysokogatunkowy niepowlekany papier bezdrzewny do ilustracji i do użytku biurowego, a także powlekany papier bezdrzewny do zastosowania w druku cyfrowym (papier do drukarek atramentowych
en The plant in Düren produces carbonless paper and various specialty papers including premium uncoated wood-free papers used for image and office uses as well as coated wood-free papers for digital applications (inkjet paper
pl Wina wysokogatunkowe produkowane w określonych regionach
en Quality wines produced in specified regions
pl Oznacza to wdrożenie szeregu środków w celu zapewnienia lokalnej, wysokogatunkowej produkcji rolnej wysokiej jakości środków spożywczych, włączając mleko, owoce i warzywa, oraz ich rozdziału między osoby o niskich dochodach.
en This means implementing a range of measures to ensure local and high-quality agricultural production of high-quality foodstuffs, including milk, fruit and vegetables, and their distribution to people on low incomes.
pl W związku z tym Komisja stwierdza, że rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego lub wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOG
en The Commission therefore concludes that the market for premium fine paper or for premium letterhead paper is EEA-wide
pl Z przekazanych informacji wynika, że budowa nowych pomieszczeń produkcyjnych umożliwiłaby przedsiębiorstwu Hessische Staatsweingüter produkcję wysokogatunkowych win czerwonych
en This new wine cellar would, according to the information provided, allow Hessische Staatsweingüter to engage in high-quality red wine production
pl rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego z ewentualnym wydzieleniem podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego o zakresie geograficznym obejmującym EOG
en premium fine paper with a potential subdivision of premium letterhead as with a geographical EEA-wide scope
pl Ponieważ nie pojawiły się żadne wątpliwości dotyczące naruszenia zasad konkurencji na żadnym z wymienionych potencjalnych rynków produktowych tj. na rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego ani na podrynku wysokogatunkowego papieru firmowego (niezależnie od przyjętej definicji tego podrynku), kwestia dokładnej definicji rynku może pozostać otwarta
en As no competition concerns arise on any of these potential markets i.e. premium fine paper or its sub-division premium letterhead paper (regardless of the definition of the latter), the precise market definition can be left open
pl Jednak wbrew swojej wstępnej ocenie, Komisja stwierdza, że planowana koncentracja nie zakłóci w stopniu znaczącym efektywnej konkurencji na rynkach kalki technicznej (przemysłowej), kalki technicznej (graficznej) oraz wysokogatunkowego papieru ozdobnego i jest zatem zgodna ze wspólnym rynkiem i z Porozumieniem EOG
en Contrary to its preliminary assessment, the Commission states for graphic tracing paper, industrial tracing paper and premium fine paper that the concentration does not significantly impede effective competition on the relevant markets and is thus compatible with the common market and the EEA Agreement
pl Perspektywy, o których mowa w planie restrukturyzacji stanowią umiarkowanie optymistyczną wizję rozwoju rynku win, który nie przewiduje kryzysu popytu na wina wysokogatunkowe produkowane na ograniczonych obszarach geograficznych
en Its future prospects in the context of the restructuring reveal a moderately optimistic view of developments in the wine market, anticipating no slump in the demand for high-quality wines produced in restricted geographical areas
pl Oznaczenia terminów podanych w nawiasach są dozwolone tylko na warunkach przewidzianych w regułach szczegółowych dla danych win wysokogatunkowych psr i w regułach wspólnotowych
en Indication of the terms in brackets will be allowed only under the conditions provided for by the specific rules for the quality wines psr in question and by Community rules
pl Sektor produkcji win wysokogatunkowych (certyfikaty doc i docg
en Quality wine production (doc and docg
pl Strony uczestniczące w koncentracji zajmują się produkcją wysokogatunkowego papieru ozdobnego
en The parties to the concentration are active in the production of premium fine paper
pl w przypadku Andritz: produkcja urządzeń do wyrobu papieru, bibułki, kartonu oraz papieru wysokogatunkowego; również systemy produkcyjne do wyrobu stali, technologie ekologiczne, technologie do wyrobu pasz, technologie hydrauliczne i inne sektory
en for Andritz: manufacture of paper-producing machinery, for tissue,board, and fine paper; also, production systems for the steel, environment, feed technology, hydraulic technology, and other sectors
pl Jeśli chodzi o definicję rynku geograficznego, strona zgłaszająca oświadczyła, że zasięg rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego, a także wysokogatunkowego papieru firmowego obejmuje cały EOG
en Concerning the geographic market definition the notifying party submitted that the market for premium fine paper as well as of premium letterhead paper is EEA-wide
pl w przypadku Mondi: produkcja papieru pakowego, przetworzonych produktów opakowaniowych i niepowlekanego papieru wysokogatunkowego, a także działalność handlowa i działalność związana z papierem gazetowym
en for Mondi: manufacture of packaging paper, converted packaging products and uncoated fine paper as well as merchant operations and newsprint operations
pl Początkowo spółka Arjowiggins zaliczała graficzną kalkę techniczną do rynku wysokogatunkowego papieru ozdobnego
en Initially, Arjowiggins considered graphic tracing paper to belong to the market for premium fine paper
pl Zważywszy bowiem na istnienie zobowiązania ilościowego nie należy przeceniać możliwości wzrostu przywozu SiC, szczególnie gatunków o wysokiej jakości, jako że rosyjski eksporter miał i ma już możliwość wywożenia znacznych ilości SiC, a także zachętę do wywożenia produktu wysokogatunkowego
en Indeed, given the existence of the QT, the potential increase of imports of especially high-grade SiC should not be overestimated as the Russian exporter already has had the opportunity to export significant quantities of SiC and has had the incentive to export high-grade SiC
pl Strona zgłaszająca twierdzi, że wysokogatunkowy papier ozdobny jest bezdrzewnym papierem o wysokiej jakości, wykorzystywanym między innymi do produkcji papieru firmowego, wizytówek, kartoników firmowych, kart dań, broszur firmowych i reklamowych, ulotek, zaproszeń, wysokogatunkowych opakowań, papierów przezroczystych
en The notifying party submits that premium fine paper is high quality wood-free paper such as letterhead, business cards, complimentary slips, menus, corporate or advertising brochures, leaflets and invitations, premium packaging and translucent papers
pl Biorąc pod uwagę ogólny rynek wysokogatunkowego papieru ozdobnego obejmujący EOG (wyłączając kalkę techniczną), udział w rynku spółki Arjowiggins w ‧ r. wyniósł [‧-‧] % w ujęciu ilościowym
en Assuming an EEA-wide market for premium fine paper in general (tracing paper excluded), Arjowiggins’ market share in ‧ was [‧-‧] % by volume
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "wysokogatunkowy".Found in 0.234 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.