Translations into English:

  • point out   
    (Verb  ) (verb   )
     
    tell, remind, indicate to someone
  • note         
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagi
information notification for attention
próbowałem zwrócić waszą uwagę na
I was trying to attract your attention to
zwróć baczną uwagę
pay careful attention
zwróćcie uwagę
lo and behold

Example sentences with "zwrócić uwagę", translation memory

add example
pl ponownie podkreśla zawarty w rezolucji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wniosek do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o zwrócenie szczególnej uwagi, w kolejnym sprawozdaniu rocznym, na wykonanie budżetu przez Radę
en Reiterates the request made in its Resolution of ‧ April ‧ to the European Court of Auditors to pay special attention, in its forthcoming Annual Reports, to the Council’s budget implementation
pl Należy zwrócić uwagę na nagłe kłujące bóle głowy o typie migreny, które mogą być sygnałem ostrzegawczym
en Attention should be paid to sudden stabbing migraine-like headaches as a possible warning signal
pl zwrócił uwagę, że wydatki administracyjne wykazują wysoki, prawie ‧ % odsetek przeniesień; zachęcał Centrum do poprawy polityki zamówień w celu uniknięcia przeniesień środków
en noted that expenditure on administration showed a high carry-over rate of almost ‧ %; invited the Centre to manage its procurement policy better, in order to avoid carrying over appropriations
pl Ponadto w stosownych przypadkach sądy powinny mieć możliwość zwrócenia uwagi stron na możliwość skorzystania z mediacji
en Moreover, the courts should be able to draw the parties' attention to the possibility of mediation whenever this is appropriate
pl Komitet pragnie jednak zwrócić uwagę na zróżnicowanie okoliczności i zdolności jednostek do udziału w programach
en The Committee would, however, point out that circumstances and ability to take part in the programmes vary, and this can impact on costs
pl (IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Na wstępie chciałbym podkreślić bardzo pozytywne nastawienie i cenną pracę Trybunału Obrachunkowego, a w szczególności zwrócić uwagę na otrzymane przez nas dane odnoszące się do rocznego sprawozdania za 2006 r.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should first like to highlight the very positive attitude and valuable work of the Court of Auditors and in particular to draw attention to the figures which we have received as regards the 2006 annual report.
pl Niektóre osoby oceniające zwróciły uwagę na ten problem
en Some evaluators drew attention to this problem
pl Oznacza to, że należy w szczególności zwrócić uwagę na dostęp do bezpiecznej wody pitnej, białek i podstawowych leków, oprócz tradycyjnych metod leczenia.
en That means paying particular attention to supplies of safe drinking water, proteins and basic medication, alongside traditional medicines.
pl z ubolewaniem stwierdza, że powiększają się społeczne i gospodarcze różnice, szczególnie w europejskich obszarach metropolitalnych i w miastach, lecz także w obszarach wiejskich; wzywa państwa członkowskie do zajęcia się tym problemem w sposób bardziej energiczny oraz do zwrócenia na niego większej uwagi na etapie planowania programów służących dystrybucji środków pochodzących z funduszy strukturalnych
en Regrets that social and economic disparities are on the increase, particularly in metropolitan regions and cities in the EU, but also in rural areas; calls on the Member States to tackle this problem more energetically and to take greater account of it when planning programmes with a view to the award of appropriations from the structural funds
pl Zwróciły też uwagę na fakt, że przedsiębiorstwo jest zmuszone rywalizować z dużymi grupami, jak Ametek we Włoszech, Domel w Słowenii czy Goldstar w Korei, które dysponują bardziej rozwiniętymi sieciami handlowymi
en They point out that the company faces competition from large groups such as Ametek in Italy, Domel in Slovenia and Goldstar in Korea, which have much bigger sales networks than Euromoteurs
pl Chciałbym zatem zwrócić uwagę, że podczas rozważania udzielenia absolutorium z realizacji budżetu Parlamentu Europejskiego ta kwestia musi zostać w pełni wyjaśniona, w przeciwnym bowiem wypadku nie będziemy mogli zagłosować za jego udzieleniem.
en I should therefore like to point out that, when we give discharge of the European Parliament's budget, this issue must be fully clarified because, otherwise, we will not be able to vote positively.
pl Jeśli chodzi o prawa ubiegających się o azyl, pragnę zwrócić państwa uwagę na podstawowy cel współpracy w dziedzinie azylu.
en With regard to the rights of asylum seekers, I would like to draw your attention to the basic aim of cooperation on asylum.
pl (FR) Panie przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na przyjazd prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki, do Pragi.
en (FR) Mr President, I would like to draw the European Parliament's attention to the arrival of the President of Belarus, Mr Lukashenko, in Prague.
pl wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki, w których talent dzieci wykorzystywany jest do celów odnoszenia sukcesów na zawodach sportowych, i nalega, aby sport profesjonalny, w którym uczestniczą dzieci, przestrzegał ich podstawowych praw i nadrzędnego interesu
en Calls on the Member States to pay particular attention to situations in which children's talent is exploited with a view to success in sports competitions and stresses that professional sports activities involving children must respect their fundamental rights and best interests
pl (RO) Podczas dzisiejszej debaty chciałabym zwrócić państwa uwagę na przypadek izraelskiego żołnierza Ghilada Shalita, który został porwany w Kerem Shalom w czerwcu 2006 roku i który miał ledwie 19 lat.
en (RO) I would like to draw your attention during today's debate to the case of Israeli soldier Ghilad Shalit, who was kidnapped in Kerem Shalom in June 2006, aged just 19.
pl Przy okazji obchodów Dnia Praw Człowieka opozycja na Białorusi próbowała poprzez zorganizowanie serii protestów zwrócić uwagę na naruszanie praw człowieka w swoim kraju.
en The opposition in Belarus has attempted through a series of protests on the occasion of Human rights Day to draw attention to the violation of human rights in their country.
pl Rada Europejska po raz pierwszy wezwała państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na rolę mikrokredytów we wspieraniu uruchamiania i rozwoju małych przedsiębiorstw
en The European Council has, for the first time, asked Member States to pay particular attention to using micro-credit to foster the establishment and growth of small firms
pl Należy zwrócić uwagę, że te segmenty rynku stanowią około ‧ % rynku wspólnotowego w kategoriach wielkości
en It should be noted that these market segments represent around ‧ % of the Community market in volume terms
pl przypomina o swojej decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy ‧, w której zwrócił się do Komisji z prośbą o przedstawianie co pięć lat analizy wartości dodanej każdej działającej agencji; zachęca wszystkie właściwe instytucje, aby w przypadku negatywnej oceny wartości dodanej agencji podjęły niezbędne kroki, zmieniając mandat tej agencji lub ją likwidując; zwraca uwagę, że w ‧ r. Komisja nie przeprowadziła ani jednej oceny; nalega, aby Komisja przedstawiła przynajmniej pięć takich ocen przed podjęciem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy ‧, zaczynając od najstarszych agencji
en Recalls its decision on discharge in respect of the financial year ‧, in which it invited the Commission to present every five years a study on the added value of every existing agency; invites all relevant institutions in the case of a negative evaluation of the added value of an agency to take the necessary steps by reformulating the mandate of that agency or by closing it; notes that there has not been one single evaluation undertaken by the Commission in ‧; insists that the Commission should present at least five such evaluations before the decision on discharge in respect of the financial year ‧, starting with the oldest agencies
pl Jeżeli chodzi o partnerstwo, to w sprawozdaniu słusznie zwrócono uwagę na fakt, że centralne miejsce powinny zajmować procesy, których elementem jest czynne uczestnictwo, oraz pełne prawo własności.
en On partnership, the report rightly insists on the centrality of inclusive processes and full ownership.
pl Niemniej jednak uważam, że UE musi zwrócić szczególną uwagę na jeden z krajów Ameryki Łacińskiej, który wymaga tego ze względu na swoją olbrzymią populację, potencjał gospodarczy i rolę przywódcy regionalnego.
en Nevertheless, I believe that the EU has to pay particular attention to one of the Latin American countries whose huge population, economic potential and position as a regional leader already demand it.
pl stwierdza, że należy zwrócić większą uwagę na wspieranie udziału kobiet w społeczeństwie wiedzy oraz, w konsekwencji, na wysokiej jakości szkolenia i zatrudnienie kobiet w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
en Considers that greater attention should be paid to promoting women's participation in the knowledge society and, consequently, to the high-quality training and employment of women in the field of information and communication technologies
pl Zwrócę na to szczególną uwagę ze względu na wszystkie przyczyny, dla których posłowie do Parlamentu chcieliby, abym to zrobiła.
en I will be extremely mindful of that for all the reasons that Members of Parliament would expect me to be.
pl Chciałam zwrócić uwagę posłów na bardzo pozytywne zmiany w Komisji Spraw Zagranicznych, która przegłosowała opinię wzywającą Chiny do przestrzegania praw kobiet i dzieci, poprzez zaprzestanie wymuszania aborcji i przymusowej sterylizacji i wezwała Chiny do zaprzestania prześladowań politycznych i innych form naruszania praw człowieka.
en They voted an opinion which calls on China to respect women and children's rights by ending forced abortion and forced sterilisation. It also calls on China to end political persecution and other human rights abuses.
Showing page 1. Found 103752 sentences matching phrase "zwrócić uwagę".Found in 20.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.