Translations into English:

  • point out   
    (Verb  ) (verb   )
     
    tell, remind, indicate to someone
  • note         
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

powiadomienie informacyjne w celu zwrócenia uwagi
information notification for attention
próbowałem zwrócić waszą uwagę na
I was trying to attract your attention to
zwróć baczną uwagę
pay careful attention
zwróćcie uwagę
lo and behold

Example sentences with "zwrócić uwagę", translation memory

add example
pl Należy zwrócić uwagę, że udział oblicza się na podstawie obrotu pochodzącego z form działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż
en Note that the share shall be calculated on the basis of turnover from trading activities of purchase and resale
pl Pragnę zwrócić państwa uwagę na kilka szczególnych kwestii.
en Allow me to draw your attention to a few specific matters.
pl Szczególną uwagę zwrócono na sytuację w Azji podczas seminarium dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa jądrowego w krajach azjatyckich, które odbyło się w Tokio w listopadzie ‧ r. i w ramach którego zaapelowano do MAEA o zacieśnienie współpracy z państwami tego regionu, by zapewnić stosowanie zadowalających poziomów bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich materiałów jądrowych lub innych materiałów promieniotwórczych zgodnie z przepisami krajowymi i odpowiednio do faktycznych krajowych systemów i funkcji
en Particular attention was drawn to the situation in Asia by the Seminar on Strengthening Nuclear Security in Asian Countries, which took place in Tokyo in November ‧ and which called on the IAEA to enhance its cooperation with States in the region to ensure that acceptable levels of security are applied to all nuclear and other radioactive material under national jurisdictions and according to effective national systems and functions
pl W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii
en The Final Act of the Conference which drew up the Treaty of Accession indicated that the High Contracting Parties had reached political agreement on a set of adaptations to acts adopted by the institutions required by reason of accession and invited the Council and the Commission to adopt these adaptations before accession, completed and updated where necessary to take account of the evolution of the law of the Union
pl W piśmie tym związek zawodowy SUD przedsiębiorstwa RATP zwrócił uwagę Komisji na fakt, że jego zdaniem pracownicy RATP nie mają statusu pracowników prawa prywatnego podlegających kodeksowi pracy
en In its letter the RATP branch of the SUD trade union drew the Commission's attention to the fact that, in its view, the staff of RATP did not have the status of employees under private law subject to the Labour Code
pl Na koniec pragnę zwrócić uwagę Komisji na wniosek opracowania programu na rzecz umacniania współpracy między krajowymi planami logistycznymi poszczególnych państw członkowskich do końca bieżącego roku, co przyczyniłoby się do opracowania skuteczniejszych sposobów na zmniejszenie obecnego niedoboru środków oraz odpowiadania na potrzeby kluczowego w danym momencie sektora, klimatu gospodarczego, w którym ceny paliw, potrzeby związane ze zwalczaniem zmiany klimatycznej, marginesowość wynikająca z rozszerzenia oraz niebezpieczne warunki pracy w sektorze oznaczają, że jeszcze bardziej pilne okazuje się zastosowanie inteligentnych, innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań, które może nam zaoferować jedynie ambitny europejski plan działań na rzecz logistyki.
en To conclude I would like to draw the Commission's attention to the proposal to arrive at a programme for strengthening cooperation between the national logistics plans of the Member States by the end of this year, which would help to prepare more effective formulas for mitigating the current shortage of resources and dealing with the needs of what is a key sector at this time, in this economic climate, in which fuel prices, the demands of combating climate change, the peripherality caused by enlargement and the dangerous working conditions in the sector mean that it is more urgent that intelligent, innovative and attractive solutions are applied, which only an ambitious European logistics action plan can offer us.
pl EKES pragnie zwrócić uwagę odpowiedzialnych władz na jeszcze jedną kwestię
en The EESC has a further point to make to the relevant authorities
pl Powinniśmy zwrócić uwagę na długą wypowiedź pani Van Lancker i na zawarte w niej zalecenia. Pani komisarz!
en We should pay close attention to Mrs Van Lancker's long speech and the recommendations she has made in it.
pl Zwróciła na to uwagę grupa wysokiego szczebla w swoim raporcie na temat Przyszłości polityki społecznej
en The High Level Group on the Future of Social Policy drew attention to this point in its report
pl Pragnę zwrócić państwa uwagę na pilną potrzebę nie tylko uproszczenia przyszłych procedur, lecz również rozstrzygnięcia przeszłych konfliktów, gdyż mamy problem zaufania do instytutów badawczych.
en I would like to draw your attention to the urgent need not only to simplify future procedures but also to settle past conflicts, because we have a problem of trust with the research institutes.
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznego prawodawstwa i skutecznych działań skupiających się na kobietach i dzieciach, które zapewnią wykrywanie, dochodzenie, a w odpowiednich przypadkach ściganie przypadków wyzyskiwania, przemocy i wykorzystywania seksualnego osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i poza nim; sugeruje w związku z tym, że należy zwrócić szczególną uwagę na kobiety, którym niepełnosprawność uniemożliwia występowanie we własnej sprawie, a także opracować środki prewencyjne w celu zniesienia różnic w kwestii prawa kobiet do własnego ciała i seksualności bez względu na ewentualną niepełnosprawność
en Calls on the Commission and the Member States to put in place effective legislation and policies focusing on women and children which will ensure that instances of exploitation, violence against and sexual abuse of persons with disabilities- within their places of residence and elsewhere- are identified and investigated and, where appropriate, lead to prosecution; suggests that, in that context, particular attention be paid to women with disabilities whose disability prevents them from representing themselves and that preventive measures be drawn up to eliminate any differences between the rights of disabled women and those of other women as regards their personal physical integrity and their sexual expression
pl Pragnę zwróci uwagę na dwa z nich: Ukrainę i Białoruś, która być może będzie objęta EPS.
en I would like to draw your attention to two countries, Ukraine and Belarus, which may be included in the ENP.
pl EKES korzysta z okazji, by zwrócić uwagę na ograniczenia związane ze stosowaniem zasady jednomyślności, która obecnie obowiązuje w stosunku do większości decyzji wspólnotowych w zakresie przepisów podatkowych i powtórzyć, że konieczne jest odejście od tej zasady na rzecz zasady większości, choćby kwalifikowanej, gdy chodzi o podatki wpływające na rynek wewnętrzny i będące przyczyną zakłócenia konkurencji
en The Committee takes this opportunity to criticise the limitations arising from the unanimity principle, which at present governs most Community decisions on tax law, and reiterates the need to replace it with the qualified majority principle when it is a matter of taxes which influence the operation of the internal market or cause distortions of competition
pl Nikt nie zwróci uwagi
en No one will listen to you
pl W przypadku stosowania układów rozcieńczania przepływu częściowego należy zwrócić uwagę na konieczność unikania potencjalnych problemów związanych z utratą pyłów w przewodzie przesyłowym zapewniając, że z wydechu silnika pobrano próbkę reprezentatywną oraz wyznaczono współczynnik rozdzielania
en When using partial flow dilution systems, attention must be paid to avoiding the potential problems of loss of particulates in the transfer tube, ensuring that a representative sample is taken from the engine exhaust, and determination of the split ratio
pl Chciałabym także zwrócić uwagę na ochronę praw intelektualnych.
en I would also like to draw attention to the protection of intellectual rights.
pl Czy mogę zwrócić uwagę na jeden błąd w tłumaczeniu? W niemieckim tłumaczeniu "władze samorządowe miast” zostały przetłumaczone jako Städte [miasta].
en May I point out one error in the translation: 'municipalities' has been translated as 'Städte' in German.
pl Należy zwrócić uwagę na fakt, że te dobra inwestycyjne także należy uwzględnić w inwestycjach
en Note that these capital goods are also to be included in investment
pl W wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia przyjętych w decyzji Rady ‧/‧/WE, które są istotną częścią zintegrowanego zestawu wytycznych mających za cel przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie jako części odnowionej strategii lizbońskiej, wezwano do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę znaczącego ograniczenia różnic w poziomie zatrudnienia w przypadku osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym różnic między obywatelami państw trzecich i obywatelami UE
en The Employment Guidelines adopted by Council Decision ‧/‧/EC, which are an integral part of the Integrated Guidelines Package, which is designed to spur growth and jobs in Europe as part of the relaunched Lisbon Strategy, call for particular attention to be paid to significantly reducing the employment gaps for people at a disadvantage, including the gap between third country nationals and EU citizens
pl Chcę ponadto zwrócić uwagę Komisji na inną kwestię.
en Furthermore, I should like to alert the Commission to another point.
pl Należy zwrócić szczególną uwagę na porozumienia dotyczące handlowych aspektów praw własności intelektualnej, w celu zapewnienia ochrony prawa do zdrowia, ściśle związanego z faktycznym prawem do życia.
en Special attention should be paid in agreements on commercial aspects of intellectual property rights to ensuring the protection of the right to health, which is closely connected with the actual right to life.
pl stwierdza, że działalność rolnicza jest często ostatnią działalnością prowadzoną na obszarach wiejskich, należy zatem wdrożyć środki zachęcające młodych rolników do rozpoczynania działalności, lecz oprócz stabilnego charakteru ich gospodarstw należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie godziwego życia w środowisku wiejskim poprzez ułatwianie równego dostępu do usług publicznych (poczty, szkoły, transport zbiorowy, opieka zdrowotna itp.) i utrzymanie usług dla ludności (handel i rzemiosło, struktury opieki nad małymi dziećmi i osobami starszymi, mieszkania socjalne i lokatorskie itp.) oraz przestrzeni życia społecznego pozwalających zapobiec poczuciu izolacji (kawiarnie, ośrodki kulturalne, ośrodki sportowe itp
en Notes that farming is very often the last activity to survive in rural areas and that incentives for young people to set up in farming should therefore be introduced; points out, however, that, over and above the need for holdings to be viable, efforts are also required to make the rural environment a place in which people wish to live, by fostering equal access to public services (post offices, schools, public transport, health services, etc.) and maintaining normal service provision (shops and trades, childcare facilities, care facilities for the elderly, social housing, rental accommodation, etc.) and social amenities to prevent people from feeling isolated (cafés, community centres, sports centres, etc
pl Pani komisarz zwróciła w ostatnim sprawozdaniu uwagę na niektóre słabe strony.
en You drew attention to some of these weaknesses in your recent report.
pl Powinniśmy także zwrócić szczególną uwagę na argumenty Cándido Méndeza, jednego z głównych uczestników porozumienia hiszpańskiego, który brał udział w spotkaniu Rady Społeczno-Gospodarczej, mającym miejsce we wtorek, 8 lutego w Brukseli.
en We should also pay close attention to the thoughts of Cándido Méndez, one of the principle figures in the Spanish agreement, who attended the meeting of the Economic and Social Council on Tuesday, 8 February in Brussels.
pl Dlatego też EKES wnosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie transgranicznej współpracy terytorialnej podczas następnej debaty dotyczącej ostatecznego zatwierdzenia nowego traktatu europejskiego
en For this reason, the EESC calls for particular attention to be given to cross-border territorial cohesion in the forthcoming debate on the definitive adoption of the European constitutional treaty
Showing page 1. Found 103752 sentences matching phrase "zwrócić uwagę".Found in 10.625 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.