pronunciation: IPA: ˈzɡɔdnɨ

Translations into English:

 • compatible     
  (adjv   )
   
  Pertaining to a product that can work with or is equivalent to another product.
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • compliant   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  compatible with or following guidelines
   
  Meeting or falling within a set of standards or guidelines in the creation and production of a product.
   
  compatible with or following guidelines
 • congruent   
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • harmonious     
  (adjv   )
   
  taki, który tworzy harmonię, jest jednogłośny, jednakowy, jednolity z czymś
 • peaceable   
  (adjv   )
   
  taki, który zgadza się na coś, godzi się z czymś, dąży do zgody
 • conform     
  (verb   )
   
  Corresponding to something else.
 • legal         
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • accommodating   
  (adjv   )
 • accordant   
 • acquiescent   
  (adjv   )
 • agreeable         
  (adjv   )
 • agreed       
  (verb, adjv   )
 • at one   
 • cohered   
 • coherent         
  (verb, adjv   )
 • coincident         
  (adjv   )
 • complaisant   
  (adjv   )
 • concerted   
  (verb, adjv   )
 • concordant   
  (adjv   )
 • concurrent   
  (adjv   )
 • conformable     
  (adjv   )
 • congruous   
  (adjv   )
 • consentient   
  (adjv   )
 • consistent       
  (adjv   )
 • consonant   
  (noun   )
 • corresponding   
  (adjv   )
 • good-natured   
  (adjv   )
 • unanimous     
  (adjv   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (14)

dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska
good agricultural and environmental condition of land
gospodarka zgodna
concerted economic action
komputer zgodny
compliant computer
szablon formularza zgodny z przeglądarką
browser-compatible form template
tryb zgodny z przeglądarką
browser-compatible mode
utrzymanie ziemi nieużytkowanej już do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
maintenance of land no longer used for production purposes in good agricultural and environmental condition
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
GAEC; Good Agricultural and Environmental Conditions
zgodny z poprzednimi wersjami
backward compatible; backward-compatible

    Show declension

Example sentences with "zgodny", translation memory

add example
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
en By way of derogation from Article ‧, the affected Member State may authorise transport of birds accompanying their owner to premises outside the area A or area B, if the consignment either consists of not more than ‧ caged birds from holdings not keeping poultry or is destined for a quarantine established in accordance with Decision ‧/‧/EC, and the birds are accompanied by a veterinary certificate in accordance with the model set up in Annex II, certifying compliance with the established animal health conditions, where required based on owners’ declaration in accordance with the model set up in Annex III
pl W przypadku każdego warunku badania wynik badania emisji powinien być zgodny z dopuszczalnymi wartościami określonymi z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ załącznika II
en For each of test condition, the emission test result shall comply with the limits specified in point ‧.‧.‧.‧.‧ of Annex II
pl Przepisy krajowe mogą przewidywać, że po nałożeniu skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji za naruszenia zakazu wprowadzania do obrotu na rynku wewnętrznym nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów takie drewno lub produkty z drewna nie powinny być koniecznie niszczone, lecz mogą zostać wykorzystane lub rozdysponowane w celach zgodnych z interesem publicznym
en National rules may provide that, after effective, proportionate and dissuasive penalties are applied for infringements of the prohibition of placing on the internal market of illegally harvested timber or timber products derived from such timber, such timber and timber products should not necessarily be destroyed but may instead be used or disposed of for public interest purposes
pl Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią komitetu lub gdy wystąpi przypadek braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedkłada Radzie wniosek w sprawie środków, jakie powinny zostać przyjęte
en If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken
pl jest zgodne z zasadą ostrożnej wyceny; oraz
en are prudent; and
pl Opracowywanie koncepcji produktów oraz procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, które byłyby od samego początku zgodne z przepisami w dziedzinie środowiska naturalnego, jest celem w pełni popieranym przez CCMI; powinien on wszakże być realizowany jako integralny element strategii lizbońskiej, zmierzający do przywrócenia konkurencyjności podlegającemu przekształceniom przemysłowi europejskiemu, nie tylko w wymiarze związanym ze spójnym i zrównoważonym rozwojem, lecz także w wymiarze dotyczącym uproszczenia i usprawnienia procedur techniczno-administracyjnych, którym podlegają przedsiębiorstwa, zwłaszcza te mniejsze
en The CCMI fully endorses the aim to take on board environmental requirements in the initial planning stages for products and production and distribution processes, if performed as an integral part of the Lisbon Strategy, in order to return competitiveness to a European industry that is changing, not just in terms of sustainable, cohesive development, but also in terms of simplification and streamlining technical and administrative burdens for firms, particularly smaller ones
pl środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
en Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Beef and Veal
pl Jeżeli zadeklarowane wydatki lub informacje przekazane przez Państwo Członkowskie nie pozwalają Komisji na ustalenie, czy przeznaczenie środków jest zgodne z odpowiednimi zasadami Wspólnoty, Komisja żąda od Państwa Członkowskiego przedstawienia dalszych informacji w ustalonym przez siebie terminie zależnym od wagi problemu, który zwykle nie może być krótszy niż ‧ dni
en If the declarations of expenditure or the information submitted by a Member State do not enable the Commission to establish whether the commitment of funds is in conformity with the relevant Community rules, the Commission shall request the Member State to supply further information within a period which it shall determine according to the seriousness of the problem and which may not normally be less than thirty days
pl wybór ten jest zgodny z przepisami rozporządzeń o radiofonii Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU
en whereas that choice is in accordance with the provisions of the International Telecommunications Union (ITU) Radio Regulations
pl W zgodnych z protokołem z Kioto obliczeniach bilansu dwutlenku węgla odzwierciedlających zmiany użytkowania gruntów nie przewidziano reguł dla krajów rozwijających się, pozwalających na uwzględnienie redukcji emisji dwutlenku węgla w wyniku zapobieżenia wylesianiu
en The Kyoto Protocol’s carbon balance calculations reflecting land-use change do not contain provisions for the developing countries which allow for the reduction in carbon dioxide emissions resulting from the prevention of forest loss to be taken into account
pl jednostki dokonujące kontroli przedwysyłkowej odrzucą cenę kontraktową uzgodnioną pomiędzy eksporterem a importerem jedynie w przypadku, kiedy mogą wykazać, że ich stwierdzenia na temat niezadowalającej ceny są oparte na procesie weryfikacyjnym zgodnym z kryteriami ustalonymi w punktach b) do e
en preshipment inspection entities shall only reject a contract price agreed between an exporter and an importer if they can demonstrate that their findings of an unsatisfactory price are based on a verification process which is in conformity with the criteria set out in subparagraphs (b) through (e
pl Działania finansowane na mocy niniejszego rozporządzenia są zgodne z celami w zakresie wspólpracy wymienionymi w aktach, umowach, deklaracjach i planach działania między Wspólnotą a krajami partnerskimi, jak również własnym interesem Wspólnoty
en Measures financed under this Regulation shall be consistent with the cooperation objectives set out in the instruments, agreements, declarations and action plans, between the Community and the partner countries and with the Community's own interests
pl Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
en The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Milk and Milk Products
pl ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, zgodne z dobrą praktyką rolniczą i uwzględniające cechy danej strefy zagrożenia, w szczególności
en limitation of the land application of fertilizers, consistent with good agricultural practice and taking into account the characteristics of the vulnerable zone concerned, in particular
pl wielostopniowej homologacji typu dla typów pojazdu podstawowego, niekompletnego lub skompletowanego, które są zgodne z informacjami szczegółowymi zawartymi w folderze informacyjnym i które spełniają wymagania techniczne odpowiednich szczegółowych dyrektyw, jak podano w załączniku ‧ lub XI, biorąc pod uwagę stan kompletacji typu pojazdu
en multi-stage type-approval to base, incomplete or completed vehicle types which conform to the particulars in the information folder and which meet the technical requirements of the relevant separate Directives as prescribed in Annex ‧ or ‧ taking account of the state of completion of the vehicle type
pl Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee referred to Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established under Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Alternatywa, która wiązałaby się ze znacznym wzmocnieniem budżetu wspólnotowego, opierającym się na sprawiedliwych składkach ze strony państw członkowskich, zgodnych z ich DNB.
en An alternative that would involve a significant strengthening of the community budget, based on fair contributions from Member States, in line with their GNI.
pl Środki przyjęte zgodnie z art. ‧a ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, o których Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję w dniu ‧ maja ‧ r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., są zgodne z prawem wspólnotowym
en The measures taken pursuant to Article ‧a of Directive ‧/‧/EEC and notified by the United Kingdom to the Commission on ‧ May ‧, as published in the Official Journal of the European Communities C ‧ of ‧ November ‧, are compatible with Community law
pl Po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr ‧, trzy instytucje we Wspólnej deklaracji uzgodniły, że agencje i podobne organy powinny wprowadzać w życie zasady zgodne z przewidzianymi w omawianym rozporządzeniu
en When Regulation (EC) No ‧ was adopted, the three institutions agreed in a joint declaration that the agencies and similar bodies should implement rules conforming to those of that Regulation
pl W dodatkach przedstawiono schematy struktury komunikatów oraz porządek segmentów zgodny z zasadami przetwarzania danych
en Message structure diagrams and the order of the segments following the processing rules can be found in the Appendices
pl Komisja przyjmie przewidziane środki, jeśli są one zgodne z opinią Komitetu
en The Commission shall adopt the measures envisaged where they are in accordance with the opinion of the Committee
pl Są one zgodne z trwającymi dyskusjami dotyczącymi uproszczenia i lepszego stanowienia prawnego, które znajdują się bardzo wysoko na liście działań Komisji.
en They are in line with our ongoing discussions on simplification and better regulation, which represent a Commission strategy very high on the agenda.
pl Zakres, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w państwie członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także definicja jednostek zgodna z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych, są określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
en The extent to which enterprises with less than half a person employed and all-resident enterprise groups of no statistical importance to the Member States are to be included in the registers, and the definition of units consistent with those for agricultural statistics, shall be decided in accordance with the procedure referred to in Article
pl Wartości natężenia oświetlenia otrzymane po ‧ minucie pracy i po osiągnięciu stabilności fotometrycznej muszą być zgodne z odpowiednimi wymogami fotometrycznymi
en The illuminance values determined after one minute of operation and after occurrence of photometric stability shall comply with applicable photometric requirements
Showing page 1. Found 33237 sentences matching phrase "zgodny".Found in 7.23 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.