Translations into English:

  • marine pollution   
    []
     
    Any detrimental alteration of the marine environment caused by the intentional or accidental release of dangerous or toxic substances, such as industrial, commercial and urban waste water.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

zanieczyszczenie morza
marine pollution; sea pollution

Example sentences with "zanieczyszczenie mórz", translation memory

add example
pl zauważa czynną rolę Komisji, która już w listopadzie ‧ r. przedstawiła trzeci pakiet w zakresie bezpieczeństwa na morzu mający na celu wzmocnienie europejskiego prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu, nie czekając na kolejny wypadek, oraz zapobieganie kolejnym katastrofom ekologicznym i zanieczyszczeniu mórz
en Acknowledges the proactive role played by the Commission as long ago as November ‧, when it presented the third maritime safety package to strengthen European maritime safety legislation, without waiting for another maritime accident, and to prevent further environmental disasters and marine pollution
pl Wypadki statków, w szczególności takie, które prowadzą do śmierci ludzi oraz zanieczyszczenia mórz i wybrzeży Państw Członkowskich, napełniają Wspólnotę poważną troską
en Whereas shipping accidents are a matter of serious concern to the Community, in particular those that cause loss of human life and pollution of the Member States
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki [‧]
en Having regard to Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships, and in particular Article ‧ thereof
pl Szczególne badania potrzebne są do lepszego zrozumienia wpływu działalności człowieka na oceany i morza oraz na zasoby środowiska morskiego, łącznie z zanieczyszczeniem i eutrofizacją mórz zamkniętych i obszarów przybrzeżnych
en Specific research is required to improve our understanding of the impacts of human activities on the ocean and seas and on the resources of the marine environment, including the pollution and eutrophication of regional seas and coastal areas
pl Mechanizm ma na celu pomoc w zapewnieniu lepszej ochrony, przede wszystkim ludzi, ale także środowiska i mienia, włączając dziedzictwo kulturowe, w przypadku poważnej sytuacji krytycznej, np. katastrofy naturalnej, technologicznej, radiologicznej lub środowiskowej występującej wewnątrz albo poza Wspólnotą, włączając zanieczyszczenie mórz, tak jak jest to przewidziane w decyzji ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe ramy współpracy w dziedzinie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz[‧]
en The mechanism is intended to help ensure better protection, primarily of people but also of the environment and property, including cultural heritage, in the event of major emergencies, i.e. natural, technological, radiological or environmental accidents occurring inside or outside the Community, including accidental marine pollution, as provided for in Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution
pl W decyzji PARCOM (Komisja ds. zapobiegania zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych) nr ‧/‧ wyraża się zgodę na całkowitą eliminację do ‧ r. rtęciowych zakładów chloro-alkalicznych
en PARCOM (Paris Commission for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources) Decision ‧/‧ agreed to the objective of phasing out mercury cell chlor-alkali plants completely by
pl Zmiany w międzynarodowych instrumentach określonych w art. ‧, mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*. ___________
en The amendments to the international instruments referred to in Article ‧ may be excluded from the scope of this Directive, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
pl Zanieczyszczenia mórz ze swej natury mają skutki transgraniczne
en Pollution of the seas by its very nature has transboundary implications
pl Agencja działa w celu wsparcia wspólnotowych ram współpracy w zakresie przypadkowego lub umyślnego zanieczyszczenia mórz, ustanowionych w drodze decyzji nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe ramy współpracy w zakresie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz [‧] i mechanizmu wspólnotowego w zakresie interwencji wspierających ochronę ludności ustanowionego w drodze decyzji Rady ‧/WE, Euratom z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającej mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności [‧]
en It shall act in support of the Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution and of the Community mechanism in the field of civil protection assistance interventions established by Council Decision ‧/EC, Euratom of ‧ October ‧ establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions
pl Normy zwarte w konwencjach i normy badań określone w art. ‧ lit. c), d) i n) należy rozumieć bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków podejmowanych w zastosowaniu art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r., ustanawiającego Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS
en The conventions and testing standards referred to in points (c), (d) and (n) of Article ‧ shall be understood without prejudice to any measures taken in application of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧, establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
pl Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS), utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧.”
en The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No
pl KomitetKomisja jest wspomagana przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) ustanowiony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
en CommitteeThe Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) established by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
pl w art. ‧ dodaje się akapit w brzmieniu: „Zmiany w międzynarodowych instrumentach określonych w art. ‧, mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*. ___________ * Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧.”
en the following subparagraph shall be added to Article
pl ponadto, program ten i dyrektywa Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty [‧] przewidują, że niektóre środki mają być wprowadzone w życie przez Wspólnotę w celu zmniejszenia różnych rodzajów zanieczyszczenia mórz
en Whereas, furthermore, that programme and Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community provide that certain measures are to be implemented by the Community in order to reduce the various types of marine pollution
pl Monitorowanie statków na wodach terytorialnych ma ogromne znaczenie, w szczególności na obszarach wrażliwych ekologicznie, ponieważ zanieczyszczenia mórz i oceanów nie uznają granic państw.
en The monitoring of ships in territorial waters is extremely important, especially in environmentally sensitive areas, as pollution of the seas and the oceans recognises no boundaries.
pl To prawda, że odkrycia naukowe, znaczny postęp techniczny, globalizacja, zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska morskiego w znaczący sposób zmieniają stosunek Europy do jej mórz i oceanów, z uwzględnieniem wszelkich problemów i wyzwań, jakie to ze sobą niesie.
en It is also true that scientific discoveries, the considerable progress of technology, globalisation, climate change and maritime pollution are changing considerably Europe's relationship with the seas and oceans, with all the problems and challenges this brings.
pl Wspólnota wyraża głęboką troskę z powodu katastrof morskich oraz zanieczyszczenia mórz i wybrzeży Państw Członkowskich
en The Community is seriously concerned about shipping casualties and pollution of the seas and coastlines of the Member States
pl Zanieczyszczenie rzek i mórz (Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego) pochodzące ze źródeł lądowych stanowi kwestię, w przypadku której UE powinna zwiększyć swe starania
en Contamination of rivers and the seas (the Baltic and the Black Sea) from land based sources) is an issue where EU efforts should be stepped up
pl rozporządzenie (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl Wyraziłem również zakłopotanie w związku z niewielkim wykorzystaniem środków przeznaczonych na płatności w związku z wdrażaniem środków na rzecz walki z zanieczyszczeniem mórz, mimo stałego wsparcia dla tych środków ze strony Parlamentu.
en I also expressed puzzlement about the low utilisation rate for payment appropriations for anti-polluting measures at sea, despite Parliament's continuing support for these measures.
pl Opóźnienia te powodują wątpliwości co do faktycznego zaangażowania tych państw w zapobieganie i reagowanie na zanieczyszczenia mórz, pomimo regularnie wyrażanych, zwłaszcza po pojawieniu się nowego poważnego wypadku morskiego, dobrych intencji
en These delays cast doubt over these countries' genuine commitment to preventing and responding to maritime pollution, despite the good intentions regularly expressed, particularly after each new major maritime accident
pl Gospodarowanie środowiskiem, kwestie specyficzne dla tego sektora (zmiany klimatu, jakość powietrza, zasoby wodne, jakość wody, gospodarowanie odpadami, ochrona przyrody, pustynnienie, zanieczyszczenie mórz i strefy brzegowej, zanieczyszczenia przemysłowe itd.), uwzględnianie problematyki ochrony środowiska w innych dziedzinach, a także międzynarodowa i regionalna współpraca w dziedzinie środowiska
en Environmental governance, sector specific issues (climate change, air quality, water resources and water quality, waste management, nature protection, desertification, coastal and marine pollution, industrial pollution, etc.) environmental integration, as well as international and regional environment cooperation
pl ROZPORZĄDZENIE (WE) NR ‧ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez statki
en Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
pl Wprowadzenie dla regionów przybrzeżnych i wysp instrumentów finansowych, które pomogą zrekompensować koszty ponoszone przez nie na rzecz ochrony ogólnych interesów Unii Europejskiej, w szczególności koszty związane z walką z przemytem narkotyków i ludzi, nielegalną imigracją i zanieczyszczeniem mórz oraz z nadzorowaniem wyłącznych stref ekonomicznych
en to introduce financial instruments for coastal regions and islands to help offset the costs incurred in actions carried out by such regions in upholding the general interest of the European Union, particularly in tackling drugs and people trafficking, illegal immigration and marine pollution and supervising Exclusive Economic Zones
pl z żalem przyjmuje niewielkie wykorzystanie środków na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mórz; wykorzystano zaledwie ‧ EUR z ‧ EUR dostępnych w ramach środków na zobowiązania i środków na płatności, czyli ‧ %
en regretted the little use made of appropriations for maritime anti-pollution measures; only EUR ‧ of the EUR ‧ available in both commitment and payment appropriations was used, representing a rate of ‧ %
Showing page 1. Found 22590 sentences matching phrase "zanieczyszczenie mórz".Found in 12.827 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.