Translations into English:

  • anonymised microdata   

Example sentences with "zanonimizowane dane jednostkowe", translation memory

add example
Dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do których zostały legalnie zgromadzone lub w których są legalnie dalej przetwarzanePersonal data shall be erased or made anonymous when they are no longer required for the purposes for which they were lawfully collected or are lawfully further processed
Metaanaliza oparta na danych jednostkowych, zawierajaca dane ze wszystkich ‧ kontrolowanych badań klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych z niedokrwistością leczonych produktem Neorecormon (n=‧) wykazała ogólny czynnik ryzyka określajacego czas przeżycia ‧, ‧ z korzyścią dla grupy kontrolnej (‧ %, CIAn individual patient data based meta-analysis, which included data from all ‧ controlled clinical studies in anaemic cancer patients conducted with NeoRecormon (n=‧), showed an overall hazard ratio point estimate for survival of ‧ in favour of controls (‧ % CI
W odniesieniu do składnika przekrojowego, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych odnoszące się do roku badania N, najlepiej w terminie ‧ miesięcy po zakończeniu zbierania danychRegarding the cross-sectional component, Member States shall transmit the micro-data files relating to year of survey N to the Commission (Eurostat), preferably within ‧ months after the end of the data collection
W rezolucji zauważa się, że Trybunał Obrachunkowy odniósł się do tej kwestii w związku z przyznaniem trzech umów ramowych o wartości 2 575 000 euro; podkreśla się w szczególności, że w tych trzech przypadkach oferty finansowe różniły się znacznie zarówno pod względem cen jednostkowych, jak i podanych przez oferentów danych szacunkowych dotyczących osobodni potrzebnych do realizacji tego samego przedsięwzięcia.The resolution notes that the Court of Auditors reported on this issue in respect of the award of three framework contracts of a total amount of EUR 2 575 000, and stresses, in particular, that in these three cases the financial offers differed considerably both in unit prices and in the tenderers' estimates of the number of man-days necessary for implementation of the same scenario.
Oznaczenie tych danych szczegółowych nie jest jednakże obowiązkowe w przypadku, gdy całkowita liczba opakowań jednostkowych jest wyraźnie widoczna i łatwo policzalna z zewnątrz oraz gdy przynajmniej jedno oznaczenie ilości netto, zawartej w każdym opakowaniu jednostkowym, jest wyraźnie widoczne z zewnątrzIndication of these particulars shall not, however, be compulsory where the total number of individual packages can be clearly seen and easily counted from the outside and where at least one indication of the net quantity contained in each individual package can be clearly seen from the outside
Odpowiedzialność z tytułu pomiaru i kontroli ilości płynu zawartego w danym opakowaniu jednostkowym zwanej „rzeczywistą objętością zawartości” spoczywa na pakującymThe quantity of liquid contained in a prepackage, known as the
Stała, zewnętrzna cena referencyjna będzie oparta na danych z lat ‧ do ‧ i będzie w zasadzie średnią, jednostkową wartością fob określonego, podstawowego produktu rolnego w kraju będącym eksporterem netto i średnią, jednostkową wartością cif określonego, podstawowego produktu rolnego w kraju będącym importerem netto w okresie bazowymThe fixed external reference price shall be based on the years ‧ to ‧ and shall generally be the average f.o.b. unit value for the basic agricultural product concerned in a net exporting country and the average c.i.f. unit value for the basic agricultural product concerned in a net importing country in the base period
Systemy i sieci, o których mowa, to: wspólna sieć komunikacyjna/wspólny interfejs systemowy (CCN/CSI) w zakresie potrzebnym dla wsparcia funkcjonowania wymienionych tutaj systemów, system rozpowszechniania danych (DDS), nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS/NSTI), system informacyjny dotyczący zintegrowanej taryfy celnej Wspólnoty Europejskiej (TARIC), system informacyjny dla transferu pieczęci pochodzenia i transmisji pieczęci tranzytowych (TCO/TCT), europejski spis celny substancji chemicznych (ECICS), europejski system wiążącej informacji taryfowej (EBTI/RTCE), system zarządzania nadzorem nad kontyngentami celnymi (TQS), system zwolnień z tytułu uszlachetnienia czynnego (IPR), system wartości jednostkowej, system informacyjny dotyczący zawieszeń ceł i działań związanych z komputeryzacją ceł (eCustoms oraz modernizacja cełThe systems and networks concerned are: the common communications network/common systems interface (CCN/CSI) to the extent necessary to support the functioning of the systems listed here, the data dissemination system (DDS), the new computerised transit system (NCTS/NSTI), the information system on the integrated tariff of the Community (TARIC), the information system for transfer of origin stamps and the transmission of transit stamps (TCO/TCT), the European customs inventory of chemical substances (ECICS), the European binding tariff information system (EBTI/RTCE), the tariff quota surveillance management system (TQS), the inward-processing relief system (IPR), the unit values system, the suspensions information system and actions connected with customs computerisation (eCustoms and customs modernisation
Poniższe liczby pokazują wielkość sprzedaży, udział w rynku i średnie jednostkowe ceny sprzedaży na podstawie danych wszystkich producentów unijnychThe figures below present the sales volume, market share and average unit sales prices on the basis of all Union producers
koszty zryczałtowane, wyliczone na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalonych przez dane państwo członkowskieflat-rate costs calculated by application of standard scales of unit cost as defined by the Member State
EIOD jest przekonany, że danymi, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo, że będą zawierać dane osobowe, są dane jednostkoweThe EDPS believes that the data which are more likely to contain personal data are the microdata
Ponadto wnioskodawca przedstawił zbiorczy protokół końcowy, zawierający wszystkie jednostkowe protokoły zebrane retrospektywnie i retrospektywnie przygotowany raport ze wszystkich odpowiadających raportów badań zawierający dane nieopracowane i wyniki badańIn addition, the Applicant provided a consolidated final protocol consisting of all single protocols retrospectively combined and a retrospectively combined report from all the corresponding study reports including the raw data and study results
Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) w formie zbiorów danych jednostkowych dane przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie, które zostały w całości sprawdzone, zredagowane i przypisane w stosunku do dochoduMember States shall transmit to the Commission (Eurostat) in the form of micro-data files weighted cross-sectional and longitudinal data which has been fully checked, edited and imputed in relation to income
Sprawozdania opracowywane przez Wspólnotę Naukową oparte na zbiorach danych jednostkowych zawierających dane przekrojowe, dla danych zebranych w roku N, nie są rozpowszechniane przed lipcem NReports produced by the Scientific Community based on cross-sectional micro-data files for data collected during year N shall not be disseminated before July N
CBP będzie według własnego uznania dostarczać dane zawarte w PNR innym organom rządowym, włącznie z zagranicznymi, odpowiedzialnymi za walkę z terroryzmem lub ściganie przestępstw, na zasadzie jednostkowych przypadków, do celów zapobiegania i zwalczania przestępstw wymienionych w ust. ‧ niniejszego dokumentu. (Organy, z którymi CBP może dzielić się takimi danymi zwane są dalej Wyznaczonymi OrganamiCBP, in its discretion, will only provide PNR data to other government authorities, including foreign government authorities, with counter-terrorism or law-enforcement functions, on a case-by-case basis, for purposes of preventing and combating offences identified in paragraph ‧ herein. (Authorities with whom CBP may share such data shall hereinafter be referred to as the Designated Authorities
W przypadku gdy cena jednostkowa, po której realizowana jest transakcja, przekracza cenę podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż ‧ % lub jeżeli całkowita wartość lub ilość wyrobów przedstawionych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż ‧ %, nie wyklucza to dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotuIf the unit price at which the transaction is effected exceeds that indicated in the surveillance document by less than ‧ % or if the total value or quantity of the products presented for import exceeds the value or quantity given in the import document by less than ‧ %, this shall not preclude the release for free circulation of the products in question
Stwierdzenie, że cena jednostkowa, po której dokonano transakcji, przekracza cenę wskazaną w dokumencie przywozowym o mniej niż ‧ % lub że łączna wartość lub ilość wyrobów przeznaczonych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie przywozowym o mniej niż ‧ %, nie wyklucza dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotuA finding that the unit price at which the transaction is effected exceeds that indicated in the import document by less than ‧ % or that the total value or quantity of the products presented for import exceeds the value or quantity given in the import document by less than ‧ % shall not preclude the release for free circulation of the products in question
Następujące dane szczegółowe muszą być umieszczone przynajmniej na bezpośrednim opakowaniu jednostkowym, na którym nie można zmieścić danych szczegółowych ustanowionych w art. ‧ iThe following particulars at least shall appear on small immediate packaging units on which the particulars laid down in Articles ‧ and ‧ cannot be displayed
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może wymagać od posiadacza umieszczenia na pojemniku i/lub zewnętrznym opakowaniu jednostkowym oraz ulotce dołączonej do opakowania, w przypadku gdy jest wymagana, innych szczegółów danych istotnych dla bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia, wraz określonymi środkami ostrożności w odniesieniu do stosowania oraz wszelkie inne ostrzeżenia wynikające z badań klinicznych i farmakologicznych podanych w art. ‧ ust. ‧ lit. j) oraz art. ‧ ust. ‧ lub też z doświadczenia uzyskanego podczas stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego od wprowadzenia go do obrotuThe marketing authorization may require the holder to indicate on the container and/or the outer wrapping and the package insert, where the latter is required, other particulars essential for safety or health protection, including any special precautions relating to use and any other warnings resulting from the clinical and pharmacological trials prescribed in Articles ‧)(j) and ‧) or from experience gained during the use of the veterinary medicinal product once it has been marketed
Wraz ze zbiorami danych jednostkowych Państwa Członkowskie przekazują wskaźniki spójności społecznej oparte na próbie przekrojowej w roku N, które włączane są do corocznego sprawozdania Spring za rok N + ‧, przekazywanego Radzie EuropejskiejTogether with the micro-data files, Member States shall transmit social cohesion indicators based on the cross-sectional sample of year N which will be included in the annual Spring report of year (N+‧) to the European Council
Ze skutkiem od odpowiedniej daty wymiany pieniądza gotówkowego, uczestniczące Państwa Członkowskie emitują monety denominowane w euro lub w centach, spełniające wartości jednostkowe oraz dane techniczne, które Rada może ustalić zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie TraktatuWith effect from the respective cash changeover date, the participating Member States shall issue coins denominated in euro or in cent and complying with the denominations and technical specifications which the Council may lay down in accordance with the second sentence of Article ‧ of the Treaty
Do celów tego wskaźnika wartości jednostkowe obliczane są jako wartość sprzedaży danego produktu podzielona przez sprzedaną ilość uzyskaną z danych o handlu zagranicznymFor the purpose of this index, unit values are calculated as the value of sales of a product divided by the quantity sold derived from external trade data
Niektórzy współpracujący eksporterzy stwierdzili, że tymczasowy wniosek w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, tj. że koszt produkcji przemysłu wspólnotowego zmniejszał się, nie był zgodny z danymi przedstawionymi w skardze, co sugerowało wzrost kosztów jednostkowych przemysłu wspólnotowego w okresie badanymSome cooperating exporters stated that the provisional conclusion in recital ‧ of the provisional Regulation, i.e. that the Community industry’s cost of production was decreasing was not in line with the data submitted in the complaint, which suggested an increase in the Community industry’s unit cost during the period considered
informacje statystyczne oznaczają dane zbiorcze i jednostkowe, wskaźniki i powiązane z nimi metadanestatistical information shall mean aggregated and individual data, indicators and related metadata
Showing page 1. Found 172416 sentences matching phrase "zanonimizowane dane jednostkowe".Found in 40.751 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.