Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
pl zawiera weterynaryjny numer identyfikacyjny zatwierdzonego zakładu produkcyjnego, a w przypadku mrożonego mięsa mielonego, wyraźnie określony miesiąc i rok zamrożenia
en bear the veterinary approval number of the approved production plant and in the case of frozen minced meat, the month and year of freezing in clear
pl adres zakładu produkcyjnego
en the production site
pl Zakłady produkcyjne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d
en Producion plants within the meaning of Article ‧ (d
pl Każda partia surowca i dodatków dostarczanych do zakładu opatrzona jest numerem identyfikacyjnym, który umieszczony jest na dokumentach produkcyjnych oraz na samych materiałach
en An identification number is attached to each item of raw and ancillary material delivered to the plant, and this is indicated on both the production documents and the materials themselves
pl Obejmuje ona wszystkie emisje S i NOx powstające przy produkcji masy papierniczej i papieru, w tym parę powstałą poza zakładem produkcyjnym, z wyjątkiem emisji związanych z produkcją energii elektrycznej
en It shall include all emissions of S and NOx, which occur during the production of pulp and paper, including steam generated outside the production site, except those emissions related to the production of electricity
pl Zasadniczy element tej procedury polega na wykorzystaniu wynikającego ze standardowych warunków wytwarzania typowego odchylenia w zawartości tłuszczu w maśle wytwarzanym zgodnie z określoną specyfikacją w określonym zakładzie produkcyjnym, które to odchylenie jest znane wcześniej organom kontrolnym Państw Członkowskich, w których składane jest zgłoszenie dopuszczenia produktu do swobodnego obrotu na rynku Wspólnoty
en An essential element of this procedure is the use of a typical process standard deviation of the fat content of butter made according to a defined specification in a specified production plant and known in advance by the control authorities in Member States where the declaration for release into free circulation in the Community is presented
pl Rafineria przemysłowa oznacza zakład produkcyjny
en full-time refiner means a production unit
pl Obecnie prowadzi ona produkcję lin z drutu stalowego nie tylko w Indiach, ale również w innych zakładach produkcyjnych na całym świecie
en It produces steel wire ropes not only in India but also in its other production facilities worldwide
pl w oparciu o numer referencyjny zezwolenia, na, obejmujące następujący(-e) zakład(-y) produkcyjny(-e) (oraz na współpracujące na zasadzie umowy laboratoria badawcze
en covering the following site(s) of manufacture (and contract testing laboratories, if any
pl uwzględniając decyzję Iranu z dnia ‧ sierpnia ‧r., aby wznowić program przetwarzania rud uranu naruszając zobowiązania Porozumienia Paryskiego oraz biorąc pod uwagę, że Iran usunął dnia ‧ sierpnia pieczęcie z linii produkcyjnych uranu UF‧ oraz z zakładów przetwarzania uranu w pobliżu Isfahanu a także wznowił działalność związaną z produkcją paliwa jądrowego
en having regard to Iran's decision of ‧ August ‧ to resume uranium conversion activities in contravention of the Paris Agreement obligations and whereas on ‧ August ‧ Iran removed the seals from its uranium tetrafluoride production lines at its uranium conversion facility near Isfahan and has resumed nuclear fuel cycle activities
pl warunki, w ramach których zakłady pakowania zaopatrywane przez jednostki produkcyjne zlokalizowane na tym samym terenie wskazują datę zniesienia, powinny być stosowane w innych zakładach pakowania, jeśli używa się szczelnie zamkniętych pojemników
en whereas conditions under which packing stations supplied by production units situated at the same site are to indicate the laying date should be brought in line with those applied for other packing centers if use is made of sealed containers
pl Na szczeblu lokalnym przyczyniło się to do braku bezpieczeństwa związanego z zatrudnieniem, a co gorsze, utratą pracy w zakładach produkcyjnych i w dziedzinie usług, czego byłam naocznym świadkiem w mojej społeczności walijskiej, tam gdzie mieszkam, gdy na początku tego roku zamknięto fabrykę w Burberry; fakt ten pozbawił pracy setek osób mieszkających w bardzo ubogim regionie, na obszarze konwergencji.
en On a local level it has come to mean job insecurity and, worse still, the loss of jobs in manufacturing and services, which I saw at first hand in my own community in Wales, where I live, earlier this year with the closure of the Burberry factory, which meant the loss of hundreds of jobs in a very poor area, a convergence area.
pl Pakowanie odbywa się bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym, co pozwala na zachowanie jakości i umożliwia monitorowanie opakowań (są to wiaderka wykonane z drewna lub z innych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów o masie ‧-‧ kg lub opakowania detaliczne o masie od ‧,‧ do ‧ kg, które w zależności od producenta mogą mieć formę prostopadłościanu zapakowanego w wielowarstwową kompozytową folię aluminiową albo rolki owiniętej w drewnianą okleinę lub też walca w plastikowym opakowaniu
en It is packaged either in small ‧ to ‧ kg buckets made of wood or another non-toxic material, or in small packages overlaid with several layers of aluminium foil, in the form of a small roll with a wooden casing, or in the form of a cylinder in a plastic packet
pl Państwa Członkowskie mogą przyznawać zaliczki od ‧ grudnia danego roku obrotowego, obliczone od różnych częściowych partii ziemniaków skrobiowych dostarczonych przez rolnika do zakładu produkcyjnego skrobi w danym roku obrotowym
en Member States may grant advances, as from ‧ December of the marketing year, based on the different parts of the quantity of starch potatoes by farmer delivered to the starch-producing undertaking for that marketing year
pl zdarzenie polegające na mieszaniu produktów energetycznych z innymi produktami energetycznymi lub innymi materiałami, poza zakładem produkcyjnym lub składem podatkowym, pod warunkiem że
en an operation consisting of mixing, outside a production establishment or a tax warehouse, energy products with other energy products or other materials, provided that
pl Przypomina się, że przemysł wspólnotowy składa się z jednego producenta, posiadającego zakłady produkcyjne w Austrii, którego rentowność znacznie spadła w badanym okresie, co w konsekwencji wpłynęło negatywnie na poziom zatrudnienia i inwestycji
en It is recalled that the Community industry consists of one producer, with production facilities in Austria, whose profitability deteriorated significantly during the period considered, with a consequent negative impact on employment and investment levels
pl Strona zgłaszająca zaproponowała w charakterze środków zaradczych wydzielenie całej zdolności produkcyjnej kwasu benzoesowego i benzoesanu sodu estońskiego zakładu, jak również wykazów klientów kwasu benzoesowego w postaci stałej i benzoesanu sodu z całego świata
en The notifying party offered as remedies the divestment of all the solid benzoic acid and sodium benzoate capacity production in the Estonian plant as well as the worldwide customer lists for benzoic acid and sodium benzoate
pl Zgodnie z oświadczeniem prasowym wydanym przez obu partnerów w dniu ‧ stycznia ‧ r. planowany zakład produkcyjny powstanie prawdopodobnie na terenach znajdujących się w pobliżu istniejących zakładów produkcji ogniw słonecznych Q-Cells, w związku z czym będzie można spodziewać się wystąpienia znacznych synergii z działalnością przedsiębiorstwa Q-Cells
en A press release issued by the parties on ‧ January ‧ states that The proposed facility is expected to be constructed on property near Q-Cells’ existing solar cell factories, and should therefore capture strong synergies with Q-Cells’ operations
pl Ponadto przejęcie GBI oznacza wyeliminowanie podmiotu, który pod pewnymi względami różni się od ABF i Lesaffre, ponieważ posiada duży zakład produkcyjny poza Półwyspem Iberyjskim oraz nie ma bezpośrednich klientów działających na skalę przemysłową
en Furthermore, with GBI, a player is eliminated which is in some way different from ABF and Lesaffre, because it has a large scale production plant outside the Iberian Peninsula and it has no direct industrial clients
pl W celu uzyskania zatwierdzenia przez właściwe władze na wykorzystywanie zakładu do celów usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, spalarnia lub współspalarnia o niskiej zdolności produkcyjnej, do której nie ma zastosowania dyrektywa ‧/WE, musi: a
en To be approved by the competent authority for the purpose of disposing of animal by-products, a low-capacity incineration or co-incineration plant to which Directive ‧/EC does not apply must
pl O ile to możliwe, sprawozdania te zawierają dane dotyczące osób narażonych w zakładach produkcyjnych lub po zastosowaniu substancji czynnej (np. podczas prób skuteczności
en These reports shall, where available, include data from persons exposed in manufacturing plants or after application of the active substance (e.g.: in efficacy trials
pl zakresu podziału czynności w zakładzie produkcyjnym lub w zakładzie pakowania
en the degree of segmentation in the production or packing establishment
pl Takie lokalne zakłady produkcyjne mogą pozwolić firmom europejskim na produkcję dóbr i usług po cenach, które umożliwiają sprzedaż w krajach o niskim poziomie zarobków
en Such local production facilities can allow European companies to produce goods and services at prices that make sales in low-wage countries possible
pl Twierdzi, że dodatkowi inwestorzy nie rozszerzą swoich mocy produkcyjnych, a zamiast tego zwiększą wykorzystanie istniejących zakładów w Polsce
en It claims that ancillary investors will not expand their production capacities but will instead increase the use of existing facilities in Poland
pl W związku z tym, że pomoc zmieniła decyzję o lokalizacji inwestycji (z Nitry na Łódź), a nie samą decyzję o inwestycji, nie można uznać, że pomoc miała wpływ na zakład produkcyjny w Limerick
en Given that the aid has changed the location of the investment (from Nitra to Łódź), but not the investment decision itself, it cannot be said that the aid has affected the Limerick site
Showing page 1. Found 28915 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 6.04 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.