Translations into English:

  • mutual learning   
  • mutual teaching   

Example sentences with "wzajemne uczenie się", translation memory

add example
pl Wyzwaniom związanym z efektywnym rozwojem i realizacją polityki ochrony środowiska w ramach Szóstego Programu Działań na rzecz Środowiska można stawić czoła jedynie udzielając wsparcia dla prezentacji innowacyjnych podejść do zagadnień polityki, konsolidację bazy wiedzy, tworzenie potencjału wdrożeniowego, wspieranie dobrych rządów oraz propagowanie współpracy w ramach sieci, wzajemnego uczenia się i wymiany najlepszych praktyk, a także doskonaląc rozpowszechnianie informacji, podnoszenie świadomości i komunikację
en The challenge of effective environment policy development and implementation under the sixth Environmental Action Programme can only be met through support for the demonstration of innovative policy approaches, consolidating the knowledge base, building implementation capacity, fostering good governance, promoting networking mutual learning and the exchange of best practice and improved dissemination of information, awareness raising and communication
pl określanie i wymiana dobrych praktyk, innowacyjnych sposobów podejścia i doświadczeń oraz organizowanie wzajemnego przegladu i wzajemnego uczenia się w ramach spotkań/warsztatów/seminariów na szczeblu europejskim, ponadnarodowym lub krajowym, uwzględniając, o ile to możliwe, szczególne okoliczności krajowe
en identification of, and exchanges on, good practices, innovative approaches and experiences, and organisation of peer review and mutual learning, by means of meetings/workshops/seminars at European, transnational or national level, taking account, where possible, of specific national circumstances
pl Dorośli mają liczne różnorodne doświadczenia życiowe, a swój proces uczenia się wzbogacają poprzez uczestnictwo, kiedy przejmują odpowiedzialność za ten proces, czują się akceptowani, zaangażowani i wspierani w środowisku nauczania charakteryzującym się wzajemnym szacunkiem
en Adults have many and varied life experiences, their learning is enriched when they are involved, show self-responsibility in learning, and feel accepted, engaged, and supported in mutually respectful learning environments
pl Po trzecie, również w ramach tej otwartej formy koordynacji, państwa członkowskie wykazały silne polityczne zobowiązanie do wymiany informacji i wzajemnego uczenia się.
en Thirdly, also within this open form of coordination, the Member States have shown strong political commitment to an exchange of information and learning from each other.
pl Wzajemne uczenie się: współpracę europejską w wyżej wspomnianych obszarach priorytetowych można realizować takimi sposobami, jak partnerskie uczenie się, konferencje i seminaria, fora lub grupy ekspertów wysokiego szczebla, panele, studia i analizy oraz współpraca oparta na narzędziach internetowych – w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron
en Mutual learning: European cooperation in the aforementioned priority areas can be carried out by such means as peer learning activities, conferences and seminars, high level fora or expert groups, panels, studies and analyses and web-based cooperation and, where appropriate, with the involvement of relevant stakeholders
pl Ramy odniesienia powinny pomoc podnieść jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększyć przejrzystość i spójność działań podejmowanych przez państwa członkowskie w tej dziedzinie, a przez to promować wzajemne zaufanie, mobilność pracowników i osób uczących się oraz uczenie się przez całe życie
en The framework should contribute to quality improvement in VET and to increased transparency of, and consistency in, VET policy developments between Member States, thereby promoting mutual trust, mobility of workers and learners, and lifelong learning
pl Niniejsze zalecenie powinno przyczynić się do unowocześnienia systemu kształcenia i szkolenia, wzmocnić skuteczność kształcenia poprzez zapobieganie przypadkom porzucania nauki bez uzyskania kwalifikacji, poprawić wzajemną zależność między kształceniem, szkoleniem i zatrudnieniem, zwiększyć liczbę pomostów między formalnym, nieformalnym i pozaformalnym uczeniem się i szkoleniem oraz rozwinąć potwierdzanie kwalifikacji na podstawie nabytego doświadczenia
en This recommendation should contribute to modernising education and training systems, improving the effectiveness of training by seeking to ensure that people do not leave without qualifications, improving the interrelationship of education, training and employment, building bridges between formal, non-formal and informal learning and expanding the awarding of qualifications on the basis of experience acquired
pl zauważa, że o ile poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów była istotną kwestią podczas procesu rozszerzenia, ogólnie odnotowano w tym zakresie ograniczone postępy; wzywa państwa członkowskie i Komisję do przeprowadzenia przeglądu wcześniejszych i bieżących programów oraz inicjatyw, a także do dokonania oceny ich wyników; jest zdania, że na Unii Europejskiej spoczywa obowiązek lepszej i bliższej koordynacji instrumentów integracji społecznej, co pomoże w zwalczaniu ubóstwa, rozszerzeniu dostępu Romów do lepszego, dłuższego i bardziej stabilnego zatrudnienia, w utorowaniu drogi do działań mających na celu skuteczniejsze funkcjonowanie systemów integracji i ochrony społecznej oraz będzie sposobem analizowania doświadczenia politycznego i wzajemnego uczenia się oraz doprowadzi do utworzenia systemu spójnej analizy najlepszych wzorców
en Observes that whereas the improvement of the social and economic situation of the Roma was a significant consideration in the enlargement process, progress has generally been limited; calls on the Member States and the Commission to review previous and existing programmes and initiatives and evaluate their results; considers that the European Union has a duty to coordinate instruments of social inclusion better and more closely and that such coordination should help combat poverty, promote Roma access to better, longer-lasting and more stable employment, pave the way for efforts to render social inclusion and protection systems more effective, and be a means of analysing political experience and mutual learning and create a system for coherent analysis of best practices
pl Pomoc techniczna obejmuje również wymianę doświadczeń, podnoszenie świadomości społecznej, seminaria, tworzenie sieci i wzajemną weryfikację, które mają służyć określaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk, zachęcaniu do wzajemnego uczenia się oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu poszerzenia zakresu oddziaływania polityki oraz udziału EFS w realizacji celów wspólnotowych w odniesieniu do zatrudnienia i integracji społecznej
en Technical assistance also includes exchanges of experience, awareness-raising activities, seminars, networking and peer reviews serving to identify and disseminate good practice and encourage mutual learning and transnational and inter-regional cooperation with the aim of enhancing the policy dimension and contribution of the ESF to the Community objectives in relation to employment and social inclusion
pl Dajemy im platformę do wspólnej pracy, do wymiany sprawdzonych praktyk i do wzajemnego uczenia się od siebie.
en We give them the platform to work together to exchange good practices and to learn from each other.
pl Cedefop udziela porad i informacji, przeprowadza badania i analizy oraz stymuluje współpracę i wzajemne uczenie się na szczeblu europejskim
en Cedefop provides advice, research, analysis, information and stimulates European cooperation and mutual learning
pl Powinniśmy skupić naszą uwagę na uczeniu się od siebie nawzajem i wzajemnym zrozumieniu.
en Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.
pl Z tego też powodu, jak już wspomniałem, nawet w sytuacjach, wydawałoby się, trudnych do zaakceptowania uczenie się i używanie języka społeczności, obok których żyjemy, oferuje nam istotne rozwiązania umożliwiające wzajemne zrozumienie.
en This is the reason why, as I have already said, even in situations where things seem more difficult to accept, the fact of learning and speaking the languages of the communities which we live alongside offers us important solutions in terms of understanding one another.
pl organizowanie wymiany polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promowanie wzajemnego uczenia się w kontekście EES
en organising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the EES
pl Niemniej jednak Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w dziedzinie popierania wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.
en Nevertheless, the Commission works with Member States to foster mutual learning and exchanges of good practice.
pl Państwa członkowskie są odpowiedzialne za politykę w zakresie edukacji i szkolenia, podczas gdy rola UE polega na wspieraniu procesu ulepszania narodowych systemów poprzez stosowanie nowych instrumentów na szczeblu UE, wzajemne uczenie się oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk.
en The Member States are responsible for education and training policies, while the role of the EU is to support the improvement of national systems through new instruments at EU level, mutual learning and the exchange of information and best practice.
pl organizację wymiany polityk, najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promocję wzajemnego uczenia się w kontekście ochrony socjalnej i strategii integracji społecznej
en organising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the social protection and inclusion strategy
pl należy prowadzić więcej badań nad metodami ustalania, definiowania, mierzenia i rejestrowania efektów uczenia się w zakresie miękkich umiejętności ogólnych, takich jak kreatywność i innowacyjność; należy przy tym korzystać z wzajemnej wymiany danych
en greater research, supported by data sharing, is needed on methods for identifying, defining, measuring and recording learning outcomes in soft transversal skills such as creativity and innovative capacity
pl kładzie nacisk na potrzebę dalszej poprawy w nauczaniu języków, na przykład w części COMENIUS programu uczenia się przez całe życie; zauważa ponadto trudności- jakich w niektórych państwach członkowskich doświadczają w szczególności osoby, których językiem ojczystym jest angielski- z utrzymywaniem przy opanowywaniu innych języków europejskich wystarczającego zainteresowania i motywacji, prowadzących do wzmocnienia poziomu wzajemnego zrozumienia i empatii w Europie; w tym kontekście nauka języków narodów sąsiadujących jest szczególnie ważna
en Insists on the need for continued improvement in the provision of language teaching, for example within the Comenius section of the Lifelong Learning Programme; recognises furthermore that it is difficult, in some Member States, in particular for those whose mother tongue is English, to maintain sufficient interest and motivation in becoming proficient in other European languages, thus underpinning the level of mutual understanding and empathy across Europe; in this connection learning the languages of neighbouring peoples is especially important
pl W celu promowania polityki współpracy i wzajemnego uczenia się w kontekście krajowych planów działań, następujące transnarodowe działania mogą być wspierane
en In order to promote policy cooperation and mutual learning in the context of national action plans, the following transnational activities may be supported
pl Wyzwaniom związanym z efektywnym rozwojem i realizacją polityki ochrony środowiska w ramach szóstego wspólnotowego programu działań na rzecz środowiska można stawić czoła jedynie udzielając wsparcia dla działań oraz projektów o charakterze demonstracyjnym lub dotyczącym najlepszych praktyk, których celem jest rozwój i realizacja wspólnotowej polityki ochrony środowiska, a także poprzez demonstrację innowacyjnych podejść dotyczących kierunków polityki, demonstrację innowacyjnych technologii, metod i instrumentów, konsolidację bazy wiedzy, tworzenie potencjału wdrożeniowego, wspieranie dobrych rządów, propagowanie współpracy w ramach sieci, wzajemne uczenie się i wymianę najlepszych praktyk oraz doskonaląc rozpowszechnianie informacji, zwiększanie świadomości i komunikację
en The challenge of effective policy development and implementation under the ‧th EAP can be met only through support for best-practice or demonstration measures and projects for the development or implementation of Community environmental policy; demonstration of innovative policy approaches, technologies, methods and instruments; consolidating the knowledge base; building implementation capacity; fostering good governance, promoting networking, mutual learning and the exchange of best practice; and improved dissemination of information, awareness-raising and communication
pl sprzyja programom integracyjnym stosowanym przez niektóre Państwa Członkowskie i zakładającym wzajemne zaangażowanie krajów przyjmujących i imigrantów; pragnie w ten sposób uświadomić imigrantom podstawowe wartości Unii Europejskiej i pozwolić im jednocześnie na zdobycie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa, które ich przyjmuje; podkreśla, że ważne jest zachęcanie do uczenia się języka społeczeństwa przyjmującego i organizowanie kursów wiedzy obywatelskiej
en Is in favour of integration programmes applied by certain Member States involving a mutual commitment by the host country and immigrants; hopes that immigrants can in this way be made more aware of the European Union's fundamental values and be enabled at the same time to acquire basic knowledge on the functioning of the host society; stresses the importance of encouraging the learning of the host society's language and organising civic education courses
pl Lista ogólnych celów programu PROGRESS powinna zdaniem Komitetu zostać uzupełniona w celu zapewnienia, że wspierane przez program PROGRESS wzajemne uczenie się nie pozostanie ograniczone do podmiotów na poziomie UE, ale obejmie również wspieranie międzynarodowej wymiany pomiędzy zainteresowanymi podmiotami na poziomie dwu- i wielostronnym pomiędzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi
en We think that the list of general PROGRESS objectives should be expanded in order to ensure that the mutual learning to be promoted through PROGRESS is not limited to actors at EU level but also includes support for cross-border exchanges of relevant stakeholders bilaterally and multilaterally between individual Member States
pl propagowanie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej, wymiany akademickiej i kulturalnej, a także wzmacnianie wzajemnego zrozumienia między krajami i regionami partnerskimi a Wspólnotą
en promoting vocational training, higher education, life-long learning, cultural, scientific and technological cooperation, academic and cultural exchanges as well as enhancing mutual understanding between partner countries and regions and the Community
pl podkreśla, że zgodnie z ww. zaleceniem nr ‧ celem edukacji medialnej musi być zapewnienie obywatelom sposobów krytycznej interpretacji i korzystania ze stale rosnącej ilości przekazywanych im informacji; uważa, że dzięki temu procesowi uczenia się obywatele będą umieli formułować przekazy i wybierać najwłaściwsze media dla wzajemnej komunikacji, a przez to w pełni korzystać ze swoich praw w zakresie wolności informacji i wypowiedzi
en Maintains that the purpose of media education must be, as is laid down in the abovementioned Recommendation Rec ‧, to provide citizens with the means of bringing critical interpretation to bear on, and utilising, the ever growing volume of information being imparted to them; considers that this learning process will thus enable citizens to formulate messages and select the most appropriate media for communicating them, and hence to exercise their rights to the full where freedom of information and expression is concerned
Showing page 1. Found 912773 sentences matching phrase "wzajemne uczenie się".Found in 204.895 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.