Translations into English:

  • point out   
    (Verb  ) (verb   )
     
    tell, remind, indicate to someone
  • note         
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagi
information notification for attention
próbowałem zwrócić waszą uwagę na
I was trying to attract your attention to
zwrócenie uwagi
attentiveness; heed; paying attention; regard
zwróć baczną uwagę
pay careful attention
zwróćcie uwagę
lo and behold

Example sentences with "zwrócić uwagę", translation memory

add example
pl Zdaniem Komitetu głównym mankamentem komunikatu jest, że nie zwrócono w nim wystarczającej uwagi na liczne już istniejące przykłady współpracy i umowy (zob. pkt ‧.‧) oraz na ich inicjatorów i instrumenty, co powoduje, że nie w pełni poinformowany czytelnik komunikatu odbiera zbyt negatywny obraz sytuacji wyjściowej
en Moreover, past experience gained in this way should be the basis for any further moves forward
pl W związku z wydarzeniami u naszych południowych sąsiadów chciałbym także zwrócić uwagę, że niektóre kraje Unii Europejskiej są celem dla znacznej liczby emigrantów z tamtego regionu.
en In relation to the events in the countries of our southern neighbours, I would also like to draw attention to the fact that some of the European Union's Member States have become the objective of a significant number of migrants from that region.
pl Fakt, że zwrócono na nie uwagę grupy Primarolo nie może być traktowany jako formalne zgłoszenie do Komisji zgodnie z zasadami pomocy państwa
en The fact that it was brought to the attention of the Primarolo group cannot be treated as formal notification to the Commission under the State aid rules
pl Ocena uzysku komórek progenitorowych Podczas oceny liczby pobranych komórek progenitorowych u pacjentów leczonych filgrastymem należy zwrócić szczególną uwagę na metodę oceny ilościowej
en Assessment of progenitor cell yields In assessing the number of progenitor cells harvested in patients treated with filgrastim, particular attention should be paid to the method of quantitation
pl Należy zwrócić uwagę na fakt, że te dobra inwestycyjne także należy uwzględnić w inwestycjach
en Note that these capital goods are also to be included in investment
pl Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na irańską wspólnotę religijną bahaitów.
en Secondly, I would like to draw your attention to the Bahá'i religious community in Iran.
pl Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania
en Particular care should be taken with regard to the accuracy of dosing
pl w porządku, wszyscy zwrócili uwagę
en All right, everybody listen up
pl Chciałbym więc poprosić Komisję Europejską o zwrócenie bacznej uwagi na żeglugę śródlądową podczas przygotowywania nowego prawodawstwa w sprawie mobilności w mieście.
en I would therefore ask the European Commission to keep a close eye on the interests of inland shipping when it drafts new legislation on urban mobility.
pl Chcę zwrócić uwagę na dwie konkretne sprawy.
en There are two particular issues that I want to draw attention to.
pl Chcę zwrócić uwagę naszego Parlamentu Europejskiego na ten jednostkowy problem, gdyż ...
en I am drawing the European Parliament's attention to this specific problem because ...
pl Chciałbym jednak zwrócić uwagę pana komisarza na fakt, że w rozporządzeniu przewidziano, i słusznie, wiele szczegółowych kontroli dotyczących takich aspektów jak zdatność zwierząt do transportu, praktyki w zakresie transportowania zwierząt, środki transportu, kontenery do transportu drogą morską, całkowity czas podróży, przerwy postojowe, przydział miejsca - i żadnej z tych kontroli nie można przeprowadzić przy pomocy satelity.
en But I put it to the Commissioner that there are many detailed checks engrained in the Regulation, quite rightly - things like the fitness for transport of the animals, transport practices, means of transport, sea containers, integral journey times, resting periods, space allowances - which are all matters that cannot be viewed by satellite.
pl Chciałabym zwrócić państwa uwagę na trzy aspekty.
en I want to draw particular attention to three aspects.
pl Szczególną uwagę należy zwrócić na małe przedsiębiorstwa handlu detalicznego
en Whereas particular attention should be paid to small retail businesses
pl Chciałbym zwrócić uwagę na to, co pan komisarz Figeľ powiedział, że w okresie kryzysu, z którym borykamy się obecnie w przypadku gospodarki i zatrudnienia, inwestowanie w edukację ma większe znaczenie niż kiedykolwiek w przeszłości.
en I would like to underline what Mr Figeľ said about it being more important than ever during the crisis we are now experiencing with regard to the economy and employment to invest in education.
pl EKES wzywa UE do wykorzystania międzynarodowych forów w celu zwrócenia uwagi na negatywne skutki zmiany klimatu z punktu widzenia zwalczania głodu na świecie, co ma oczywiste implikacje, szczególnie dla krajów rozwijających się w regionach równikowych
en The EESC calls for the EU to use international forums to highlight the adverse effects of climate change from the point of view of fighting world famine, which has obvious implications particularly for developing countries in equatorial regions
pl Kolejną kwestią, na którą moim zdaniem należy zwrócić uwagę, jest oczywiście pomoc związana z handlem.
en Another issue that I believe should be highlighted is, of course, trade-related assistance.
pl Zwróciliśmy uwagę na Państwa obawy co do głównych celów rocznej wizji wzrostu gospodarczego, spowodowane wrażeniem, że cele te odbiegają od zintegrowanych wytycznych.
en We have taken good note of your concerns on the key messages of the Annual Growth Survey, to the effect that they may seem to depart from the Integrated Guidelines.
pl Oznacza to, że należy w szczególności zwrócić uwagę na dostęp do bezpiecznej wody pitnej, białek i podstawowych leków, oprócz tradycyjnych metod leczenia.
en That means paying particular attention to supplies of safe drinking water, proteins and basic medication, alongside traditional medicines.
pl Uważam jednak, że muszę zwrócić uwagę na kilka bardzo zasadniczych błędów.
en However, I find I have to point out a few critical flaws.
pl Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o reżim irański, a zwłaszcza o środowisko duchownych, zaczynają pojawiać się cienkie rysy.
en Secondly, I note that there are, in fact, hairline cracks beginning to appear in the regime, specifically in religious circles.
pl Myślę, że powinien Pan zwrócić uwagę na współpracę z rzecznikami praw obywatelskich w różnych krajach, nie tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także Rady Europy, którzy czasami bywają rzecznikami bardziej państwa wobec obywateli niż obywateli wobec państwa.
en I think you should give attention to working with ombudsmen from different countries, not just from EU Member States, but also from the Member States of the Council of Europe, because they sometimes do more to represent the state to the citizens than the citizens to the state.
pl lub w celu zwrócenia uwagi użytkownika na błędne działanie wagi przenośnikowej, w szczególności jej elementów elektrycznych
en or to draw the attention of the user to a fault in the operation of the belt weigher and in particular in the electrical components
pl Jak zwrócono uwagę, bieżący rok jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, które stanowią szczególnie trudny problem w okresie recesji, dlatego też prosiliśmy o warunkowy charakter socjalnych pakietów pomocowych, by osoby najbardziej wykluczone nie poczuły się jeszcze bardziej wyrzucone poza margines.
en As has been pointed out, we are now in the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, which we know is difficult in times of recession, and that is why we have been asking for social conditionality on rescue packages so that those who are the most excluded do not find themselves falling even further behind.
pl Zainteresowana strona zgłaszająca uwagi może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o potraktowanie informacji dotyczących jej tożsamości jako poufnych, podając powody uzasadniające taki wniosek
en Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request
Showing page 1. Found 103752 sentences matching phrase "zwrócić uwagę".Found in 15.84 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.