Translations into English:

  • mutual learning   
  • mutual teaching   

Example sentences with "wzajemne uczenie się", translation memory

add example
pl Wzajemna ocena dokonywana przez władze lokalne i regionalne może sprzyjać procesowi uczenia się
en Peer review by local and regional authorities and a network of regional and local observers (Progress) can enforce learning processes
pl Powinniśmy skupić naszą uwagę na uczeniu się od siebie nawzajem i wzajemnym zrozumieniu.
en Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.
pl Dajemy im platformę do wspólnej pracy, do wymiany sprawdzonych praktyk i do wzajemnego uczenia się od siebie.
en We give them the platform to work together to exchange good practices and to learn from each other.
pl zachęca władze oświatowe do aktywnej współpracy na rzecz wzajemnego uznawania kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej oraz zawodów, które odpowiadają normom określonym przez państwa członkowskie; uważa, że zasadnicze znaczenie ma pełne wykorzystanie przez państwa członkowskie europejskiej struktury kwalifikacji oraz ich odpowiednia reakcja na nadchodzące inicjatywy w zakresie europejskiego systemu transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym, tak aby klasyfikacja poziomów krajowego systemu edukacji i programu Uczenie się przez całe życie umożliwiała pracownikom mobilnym kontynuowanie szkolenia; popiera zaangażowanie Komisji na rzecz rozwoju systemu Europass, dzięki któremu zdobyte kwalifikacje stają się bardziej czytelne dla pracodawców; podkreśla znaczenie służb Euraxess
en Encourages educational authorities to work together pro-actively on the mutual recognition of qualifications- gained from formal, informal and non-formal education- and professions which correspond to the standards set by Member States; considers it crucial that Member States make full use of the EQF and give appropriate follow-up to forthcoming initiatives on the European Credit system for Vocational Education and Training, so that classification in the levels of the national educational system and of the Lifelong Learning programme allows mobile workers to continue their training; endorses the Commission's commitment to developing Europass in order to make qualifications more readable for employers; stresses the value of the Euraxess Services
pl organizowanie wymiany poglądów na temat polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych sposobów podejścia oraz promocja wzajemnego uczenia się w kontekście strategii ochrony socjalnej i integracji społecznej
en organising exchanges on policies, good practice and innovative approaches and promoting mutual learning in the context of the social protection and inclusion strategy
pl Wzajemne uczenie się przyjmie formę partnerskiego uczenia się, konferencji i seminariów, forów lub grup eksperckich wysokiego szczebla, studiów i analiz oraz sieci opartych na narzędziach internetowych – z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron
en Mutual learning will be carried out by such means as peer learning activities, conferences and seminars, high level forums or expert groups as well as through, studies and analyses, and web-based networks, with the involvement of relevant stakeholders
pl W świetle krajowych priorytetów przyjęły na szczeblu krajowym środki pomagające zrealizować cele ogólne nakreślone w niniejszych odnowionych ramach współpracy oraz by rozważyły, czy opracowując krajową politykę młodzieżową i politykę w innych powiązanych obszarach, nie należałoby czerpać inspiracji z wzajemnego uczenia się na szczeblu UE
en Adopt, on the basis of national priorities, measures at national level which can contribute to achieving the overall objectives outlined in the renewed framework, as well as consider whether inspiration can be drawn from mutual learning at EU level, when devising national policies in the youth field and other related policy areas
pl należy prowadzić więcej badań nad metodami ustalania, definiowania, mierzenia i rejestrowania efektów uczenia się w zakresie miękkich umiejętności ogólnych, takich jak kreatywność i innowacyjność; należy przy tym korzystać z wzajemnej wymiany danych
en greater research, supported by data sharing, is needed on methods for identifying, defining, measuring and recording learning outcomes in soft transversal skills such as creativity and innovative capacity
pl Państwa członkowskie są odpowiedzialne za politykę w zakresie edukacji i szkolenia, podczas gdy rola UE polega na wspieraniu procesu ulepszania narodowych systemów poprzez stosowanie nowych instrumentów na szczeblu UE, wzajemne uczenie się oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk.
en The Member States are responsible for education and training policies, while the role of the EU is to support the improvement of national systems through new instruments at EU level, mutual learning and the exchange of information and best practice.
pl Zatem na poziomie europejskim zdecydowanie można dalej udzielać wsparcia, prowadzić badania i współpracę w ramach odpowiednich programów wspólnotowych, takich jak program Uczenie się przez całe życie i Europejski Fundusz na rzecz Integracji, oraz z wykorzystaniem takich instrumentów jak otwarta metoda koordynacji; celem jest wymiana dobrych praktyk i promowanie wzajemnego poznawania polityk i środków służących rozwiązywaniu problemów edukacyjnych dzieci ze środowisk migracyjnych
en There is thus clear potential for further support, research and cooperation at European level, using relevant Community programmes such as the Lifelong Learning Programme and the European Integration Fund, and using tools such as the open method of coordination in order to exchange good practice and promote mutual learning about policies and measures aimed at addressing educational disadvantage among children with a migrant background
pl wzajemnemu monitorowaniu osiągnięć na zasadzie dobrowolnej między poszczególnymi krajami, na zasadzie partnerskiego uczenia się lub wzajemnej oceny
en mutual monitoring of developments on a voluntary basis between individual countries, by peer-learning or peer-review
pl b)organizację wymiany w zakresie sposobu postępowania w ramach realizowanej polityki i wspieranie wzajemnego uczenia się między innymi w kontekście krajowych planów działań, za pomocą poszczególnych, porównywalnych wskaźników
en organising exchanges on policies which are implemented and promoting mutual learning inter alia in the context of national action plans, with the help in particular of comparable indicators
pl określanie i wymiana dobrych praktyk, innowacyjnych sposobów podejścia i doświadczeń oraz organizowanie wzajemnego przegladu i wzajemnego uczenia się w ramach spotkań/warsztatów/seminariów na szczeblu europejskim, ponadnarodowym lub krajowym, uwzględniając, o ile to możliwe, szczególne okoliczności krajowe
en identification of, and exchanges on, good practices, innovative approaches and experiences, and organisation of peer review and mutual learning, by means of meetings/workshops/seminars at European, transnational or national level, taking account, where possible, of specific national circumstances
pl zachęca do rozwijania mechanizmów wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk miedzy państwami członkowskimi w celu wzmocnienia zdolności krajów przyjmujących w zakresie zarządzania większą różnorodnością, zachęca też do stworzenia systemu wspólnych wskaźników i odpowiedniego zabezpieczenia statystycznego do użytku państw członkowskich w celu oceny wyników strategii politycznych w dziedzinie imigracji
en Encourages the development of mutual learning mechanisms and the exchange of best practice between Member States in order to strengthen the ability of host countries to manage increasing diversity and also a system of common indicators and adequate statistical capacity to be used by Member States to evaluate immigration policy outcomes
pl promocja współpracy sieciowej, wzajemnego uczenia się, określania i upowszechniania dobrych praktyk oraz nowatorskich sposobów podejścia na szczeblu europejskim
en to promote networking, mutual learning, identification and dissemination of good practice and innovative approaches at European level
pl Rada była przychylna tej inicjatywie i niedługo rozpoczniemy jej wdrażanie, skupiając się na krajowych planach działań oraz wzajemnym uczeniu się.
en The Council has responded favourably to this initiative and we are about to embark on its implementation, centred on national action plans and mutual learning.
pl Lista ogólnych celów programu PROGRESS powinna zdaniem Komitetu zostać uzupełniona w celu zapewnienia, że wspierane przez program PROGRESS wzajemne uczenie się nie pozostanie ograniczone do podmiotów na poziomie UE, ale obejmie również wspieranie międzynarodowej wymiany pomiędzy zainteresowanymi podmiotami na poziomie dwu- i wielostronnym pomiędzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi
en We think that the list of general PROGRESS objectives should be expanded in order to ensure that the mutual learning to be promoted through PROGRESS is not limited to actors at EU level but also includes support for cross-border exchanges of relevant stakeholders bilaterally and multilaterally between individual Member States
pl zachęcały do uczenia się i popularyzacji języków europejskich nowatorskimi środkami- takimi jak: cyfrowe technologie komunikacyjne i uczenie się na odległość- oraz metodami opartymi np. na wzajemnym rozumieniu się ludzi mówiącymi pokrewnymi językami
en encourage the learning and dissemination of European languages, by making use of innovative tools such as digital communication technology and distance learning and approaches such as those based on the intercomprehension of related languages
pl Wzajemne uczenie się: współpracę europejską w wyżej wspomnianych obszarach priorytetowych można realizować takimi sposobami, jak partnerskie uczenie się, konferencje i seminaria, fora lub grupy ekspertów wysokiego szczebla, panele, studia i analizy oraz współpraca oparta na narzędziach internetowych – w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron
en Mutual learning: European cooperation in the aforementioned priority areas can be carried out by such means as peer learning activities, conferences and seminars, high level fora or expert groups, panels, studies and analyses and web-based cooperation and, where appropriate, with the involvement of relevant stakeholders
pl Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, przedstawia ono bowiem trafną analizę bieżącej sytuacji związanej z unijnymi funduszami, wskazując na dziedziny, w których dotychczas wydano 93,4 miliarda euro, proponuje rekomendacje i wylicza obszary, w których możliwa jest poprawa, przyczynia się do zaradzenia kryzysowi gospodarczemu i finansowemu i promuje najlepsze praktyki oraz wzajemne uczenie się na szczeblu regionalnym.
en I am voting in favour of this report as it sets out an accurate analysis of the current state of Union funds by demonstrating the areas in which, up until now, EUR 93.4 million has been spent, suggests recommendations and areas for improvement, contributes to resolving the economic and financial crisis, and promotes best practices and mutual learning at regional level.
pl Działania związane z wzajemnym uczeniem się, świadomością i upowszechnianiem
en Mutual learning, awareness and dissemination activities
pl mając na uwadze, że, jak już wskazano w zintegrowanych wytycznych na rzecz rozwoju i zatrudnienia na lata ‧-‧ (COM‧), w celu zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej w sposób społecznie zrównoważony ważne jest, aby poprawić produktywność poprzez upowszechnianie godnej pracy i środowiska pracy wysokiej jakości, w tym zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, lepszej równowagi pomiędzy elastycznością i pewnością zatrudnienia, uczenie się przez całe życie, wzajemne zaufanie i uczestnictwo, jak również lepsze godzenie życia prywatnego i rodzinnego z zawodowym; mając na uwadze, że zwalczanie dyskryminacji płciowej i wszelkich innych form dyskryminacji oraz promowanie integracji społecznej grup najbardziej narażonych stanowią integralną część wysiłków na rzecz godnej pracy
en whereas, as indicated in the Integrated Guidelines for Growth and Jobs (‧-‧) (COM‧), in order to strengthen the competitiveness of the European Union in a socially sustainable way, it is important to improve productivity by promoting decent work and the quality of working life, including health and safety at work, a better balance between flexibility and security in employment, lifelong learning, mutual trust and participation as well as a better conciliation between private, family and working life; whereas combating gender discrimination and all other forms of discrimination, as well as promoting the social integration of vulnerable groups, are integral parts of the efforts towards decent work
pl Wzywa Komisję Europejską, aby – po dokonaniu oceny wyników konsultacji oraz po przeprowadzeniu dyskusji w odpowiednich gremiach na szczeblu europejskim – przy udziale władz lokalnych i regionalnych oraz w razie potrzeby także grupy ds. wzajemnego uczenia się Dostęp do edukacji i integracja społeczna opracowała taki spis konkretnych, nadających się do zastosowania w praktyce rozwiązań dla istniejących problemów dotyczących wyników szkolnych i frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych
en therefore calls on the Commission to draw up such a compendium- after evaluating the results of the consultation and discussing the matter with the relevant bodies at European level- with the involvement of local and regional authorities and if appropriate the Peer Learning Cluster on Access and Social Inclusion, containing concrete, practicable approaches to solving problems existing in the sphere of educational attainment and school attendance of children and young people from a migrant background
pl Dlatego chcielibyśmy kontynuować dotychczasowe badania w ramach strategii "Edukacja i szkolenie 2020” dotyczącej współpracy politycznej i wzajemnego uczenia się.
en Therefore we would like to continue with the ongoing research under the strategic framework 'Education and Training 2020' for policy cooperation and mutual learning.
pl Wspieranie wzajemnego uczenia się i koordynacji w zakresie kształtowania polityki w zakresie badań naukowych
en Support to mutual learning and coordination in research policy making
Showing page 1. Found 912773 sentences matching phrase "wzajemne uczenie się".Found in 78.323 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.