Translations into English:

  • factories     
    (noun   )
  • plant         
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "zakład produkcyjny", translation memory

add example
Zwolnienie 1 181 osób w czterech zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa Druckmaschinen AG w Badenii-Wirtembergii (branża produkcji maszyn drukarskich) mieści się dokładnie w tej kategorii, dlatego poparłem uruchomienie kwoty 8 308 555 euro w celu udzielenia im pomocy.The 1 181 redundancies at four production sites of the enterprise Druckmaschinen AG in Baden Württemberg (manufacturing of printing machinery sector) fall exactly into this category and I therefore supported the mobilisation of EUR 8 308 555 to assist them.
Jednostka notyfikowana musi mieć dostęp, dla celów prób i weryfikacji, do ośrodków projektowania, placów budowy, zakładów produkcyjnych, miejsc montażu i instalowania, a także, w miarę potrzeb, do obiektów prefabrykacji i przeprowadzania prób, w celu wykonywania swych zadań, zgodnie z TSIThe notified body shall have entrance for testing and verification purposes to the locations of design, building sites, production workshops, locations of assembly and installations, and where appropriate, prefabrication and testing facilities in order to carry out its tasks as provided for in the TSI
W liście z dnia ‧ czerwca ‧ r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (MAF Food) przy Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii poinformował Komisję o typowym odchyleniu, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle wytworzonym według specyfikacji kupna dla każdego produktu produkowanego w sześciu zakładach produkcyjnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nrThe New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry
Kontrola wchłaniania wody w zakładzie produkcyjnymCheck on absorption of water in the production establishment
Projekt inwestycyjny jest jednak całkowicie integralny i jednolity: przeznaczeniem jednostki produkcyjnej szkła płaskiego od samego początku było zapewnienie części dostaw dla połączonej z nią jednostki obróbki szkła, przy czym ta druga jednostka istnieje na terenie zakładu tylko dlatego, że jej dostawca szkła typu float jest do niej przypisanyThe investment project is nevertheless fully integrated and self-contained: the float glass production unit was designed from the outset to part supply a joint glass-treatment unit, and the latter unit is present on the site only because its float glass supplier is adjacent to it
W tym kontekście powstał plan interwencyjny dla Niemiec na rzecz 1 181 pracowników zwolnionych w czterech zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa Heidelberger Druckmaschinen w Badenii-Wirtembergii działającego w branży produkcji maszyn drukarskich.It is in this context that this intervention plan for Germany is being put forward, in relation to 1 181 redundancies spread across the four production sites of Heidelberger Druckmaschinen in Baden-Württemberg, a company operating in the printing machinery manufacturing sector.
opis ośrodka wypracowującego środki pieniężne (czyli czy jest to linia produkcyjna, zakład przemysłowy, firma, obszar geograficzny, segment podlegający obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z definicją zawartą w MSR ‧ lub innya description of the cash-generating unit (such as whether it is a product line, a plant, a business operation, a geographical area, a reportable segment as defined in IAS ‧ or other
Poza tym nie należy zapominać, że w przypadku odbudowy zakładu firmy Basell z większymi możliwościami produkcyjnymi przesyłane ilości, a co za tym idzie zysk z inwestycji, będą niższe (patrz motywIt should be noted that, if Basell’s plant is rebuilt with a larger capacity, the flows and hence the return on investment will be lower (see below paragraph
należy zweryfikować wchłanianie wody w zakładzie produkcyjnym oraz ustalić wiarygodne metody oznaczania zawartości wody dodanej podczas obróbki tusz kurczaków mrożonych i głęboko mrożonych, bez wprowadzania rozróżnienia między wodą fizjologiczną, a inną wodą pochodzącą z obróbki kurczaków, przy założeniu, że stosowanie takiego rozróżnienia w praktyce byłoby trudneWhereas water absorption in the production establishment should be verified and reliable methods for the determination of the content of water added during the preparation of carcases of frozen or quick-frozen chickens should be established without a distinction being made between physiological liquid and other water originating from the preparation of the chickens given that such a distinction would encounter practical difficulties
Produkty wytwarzane w zakładach produkcyjnych spółki FagorBrandt konkurują bowiem głównie z produktami, które konkurenci wytwarzają w innych państwach członkowskichHowever, the products manufactured at FagorBrandt’s production sites are in competition mainly with products manufactured by competitors in other Member States
Zakład produkcyjnyManufacturing plant
Należy zauważyć, że najważniejsze lotnicze zakłady produkcyjne są zlokalizowane w UE i w Kanadzie.It should be noted that the most important aviation technology manufacturers are located in the EU and Canada.
Dla każdego zakładu produkcyjnego normalna częstotliwość takich weryfikacji wynosi raz na dwa lataFor each production facility, the normal frequency of these verifications shall be once every two years
W przypadku wszystkich pozostałych procesów barwienia, gdzie barwniki metalokompleksowe stanowią część receptury barwnika, do oczyszczalni ścieków (na terenie zakładu produkcyjnego lub poza nim) odprowadza się mniej niż ‧ % każdego z tych stosowanych barwników metalokompleksowych (wsad do procesuIn case of all other dyeing processes, where metal complex dyes are part of the dye recipe, less than ‧ % of each of those metal complex dyes applied (input to the process) shall be discharged to waste water treatment (whether on-site or off-site
Nowy zakład miał mieć nominalne moce produkcyjne na poziomie ‧ megawatów mocy szczytowej i rozpocząć działalność ‧ grudnia ‧ rThe factory was intended to have a nominal production capacity of ‧ Megawatt peak and to be functional by ‧ December
nazwisko, nazwa, adres zakładu produkcyjnego i pakującegothe name, business name and address of the producer and packager
Zatwierdzanie przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury i zakładów przetwórczychAuthorisation of aquaculture production businesses and processing establishments
W okresie objętym dochodzeniem ‧ zakłady produkcyjne należące do objętych próbą producentów zostały zamknięte: pierwszy w ‧ r., drugi w ‧ r. na krótko przed OD, a ostatni pod koniec ODDuring the period under investigation, ‧ production sites of the sampled producers were closed down, the first one in ‧, the second in ‧ slightly before the IP and the last one towards the end of the IP
do zakładu w celu produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału ‧ sekcji X załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nran establishment for the manufacture of egg products as set out in Chapter ‧ of Section X of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ to be handled and treated in accordance with Chapter ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
Plan restrukturyzacji obejmuje, po pierwsze, modernizację zakładu produkcyjnego i inwestycje służące poprawie jakości zarządzania firmą (np. wdrożenie systemu komputerowego SAP R/‧ jako głównego narzędzia informatycznego w Odlewni ŚremThe restructuring plan focuses, firstly, on modernisation of the production site and investments in improving the quality of the company’s administration (e.g. by introducing the SAP R/‧ computer system as Odlewnia Śrem’s main IT tool
Niniejszy argument jest jednakże dwuznaczny, ponieważ wzywa raczej do ochrony przemysłu wspólnotowego przed przywozem po cenach dumpingowych, aby zapobiec dalszym zamknięciom zakładów i utrzymać zdolność produkcyjnąThis argument is however ambiguous since it would, rather call for protection of the Community industry against dumped imports, in order to prevent further plant closures thus maintaining production capacity
Bośnia i Hercegowina przedstawia program restrukturyzacji, który jest powiązany z procesem ogólnej racjonalizacji, w tym likwidowania nieefektywnych zakładów produkcyjnychthe country presents a restructuring programme that is linked to a global rationalisation which includes the closing of inefficient capacity
Władze Niemiec stwierdziły, że linie produkcyjne obu zakładów są połączone poprzez wspólną infrastrukturę technicznąThe German authorities stated that both plants have their production lines linked to each other by a common technical infrastructure
Na uzasadniony wniosek, właściwe służby kontroli przesyłają kopię ostatniego raportu z inspekcji zakładu produkcyjnego lub organu kontrolnego, w przypadku gdy czynności analityczne zostały zlecone na zewnątrzUpon reasoned request, the relevant inspection service shall forward a copy of the last inspection report of the manufacturing or control site, in case analytical operations are contracted out
Ponieważ jednak na całym terytorium EOG funkcjonuje ponad ‧ zakładów produkcyjnych europejskich producentów szkła typu float i w wyniku tego ich rynki zbytu krzyżują się, wspólnie pokrywają oni całe terytorium EOGHowever, since there are now more than ‧ production sites operated by European float glass manufacturers throughout the EEA, and since consequently their sales markets overlap, they jointly cover the whole of the EEA
Showing page 1. Found 28915 sentences matching phrase "zakład produkcyjny".Found in 9.553 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.