pronunciation: IPA: ˈzɡɔdnɨ

Translations into English:

 • compatible     
  (adjv   )
   
  Pertaining to a product that can work with or is equivalent to another product.
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • compliant   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  compatible with or following guidelines
   
  Meeting or falling within a set of standards or guidelines in the creation and production of a product.
   
  compatible with or following guidelines
 • congruent   
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • harmonious     
  (adjv   )
   
  taki, który tworzy harmonię, jest jednogłośny, jednakowy, jednolity z czymś
 • peaceable   
  (adjv   )
   
  taki, który zgadza się na coś, godzi się z czymś, dąży do zgody
 • conform     
  (verb   )
   
  Corresponding to something else.
 • legal         
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • accommodating   
  (adjv   )
 • accordant   
 • acquiescent   
  (adjv   )
 • agreeable         
  (adjv   )
 • agreed       
  (verb, adjv   )
 • at one   
 • cohered   
 • coherent         
  (verb, adjv   )
 • coincident         
  (adjv   )
 • complaisant   
  (adjv   )
 • concerted   
  (verb, adjv   )
 • concordant   
  (adjv   )
 • concurrent   
  (adjv   )
 • conformable     
  (adjv   )
 • congruous   
  (adjv   )
 • consentient   
  (adjv   )
 • consistent       
  (adjv   )
 • consonant   
  (noun   )
 • corresponding   
  (adjv   )
 • good-natured   
  (adjv   )
 • unanimous     
  (adjv   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (14)

być zgodnymconform
dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiskagood agricultural and environmental condition of land
gospodarka zgodnaconcerted economic action
komputer PC zgodny z architekturą procesorów firmy IntelIntel Architecture Personal Computer
komputer zgodnycompliant computer
mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwojusustainable mobility
możliwe do zweryfikowania i zgodne z prawem celeverifiable lawful pruposes
szablon formularza zgodny z przeglądarkąbrowser-compatible form template
tryb zgodny z przeglądarkąbrowser-compatible mode
utrzymanie ziemi nieużytkowanej już do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiskamaintenance of land no longer used for production purposes in good agricultural and environmental condition
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiskaGAEC; Good Agricultural and Environmental Conditions
zgodny z poprzednimi wersjamibackward compatible; backward-compatible
zgodny z prawemlegal
zgodny z ruchem wskazówek zegaraclockwise

    Show declension

Example sentences with "zgodny", translation memory

add example
Instytucje zamawiające objęte Porozumieniem, przestrzegające przepisów niniejszej dyrektywy i stosujące je wobec wykonawców z krajów trzecich sygnatariszy Porozumienia, powinny zatem postępować w sposób zgodny z postanowieniami PorozumieniaThe contracting authorities covered by the Agreement which comply with this Directive and which apply the latter to economic operators of third countries which are signatories to the Agreement should therefore be in conformity with the Agreement
Zakładanie wspólnych przedsiębiorstw na Seszelach i transfer statków wspólnotowych do tych przedsiębiorstw odbywa się zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Seszeli i WspólnotyThe creation of joint enterprises in Seychelles and the transfer of Community vessels to joint enterprises shall systematically comply with the Seychelles and the Community legislation
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i AkwakulturyWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Fisheries and Aquaculture
Usuwanie Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Uwaga: Liczba w środkowej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi w dokumencie ED‧ Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego w tabeli ANote: The numbers in the centre column reflect the Serial Numbers depicted in EUROCAE document ED‧ table A
Dnia ‧ czerwca ‧ r. RB ONZ przyjęła rezolucję ‧ upoważniającą państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii, na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji, do wpływania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzuOn ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
Państwa Członkowskie przyznają producentowi bądź też jego autoryzowanemu przedstawicielowi znak homologacji EWG, zgodny ze wzorem określonym w załączniku I ppkt ‧ dla każdego typu lusterka wstecznego, jaki homologują zgodnie z artMember States shall issue to the manufacturer, or to his authorised representative, an EEC type-approval mark which shall conform to the model shown in item ‧ of Annex I, for each type of rear-view mirror which they approve pursuant to Article
Zgodność żarówek pochodzących z produkcji masowej nie jest kwestionowana, jeśli wyniki są zgodne z załącznikiem ‧ do niniejszego regulaminuThe conformity of mass-produced filament lamps shall not be contested if the results are in agreement with Annex ‧ to this Regulation
Zlecenie obsługi zostanie usankcjonowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać, wyłącznie wraz z warunkami przetargu i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami, występując do organu zlecającego, pod adresemThe concession of the service will be governed by an agreement based on a model which may be obtained, together with the tender dossier and any other relevant information, from the following address
W konsekwencji Komisja ocenia, że pomoc udzielona przedsiębiorstwom z sektora transportu kolejowego, w zastosowaniu systemu wprowadzonego przez art. ‧ CA KP jest zgodna z art. ‧ ust. ‧ lit. c) TraktatuConsequently, the Commission considers that aid granted to railway undertakings under the scheme introduced by Article ‧ CA of the General Tax Code is compatible with Article ‧(c) of the Treaty
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. WinaWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Wine
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu CelnegoThe measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee
W związku z tym, na podstawie posiadanych przez nią informacji, Komisja uważa, że przedmiotowy środek pomocy nie jest zgodny z jednolitym rynkiem zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstwOn the basis of the information at its disposal at this stage, it takes the view that this aid measure should not be declared compatible with the common market in accordance with the Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie statystyk Wspólnoty, stanowiącym ramy odniesienia dla przepisów niniejszego rozporządzenia, gromadzenie danych statystycznych powinno być zgodne z zasadami bezstronności, co oznacza w szczególności obiektywność i niezależność naukową, jak również z zasadami przejrzystości, wiarygodności, przydatności, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznychIn accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on Community Statistics, which constitutes the reference framework for the provisions of this Regulation, it is necessary for the collection of statistics to conform to the principles of impartiality, in particular objectivity and scientific independence, as well as transparency, reliability, relevance, cost-effectiveness and statistical confidentiality
Metody analizy stosowane do celów kontroli żywności muszą być zgodne z przepisami pkt ‧ i ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nrMethods of analysis used for food control purposes shall comply with the provisions of items ‧ and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
przed rozpoczęciem badania opony muszą być zimne, a ciśnienie w ogumieniu musi być zgodne z wartością określoną dla danego obciążenia kół przy pojeździe nieruchomymAt the start of the tests, the tyres must be cold and at the pressure prescribed for the load actually borne by the wheels when the vehicle is stationary
a kolejne badanie, powtórzone na nowym zestawie próbek, dało wyniki zgodne z wymaganiami ppkt ‧.‧.‧ lub wykazało odchylenia mieszczące się w granicach opisanych powyżejand is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of point ‧.‧.‧ or presents deviations within the above specified limits
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Plan monitorowania skutków dla środowiska, zgodny z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEMonitoring plan for environmental effects conforming with Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedłoży Radzie wniosek w sprawie środków, jakie należy podjąćWhere the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is adopted, the Commission shall without delay propose to the Council the measures to be adopted
Urządzenia końcowe objęte niniejszą decyzją są zgodne ze wspólnym rozporządzeniem technicznym określonym w ust. ‧, spełniają zasadnicze wymagania określone w art. ‧ lit. a) i b) dyrektywy ‧/EWG oraz spełniają wymagania innych mających zastosowanie dyrektyw, w szczególności dyrektyw Rady ‧/EWG‧ i ‧/EWGTerminal equipment covered by this Decision shall comply with the common technical regulation referred to in paragraph ‧, shall meet the essential requirements referred to in Article ‧ (a) and (b) of Directive ‧/EEC, and shall meet the requirements of any other applicable Directives, in particular Council Directives ‧/EEC and ‧/EEC
Zakres pomiaru analizatorów jest zgodny z wymaganą dokładnością pomiaru zawartości różnych składników: ± ‧ %, bez uwzględnienia dokładności spalin odniesieniaThe analysers shall have a measuring range compatible with the accuracy required to measure the content of the various constituents to within ± ‧ %, disregarding the accuracy of the standard (calibration) gases
Przegrody typu A to grodzie, ściany i pokłady, które są zgodne z następującymi wymogamiType A partitions are bulkheads, walls and decks which satisfy the following requirements
Jest także zgodne z polityką rozwoju stosunków z państwami trzecimi w duchu partnerstwa i współpracy, z myślą o wzmocnieniu zrównoważonych połowów również na wodach znajdujących się poza Unią, przy należytym uwzględnieniu czynników środowiskowych, społecznych i gospodarczych.It is also in line with the development of relations with third countries in a spirit of partnership and cooperation, with a view to reinforcing sustainable fishing outside EU waters while taking account of environmental, social and economic factors.
Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocyThe municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aid
Showing page 1. Found 33237 sentences matching phrase "zgodny".Found in 3.588 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.