Translations into English:

  • marine pollution   
    []
     
    Any detrimental alteration of the marine environment caused by the intentional or accidental release of dangerous or toxic substances, such as industrial, commercial and urban waste water.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

zanieczyszczenie morza
marine pollution; sea pollution

Example sentences with "zanieczyszczenie mórz", translation memory

add example
pl wzmocnienie możliwości diagnozowania problemów i walki z zanieczyszczeniem mórz
en reinforcement of capacity for analysing and combating marine pollution
pl pierwsze dwa programy działań Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska [‧] podkreślają zasadnicze znaczenie dla Wspólnoty zwalczania zanieczyszczenia mórz i przewidują między innymi środki wspólnotowe w celu zwalczania zanieczyszczenia powodowanego przez transport i żeglugę morską
en Whereas the first two action programmes of the European Communities on the environment emphasize the importance for the Community of dealing with pollution of the seas in general and make provision inter alia for Community measures to deal with pollution caused by transport and shipping
pl Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) oraz zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships is to be incorporated into the Agreement
pl w rezolucji nr III, załączonej do Aktu Końcowego Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych z dnia ‧ lutego ‧ r. zaleca się powołanie Komisji Tymczasowej składającej się z przedstawicieli sygnatariuszy Konwencji
en Whereas in resolution No ‧ annexed to the Final Act of the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources of ‧ February ‧, it is recommended that an Interim Commission be established, comprising representatives of the signatories of the convention
pl Mechanizm ten powinien ułatwiać reakcję w zakresie ochrony ludności w obliczu poważnych sytuacji nadzwyczajnych wszelkiego rodzaju, które mają miejsca na terytorium Wspólnoty lub poza nim, w tym klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, ataków terrorystycznych oraz awarii technicznych, radiologicznych i katastrof ekologicznych, w tym przypadkowego zanieczyszczenia mórz
en The Mechanism should facilitate the civil protection response to all types of major emergencies occurring inside or outside the Community, including natural and man-made disasters, acts of terrorism and technological, radiological and environmental accidents, including accidental marine pollution
pl Komisja wspierana jest przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS), utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS
en The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
pl Każda z tych umów obejmuje inne części mórz otaczających państwa członkowskie UE i ma na celu umożliwienie podejmowania przez strony umów indywidualnych lub zbiorowych działań w przypadku zanieczyszczenia lub groźby wystąpienia zanieczyszczenia wód czy wybrzeży w wyniku wypadku.
en Each of these agreements covers different parts of the seas surrounding the EU Member States and is intended to enable individual or collective intervention by the contracting parties in the event of pollution or the threat of pollution of the seas or coasts as a result of an accident.
pl dnia ‧ marca ‧ r. Wspólnota zatwierdziła Konwencję o Zapobieganiu Zanieczyszczeniu Mórz ze Źródeł Lądowych [‧]
en Whereas on ‧ March ‧ the Community approved the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources
pl Kontenery te są zagrożeniem dla żeglugi, mogą powodować zanieczyszczenie mórz materiałami zarówno toksycznymi, jak i nietoksycznymi, a władze lokalne muszą ponosić wysokie koszty ich usuwania.
en These containers are a menace to navigation, they could pollute the seas with both toxic and non-toxic materials, and they leave local authorities with large clean-up costs.
pl Decyzja Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zawarcia Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz ze źródeł lądowych
en COUNCIL DECISION of ‧ March ‧ concluding the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources
pl Zanieczyszczenia mórz ze swej natury mają skutki transgraniczne
en Pollution of the seas by its very nature has transboundary implications
pl sugeruje Komisji, aby interweniowała u właściwych władz krajowych i regionalnych celem osiągnięcia porozumienia w sprawie publicznego protokołu wydajności w obszarze Cieśniny Gibraltarskiej, a w szczególności w zatoce Algeciras, analogicznie do istniejących umów dwustronnych i regionalnych zawartych między państwami nadbrzeżnymi, który zagwarantowałby wzajemną pomoc w razie wypadku zanieczyszczenia mórz
en Suggests to the Commission that it intervene with the competent national and regional authorities with a view to reaching an agreement on a public performance protocol in the area of the Straits of Gibraltar and particularly in the Bay of Algeciras, similar to the existing bilateral and regional agreements concluded between coastal states, which would provide mutual assistance in the event of a maritime pollution incident
pl „‧. Zmiany w międzynarodowych dokumentach określonych w art. ‧ mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r., ustanawiającego Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS)*. ___________
en The amendments to the international instruments referred to in Article ‧ may be excluded from the scope of this Directive, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS
pl UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIA MÓRZ ZE ŹRÓDEŁ LĄDOWYCH DECYDUJĄ, ŻE
en THE CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION FOR THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION FROM LAND-BASED SOURCES DECIDE THAT
pl Przedstawiony przez Komisję wspólnotowy program polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i trwałego rozwoju przewiduje wzmożenie działań Wspólnoty w szczególności w dziedzinie zagrożeń środowiskowych obejmujących przypadkowe lub umyślne zanieczyszczenia mórz
en The Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development presented by the Commission envisages that the Community
pl Chciałabym także nadmienić, że zanieczyszczenie mórz to temat, o którym powinniśmy częściej dyskutować.
en I also want to mention that pollution of the sea is really a topic which we must discuss more often.
pl Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wydawanie międzynarodowych certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczaniu mórz na mocy takich konwencji jak Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS ‧) z dnia ‧ listopada ‧ r., Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych z dnia ‧ kwietnia ‧ r. oraz Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z dnia ‧ listopada ‧ r. (Konwencja MARPOL), a także za wprowadzenie w życie tych konwencji
en Member States are responsible for the issuing of international certificates for safety and the prevention of pollution provided for under conventions such as the International Convention for the Safety of Life at Sea of ‧ November ‧ (SOLAS ‧), the International Convention on Load Lines of ‧ April ‧ and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of ‧ November ‧ (Marpol), and for the implementation of those conventions
pl Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wydawanie międzynarodowych certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczaniu mórz na mocy takich konwencji jak Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS ‧) z dnia ‧ listopada ‧ r., Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych z ‧ kwietnia ‧ r. oraz Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z ‧ listopada ‧ r. (Konwencja MARPOL), a także za wprowadzenie w życie tych konwencji
en Member States are responsible for the issuing of international certificates for safety and the prevention of pollution provided for under conventions such as the International Convention for the Safety of Life at Sea of ‧ November ‧ (SOLAS ‧), the International Convention on Load Lines of ‧ April ‧ and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of ‧ November ‧ (Marpol), and for the implementation of those conventions
pl Podobnie jak poseł Meissner, jestem zdecydowaną zwolenniczką spójności pomiędzy obszarami polityki, interdyscyplinarnych programów badań i nowych wyzwań, lecz najbardziej ze wszystkiego martwią mnie problemy związane z zanieczyszczeniem mórz.
en Like Mrs Meissner, I am a strong supporter of coherence between policy areas, interdisciplinary research programmes and new challenges, but what concerns me most of all are the problems relating to the pollution of our seas.
pl na posiedzeniach w Kopenhadze w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., w Bremie w dniach ‧ i ‧ lipca ‧ r. oraz w Luksemburgu w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., Rada Europejska stanęła na stanowisku, że zapobieganie zanieczyszczeniu mórz i jego zwalczanie, w szczególności węglowodorami, powinno stać się jednym z głównych celów działania Wspólnoty
en Whereas, at its meetings in Copenhagen on ‧ and ‧ April ‧, in Bremen on ‧ and ‧ July ‧ and in Luxembourg on ‧ and ‧ April ‧, the European Council took the view that preventing and combating marine pollution, in particular by hydrocarbons, should be one of the major objectives of action by the Community
pl Konwencja SNS wypełnia istotną lukę w międzynarodowych uregulowaniach dotyczących odpowiedzialności za zanieczyszczenie mórz
en The HNS Convention fills a significant gap in the international regulation of marine pollution liability
pl Mechanizm ma na celu pomoc w zapewnieniu lepszej ochrony, przede wszystkim ludzi, ale także środowiska i mienia, włączając dziedzictwo kulturowe, w przypadku poważnej sytuacji krytycznej, np. katastrofy naturalnej, technologicznej, radiologicznej lub środowiskowej występującej wewnątrz albo poza Wspólnotą, włączając zanieczyszczenie mórz, tak jak jest to przewidziane w decyzji ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe ramy współpracy w dziedzinie przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń mórz[‧]
en The mechanism is intended to help ensure better protection, primarily of people but also of the environment and property, including cultural heritage, in the event of major emergencies, i.e. natural, technological, radiological or environmental accidents occurring inside or outside the Community, including accidental marine pollution, as provided for in Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS) centralizuje zadania komitetów ustanowionych w ramach stosownego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez statki oraz ochrony warunków życia i pracy na pokładzie statków
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) centralises the tasks of the committees set up under the relevant Community legislation on maritime safety, prevention of pollution from ships and protection of living and working conditions on board
pl Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. bezpiecznych mórz i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki (COSS), utworzony na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧.”
en The Commission shall be assisted by the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) created by Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Wprowadzenie dla regionów przybrzeżnych i wysp instrumentów finansowych, które pomogą zrekompensować koszty ponoszone przez nie na rzecz ochrony ogólnych interesów Unii Europejskiej, w szczególności koszty związane z walką z przemytem narkotyków i ludzi, nielegalną imigracją i zanieczyszczeniem mórz oraz z nadzorowaniem wyłącznych stref ekonomicznych
en to introduce financial instruments for coastal regions and islands to help offset the costs incurred in actions carried out by such regions in upholding the general interest of the European Union, particularly in tackling drugs and people trafficking, illegal immigration and marine pollution and supervising Exclusive Economic Zones
Showing page 1. Found 22590 sentences matching phrase "zanieczyszczenie mórz".Found in 9.601 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.