Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )
  • processing plants   

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
pl Crompton posiadał na terenie Zjednoczonego Królestwa trzy zakłady produkcyjne wyposażone łącznie w sześć maszyn papierniczych z sitem ukośnym: fabrykę papieru Lydney z trzema maszynami papierniczymi z sitem ukośnym, przetwarzającą również włókna polipropylenowe, fabrykę papieru Simpson Clough Mill z dwiema maszynami papierniczymi z sitem ukośnym oraz fabrykę papieru Devon Valley Mill z jedną maszyną papierniczą z sitem ukośnym oraz jedną maszyną do produkcji papieru płaskositową
en Crompton comprised three production facilities with a total of six inclined wire paper machines in the UK: the Lydney mill with three inclined wire machines and a polypropylene fibre operation, the Simpson Clough Mill with two inclined wire machines and the Devon Valley Mill with one inclined wire machine and one flat wire machine
pl Komisja zwróciła szczególną uwagę na fakt, że przemysł Wspólnoty mógłby zostać zmuszony do zamknięcia szeregu zakładów produkcyjnych, gdyby nie podjęto działań w związku z nieuczciwymi praktykami handlowymi stosowanymi przez eksportujących producentów, które mogłoby spowodować utratę średniookresowych korzyści dla przemysłu, w którym właściwe produkty są wykorzystywane, wynikające z zaopatrzenia po niższych cenach
en The Commission has taken special consideration of the fact that the Community industry might be forced to shut a number of production sites if correction to the unfair trading practices by the exporting producers is not provided and the medium-term advantages for the user industry of being supplied at lower prices might then disappear
pl W przypadku włókien wiskozowych emisja cynku uwalnianego z zakładu produkcyjnego do wody, wyrażona jako średnia roczna, nie przekracza ‧,‧ g/kg
en For viscose fibres, the emission to water of zinc from the production site, expressed as an annual average, shall not exceed ‧,‧ g/kg
pl Producent (nazwa, adres, wraz z podaniem lokalizacji zakładu produkcyjnego
en Manufacturer (name, address, including location of plant
pl Istotnie, po okresie objętym dochodzeniem, zakład produkcyjny jednego z producentów wspólnotowych będzie musiał zostać zamknięty
en Indeed, after the investigation period, the production plant of one of the Community producers will have to close down
pl Omawiana pomoc umożliwia przedsiębiorstwom z branży ogrodniczej przestawienie się na wyższe ceny energii i zmniejsza zakłócenia konkurencji wynikające z wyraźnie niższych cen brutto za energię, jakie obowiązują w pozostałych państwach członkowskich w stosunku do zakładów produkcyjnych w Niemczech
en The aid enabled the horticultural sector to adjust to increased energy prices and reduced the distortions of competition resulting from the significantly lower gross energy prices in other Member States and adversely affecting undertakings producing in Germany
pl Podkreślam to, ponieważ reprezentuję północno-wschodnią Anglię, gdzie w miejscowości Washington, w hrabstwie Tyne and Wear zlokalizowany jest ogromny zakład produkcyjny Nissana, który jest najbardziej produktywną i najsprawniej działającą fabryką samochodów w Europie.
en I say that particularly as I represent the North East of England where we have the huge Nissan manufacturing plant in Washington, in Tyne and Wear, the most productive and efficient car plant in Europe.
pl W okresie objętym dochodzeniem ‧ zakłady produkcyjne należące do objętych próbą producentów zostały zamknięte: pierwszy w ‧ r., drugi w ‧ r. na krótko przed OD, a ostatni pod koniec OD
en During the period under investigation, ‧ production sites of the sampled producers were closed down, the first one in ‧, the second in ‧ slightly before the IP and the last one towards the end of the IP
pl Ponadto jak się wydaje w przypadku spółki Pickman: (i) nie przewiduje się wzrostu mocy produkcyjnych jako konsekwencji planu restrukturyzacji; (ii) załoga spółki zostanie poddana reorganizacji z zastosowaniem redukcji personelu w określonych zakładach oraz inwestycji w dziale handlowym i informatycznym; (iii) rozmiary spółki Pickman są niewielkie, co pozwala na zastosowanie pomocy; (iv) obecność firmy na rynku jest bardzo ograniczona, a była nawet bardziej ograniczona w ‧ r. w porównaniu z konkurentami (zob. wspomniane wcześniej badanie rynku) i na koniec (v) zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Hiszpanii na lata ‧–‧ Andaluzja została zakwalifikowana jako strefa NUTS II, zaś w oparciu o wskaźnik PKB/EPA na głowę mieszkańca, stanowiący ‧ % średniej ogólnowspólnotowej, spółka może ubiegać się o objęcie jej postanowieniami art. ‧ ust. ‧ lit. a) traktatu WE
en Moreover, in the case of Pickman, it appears that (i) the restructuring plan is not expected to lead to an increase in capacity; (ii) the company’s workforce will be reorganised, with downsizing taking place at certain plants and investment being made in the commercial and IT areas; (iii) Pickman is small, meaning that it can avail itself of aid; (iv) the company’s potential presence in the market is very limited and was even more limited in ‧, as compared to its competitors (see the market study referred to above); and (v) according to the Spanish regional aid map for the period ‧-‧, Andalusia was a NUTS ‧ area and, on the basis of its per capita GDP/PPS of below ‧ % by comparison with the Community average, qualified under Article ‧(a) of the EC Treaty
pl Bezpośrednio po zebraniu ogórki są pakowane w skrzynki i przewożone do sortowni znajdującej się na terenie każdego zakładu produkcyjnego
en Directly after harvest the cucumbers are packed into crates and transported to the sorting plant located on each production holding
pl zdarzenie polegające na mieszaniu produktów energetycznych z innymi produktami energetycznymi lub innymi materiałami, poza zakładem produkcyjnym lub składem podatkowym, pod warunkiem że
en an operation consisting of mixing, outside a production establishment or a tax warehouse, energy products with other energy products or other materials, provided that
pl Właściwy organ państwa członkowskiego określa ewidencję, jaką prowadzić musi każde przedsiębiorstwo zatwierdzone zgodnie z art. ‧ i ‧, w każdym z zakładów produkcyjnych, a także okresowość prowadzonych rejestrów, które należy prowadzić w cyklu miesięcznym
en The competent authority of the Member State shall determine the records to be kept by all undertakings approved in accordance with Articles ‧ and ‧, at each of their production sites, and the frequency of such record-keeping, which must be at least monthly
pl Ponadto VB nabędzie maszyny i wyposażenie należącego do FIAMM SBB zakładu produkcyjnego w Avezzano (Włochy), ale nie grunty i zabudowania fabryki, które będzie dzierżawić
en Furthermore, VB will acquire the machinery and equipment of FIAMM SBB’s production plant in Avezzano (Italy) but not the land and buildings of this plant, which will be rented by VB
pl " Szukacie nowego zakładu produkcyjnego. "
en Looking for a new manufacturing plant
pl W tym kontekście powstał plan interwencyjny dla Niemiec na rzecz 1 181 pracowników zwolnionych w czterech zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa Heidelberger Druckmaschinen w Badenii-Wirtembergii działającego w branży produkcji maszyn drukarskich.
en It is in this context that this intervention plan for Germany is being put forward, in relation to 1 181 redundancies spread across the four production sites of Heidelberger Druckmaschinen in Baden-Württemberg, a company operating in the printing machinery manufacturing sector.
pl zamknięcie jednego z dwóch zakładów produkcyjnych
en the closure of one of the two production sites
pl wizyty w zakładach produkcyjnych
en visits to production establishments
pl W przypadku barwienia celulozowego, gdzie częścią receptury są barwniki metalokompleksowe, do oczyszczalni ścieków (na terenie zakładu produkcyjnego lub poza nim) odprowadza się mniej niż ‧ % każdego z tych zastosowanych barwników metalokompleksowych (wsad do procesu
en In case of cellulose dyeing, where metal complex dyes are part of the dye recipe, less than ‧ % of each of those metal complex dyes applied (input to the process) shall be discharged to waste water treatment (whether on-site or off-site
pl Ten udział jest znikomy, ponieważ produkcja RHI w ChRL jest przede wszystkim przeznaczona na szybko rozwijający się rynek azjatycki. RHI jest także największym producentem we Wspólnocie, a główna siedziba tego przedsiębiorstwa, ośrodek badawczo-rozwojowy i największe zakłady produkcyjne są zlokalizowane na terytorium Wspólnoty
en This share is low because RHI’s production in the PRC is mainly aimed at the fast growing Asian market. RHI is also the biggest producer in the Community and its headquarters, R&D centre and biggest production sites are all located in the Community
pl Mimo, że można to częściowo przypisać fazie uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego, niezadowalająca sytuacja pod względem rentowności spowodowana presją cenową wywieraną przez konkurencję, przyczyniła się do tej sytuacji
en Although this can be partially attributed to the start-up phase of one new production plant, the unsatisfactory profitability situation, caused by competitors’ price pressure, contributed to this situation
pl PAŃSTWA TRZECIE POCHODZENIA I ZAKŁADY PRODUKCYJNE POCHODZENIA, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PRZEZNACZENIA, PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ, PRZEZ KTÓRE PRZESYŁKA PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁA WPROWADZONA DO UNII ORAZ ZATWIERDZONE WYTWÓRNIE MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH
en THIRD COUNTRIES AND PLANTS OF ORIGIN, MEMBER STATES OF DESTINATION, BORDER INSPECTION POSTS OF FIRST ENTRY INTO THE UNION AND APPROVED PHOTOGRAPHIC FACTORIES
pl jednostki produkcyjne i zakłady pakowania określone w pkt ‧ są poddawane kontroli co najmniej raz na dwa miesiące
en production units and packing centres referred to in point ‧ shall be inspected at least once every two months
pl należy zweryfikować wchłanianie wody w zakładzie produkcyjnym oraz ustalić wiarygodne metody oznaczania zawartości wody dodanej podczas obróbki tusz kurczaków mrożonych i głęboko mrożonych, bez wprowadzania rozróżnienia między wodą fizjologiczną, a inną wodą pochodzącą z obróbki kurczaków, przy założeniu, że stosowanie takiego rozróżnienia w praktyce byłoby trudne
en Whereas water absorption in the production establishment should be verified and reliable methods for the determination of the content of water added during the preparation of carcases of frozen or quick-frozen chickens should be established without a distinction being made between physiological liquid and other water originating from the preparation of the chickens given that such a distinction would encounter practical difficulties
pl Jego zamknięcie nie miałoby wpływu na zmianę ani na poprawę sytuacji w handlu między państwami członkowskimi, ponieważ wszystkie pozostałe zakłady we Wspólnocie w pełni wykorzystują swoje zdolności produkcyjne
en Closure would not change or improve trade between Member States as all other plants in the Community work on full capacity
pl Według unijnych komisarzy celem Komisji nie jest co prawda doprowadzenie do zamknięcia Stoczni, tylko jej modernizacja, jednakże tak poważne ograniczenia mocy produkcyjnej, zamknięcie aż dwóch pochylni, oznaczało by utratę rentowności zakładu oraz w praktyce likwidację wielu stanowisk pracy i w konsekwencji upadek Stoczni.
en In fact, such a drastic reduction of production capacity with the closure of two out of the three slipways would make the facility unprofitable. In practical terms, it would result in the loss of a great many jobs and ultimately in the collapse of the shipyard.
Showing page 1. Found 28915 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 4.068 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.