Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
pl W przypadku przydziału kwoty przedsiębiorstwu cukrowniczemu posiadającemu więcej niż jeden zakład produkcyjny, państwa członkowskie przyjmują środki, które uważają za konieczne dla właściwego uwzględnienia interesów plantatorów buraków cukrowych i trzciny cukrowej
en In case of allocation of a quota to a sugar undertaking having more than one production unit, the Member States shall adopt the measures they consider necessary in order to take due account of the interests of sugar beet and cane growers
pl Ocena procesu produkcyjnego węży hydraulicznych w Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil" S.A.
en Evaluation of the production process of hydraulic hoses in Rubber Processing Plant of Bydgoszcz
pl W zarejestrowanych zakładach, w których stosuje się opisany proces produkcyjny, nie jest dozwolone przetwarzanie przemysłowe
en No industrial processing will be permitted in the registered plants where this production process is employed
pl Cała partia składa się z mięsa drobiowego tego samego rodzaju, tej samej klasy i z tej samej serii produkcyjnej lub z tej samej rzeźni bądź tego samego zakładu rozbioru, zlokalizowanego w tym samym miejscu, które ma być poddane kontroli
en A batch shall be made up of all poultrymeat of the same type, the same class and the same production rund or form the same slaughterhouse or cutting plant, situated in the same place, which are to be inspected
pl Ponadto w momencie wystawienia zakładu produkcyjnego w [...] na sprzedaż, potencjalni konkurenci spółki będą mieli możliwość przejęcia zorganizowanej części zdolności produkcyjnych BB, co może złagodzić negatywne skutki pomocy
en In addition, once the [...] production division is put up for sale, the company’s potential competitors will have an opportunity to acquire an organised part of BB’s capacities, which could mitigate the negative effects of the aid
pl Ponieważ w odniesieniu do Sovello obowiązywały specjalne, wyższe cele produkcyjne, niż to miało miejsce w przypadku zakładu w Marlboro (wydajność na poziomie co najmniej [...], stabilny poziom sprawności ogniw, wynoszący [...] oraz zwiększenie sprawności o [...]), nie istnieje zdaniem władz niemieckich ani możliwość skopiowania produkcji laboratoryjnej, która miała miejsce w zakładzie w Marlboro, ani też zastosowanie tradycyjnych metod produkcyjnych firmy Q-Cells
en As Sovello had specific and higher targets than Marlboro for its output (reach factory yield of at least [...], stabilise cell efficiency at [...] and increase it by [...]), it could not simply copy the laboratory processes of Marlboro, nor could it use Q-Cells' traditional production processes
pl rafineria przemysłowa oznacza zakład produkcyjny
en full-time refiner means a production unit
pl Wszelkie zmiany granic obszarów produkcyjnych, i o okresowym lub ostatecznym zamknięciu obszarów produkcyjnych, muszą być niezwłocznie zakomunikowane przez właściwy organ podmiotom, których dotyczy niniejsza dyrektywa, w szczególności producentom i podmiotom gospodarczym prowadzącym zakłady oczyszczania i zakłady wysyłkowe
en Any change in the demarcation of production areas and the temporary or definitive closure thereof must be immediately announced by the competent authority to those affected by this Directive and in particular to producers and operators of purification and dispatch centres
pl Dochodzenie wykazało również, że niektórzy użytkownicy dopiero niedawno zainwestowali w procesy produkcyjne we Wspólnocie, co wskazuje, że przeniesienie zakładów produkcyjnych jest bardzo nieprawdopodobne
en The investigation also revealed that some users had only recently invested in their production process in the Community, which indicates that the relocation of those production facilities would be highly unlikely
pl UE jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu metali stosowanych w zaawansowanych technologiach i nie uda jej się przejść na zrównoważoną produkcję i ekologiczne technologie, jeśli nie uzyska bezpiecznego dostępu do tego rodzaju metali i surowców rzadko występujących w przyrodzie (pod względem konkurencji, zagrożeń, geograficznej koncentracji zasobów i zakładów produkcyjnych
en The EU is highly dependent on imports of high-tech metals and will not master the shift towards sustainable production and green technologies, unless it is granted safe access to such high-tech metals and rare raw materials (in terms of competition, risks, geographic concentration of resources and production facilities
pl Rodzaj projektu (założenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
en Type of project (setting-up of a new establishment, extension of existing establishment, diversification of the output of an establishment into new additional products or a fundamental change in the overall production process of an existing establishment
pl Najprawdopodobniej doprowadzi to do obniżenia produkcji i inwestycji, dalszych zamknięć kolejnych zakładów produkcyjnych oraz zwolnień pracowników we Wspólnocie
en This will in all likelihood lead to cuts in production and investments, the further closure of certain production facilities and further job reduction in the Community
pl Alcoa twierdzi, że gdyby przemysł aluminiowy we Włoszech zniknął, żaden nowy podmiot z Włoch lub z UE nie zastąpiłby mocy produkcyjnych zlikwidowanych we Włoszech, ponieważ zakłady w UE już teraz w pełni wykorzystują swoje moce produkcyjne, a żaden istniejący producent ani nowy podmiot nie miałby motywacji do zwiększenia swoich mocy produkcyjnych, zważywszy na niepewne perspektywy długoterminowe dotyczące dostępności niedrogiej energii elektrycznej w przyszłości
en Alcoa contends that, if the aluminium industry in Italy disappeared, no new Italian or EU entrant could replace the capacity shut down in Italy, as EU plants are already working at full capacity, and no existing producer or new entrant would have an incentive to increase its capacity, given that the long-term prospects as regards future availability of affordable power are uncertain
pl Koszty wytworzenia przemysłu wspólnotowego zostały skorygowane w celu zrekompensowania dodatkowych kosztów transportu wynikających z fizycznego oddalenia jednostek produkcyjnych, braku bezpośredniego dostępu do surowców, które przywożone były z odległych zakładów produkcyjnych, oraz utylizacji produktu ubocznego (wapna hydraulicznego
en Adjustments were made on the Community industry’s manufacturing costs so as to offset the additional transport costs due to the physical separation between production units, no direct access to raw materials, which must be transported from remote production sites and disposal of the by-product (black lime
pl Podatek od energii elektrycznej jest należny w pełnej wysokości od gospodarstw domowych i firm usługowych oraz zakładów produkcyjnych w przypadku energii elektrycznej wykorzystywanej do celów ogrzewania, które nie stanowi części procesu produkcyjnego
en The tax on electricity is due in full by households, companies in the service sector and also by manufacturing companies as regards electricity used for heating other than in production processes
pl Produkcja piwa była pierwotnie domeną pojedynczych osób, jednak później zaczęły powstawać zakłady produkcyjne, co doprowadziło do koncentracji produkcji piwa w Czeskich Budziejowicach i utworzenia tam browarów
en Beer production was first the preserve of individuals, but manufacturing plants were later established, and this led to the concentration of beer production in České Budějovice and the creation of České Budějovice Breweries
pl w przypadku udziału członka konsorcjum automatyczne wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu zrzeszonego, wyłącznie z tego powodu, że posiada on określoną formę prawną (formę konsorcjum trwałego), w przeciwieństwie do innych form prawnych co do istoty identycznych (konsorcjum spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni pracy lub konsorcjum zakładów rzemieślniczych
en where a member of a consortium participates in a tendering procedure for a public contract, the consortium itself is automatically excluded from participation solely on the ground that it has a particular legal form (that of a permanent consortium) rather than another, essentially identical, legal form (that of a grouping of producers' and workers' cooperatives or a grouping of artisan/handicraft businesses); and
pl Dotyczy: przeniesienia zakładów produkcyjnych Colgate Palmolive zlokalizowanych w Anzio (prowincja Rzym
en Subject: Relocation of the Colgate Palmolive production operations based at Anzio (Rome
pl Zakłady produkcyjne wytwarzające mięso mielone i przetwory mięsne podlegają kontroli właściwego organu, który musi zapewnić zgodność z wymogami niniejszej dyrektywy, w szczególności musi
en Production plants which produce minced meat and meat preparations shall be subject to monitoring by the competent authority, which must ensure that the requirements of this Directive are met and in particular must
pl Zarządza siedmioma zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Republice Czeskiej
en It operates seven production plants in Germany, France, Spain and the Czech Republic
pl Ponadto każdy z nich przynosi de facto korzyści tylko określonemu przedsiębiorstwu w odniesieniu do zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w konkretnym regionie
en In addition, de facto, each of them only benefits a specific undertaking in relation to a plant located in a specific region
pl W drugiej fazie postępowania strony ponownie zaproponowały zbycie głównych zakładów produkcyjnych firmy Ahlstrom położonych w Svebergu (Norwegia) na rzecz zewnętrznego nabywcy
en In the second phase, the parties again proposed the divestment of the Ahlstrom’s core production facility located at Sveberg, Norway, to an up-front buyer
pl Rodzaj projektu (utworzenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
en Type of project (setting-up of a new establishment, extension of existing establishment, diversification of output of existing establishment into new, additional products, fundamental change in the overall production process of an existing establishment
pl zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
en a fundamental change in the overall production process of an existing establishment
pl Odzwierciedla to wysiłki producentów wspólnotowych na rzecz utrzymania wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych celem pokrycia kosztów stałych swoich zakładów, w czasie gdy rynek nie był w stanie wchłonąć tych ilości
en This reflects the efforts of the Community producers to maintain high capacity utilisation in order to cover the fixed costs of their plants, while at the same time the market was not able to absorb those quantities
Showing page 1. Found 28915 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 5.685 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.