Translations into English:

  • marine pollution   
    []
     
    Any detrimental alteration of the marine environment caused by the intentional or accidental release of dangerous or toxic substances, such as industrial, commercial and urban waste water.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

zanieczyszczenie morza
marine pollution; sea pollution

Example sentences with "zanieczyszczenie mórz", translation memory

add example
pl Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wydawanie międzynarodowych certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczaniu mórz na mocy takich konwencji jak Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS ‧) z dnia ‧ listopada ‧ r., Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych z ‧ kwietnia ‧ r. oraz Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z ‧ listopada ‧ r. (Konwencja MARPOL), a także za wprowadzenie w życie tych konwencji
en Member States are responsible for the issuing of international certificates for safety and the prevention of pollution provided for under conventions such as the International Convention for the Safety of Life at Sea of ‧ November ‧ (SOLAS ‧), the International Convention on Load Lines of ‧ April ‧ and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of ‧ November ‧ (Marpol), and for the implementation of those conventions
pl Decyzja Rady ‧/WE, Euratom z dnia ‧ października ‧ r. [‧] ustanowiła mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności, w tym w razie przypadkowego zanieczyszczenia mórz
en Council Decision ‧/EC, Euratom of ‧ October ‧) established a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions, including accidental marine pollution
pl dwa pierwsze programy działań Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska [‧] podkreślają zasadnicze znaczenie dla Wspólnoty zwalczania zanieczyszczenia mórz i przewidują między innymi środki wspólnotowe w celu zwalczania zanieczyszczenia powodowanego przez transport i żeglugę morską
en Whereas the first two action programmes of the European Communities on the environment emphasize the importance for the Community of dealing with pollution of the seas in general and make provision inter alia for Community measures to deal with pollution caused by transport and shipping
pl Decyzja Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zawarcia Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych
en COUNCIL DECISION of ‧ March ‧ concluding the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources
pl Komisja wspierana jest przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS), utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS
en The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania poważnych zanieczyszczeń mórz, pomocy technicznej, studiów i projektów badawczych pozwalających na usprawnienie sprzętu i ulepszenie metod zapobiegających zanieczyszczeniu (wdrożenie planu działania i towarzyszących programów roboczych), jak również usługi dostarczania zdjęć satelitarnych
en This appropriation is intended to cover the costs of chartering vessels (with their equipment) to combat significant marine pollution, technical assistance, studies and research projects to improve anti-pollution equipment and methods (implementation of action plan and associated work programmes) as well as provision of satellite imagery service
pl Procesy unieszkodliwiania polegające na odprowadzaniu do mórz i oceanów, w tym również lokowaniu na dnie mórz, regulowane są także konwencjami międzynarodowymi, w szczególności Konwencją o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji sporządzoną w Londynie dnia ‧ listopada ‧ r. i protokołem i do niej z ‧ r. zmienionym w ‧ r
en Disposal operations consisting of release to seas and oceans including sea bed insertion are also regulated by international conventions, in particular the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, done at London on ‧ November ‧, and the ‧ Protocol thereto as amended in
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki [‧]
en Having regard to Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships, and in particular Article ‧ thereof
pl Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki jest odpowiednim forum dla wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w tej dziedzinie
en The Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships is an appropriate forum for exchanging information, experience and best practices in this respect
pl Pochodzące z różnych źródeł zanieczyszczenie mórz i powietrza powoduje zniszczenie środowiska morskiego, pociągając za sobą skutki zdrowotne, społeczne i gospodarcze
en Sea and air pollution from all sources deteriorate the marine environment with health, social and economic repercussions
pl zatapiania w znaczeniu wynikającym z Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji
en dumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter
pl Do umów tych należy konwencja helsińska, umowa z Bonn, konwencja barcelońska i w tym przypadku umowa z Lizbony. Każda z nich obejmuje inne części mórz otaczających kraje UE i ma na celu umożliwienie podejmowania przez strony umów indywidualnych lub zbiorowych działań w przypadku zanieczyszczenia lub groźby wystąpienia zanieczyszczenia wód czy wybrzeży, tak aby chronić środowisko i zdrowie obywateli.
en The network consists of the Helsinki Convention, the Bonn Agreement, the Barcelona Convention and, in this case, the Lisbon Agreement, each of which covers different parts of the sea around EU countries, aiming at individual or collective intervention of the contracting parties in case of pollution or a threat of pollution of the seas or coasts, in order to protect the environment and citizens' health.
pl Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wydawanie międzynarodowych certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczaniu mórz na mocy takich konwencji jak Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS ‧) z dnia ‧ listopada ‧ r., Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych z ‧ kwietnia‧ r. oraz Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z ‧ listopada ‧ r. (Konwencja MARPOL), a także za wprowadzenie w życie tych konwencji
en Member States are responsible for the issuing of international certificates for safety and the prevention of pollution provided for under conventions such as the International Convention for the Safety of Life at Sea of ‧ November ‧ (SOLAS ‧), the International Convention on Load Lines of ‧ April ‧ and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of ‧ November ‧ (MARPOL), and for the implementation of those conventions
pl Wspólnota wyraża głęboką troskę z powodu katastrof morskich oraz zanieczyszczenia mórz i wybrzeży Państw Członkowskich
en The Community is seriously concerned about shipping casualties and pollution of the seas and coastlines of the Member States
pl Komisja wspierana jest przez Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No
pl EKES jest zaniepokojony opóźnieniami niektórych Państw Członkowskich w zakresie wdrażania pewnych już przyjętych środków w dziedzinie zapobiegania i działania w odpowiedzi na zanieczyszczenia mórz, w szczególności w zakresie wyznaczania miejsc schronienia i obszarów chronionych, zapewniania infrastruktury odbioru oraz wzmacniania środków skutecznej państwowej kontroli portów
en The EESC is concerned about the delays of some Member States in implementing certain measures already adopted in the field of maritime pollution prevention and response, particularly in designating places of refuge and protected areas, providing reception facilities or in strengthening their resources for effective port state control
pl na posiedzeniach w Kopenhadze w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., w Bremie w dniach ‧ i ‧ lipca ‧ r. oraz w Luksemburgu w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., Rada Europejska stanęła na stanowisku, że zapobieganie zanieczyszczeniu mórz i jego zwalczanie, w szczególności węglowodorami, powinno stać się jednym z głównych celów działania Wspólnoty
en Whereas, at its meetings in Copenhagen on ‧ and ‧ April ‧, in Bremen on ‧ and ‧ July ‧ and in Luxembourg on ‧ and ‧ April ‧, the European Council took the view that preventing and combating marine pollution, in particular by hydrocarbons, should be one of the major objectives of action by the Community
pl w rezolucji nr III, załączonej do Aktu Końcowego Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych z dnia ‧ lutego ‧ r. zaleca się powołanie Komisji Tymczasowej składającej się z przedstawicieli sygnatariuszy Konwencji
en Whereas in resolution No ‧ annexed to the Final Act of the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources of ‧ February ‧, it is recommended that an Interim Commission be established, comprising representatives of the signatories of the convention
pl Wspólnota jest poważnie zaniepokojona zanieczyszczeniem mórz oraz linii brzegowych Państw Członkowskich spowodowanych zrzutami ze statków odpadów oraz pozostałości ładunku, w szczególności realizacją Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z ‧ r., ostatnio zmienionej Protokołem z ‧ r., odnoszącym się do niej (Marpol ‧), która reguluje, jakie odpady mogą być zrzucane ze statków do środowiska morskiego, oraz wymaga od Państw Stron zapewnienia w portach odpowiednich urządzeń portowych do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki
en The Community is seriously concerned about the pollution of the seas and coastlines of the Member States caused by discharges of waste and cargo residues from ships, and in particular about the implementation of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, ‧, as modified by the Protocol of ‧ relating thereto (Marpol ‧) which regulates what wastes can be discharged from ships into the marine environment and requires States Parties to ensure the provision of adequate reception facilities in ports
pl Umawiające się Strony ustalają zakres obowiązków sekretariatu, w związku z niniejszą umową, przy uwzględnieniu istniejących uzgodnień w ramach innych umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu mórz i obowiązujących w tym samym regionie, którego dotyczy niniejsza Umowa
en The Contracting Parties shall make provision for the performance of secretariat duties in relation to this Agreement, taking into account existing arrangements in the framework of other international agreements on the prevention of marine pollution in force for the same region as this Agreement
pl Gospodarowanie środowiskiem, kwestie specyficzne dla tego sektora (zmiany klimatu, jakość powietrza, zasoby wodne, jakość wody, gospodarowanie odpadami, ochrona przyrody, pustynnienie, zanieczyszczenie mórz i strefy brzegowej, zanieczyszczenia przemysłowe itd.), uwzględnianie problematyki ochrony środowiska w innych dziedzinach, a także międzynarodowa i regionalna współpraca w dziedzinie środowiska
en Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperation
pl Komunikat i plan działania nie uwzględniają znaczącego udziału jednostek rekreacyjnych w zanieczyszczeniu mórz ropą, zwłaszcza biorąc pod uwagę szczególne narażenie na nie państw nadbrzeżnych, na których wodach takie jednostki najczęściej się poruszają
en The Communication and the Action Plan ignore the important share of pollution of the seas by oil due to pleasure craft activities, especially given the sensitivity of the coastal states where these craft most commonly operate
pl w programach działania Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska [‧] podkreśla się, jak ważne jest dla Wspólnoty zwalczanie zanieczyszczenia mórz w ogóle, przewiduje się między innymi wspólnotowe działanie mające na celu zwalczanie zanieczyszczenia powodowanego przez transport i żeglugę morską oraz stwierdza się, że ochrona wód morskich z zamiarem zachowania zasadniczej równowagi ekologicznej jest zadaniem priorytetowym
en WHEREAS THE PROGRAMMES OF ACTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON THE ENVIRONMENT EMPHASIZE HOW IMPORTANT IT IS FOR THE COMMUNITY TO COMBAT MARINE POLLUTION IN GENERAL, PROVIDE FOR INTER ALIA COMMUNITY ACTION TO COMBAT POLLUTION CAUSED BY TRANSPORT AND SHIPPING AND SPECIFY THAT THE PROTECTION OF SEA-WATER WITH A VIEW TO PRESERVING VITAL ECOLOGICAL BALANCES IS A PRIORITY TASK
pl Przedstawiony przez Komisję wspólnotowy program polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i trwałego rozwoju przewiduje wzmożenie działań Wspólnoty w szczególności w dziedzinie zagrożeń środowiskowych obejmujących przypadkowe lub umyślne zanieczyszczenia mórz
en The Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development presented by the Commission envisages that the Community
pl wzywa do ograniczenia przeładunku oleju i innego rodzaju toksycznego ładunku wyłącznie do ściśle wyznaczonych stref pod nadzorem, ułatwiając w ten sposób określenie odpowiedzialności w przypadku zrzutu zanieczyszczeń do morza; zauważa, że transport drogą morską powoduje zanieczyszczenie środowiska morskiego i potencjalne zaburzenie równowagi ekosystemu z powodu wprowadzania do mórz i oceanów obcych gatunków w zrzucanych wodach balastowych oraz stosowania substancji chemicznych w farbach zabezpieczających przed zanieczyszczeniami, które oddziałują na hormony ryb; zwraca uwagę, że jednym z poważniejszych zagrożeń dla mórz są wycieki ropy
en Calls for the trans-shipment of oil, or other toxic cargoes, by sea to be limited in future to carefully designated zones under surveillance so as to facilitate the identification of who is liable in the event of a discharge of pollutants into the sea; notes that shipping contributes to marine pollution, and potentially to the disturbance of ecosystems through the introduction, into the seas and oceans, of alien species which are found in discharged ballast water and the use of chemicals in anti-fouling paints that affect the hormones of fish; emphasises that oil slicks are also a major maritime hazard
Showing page 1. Found 22590 sentences matching phrase "zanieczyszczenie mórz".Found in 5.815 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.