Translations into English:

  • mutual learning   
  • mutual teaching   

Example sentences with "wzajemne uczenie się", translation memory

add example
pl wspierać państwa członkowskie w wykonywaniu zadań, o których mowa w pkt ‧–‧, oraz w stosowaniu zasad i specyfikacji technicznych systemu ECVET, określonych w załączniku II, szczególnie poprzez ułatwianie testowania, współpracy, wzajemnego uczenia się oraz promocję i podejmowanie działań informacyjnych i konsultacyjnych, z jednoczesnym zagwarantowaniem wszystkim zainteresowanym obywatelom dostępu do wytycznych odnośnie do stosowania systemu ECVET
en support Member States in carrying out the tasks referred to in points ‧ to ‧ and in using the principles and technical specifications of ECVET as set out in Annex II, in particular by facilitating testing, cooperation, mutual learning, promotion, and the launching of information and consultation exercises, whilst ensuring access to the guidance material for all interested citizens
pl promocja współpracy sieciowej, wzajemnego uczenia się, określania i upowszechniania dobrych praktyk oraz nowatorskich sposobów podejścia na szczeblu europejskim
en to promote networking, mutual learning, identification and dissemination of good practice and innovative approaches at European level
pl Takie wzajemne uczenie się jest bardzo istotne dla promowania obywatelstwa europejskiego i udanego procesu integracji
en Mutual learning of this kind is an essential measure for promoting European citizenship and for a successful integration process
pl Rada była przychylna tej inicjatywie i niedługo rozpoczniemy jej wdrażanie, skupiając się na krajowych planach działań oraz wzajemnym uczeniu się.
en The Council has responded favourably to this initiative and we are about to embark on its implementation, centred on national action plans and mutual learning.
pl W ‧ roku państwa członkowskie stworzyły europejską sieć na rzecz rozwoju polityk w zakresie poradnictwa przez całe życie (ELGPN) obejmującą przedstawicieli każdego państwa członkowskiego, które zdecydowało się do niej przystąpić; sieć ta daje państwom członkowskim większe możliwości wzajemnego uczenia się i współpracy na rzecz opracowywania polityk, systemów i praktyk w zakresie poradnictwa przez całe życie
en in ‧, the Member States set up a European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), comprising representatives of each Member State which chooses to participate, thus increasing the opportunities for Member States to learn from one another and to cooperate on developing policies, systems and practices in the field of lifelong guidance
pl Niemniej jednak Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w dziedzinie popierania wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.
en Nevertheless, the Commission works with Member States to foster mutual learning and exchanges of good practice.
pl Uznaje wartość dodaną EQAF w rozwoju polityki kształcenia i szkolenia w ramach UE, a zwłaszcza przy promowaniu wzajemnego uczenia się, mobilności i wymiany wzorcowych rozwiązań
en recognises the added value that EQAF brings in carrying forward education and training policy across the EU in particular the promotion of mutual learning, mobility and exchanges of best practice
pl organizowanie wymiany polityk, dobrych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promowanie wzajemnego uczenia się w kontekście EES
en organising exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promoting mutual learning in the context of the EES
pl mając na uwadze, że, jak już wskazano w zintegrowanych wytycznych na rzecz rozwoju i zatrudnienia na lata ‧-‧ (COM‧), w celu zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej w sposób społecznie zrównoważony ważne jest, aby poprawić produktywność poprzez upowszechnianie godnej pracy i środowiska pracy wysokiej jakości, w tym zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, lepszej równowagi pomiędzy elastycznością i pewnością zatrudnienia, uczenie się przez całe życie, wzajemne zaufanie i uczestnictwo, jak również lepsze godzenie życia prywatnego i rodzinnego z zawodowym; mając na uwadze, że zwalczanie dyskryminacji płciowej i wszelkich innych form dyskryminacji oraz promowanie integracji społecznej grup najbardziej narażonych stanowią integralną część wysiłków na rzecz godnej pracy
en whereas, as indicated in the Integrated Guidelines for Growth and Jobs (‧-‧) (COM‧), in order to strengthen the competitiveness of the European Union in a socially sustainable way, it is important to improve productivity by promoting decent work and the quality of working life, including health and safety at work, a better balance between flexibility and security in employment, lifelong learning, mutual trust and participation as well as a better conciliation between private, family and working life; whereas combating gender discrimination and all other forms of discrimination, as well as promoting the social integration of vulnerable groups, are integral parts of the efforts towards decent work
pl Pomoc techniczna obejmuje również wymianę doświadczeń, podnoszenie świadomości społecznej, seminaria, tworzenie sieci i wzajemną weryfikację, które mają służyć określaniu i upowszechnianiu dobrych praktyk, zachęcaniu do wzajemnego uczenia się oraz współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w celu poszerzenia zakresu oddziaływania polityki oraz udziału EFS w realizacji celów wspólnotowych w odniesieniu do zatrudnienia i integracji społecznej
en Technical assistance also includes exchanges of experience, awareness-raising activities, seminars, networking and peer reviews serving to identify and disseminate good practice and encourage mutual learning and transnational and inter-regional cooperation with the aim of enhancing the policy dimension and contribution of the ESF to the Community objectives in relation to employment and social inclusion
pl Popiera zamiar rozwijania wzajemnego uczenia się i korzystania ze sprawdzonych wzorców w zakresie kształcenia dzieci pochodzących ze środowisk imigranckich
en approves plans to develop mutual learning on best practices for the education of children from migrant backgrounds
pl Niniejsze zalecenie powinno przyczynić się do unowocześnienia systemu kształcenia i szkolenia, wzmocnić skuteczność kształcenia poprzez zapobieganie przypadkom porzucania nauki bez uzyskania kwalifikacji, poprawić wzajemną zależność między kształceniem, szkoleniem i zatrudnieniem, zwiększyć liczbę pomostów między formalnym, nieformalnym i pozaformalnym uczeniem się i szkoleniem oraz rozwinąć potwierdzanie kwalifikacji na podstawie nabytego doświadczenia
en This recommendation should contribute to modernising education and training systems, improving the effectiveness of training by seeking to ensure that people do not leave without qualifications, improving the interrelationship of education, training and employment, building bridges between formal, non-formal and informal learning and expanding the awarding of qualifications on the basis of experience acquired
pl Dajemy im platformę do wspólnej pracy, do wymiany sprawdzonych praktyk i do wzajemnego uczenia się od siebie.
en We give them the platform to work together to exchange good practices and to learn from each other.
pl Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, przedstawia ono bowiem trafną analizę bieżącej sytuacji związanej z unijnymi funduszami, wskazując na dziedziny, w których dotychczas wydano 93,4 miliarda euro, proponuje rekomendacje i wylicza obszary, w których możliwa jest poprawa, przyczynia się do zaradzenia kryzysowi gospodarczemu i finansowemu i promuje najlepsze praktyki oraz wzajemne uczenie się na szczeblu regionalnym.
en I am voting in favour of this report as it sets out an accurate analysis of the current state of Union funds by demonstrating the areas in which, up until now, EUR 93.4 million has been spent, suggests recommendations and areas for improvement, contributes to resolving the economic and financial crisis, and promotes best practices and mutual learning at regional level.
pl uwzględniając deklarację europejskich ministrów ds. kształcenia zawodowego i szkoleń oraz Komisji Europejskiej ze spotkania w Kopenhadze w dniach ‧-‧ listopada ‧ r. w sprawie wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i szkoleń (deklaracja kopenhaska), której celem jest wzmocnienie dobrowolnej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i szkoleń w celu wspierania wzajemnego zaufania, przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji, umożliwiając w ten sposób zwiększenie mobilności i ułatwienie dostępu do uczenia się przez całe życie
en having regard to the declaration of the European Ministers of Vocational Education and training, and the Commission, who met in Copenhagen on ‧ and ‧ November ‧, on enhanced European cooperation in vocational education and training- The Copenhagen Declaration- aiming to increase voluntary cooperation in vocational education and training, in order to promote mutual trust, transparency and recognition of competences and qualifications, and thereby establishing a basis for increasing mobility and facilitating access to lifelong learning
pl Europa, jak wspomniał pan poseł Sterckx, mogłaby zdecydowanie uzyskać znaczną wartość dodaną poprzez stworzenie sytuacji umożliwiającej nam wzajemne uczenie się.
en As Mr Sterckx has said, Europe could certainly add a great deal of value by having a situation in which we could learn from each other.
pl Ramy odniesienia powinny pomoc podnieść jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększyć przejrzystość i spójność działań podejmowanych przez państwa członkowskie w tej dziedzinie, a przez to promować wzajemne zaufanie, mobilność pracowników i osób uczących się oraz uczenie się przez całe życie
en The framework should contribute to quality improvement in VET and to increased transparency of, and consistency in, VET policy developments between Member States, thereby promoting mutual trust, mobility of workers and learners, and lifelong learning
pl Aby ułatwić wzajemne uczenie się, należy w ramach współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską opracować wspólną terminologię dotyczącą bezpieczeństwa pacjentów oraz wspólne wskaźniki, z uwzględnieniem prac odpowiednich organizacji międzynarodowych
en To facilitate mutual learning, a common terminology for patient safety and common indicators need to be developed through cooperation between Member States and the European Commission, taking into account the work of relevant international organisations
pl Propagowanie i wspieranie wśród zainteresowanych stron w państwach członkowskich wymiany dobrych wzorców, wzajemnego uczenia się oraz prowadzenia wspólnych projektów w dziedzinie edukacji dorosłych
en Promote and support the exchange of good practice, mutual learning and the development of joint projects in the adult education field between stakeholders in the Member States
pl Organizowanie wymiany strategii, najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść oraz promowanie wzajemnego uczenia się na poziomie regionalnym, państwowym, transnarodowym i UE
en Organisation of exchanges on policies, good practice and innovative approaches, and promotion of mutual learning at regional, national, transnational and EU level
pl Wzajemne uczenie się: współpracę europejską w wyżej wspomnianych obszarach priorytetowych można realizować takimi sposobami, jak partnerskie uczenie się, konferencje i seminaria, fora lub grupy ekspertów wysokiego szczebla, panele, studia i analizy oraz współpraca oparta na narzędziach internetowych – w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron
en Mutual learning: European cooperation in the aforementioned priority areas can be carried out by such means as peer learning activities, conferences and seminars, high level fora or expert groups, panels, studies and analyses and web-based cooperation and, where appropriate, with the involvement of relevant stakeholders
pl W jej skład wchodzą krajowi decydenci i eksperci zajmujący się wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk.
en It comprises national policy makers and experts on the basis of mutual learning and the exchange of good practices.
pl Stosowały wszelkie dostępne instrumenty, takie jak instrumenty stanowiące część otwartej metody koordynacji, program uczenia się przez całe życie, siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz Europejski Fundusz Społeczny, w celu upowszechniania- przy użyciu zintegrowanego podejścia- opartych na doświadczeniu informacji na temat strategii kształcenia nauczycieli, dalszych inicjatyw na rzecz wzajemnego uczenia się, innowacyjnych projektów w zakresie kształcenia nauczycieli, a także mobilności nauczycieli, osób kształcących nauczycieli oraz osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela
en Use all available instruments, such as those forming part of the open method of coordination, the Lifelong Learning Programme, the ‧th Framework Programme for Research and Technological Development and the European Social Fund, to promote- using an integrated approach- evidence-based knowledge relevant to teacher education policies, further initiatives on mutual learning, innovative teacher education projects and the mobility of teachers, teacher educators and student teachers
pl Wspieranie wzajemnego uczenia się i koordynacji w zakresie kształtowania polityki w zakresie badań naukowych
en Support to mutual learning and coordination in research policy making
Showing page 1. Found 912773 sentences matching phrase "wzajemne uczenie się".Found in 81.831 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.