pronunciation: IPA: ˈzɡɔdnɨ

Translations into English:

 • compatible     
  (adjv   )
   
  Pertaining to a product that can work with or is equivalent to another product.
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • compliant   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  compatible with or following guidelines
   
  Meeting or falling within a set of standards or guidelines in the creation and production of a product.
   
  compatible with or following guidelines
 • congruent   
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • harmonious     
  (adjv   )
   
  taki, który tworzy harmonię, jest jednogłośny, jednakowy, jednolity z czymś
 • peaceable   
  (adjv   )
   
  taki, który zgadza się na coś, godzi się z czymś, dąży do zgody
 • conform     
  (verb   )
   
  Corresponding to something else.
 • legal         
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • accommodating   
  (adjv   )
 • accordant   
 • acquiescent   
  (adjv   )
 • agreeable         
  (adjv   )
 • agreed       
  (verb, adjv   )
 • at one   
 • cohered   
 • coherent         
  (verb, adjv   )
 • coincident         
  (adjv   )
 • complaisant   
  (adjv   )
 • concerted   
  (verb, adjv   )
 • concordant   
  (adjv   )
 • concurrent   
  (adjv   )
 • conformable     
  (adjv   )
 • congruous   
  (adjv   )
 • consentient   
  (adjv   )
 • consistent       
  (adjv   )
 • consonant   
  (noun   )
 • corresponding   
  (adjv   )
 • good-natured   
  (adjv   )
 • unanimous     
  (adjv   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (14)

dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska
good agricultural and environmental condition of land
gospodarka zgodna
concerted economic action
komputer zgodny
compliant computer
szablon formularza zgodny z przeglądarką
browser-compatible form template
tryb zgodny z przeglądarką
browser-compatible mode
utrzymanie ziemi nieużytkowanej już do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
maintenance of land no longer used for production purposes in good agricultural and environmental condition
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
GAEC; Good Agricultural and Environmental Conditions
zgodny z poprzednimi wersjami
backward compatible; backward-compatible

    Show declension

Example sentences with "zgodny", translation memory

add example
pl Instytucje zamawiające objęte Porozumieniem, przestrzegające przepisów niniejszej dyrektywy i stosujące je wobec wykonawców z krajów trzecich sygnatariszy Porozumienia, powinny zatem postępować w sposób zgodny z postanowieniami Porozumienia
en The contracting authorities covered by the Agreement which comply with this Directive and which apply the latter to economic operators of third countries which are signatories to the Agreement should therefore be in conformity with the Agreement
pl Zakładanie wspólnych przedsiębiorstw na Seszelach i transfer statków wspólnotowych do tych przedsiębiorstw odbywa się zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Seszeli i Wspólnoty
en The creation of joint enterprises in Seychelles and the transfer of Community vessels to joint enterprises shall systematically comply with the Seychelles and the Community legislation
pl środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury
en Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Fisheries and Aquaculture
pl Usuwanie Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami
en Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
pl Uwaga: Liczba w środkowej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi w dokumencie ED‧ Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego w tabeli A
en Note: The numbers in the centre column reflect the Serial Numbers depicted in EUROCAE document ED‧ table A
pl Dnia ‧ czerwca ‧ r. RB ONZ przyjęła rezolucję ‧ upoważniającą państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii, na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji, do wpływania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzu
en On ‧ June ‧, the UNSC adopted Resolution ‧ authorising, for a period of six months from the date of that Resolution, States cooperating with the Transitional Federal Government of Somalia to enter the territorial waters of Somalia and to use, in a manner consistent with relevant international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed robbery at sea
pl Państwa Członkowskie przyznają producentowi bądź też jego autoryzowanemu przedstawicielowi znak homologacji EWG, zgodny ze wzorem określonym w załączniku I ppkt ‧ dla każdego typu lusterka wstecznego, jaki homologują zgodnie z art
en Member States shall issue to the manufacturer, or to his authorised representative, an EEC type-approval mark which shall conform to the model shown in item ‧ of Annex I, for each type of rear-view mirror which they approve pursuant to Article
pl Zgodność żarówek pochodzących z produkcji masowej nie jest kwestionowana, jeśli wyniki są zgodne z załącznikiem ‧ do niniejszego regulaminu
en The conformity of mass-produced filament lamps shall not be contested if the results are in agreement with Annex ‧ to this Regulation
pl Zlecenie obsługi zostanie usankcjonowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać, wyłącznie wraz z warunkami przetargu i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami, występując do organu zlecającego, pod adresem
en The concession of the service will be governed by an agreement based on a model which may be obtained, together with the tender dossier and any other relevant information, from the following address
pl W konsekwencji Komisja ocenia, że pomoc udzielona przedsiębiorstwom z sektora transportu kolejowego, w zastosowaniu systemu wprowadzonego przez art. ‧ CA KP jest zgodna z art. ‧ ust. ‧ lit. c) Traktatu
en Consequently, the Commission considers that aid granted to railway undertakings under the scheme introduced by Article ‧ CA of the General Tax Code is compatible with Article ‧(c) of the Treaty
pl środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina
en Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Wine
pl Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego
en The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee
pl W związku z tym, na podstawie posiadanych przez nią informacji, Komisja uważa, że przedmiotowy środek pomocy nie jest zgodny z jednolitym rynkiem zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
en On the basis of the information at its disposal at this stage, it takes the view that this aid measure should not be declared compatible with the common market in accordance with the Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty
pl Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie statystyk Wspólnoty, stanowiącym ramy odniesienia dla przepisów niniejszego rozporządzenia, gromadzenie danych statystycznych powinno być zgodne z zasadami bezstronności, co oznacza w szczególności obiektywność i niezależność naukową, jak również z zasadami przejrzystości, wiarygodności, przydatności, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych
en In accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on Community Statistics, which constitutes the reference framework for the provisions of this Regulation, it is necessary for the collection of statistics to conform to the principles of impartiality, in particular objectivity and scientific independence, as well as transparency, reliability, relevance, cost-effectiveness and statistical confidentiality
pl Metody analizy stosowane do celów kontroli żywności muszą być zgodne z przepisami pkt ‧ i ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Methods of analysis used for food control purposes shall comply with the provisions of items ‧ and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl przed rozpoczęciem badania opony muszą być zimne, a ciśnienie w ogumieniu musi być zgodne z wartością określoną dla danego obciążenia kół przy pojeździe nieruchomym
en At the start of the tests, the tyres must be cold and at the pressure prescribed for the load actually borne by the wheels when the vehicle is stationary
pl a kolejne badanie, powtórzone na nowym zestawie próbek, dało wyniki zgodne z wymaganiami ppkt ‧.‧.‧ lub wykazało odchylenia mieszczące się w granicach opisanych powyżej
en and is repeated on a new sample which either conforms to the requirements of point ‧.‧.‧ or presents deviations within the above specified limits
pl Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami
en Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
pl Plan monitorowania skutków dla środowiska, zgodny z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE
en Monitoring plan for environmental effects conforming with Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
pl Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedłoży Radzie wniosek w sprawie środków, jakie należy podjąć
en Where the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is adopted, the Commission shall without delay propose to the Council the measures to be adopted
pl Urządzenia końcowe objęte niniejszą decyzją są zgodne ze wspólnym rozporządzeniem technicznym określonym w ust. ‧, spełniają zasadnicze wymagania określone w art. ‧ lit. a) i b) dyrektywy ‧/EWG oraz spełniają wymagania innych mających zastosowanie dyrektyw, w szczególności dyrektyw Rady ‧/EWG‧ i ‧/EWG
en Terminal equipment covered by this Decision shall comply with the common technical regulation referred to in paragraph ‧, shall meet the essential requirements referred to in Article ‧ (a) and (b) of Directive ‧/EEC, and shall meet the requirements of any other applicable Directives, in particular Council Directives ‧/EEC and ‧/EEC
pl Zakres pomiaru analizatorów jest zgodny z wymaganą dokładnością pomiaru zawartości różnych składników: ± ‧ %, bez uwzględnienia dokładności spalin odniesienia
en The analysers shall have a measuring range compatible with the accuracy required to measure the content of the various constituents to within ± ‧ %, disregarding the accuracy of the standard (calibration) gases
pl Przegrody typu A to grodzie, ściany i pokłady, które są zgodne z następującymi wymogami
en Type A partitions are bulkheads, walls and decks which satisfy the following requirements
pl Jest także zgodne z polityką rozwoju stosunków z państwami trzecimi w duchu partnerstwa i współpracy, z myślą o wzmocnieniu zrównoważonych połowów również na wodach znajdujących się poza Unią, przy należytym uwzględnieniu czynników środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
en It is also in line with the development of relations with third countries in a spirit of partnership and cooperation, with a view to reinforcing sustainable fishing outside EU waters while taking account of environmental, social and economic factors.
pl Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy
en The municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aid
Showing page 1. Found 33237 sentences matching phrase "zgodny".Found in 5.9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.