Translations into English:

  • bovine mastitis   

Example sentences with "zapalenie gruczołu mlekowego u bydła", translation memory

add example
Komitet ds.Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści ze stosowania preparatu Startvac przewyższają ryzyko związane z uodparnianiem zdrowych krów i jałówek w stadach bydła mlecznego, w których nawracają przypadki zapalenia gruczołów mlekowych, w celu zmniejszenia liczby podklinicznych przypadków zapalenia gruczołów mlekowych oraz zmniejszenia zachorowalności i złagodzenia objawów klinicznych zapalenia gruczołów mlekowych wywołanego przez Staphylococcus aureus, bakterie typu Coli i gronkowce koagulazo-ujemne, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Startvac do obrotuThe Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) concluded that the benefits of Startvac exceed the risks for herd immunisation of healthy cows and heifers, in dairy cattle herds with recurring mastitis problems, to reduce the incidence of sub-clinical mastitis and the incidence and severity of the clinical signs of clinical mastitis caused by Staphylococcus aureus, coliforms and coagulase-negative staphylococci, and recommended that Startvac be given a marketing authorisation
Uodpornienie zdrowych krów i jałówek w stadach bydła mlecznego z nawracającym zapaleniem gruczołu mlekowego.Zmniejszenie występowania podklinicznych przypadków zapalenia gruczołu mlekowego oraz zmniejszenie zachorowalności i złagodzenie przebiegu klinicznego zapalenia gruczołu mlekowego wywołanego przez Staphylococcus aureus, bakterie typu Coli i gronkowce koagulazo-ujemneFor herd immunisation of healthy cows and heifers, in dairy cattle herds with recurring mastitis problems, to reduce the incidence of sub-clinical mastitis and the incidence and the severity of the clinical signs of clinical mastitis caused by Staphylococcus aureus, coliforms and coagulase-negative staphylococci
Uodpornienie zdrowych krów i jałówek w stadach bydła mlecznego z nawracającym zapaleniem gruczołu mlekowego.Zmniejszenie występowania podklinicznych przypadków zapalenia gruczołu mlekowego oraz zmniejszenie zachorowalności i złagodzenie przebiegu klinicznego zapalenia gruczołu mlekowego wywołanego przez Staphylococcus aureus, coliforms i gronkowce koagulazo-ujemneFor herd immunisation of healthy cows and heifers, in dairy cattle herds with recurring mastitis problems, to reduce the incidence of sub-clinical mastitis and the incidence and the severity of the clinical signs of clinical mastitis caused by Staphylococcus aureus, coliforms and coagulase-negative staphylococci
Nie leczyć krów, u których występują stwierdzone w badaniu palpacyjnym zmiany w obrębie wymienia wywołane przez przewlekłe podkliniczne zapalenie gruczołu mlekowegoDo not treat cows with palpable udder changes due to chronic subclinical mastitis
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisFor the treatment of subclinical mastitis in lactating cows due to Gram-positive cocci susceptible to pirlimycin including staphylococcal organisms such as Staphylococcus aureus, both penicillinase-positive and penicillinase-negative, and coagulase-negative staphylococci; streptococcal organisms including Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, and Streptococcus uberis
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisFor the treatment of subclinical mastitis in lactating cows due to Gram-positive cocci susceptible to pirlimycin including staphylococcal organisms such as Staphylococcus aureus, both penicillinase-positive and penicillinase-negative, and coagulase-negative staphylococci; streptococcal organisms including Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae and Streptococcus uberis
Preparat Metacam stosuje się u bydła w ostrych zakażeniach układu oddechowego w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią w celu zmniejszenia objawów klinicznych, w biegunce w połączeniu z doustną terapią nawadniającą w celu ograniczenia objawów klinicznych u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia oraz u młodego bydła bez laktacji, jak również jako leczenie wspomagające w ostrym zapaleniu gruczołu sutkowego w połączeniu z antybiotykamiMetacam is used in cattle for acute respiratory infection with appropriate antibiotic therapy to reduce clinical signs; use in diarrhoea in combination with oral re-hydration therapy to reduce clinical signs in calves of over one week of age and young, non-lactating cattle and as supportive therapy in the treatment of acute mastitis, in combination with antibiotics
Określenie dokumentu objaśniającego dotyczącego leczenia aromaterapią i fitoterapią zapalenia gruczołu sutkowego u bydładefinition of a demonstration protocol for the treatment of mastitis in bovine animals with aromatherapy and herbal medicine
Określenie, we współpracy z doradcami zewnętrznymi, dokumentu objaśniającego dotyczącego leczenia aromaterapią i fitoterapią zapalenia gruczołu sutkowego u bydła i owiecin conjunction with external consultants, creating a demonstration protocol for using aromatherapy and herbal medicine to treat mastitis in cattle and sheep
Określenie, we współpracy z doradcami zewnętrznymi, dokumentu objaśniającego dotyczącego leczenia aromaterapią i fitoterapią zapalenia gruczołu sutkowego u bydła i owiecdefinition, in cooperation with outside experts, of a demonstration protocol for the treatment of mastitis in bovine animals with aromatherapy and herbal medicine
Preparat Startvac stosuje się w celu wzmocnienia odporności całych stad zdrowych krów mlecznych, w stadach, w których występują problemy związane z zapaleniem gruczołu mlekowego (zapalenie wymion wywołane zakażeniemStartvac is used to strengthen the immunity of whole herds of otherwise healthy dairy cows in herds that are known to have problems due to mastitis (inflammation of the udder due to infection
Genetyczna identyfikacja oraz typowanie molekularne bakterii z gatunku Staphylococcus aureus, wyizolowanych z zapalenia gruczołu mlekowego krów.Genetic identification and molecular typing of Staphylococcus aureus, isolated from cows with the mammary gland inflammation.
Preparat Startvac zawiera zabite postaci dwóch bakterii wywołujących zapalenie gruczołów mlekowych (Escherichia coli i Staphylococcus aureusStartvac contains killed forms of two bacteria that normally cause mastitis (Escherichia coli and Staphylococcus aureus
Szczepienie należy rozpatrywać jako jeden z elementów pełnego planu kontroli zapaleń gruczołu mlekowego, który uwzględnia wszystkie istotne czynniki mające wpływ na stan gruczołu mlekowego (np. technika udoju, zasuszenie, rozród, warunki higieniczne, żywienie, warunki utrzymania, dobrostan, jakość powietrza i wody do picia, monitoring zdrowotny stada) oraz pozostałe metody zarządzania stademImmunisation has to be considered as one component in a complex mastitis control program that addresses all important udder health factors (e. g. milking technique, dry-off and breeding management, hygiene, nutrition, housing, bedding, cow comfort, air and water quality, health monitoring) and other management practices
U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV-HCV, profil kliniczny działań niepożądanych preparatu Pegasys stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z rybawiryną, był podobny do obserwowanego u pacjentów z monoinfekcją HCV U pacjentów ze współistniejącym zakażeniem HIV-HCV, u których stosuje się leczenie skojarzone preparatem Pegasys i rybawiryną, zgłaszano następujące działania niepożądane występujące z częstością ≥ ‧ % i ‧ %: zwiększenie stężenia kwasu mlekowego/kwasica mleczanowa, grypa, zapalenie płuc, chwiejność emocjonalna, apatia, szum uszny, ból krtaniowo-gardłowy, zapalenie czerwieni warg, nabyta lipodystrofia i chromaturiaIn HIV-HCV co-infected patients, the clinical adverse event profiles reported for Pegasys, alone or in combination with ribavirin, were similar to those observed in HCV mono-infected patients For HIV-HCV patients receiving Pegasys and ribavirin combination therapy other undesirable effects have been reported in ‧ % to ‧ % of patients: hyperlactacidaemia/lactic acidosis, influenza, pneumonia, affect lability, apathy, tinnitus, pharyngolaryngeal pain, cheilitis, acquired lipodystrophy and chromaturia
Pacjenci jednocześnie zakażeni wirusem HCV i HIV U pacjentów z współistniejącym zakażeniem wirusem HCV i HIV, otrzymujących preparat ViraferonPeg w skojarzeniu z rybawiryną, do innych działań niepożądanych (których nie obserwowano u pacjentów zakażonych tylko wirusem HCV), opisywanych w badaniach klinicznych z częstością występowania większą niż ‧ %, należały: grzybica drożdżakowa jamy ustnej (‧ %), nabyta lipodystrofia (‧ %), obniżenie liczby limfocytów CD‧+ (‧ %), obniżenie łaknienia (‧ %), wzrost wartości gamma-glutamylotransferazy (‧ %), ból pleców (‧ %), wzrost wartości amylazy w surowicy krwi (‧ %), wzrost wartości kwasu mlekowego w surowicy krwi (‧ %), cytolityczne zapalenie wątroby (‧ %), wzrost wartości lipazy (‧ %), bóle kończyn (‧ %CD‧ lymphocytes decrease
Pacjenci jednocześnie zakażeni wirusem HCV i HIV U pacjentów z współistniejącym zakażeniem wirusem HCV i HIV, otrzymujących preparat PegIntron w skojarzeniu z rybawiryną, do innych działań niepożądanych (których nie obserwowano u pacjentów zakażonych tylko wirusem HCV), opisywanych w badaniach klinicznych z częstością występowania większą niż ‧ %, należały: grzybica drożdżakowa jamy ustnej (‧ %), nabyta lipodystrofia (‧ %), obniżenie liczby limfocytów CD‧+ (‧ %), obniżenie łaknienia (‧ %), wzrost wartości gamma-glutamylotransferazy (‧ %), ból pleców (‧ %), wzrost wartości amylazy w surowicy krwi (‧ %), wzrost wartości kwasu mlekowego w surowicy krwi (‧ %), cytolityczne zapalenie wątroby (‧ %), wzrost wartości lipazy (‧ %), bóle kończyn (‧ %CD‧ lymphocytes decrease
Lek Ciprofloxacin Nycomed stosuje się w leczeniu kilku rodzajów zakażeń u dorosłych, takich jak zapalenie płuc, niektórych rodzaje zakażeń dróg moczowych, zakażenia gruczołu krokowego (prostaty), zakażenia w obrębie jamy brzusznej i jelit, niektóre zakażenia skóry, zakażenia kości oraz zakażenia u pacjentów z osłabioną odpornościąCiprofloxacin Nycomed is used for the treatment of several types of infections in adults such as pneumonia, certain types of urinary tract infections, infections in the prostate, infections in the abdomen and around the gut, certain skin infections, infections in the bones and of infections in patients with poor immune system
Czynne uodpornianie bydła celem ograniczenia objawów klinicznych zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła (IBR) oraz siewstwa wywołujących je wirusów w terenieActive immunisation of cattle to reduce the clinical signs of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and field virus excretion
Ibraxion jest inaktywowaną, delecyjną (gE) szczepionką z adjuwantem olejowym (o/w emulsja), której podanie indukuje u bydła odporność czynną opartą na wytworzeniu przeciwciał neutralizujących wirusy zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła (IBRIbraxion is a gene specific deleted (gE), inactivated and adjuvanted (o/w emulsion) vaccine which acts by the active immunisation of cattle characterised by the production of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) vironeutralising antibodies
Zakres próbek zostaje określony w taki sposób, by z prawdopodobieństwem ‧ % móc stwierdzić, że mniej niż ‧,‧ % pogłowia jest zarażone zakaźnym zapaleniem nosa i tchawicy u bydłaThe size of the sample shall be such that it can be declared with ‧ % reliability that less than ‧,‧ % of herds are infected with infectious bovine rhinotracheitis
ii) zwierzęta z gatunku bydła, nieszczepione przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy, przeszły co najmniej raz w roku, z wynikiem ujemnym, test seroneutralizacji lub test ELISA w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV), a test w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy nie jest przeprowadzany u buhajów, które otrzymały pierwsze szczepienie przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy w stacji unasienniania po tym, jak zostały poddane, z wynikiem ujemnym, testowi seroneutralizacji lub testowi ELISA w kierunku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz które od pierwszego szczepienia były regularnie doszczepiane w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcyii) bovine animals not vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis have undergone at least once a year with negative result a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis, and testing for infectious bovine rhinotracheitis is not carried out on bulls which have received a first vaccination against infectious bovine rhinotracheitis at the insemination centre after they have been tested with negative result in a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis and which since the first vaccination have been regularly re-vaccinated with an interval of not more than six months
Showing page 1. Found 75068 sentences matching phrase "zapalenie gruczołu mlekowego u bydła".Found in 16.816 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.