pronunciation: IPA: ˈzɡɔdnɨ

Translations into English:

 • compatible     
  (adjv   )
   
  Pertaining to a product that can work with or is equivalent to another product.
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • compliant   
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  compatible with or following guidelines
   
  Meeting or falling within a set of standards or guidelines in the creation and production of a product.
   
  compatible with or following guidelines
   
  compatible with or following guidelines
 • congruent   
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • harmonious     
  (adjv   )
   
  taki, który tworzy harmonię, jest jednogłośny, jednakowy, jednolity z czymś
 • peaceable   
  (adjv   )
   
  taki, który zgadza się na coś, godzi się z czymś, dąży do zgody
 • legal         
  (adjv   )
   
  taki, który odpowiada czemuś, który do czegoś pasuje
 • accordant   
  (Adjectival  )
 • agreed       
  (verb, adjv   )
 • at one   
 • complaisant   
  (adjv   )
 • concerted   
  (verb, adjv   )
 • conform     
  (verb   )
   
  Corresponding to something else.
 • accommodating   
  (adjv   )
 • acquiescent   
  (adjv   )
 • agreeable         
  (adjv   )
 • cohered   
 • coherent         
  (verb, adjv   )
 • coincident         
  (adjv   )
 • concordant   
  (adjv   )
 • concurrent   
  (adjv   )
 • conformable     
  (adjv   )
 • congruous   
  (adjv   )
 • consentient   
  (adjv   )
 • consistent       
  (adjv   )
 • consonant   
  (noun   )
 • corresponding   
  (adjv   )
 • good-natured   
  (adjv   )
 • in agreement   
  (advb   )
 • unanimous     
  (adjv   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (14)

dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska
good agricultural and environmental condition of land
gospodarka zgodna
concerted economic action
komputer zgodny
compliant computer
szablon formularza zgodny z przeglądarką
browser-compatible form template
tryb zgodny z przeglądarką
browser-compatible mode
utrzymanie ziemi nieużytkowanej już do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
maintenance of land no longer used for production purposes in good agricultural and environmental condition
zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
GAEC; Good Agricultural and Environmental Conditions
zgodny z poprzednimi wersjami
backward compatible; backward-compatible

    Show declension

Example sentences with "zgodny", translation memory

add example
pl komunikat płatniczy jest zgodny z zasadami określonymi przez dostawcę usług sieciowych
en the payment message complies with the rules established by the network service provider
pl tryb dopłat jest zgodny z wytycznymi w sprawie pomocy państwa w ratowaniu i restrukturyzacji, ponieważ nie zwiększa wydajności przedsiębiorstwa, tylko ma służyć odzyskaniu rentowności ekonomiczno-finansowej oraz ratowaniu miejsc pracy
en that the scheme complied with the rescue and restructuring guidelines, as it did not increase production capacity but aimed to restore viability and safeguard jobs
pl Nasiona i nasiona zmielone szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), zgodne ze specyfikacją w załączniku, mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności, przeznaczony do stosowania w produktach piekarskich przy maksymalnej zawartości nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) w wysokości ‧ %
en Chia seed (Salvia hispanica) and grounded Chia seed as specified in the Annex may be placed on the market in the Community as a novel food ingredient to be used in bread products with a maximum content of ‧ % Chia (Salvia hispanica) seeds
pl Przedstawione w programie konwergencji środki w dziedzinie finansów publicznych wydają się zgodne ze środkami przewidzianymi w krajowym programie reform
en The measures in the area of public finances envisaged in the convergence programme seem consistent with those foreseen in the national reform programme
pl stwierdzenie, że kwota żądana przez stronę skarżącą jest zasadna i zgodna z umowami
en declare it for law that the sum claimed by the applicant is justified and according to the contracts
pl środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw
en Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Fresh Fruit and Vegetables
pl Taki kierunek działań jest nieuzasadniony ekonomicznie, rodzi brak zaufania i nie jest zgodny z duchem międzynarodowej solidarności.
en This is an economically incompetent path that misinforms workers, creates mistrust and is not in the spirit of international solidarity.
pl W przypadku praktyki, która może spowodować zastosowanie, na podstawie art. ‧ Umowy, środków ochronnych skierowanych przeciwko Wspólnocie, Komisja, po zbadaniu danego przypadku, decyduje, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami określonymi w Umowie
en In the case of a practice that may cause safeguard measures to be applied to the Community on the basis of Article ‧ of the Agreement, the Commission, after examining the case, shall decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Agreement
pl Komitet uważa, że na tym etapie należy skoncentrować wysiłki na przyjęciu elastycznej dyrektywy, zgodnej z Zasadami Bazylejskimi i zachęcającej do jednolitego wprowadzenia zasad w UE
en The Committee feels that the emphasis now should be on agreement of a flexible Directive that is consistent with the Basel framework and encourages convergent application across the EU
pl Próbki te poddawane są badaniu metodami analitycznymi zgodnymi z art. ‧ i ‧ decyzji ‧/‧/WE
en Those samples must have been analysed using analytical methods in conformity with Articles ‧ and ‧ of Decision ‧/‧/EC
pl Wsparcie przez Unię procesu opracowywania ATT powinno obejmować środki wspierające krajowe systemy kontroli przywozu i wywozu w państwach trzecich, które miałyby być zgodne z przyszłym ATT
en The Union’s support to the ATT process should include measures in support of national export and import control systems in third countries that would have to comply with a future ATT
pl Przed przyznaniem jakiejkolwiek pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie upewniają się, czy finansowane środki i ich skutki są zgodne z prawem Wspólnoty
en Before granting any aid under this Regulation, Member States shall verify that the measures financed and their effects comply with Community law
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wprowadzenia euro, monety denominowane w euro i centach oraz zgodne z nominałami i specyfikacją techniczną powinny mieć status prawnego środka płatniczego we wszystkich uczestniczących Państwach Członkowskich, zgodnie z definicją w tym rozporządzeniu
en According to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the introduction of the euro, coins denominated in euro and cent and complying with the denominations and technical specifications should have the status of legal tender in all participating Member States as defined in that Regulation
pl Pomoc początkowa na utworzenie grup producentów lub stowarzyszeń producentów jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) Traktatu i jest wyłączona z obowiązku notyfikacji przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ Traktatu, jeżeli spełnia przepisy określone w ust. ‧–‧ niniejszego artykułu
en Start-up aid for the constitution of producer groups or producer associations shall be compatible with the common market within the meaning of Article ‧(c) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article ‧ of the Treaty if it complies with the provisions of paragraphs ‧ to ‧ of this Article
pl Środki przewidziane w obszarze finansów publicznych są w dużym stopniu zgodne z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej zawartymi w zintegrowanych wytycznych na lata
en The envisaged measures in the area of public finances are broadly consistent with the broad economic policy guidelines included in the integrated guidelines for the period
pl uznając rolę odgrywaną przez Uzbekistan w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, ale podkreślając też kluczową potrzebę kontynuowania tej walki poprzez środki zgodne z prawem, które nie ciemiężą całego społeczeństwa i respektują prawa człowieka
en acknowledging the role played by Uzbekistan in fighting international terrorism but stressing the crucial need to pursue this fight by legal means which do not oppress the whole of society and neglect human rights
pl Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z moją najlepszą wiedzą.
en I, the undersigned, certify that the information contained in this Final Report is correct to the best of my knowledge.
pl Niniejszy instrument jest zgodny z podstawowymi prawami i zasadami określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza z jej art. ‧, który stanowi, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy szanujących jego zdrowie, jego bezpieczeństwo i godność, do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu
en This instrument complies with the fundamental rights and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in particular with Article ‧ thereof which provides that all workers have the right to healthy, safe and dignified working conditions, to a limit on their maximum working time and to weekly and daily rest periods and an annual period of paid leave
pl Firma nie przedstawiła żadnych dodatkowych dowodów, które mogłyby dowieść, że jej rachunki są zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości
en The company did not submit any further evidence, which could show that its accounts were nonetheless in conformity with international accounting standards
pl Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarządzających
en The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the relevant Management Committees
pl dopuścić do obrotu produkty zgodne z niniejszą dyrektywą do dnia ‧ października ‧ r
en permit trade in products complying with this Directive, by ‧ October
pl Fakt, iż margines swobodnej oceny organów krajowych w zakresie stwierdzenia braku zapotrzebowania żywieniowego stanowi przedmiot jedynie ograniczonej kontroli sądowej, jest zgodny z prawem wspólnotowym pod warunkiem, że krajowa procedura kontroli sądowej decyzji podjętych w tej dziedzinie przez te organy pozwala sądowi rozpatrującemu skargę o stwierdzenie nieważności takiej decyzji na skuteczne zastosowanie- w ramach kontroli jej zgodności z prawem –odpowiednich zasad i norm prawa wspólnotowego
en The fact that the discretion enjoyed by the national authorities as regards the establishment of an absence of nutritional need is subject to only limited review by the courts is compatible with Community law, on condition that the national procedure for judicial review of the decisions in that regard taken by those authorities enables the court or tribunal seised of an application for annulment of such a decision effectively to apply the relevant principles and rules of Community law when reviewing its legality
pl Program jest zasadniczo zgodny ze wzorem programów stabilności i konwergencji określonym w nowym kodeksie postępowania
en The programme broadly follows the model structure for stability and convergence programmes specified in the new code of conduct
pl Jednakże opakowania i etykiety, zawierające symbole Wspólnoty zgodne z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w wersji stosowanej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być stosowane do dnia ‧ maja ‧ r
en However, the packaging or labels including the Community symbols used in accordance with Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, as applicable prior to the entry into force of this Regulation, may be used until ‧ May
pl Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Showing page 1. Found 33237 sentences matching phrase "zgodny".Found in 3.693 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.