Translations into English:

  • point out   
    (Verb  ) (verb   )
     
    tell, remind, indicate to someone
  • note         
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagiinformation notification for attention
próbowałem zwrócić waszą uwagę naI was trying to attract your attention to
zwróć baczną uwagępay careful attention
zwróćcie uwagęlo and behold

Example sentences with "zwrócić uwagę", translation memory

add example
EIOD pragnąłby zwrócić uwagę prawodawcy wspólnotowego na art. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, który dotyczy przekazywania danych osobowych organom krajów trzecichThe EDPS would like to draw the attention of the Community legislator to Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC which concern the transfer of personal data to third countries′ authorities
W swej analizie kosztów i korzyści Komisja w szczególności zwróci uwagę na skutki, które mają jej propozycje dla małych i średnich przedsiębiorstwIn its cost-benefit analysis the Commission shall particularly pay attention to the effects its proposals have on small and medium-sized enterprises
Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na sytuację lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transgenderycznych oraz interseksualnych w Zimbabwe.I want to draw specific attention to the situation of LGBTI people in Zimbabwe.
autor. - Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pytanie ustne, które zostało tu postawione, zostało wywołane decyzją Komisji Europejskiej w sprawie wyznaczania grup, które mogą korzystać z budownictwa społecznego w Holandii.I would like to point out that the oral question which has been asked here was brought about by a decision of the European Commission on identifying which groups can make use of social housing in the Netherlands.
Należy również zwrócić uwagę, że wnioski Komisji i Rady opierają się na danych złożonych przez samych współpracujących chińskich producentów eksportującychIt should also be noted that the conclusions of the Commission and the Council are based on data submitted by the cooperating Chinese exporting producers themselves
Wreszcie chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie rejestracji agencji ratingowej przez właściwy organ oraz jej prawomocności w całej UE.Finally, I wish to stress the importance of a credit rating agency being registered by a competent authority and its validity throughout the whole EU.
W liście z dnia ‧ kwietnia ‧ r. pan Alpha Oumar Konaré, Przewodniczący Komisji UA zwrócił uwagę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) na fakt, że wobec wyzwania, jakie sytuacja w Darfurze wciąż stawia przed UA i jej partnerami z jednej strony oraz strategicznego wymiaru partnerstwa między UA a UE z drugiej strony, ma on nadzieję, że może liczyć na znaczące poparcie UE i jej Państw Członkowskich dla wysiłków UA oraz wzmocnienia misji AMIS IIIn a letter dated ‧ April ‧, Mr Alpha Oumar Konaré, President of the AU Commission, indicated to the Secretary General/High Representative (SG/HR) that taking into account the challenge that the situation in Darfur continues to pose to the AU and its partners, on the one hand, and the strategic dimension of the partnership between the AU and the EU on the other hand, he hoped to be able to count on the substantial support of the EU and its Member States to the efforts of the AU and to the reinforcement of AMIS II
Chciałabym zwrócić uwagę, że państwa członkowskie powinny przywiązywać większą wagę do angażowania się w walkę z ubóstwem dzieci za pomocą właściwych środków, by dzieci nie napotykały przeszkód w rozwoju osobistym i nie znajdowały się w gorszej sytuacji u progu życia zawodowego.I would like to stress that the Member States should pay more attention to tackling child poverty through appropriate measures so that children are not restricted in their personal development and are an equal and full part of society when entering professional life.
Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że większe równouprawnienie stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla UE i Szwecja mogłaby tutaj być przykładem dla pozostałych państw członkowskich Unii.Finally, we would like to highlight the fact that greater equality is one of the EU's major challenges, and one where Sweden could give inspiration to the other Member States of the Union.
Inspektor chciałby zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię, a mianowicie na to, że problem przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych poruszono także w decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; decyzja ta powinna zostać przyjęta jeszcze w ‧ rAs an important background element, the EDPS also recalls that the issue of transfer of personal data to third countries in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters is addressed in the Council Framework Decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters that is likely to be adopted before the end of
W tym zakresie szczególną uwagę zwrócono na zbadanie podatności nowego systemu na nadużycia oraz działań, jakie podejmują w tej kwestii jednostki KomisjiThe emphasis here was on review of the new system’s vulnerability to fraud and how this is followed up by the Commission services
Panie komisarzu! W debacie poświęconej działaniom na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie:Mr President, Commissioner, in the context of the debate on actions to reduce greenhouse gas emissions I should like to draw attention to the following issues:
Wierzę, iż w naszych związkach z Chinami musimy zwrócić uwagę Chin na fakt, iż jako supermocarstwo i ogromny kraj, mają one obowiązki na arenie międzynarodowej w kwestii wspierania pokoju oraz wzmacniania praw narodów.It is my belief that in our relationship with China we have to draw China's attention, as a major power and the huge country it is, to its responsibilities on the international stage and to maintain peace and uphold peoples' rights.
Zwrócono w nim uwagę na zbytni nacisk na inwestycje w sektorze prywatnym oraz ograniczenia nakładane na sektor publiczny; zawiera ono ostrzeżenie, że środki nie powinny być odbierane sektorom, które już są niedofinansowane, czego przykładem jest wsparcie dla władz lokalnych.It draws attention to the excessive focus on investments to be made by the private sector, as well as the constraints imposed on the public sector, and warns of the need for funds not to be diverted from already underfinanced sectors, giving the example of support for local authorities.
Należy zwrócić uwagę, że niski wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w ODP był konsekwencją wydarzeń o charakterze tymczasowym, natomiast wykorzystania szacowanych ‧ % uruchomionych amerykańskich mocy produkcyjnych nie można było zbadać ze względu na brak współpracyIt should be noted that the low utilisation rate during the RIP was a consequence of temporary events, and that the use of an estimated ‧ % of US installed capacity could not be investigated due to a lack of cooperation
Należy zwrócić uwagę na inicjatywę Europejskie Forum Turystyczne, która już została wdrożonaThe European Tourism Forum initiative, which has already been implemented, should be noted
W celu zwiększenia ochrony konsumentów, zwłaszcza konsumentów wrażliwych, takich jak osoby niepełnosprawne lub osoby w podeszłym wieku, należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie, by informacje dotyczące wagi i objętości umieszczane na etykietach towarów konsumpcyjnych były bardziej czytelne i widoczne na opakowaniu jednostkowym w normalnych warunkach prezentacjiIn order to increase consumer protection, in particular for vulnerable consumers such as the disabled and the elderly, proper attention should be paid to ensuring that weight and volume indications on consumer product labelling are more easily legible and visible on the prepackage under normal conditions of presentation
Chcę zwrócić państwa uwagę na problem przedwczesnego kończenia nauki i konieczność zwiększenia odsetka młodych ludzi kończących obowiązkową edukację.I would draw your attention to the problem of early school-leaving and the need to ensure that a higher percentage of young people complete compulsory education.
Zwróć uwagę, że zdalny system przesłał następującą wiadomość: " % ‧ " Może to podpowiedzieć, dlaczego uzyskanie połączenia nie powiodło sięNotice that the remote system has sent the following message: " %‧ " This may give you a hint why the the connection has failed
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminieAttention is drawn to the fact that the exercise of most procedural rights set out in the basic Regulation depends on the party's making itself known within the aforementioned period
Komisja przede wszystkim pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż statki Asco i Aliso są sisterships, czyli statkami bliźniaczymi, zbudowanymi na podstawie tych samych planów i przez tę samą stocznięThe Commission notes that the Asco and the Aliso are sister ships, i.e. twin vessels built using the same plans and by the same shipyard
mając na uwadze, że Rada zwróciła się do państw członkowskich o przejście na nadawanie cyfrowe w miarę możliwości przed ‧ rwhereas the Council has called on the Member States to complete, as far as possible, the digital switchover before
Na wszystkich etapach ustalania przyczyn sporu i procedur rozstrzygania sporu dotyczącego Członka – kraju najmniej rozwiniętego szczególna uwaga będzie zwrócona na sytuację Członków – krajów najmniej rozwiniętychAt all stages of the determination of the causes of a dispute and of dispute settlement procedures involving a least-developed country Member, particular consideration shall be given to the special situation of least-developed country Members
Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestieParticular attention must be given to the following points
Należy zwrócić uwagę na fakt, że sektor usług jest kluczowym sektorem zatrudnienia, szczególnie dla kobiet i dlatego mogą one w znacznej mierze skorzystać z nowych możliwości, wynikających z urzeczywistnienia wewnętrznego rynku usługIt is important to point out that the services sector is a key employment sector for women in particular, and that they therefore stand to benefit greatly from new opportunities offered by the completion of the internal market for services
Showing page 1. Found 103752 sentences matching phrase "zwrócić uwagę".Found in 23.357 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.