Translations into English:

  • anonymised microdata   

Example sentences with "zanonimizowane dane jednostkowe", translation memory

add example
pl Dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do których zostały legalnie zgromadzone lub w których są legalnie dalej przetwarzane
en Personal data shall be erased or made anonymous when they are no longer required for the purposes for which they were lawfully collected or are lawfully further processed
pl Każdy wspólnik wspólnego przedsięwzięcia, w odniesieniu do posiadanego udziału we współkontrolowanych aktywach, powinien uwzględnić w swojej ewidencji księgowej i ująć w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym i odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym następujące dane
en In respect of its interest in jointly controlled assets, each venturer includes in its accounting records and recognises in its separate financial statements and consequently in its consolidated financial statements
pl Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu preparatu, bez względu na to, czy jest to producent, importer czy też dystrybutor, dostarcza, na prośbę użytkownika-specjalisty, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawierający wyczerpujące informacje określone w art. ‧ oraz w Załączniku do niniejszej dyrektywy, jeśli preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/WE, które jednak zawierają jednostkowe stężenie ‧ % wagowo dla preparatu niegazowego i ‧ % objętościowo preparatów gazowych co najmniej jedną substancję stanowiącą zagrożenie dla zdrowia i środowiska lub jedną substancję, dla której istnieją wspólnotowe dopuszczalne normy narażenia na oddziaływanie środowiska pracy
en Any person who is responsible for placing a preparation on the market, whether the manufacturer, importer or distributor, shall supply, on request of a professional user, a safety data sheet providing proportionate information as set out in Article ‧ and the Annex to this Directive, if the preparation is not classified as dangerous according to Articles ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/EC, but the preparation contains in an individual concentration of
pl Stała, zewnętrzna cena referencyjna będzie oparta na danych z lat ‧ do ‧ i będzie w zasadzie średnią, jednostkową wartością fob określonego, podstawowego produktu rolnego w kraju będącym eksporterem netto i średnią, jednostkową wartością cif określonego, podstawowego produktu rolnego w kraju będącym importerem netto w okresie bazowym
en The fixed external reference price shall be based on the years ‧ to ‧ and shall generally be the average f.o.b. unit value for the basic agricultural product concerned in a net exporting country and the average c.i.f. unit value for the basic agricultural product concerned in a net importing country in the base period
pl Minimalny zbiór danych jednostkowych, które mają być dostarczone, obejmuje następującą listę tematów
en The minimum micro data set to be provided shall cover the following list of subjects
pl jest, zatem właściwe, aby zezwolić Państwom Członkowskim na wprowadzenie zasady, iż cena jednostkowa odnosi się do różnej pojedynczej jednostki ilości, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz ilości, w których produkt ten jest zazwyczaj sprzedawany w danych Państwach Członkowskich
en whereas it is thus appropriate to allow Member States to authorise that the unit price refer to a different single unit of quantity, taking into account the nature of the product and the quantities in which it is customarily sold in the Member State concerned
pl Dane zagregowane to dane sumaryczne od wystarczającej liczby niezależnych przedsiębiorstw, uniemożliwiające rozpoznanie danych jednostkowych
en Aggregate data combines the data from a sufficient number of independent undertakings so that the recognition of individual data is impossible
pl W przypadku produktów pochodzących z Indonezji, jeśli zostanie stwierdzone, że ilości rzeczywiście wyładowane w danej przesyłce są wyższe od tych objętych pozwoleniem(-ami) na przywóz wydanym(-i) dla tej przesyłki, właściwe organy, które wydały dane pozwolenie(-a), na wniosek importera, powiadamiają Komisję teleksem lub faksem w możliwie szybkim terminie, na zasadzie jednostkowych przypadków, o numerze(-ach) indonezyjskich pozwolenia(-ń) na wywóz, numerze(-ach) pozwolenia(-ń) na przywóz, przekroczonych ilościach oraz o nazwie statku
en In the case of products originating in Indonesia, once it has been verified that the quantities actually unloaded for a given consignment are in excess of those covered by the import licence(s) issued for that consignment, the competent authorities which issued the licence(s) concerned shall, at the request of the importer, notify the Commission by telex or fax as quickly as possible, on a case-by-case basis, of the Indonesian export licence number(s), the import licence number(s), the excess quantity and the name of the vessel
pl Zgodnie z danymi przedłożonymi przez Eurostat oraz współpracujących eksporterów, średnia ważona jednostkowych cen importowych (przed zapłaceniem cła) w okresie badanym sięgała ‧ EUR w przypadku przywozu pochodzącego z Chin, ‧ EUR w przypadku przywozu pochodzącego z Chin ale wywożonego z Turcji, ‧ EUR w przypadku przywozu pochodzącego z Korei, ‧ EUR w przypadku przywozu pochodzącego z Malezji, ‧ EUR w przypadku przywozu pochodzącego z Melezji i wywożonego z Tajlandii i ‧ EUR w przypadku przywozu pochodzącego z Singapuru
en According to data supplied by Eurostat and cooperating exporters, the weighted average unit import prices (duties unpaid) in the IP amounted to EUR ‧ in the case of imports originating in the China, EUR ‧ in the case of imports originating in the China but exported from Turkey, EUR ‧ in the case of imports originating in Korea, EUR ‧ for imports originating in Malaysia, EUR ‧ for imports originating in Malaysia and exported from Thailand and EUR ‧ for imports originating in Singapore
pl KBC przekazują do EBC jednostkowe dane dotyczące korekt związanych z aktualizacją wyceny z tytułu zmian cen oraz zmian kursów walut oraz korekt wynikających z reklasyfikacji, w sposób określony w części ‧ załącznika ‧ oraz w zgodzie zapisami z załącznika V do niniejszych wytycznych
en NCBs shall report to the ECB separate data on revaluation adjustments due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments, as set out in Part ‧ of Annex ‧ and in accordance with Annex V to this Guideline
pl Produkt objęty obecnym przeglądem jest to ten sam produkt, którego dotyczyło pierwotne dochodzenie, tj. są to pochodzące z Tajwanu wagi elektroniczne używane w handlu detalicznym, o maksymalnej nośności do ‧ kg, z cyfrowym wyświetlaczem, wskazującym masę, cenę jednostkową i cenę do zapłaty (niezależnie od tego czy są wyposażone w urządzenie pozwalające na wydruk tych danych), objęte kodem CN ex‧ (kod TARIC
en The product covered by the current review is the same as in the original investigation, i.e. electronic weighing scales for use in the retail trade, having a maximum weighing capacity not exceeding ‧ kg, which incorporate a digital display of the weight, unit price and price to be paid (whether or not including a means of printing this data), normally declared within CN code ex‧ (TARIC code ‧) and originating in Taiwan
pl Poufność danych jednostkowych
en Confidentiality of individual data
pl W przypadku gdy cena jednostkowa, po której realizowana jest transakcja, przekracza cenę podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż ‧ % lub jeżeli całkowita wartość lub ilość wyrobów przedstawionych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż ‧ %, nie wyklucza to dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotu
en If the unit price at which the transaction is effected exceeds that indicated in the surveillance document by less than ‧ % or if the total value or quantity of the products presented for import exceeds the value or quantity given in the import document by less than ‧ %, this shall not preclude the release for free circulation of the products in question
pl Dalsze przekazywanie danych dokonywane będzie, na zasadzie jednostkowych przypadków, do innych agencji rządowych, włącznie z zagranicznymi agencjami rządowymi odpowiedzialnymi za walkę z terroryzmem lub ściganie przestępstw, w celach odpowiadających tym ustanowionym w stwierdzeniu ograniczenia dla określonego celu
en Onward transfers will be made to other government authorities, including foreign government authorities, with counter-terrorism or law-enforcement functions, on a case-by-case basis, for purposes that correspond to those set out in the statement of purpose limitation
pl Wobec braku informacji od współpracujących stron wykorzystano średnie wartości jednostkowe oparte na danych Eurostatu, uzyskując średnią cenę przywozu z Tajwanu z uwzględnieniem odprawy celnej w wysokości ‧ ECU za okres objęty dochodzeniem
en In the absence of information from cooperating parties, average unit values based on Eurostat figures were used, yielding an average import price, adjusted to a duty paid basis of ECU ‧ from Taiwan for the investigation period
pl Obowiązkowym nieprzekraczalnym terminem na przekazanie Eurostat zbiorów danych jednostkowych jest koniec marca (N + ‧), każdego roku, rozpoczynając od drugiego roku EU-SILC
en The mandatory deadline for the transmission of micro-data to Eurostat shall be the end of March (N+‧), each year starting from the second year of EU-SILC
pl Wszyscy rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w danym regionie, otrzymują uprawnienia, których wartość jednostkową oblicza się, dzieląc pułap regionalny ustanowiony na mocy art. ‧e przez liczbę kwalifikowalnych hektarów w rozumieniu art. ‧ ust. ‧, ustalonych na poziomie regionalnym
en All farmers whose holdings are located in a given region shall receive entitlements, whose unit value is calculated by dividing the regional ceiling established pursuant to Article ‧e by the number of eligible hectares within the meaning of Article ‧), established at regional level
pl udostępniają utrzymywany zapas nieprzetworzonego cukru, na potrzeby spożycia przez ludzi na rynku wewnętrznym Wspólnoty, organizacjom charytatywnym uznanym przez dane Państwo Członkowskie lub, w przypadkach, gdy Państwo Członkowskie nie dokonuje uznania takich organizacji, przez Komisję, za cenę niższą od aktualnej ceny referencyjnej lub bezpłatnie do celów dystrybucji w ramach jednostkowych akcji pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych
en are to make unprocessed sugar held by them available, for human consumption on the internal market of the Community, to charitable organisations- recognised by the Member State concerned or by the Commission in cases where a Member State has not recognised any such organisation- at a price which is lower than the current reference price or free of charge for the distribution as part of individual emergency aid operations
pl Wartość normalna została skonstruowana poprzez dodanie do dostosowanego kosztu jednostkowego wywożonego rodzaju produktu, rozsądną wartość procentową kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz odpowiedniej marży zysku, na podstawie faktycznych danych dotyczących produkcji i sprzedaży produktu podobnego przez producenta eksportującego, którego dotyczy dochodzenie, w zwykłym obrocie handlowym, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zdanie pierwsze art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en Normal value was constructed by adding to the adjusted unit cost of the exported type, a reasonable percentage for selling, general and administrative expenses and a reasonable margin of profit, on the basis of actual data pertaining to production and sales, in the ordinary course of trade, of the like product, by the exporting producer under investigation in accordance with the first sentence of Article ‧ of the basic Regulation
pl Organ Wspólnoty (Eurostat) może udostępnić na jego terenie poufne dane lub publikować zestawy anonimowych danych jednostkowych ze źródła EU-SILC, do celów naukowych i na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr
en The Community authority (Eurostat) may grant access on its premises to confidential data or release sets of anonymised micro-data from the EU-SILC source, for scientific purposes and under the conditions laid down in Regulation (EC) No
pl Jednakże taka banderola lub etykieta nie jest wymagana w przypadku opakowań transportowych w formie otwartych pojemników lub kontenerów, pod warunkiem że ich rodzaj nie utrudnia identyfikacji danych określonych w art. ‧, wskazanych na znajdujących się w nich opakowaniach jednostkowych
en However, this band or label shall not be required in the case of large packs which take the form of open cases or open containers, on condition that these latter are of a type which does not impede identification of the particualrs referred to in Article ‧ shown on small packs contained therein
pl Jednakże, zabezpieczanie zwierząt, obiektów i ich otoczenia przy użyciu zatwierdzonych środków owadobójczych w zarażonych gospodarstwach powinno przebiegać jedynie zgodnie z określonym protokołem na podstawie pozytywnego wyniku oceny ryzyka w jednostkowych przypadkach, z uwzględnieniem danych geograficznych, epidemiologicznych, ekologicznych, środowiskowych, entomologicznych oraz oceny kosztów i korzyści
en However, the treatment with authorised insecticides of animals, premises and their surroundings in infected holdings should only be carried out following a defined protocol on the basis of the positive outcome of a case-by-case risk assessment which takes into account geographical, epidemiological, ecological, environmental, entomological data and a cost/benefit assessment
pl Na podstawie danych przekazanych przez powołanego biegłego, Komisja mogła potwierdzić fakt, iż wszystkie otwarte od lata ‧ r. połączenia charakteryzowały się dodatnimi wskaźnikami ekonomicznymi, w większości przypadków w odniesieniu do ich jednostkowego przychodu, oraz we wszystkich przypadkach w odniesieniu do feeder value, to znaczy dodatkowej marży brutto wygenerowanej przez te połączenia na pozostałej siatce połączeń
en On the basis of the data provided by its expert, the Commission has obtained confirmation that all the routes opened since summer ‧ were profitable, in most cases in terms of their individual financial contribution alone and in all cases where the feeder value is included, that is to say the additional gross margin generated by these routes on the rest of the company's network
pl Na wszystkich opakowaniach jednostkowych wytwarzanych zgodnie z niniejszą dyrektywą powinny znajdować się następujące oznaczenia umieszczone w taki sposób, aby były nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne na danym opakowaniu jednostkowym w normalnych warunkach konfekcjonowania
en All prepackages made up in accordance with this Directive shall bear on the package the following markings affixed in such a manner as to be indelible, easily legible and visible on the prepackage in normal conditions of presentation
pl Przewiduje on, że państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane jednostkowe lub- w zależności od dziedziny i tematu- dane zagregowane, w tym dane poufne zgodnie z definicją w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a także metadane wymagane w przedmiotowym rozporządzeniu i związane z nimi środki wykonawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty w sprawie przekazywania danych podlegających poufności informacji statystycznych
en It foresees that Member States shall transmit the microdata or, depending on the domain and subject concerned, the aggregated data, including confidential data as defined by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and the metadata, required by this Regulation and measures implementing it, to the Commission (Eurostat) in accordance with the existing Community provisions on transmission of data subject to statistical confidentiality
Showing page 1. Found 172416 sentences matching phrase "zanonimizowane dane jednostkowe".Found in 46.92 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.