pronunciation: IPA: pɔˈpjjɛraʨ̑

Translations into Italian:

 • promuovere   
  (verb   )
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  Favorire, sostenere, difendere un'idea con decisione.
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
 • appoggiare   
  (verb   )
 • avallare   
 • caldeggiare   
 • favorire   
  (verb   )
 • fiancheggiare   
 • incoraggiare   
  (verb   )
 • puntellare   
  (verb   )
 • sorreggere   
 • sostenere   
  (verb   )
 • suffragare   

Similar phrases in dictionary Polish Italian. (1)

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

    Show declension

Example sentences with "popierać", translation memory

add example
pl Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony i popieram wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego wcześniejsze dyrektywy w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów.
it Vorrei dire che accolgo con favore e appoggio la proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi direttive precedenti sugli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e divisioni.
pl z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
it si compiace dell'integrazione di rappresentanti di sei nuove commissioni parlamentari al Dialogo legislativo transatlantico e sostiene gli sforzi attuali volti a stabilire un sistema di allerta urgente in seno al Parlamento; ritiene sia necessario prevedere, nel quadro del bilancio ‧ del Parlamento, la creazione di un servizio permanente a Washington DC, affinché il Parlamento e il Dialogo legislativo transatlantico mantengano un contatto permanente con il Congresso e il Senato statunitensi
pl Tego oczywiście nie popieramy.
it Ovviamente, siamo contrari al provvedimento.
pl Sprawa C-‧/‧ P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba w składzie powiększonym) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie T-‧/‧, Salzgitter AG, popieranej przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione przez Komisję Wspólnot Europejskich w dniu ‧ września ‧ r. (faksem w dniu ‧ września ‧ r
it Causa C-‧/‧ P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) ‧o luglio ‧, causa T-‧/‧, Salzgitter AG, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contro Commissione delle Comunità europee, proposto il ‧ settembre ‧ (Fax
pl W swoim sprawozdaniu Parlament Europejski popiera stanowisko Komisji w sprawie uprawnień wykonawczych nadanych Komisji i określa szereg warunków wobec istniejących przepisów, bez rozwiązania zasadniczych problemów.
it In questa relazione, il Parlamento europeo sostiene la posizione della Commissione per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e pone una serie di condizioni sulla legislazione esistente senza risolvere le questioni principali.
pl Komitet zdecydowanie popiera priorytetowy cel wymieniony w omawianym wniosku zgodnie z tym, co zostało określone w tytule I art. ‧ akapit pierwszy, a mianowicie utworzenie pojedynczej i skoordynowanej na szczeblu Wspólnoty procedury w zakresie wyboru przez państwa członkowskie operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej i udzielania im zezwoleń
it Il CESE sostiene con forza l'obiettivo prioritario della proposta in esame, formulato nel titolo ‧, articolo ‧, paragrafo ‧: creare una procedura unica, coordinata a livello comunitario per la selezione e l'autorizzazione, da parte degli Stati membri, degli operatori di sistemi mobili di comunicazioni via satellite
pl Pani przewodnicząca! Będę popierał każdą propozycję zwiększania funduszy unijnych na wsparcie projektów energetycznych.
it a nome del gruppo ECR. - (PL) Signora Presidente, sosterrò qualsiasi proposta di incremento dei finanziamenti dell'Unione a favore di progetti nel settore dell'energia.
pl na piśmie - (HU) Popieram zamiar Komisji Europejskiej, która chce w budżecie na następny rok przeznaczyć większe środki na umocnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
it per iscritto. - (HU) Accolgo di buon grado l'intenzione della Commissione europea di fornire maggiori risorse per il rafforzamento della liberà, della sicurezza e del diritto nell'ambito del progetto di bilancio per il prossimo anno.
pl wysiłki w celu popierania współdziałania z politykami i programami, których celem jest zdrowie w sferze rozrodczej i seksualnej, a także prawa i choroby ludzi ubogich, w szczególności programy dotyczące HIV/AIDS, środki zwalczania przemocy, problemy dzieci płci żeńskiej, edukacja i kształcenie kobiet w każdym wieku, ludzie starsi, środowisko naturalne, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom, demokratyzacja oraz udział kobiet w decyzyjnych procesach politycznych, gospodarczych i społecznych
it promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali le malattie legate alla povertà, in particolare i programmi in materia di HIV/AIDS, le misure intese a combattere la violenza, la questione relativa alle bambine e alle ragazze, l
pl W sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ marca ‧ r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. Wilms) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełnomocnicy: W.-D. Plessing, R. Stüwe oraz D. Sellner) popieranej przez Królestwo Belgii (pełnomocnik: A. Snoecx), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
it Nella causa C-‧/‧, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. ‧ CE, proposto il ‧ marzo ‧, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Wilms), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe, assistiti dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt), sostenuta da Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il ‧ aprile ‧, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore
pl Rozwiązanie zasadniczo opiera się na wprowadzeniu mechanizmu strefy euro popieranego przez Komisję, a równocześnie przewiduje także udział MFW.
it Sostanzialmente, tale soluzione si basa sul meccanismo della zona dell'euro appoggiato dalla Commissione, che però prevede anche la partecipazione del FMI.
pl Popieramy nawet niektóre poprawki złożone przez Grupę Zielonych. Nie dotyczy to poprawki, która w istocie ograniczy sposób, w jaki zostało ono sformułowane, i wyznaczy pułap dla wymogów dotyczących przejrzystości.
it Sosteniamo anche alcuni degli emendamenti del gruppo dei Verdi, tranne un emendamento che limiterebbe in realtà il modo in cui è scritto e fisserebbe una soglia al requisito di trasparenza.
pl Popieram działania związane ze wspieraniem nowo wybranych parlamentów w umacnianiu i wprowadzaniu w życie ustawodawstwa w jak największej zgodzie z obowiązującymi normami demokratycznymi.
it Appoggio l'idea di aiutare i parlamenti neoeletti a rafforzare e a svolgere l'attività legislativa sulla base di criteri quanto più possibile vicini a quelli democratici.
pl Popieram także ideę wprowadzenia przez EBI wspólnie z Komisją Europejską obligacji na finansowanie dużych projektów dotyczących infrastruktury w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie wzrostu i spójności w UE.
it Sono inoltre a favore di uno sviluppo, in raccordo con la Commissione Europea, dei Project Bonds ad opera della BEI al fine di finanziare le grandi opere infrastrutturali relative ai trasporti, all'energia e alle telecomunicazioni essenziali per raggiungere obiettivi di crescita e coesione all'interno dell'Unione.
pl Popiera zaproponowane przez Komisję rozszerzenie już istniejącego programu Dotychczasowe doświadczenia w ramach wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności o aspekty zapobiegania katastrofom
it approva la proposta della Commissione di estendere il programma Insegnamenti appresi, già esistente nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile, ad aspetti concernenti la prevenzione delle catastrofi
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Proszę pozwolić mi powiedzieć od razu komisarzowi, że o ile popieram to, co powiedział, to uważam, że sytuacja nie jest taka trudna i dramatyczna.
it a nome del gruppo PPE-DE. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dico subito al Commissario che pur condividendo la sua relazione, credo che la situazione non sia difficile ma drammatica.
pl Chciałbym zapytać Pana Posła, czy jest gotów oświadczyć, że jest za tym, by dać taką polityczną perspektywę społeczeństwu ukraińskiemu i politykom wszystkich opcji, że droga do Unii Europejskiej jest dla nich otwarta i czy będzie w Parlamencie Europejskim popierał tego typu sformułowania?
it Desidero chiedere all'onorevole Gahler se intende dichiarare di essere favorevole alla concessione di una simile prospettiva politica alla società ucraina e a tutti i politici in modo trasversale e manifestare che la strada verso l'Unione europea è aperta per loro. Desidero sapere se darà il suo sostegno a dichiarazioni di questo tipo in seno al Parlamento europeo.
pl Popieram ostateczne brzmienie sprawozdania w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku.
it per iscritto. - (CS) La versione definitiva della relazione sulla revisione della direttiva in materia di sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato trova il mio sostegno.
pl Muszę powiedzieć, że nie skorzystaliśmy z okazji, by uczynić krok naprzód, skazując przemysł rolno-spożywczy na funkcjonowanie przy przestarzałych przepisach, i zahamowaliśmy postęp technologiczny Europy, który w teorii tak bardzo popieramy.
it Abbiamo perso l'occasione di fare un passo avanti, condannando il settore agroalimentare a operare con una normativa superata, e abbiamo rallentato lo sviluppo tecnologico dell'Europa che, in teoria, ci diciamo sempre pronti a sostenere.
pl Bardzo popieram tych, którzy wyrazili zaniepokojenie staraniami UE w celu zwiększenia uprawnień i kompetencji Europolu.
it Sostengo in modo energico coloro che hanno espresso preoccupazione riguardo agli sforzi dell'Unione europea di ampliare i poteri e le competenze dell'Europol.
pl Popieram także znaczenie strategii rozwoju rynku energetycznego dla UE, do czego zachęca autor przedmiotowego sprawozdania.
it Sostengo l'importanza di una strategia di sviluppo dei mercati energetici per l'Unione europea, così come indicato nella relazione in esame.
pl Uważam ponadto, że Agencja wykonuje bardzo ważną pracę i popieram niedawne wysiłki na rzecz większego zaangażowania społeczeństwa w debatę na temat istotnych zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, takich jak zmiana klimatu, różnorodność biologiczna oraz gospodarka zasobami naturalnymi.
it Inoltre, ritengo che l'Agenzia svolga un lavoro molto importante, e condivido gli sforzi compiuti di recente al fine di migliorare il coinvolgimento dell'opinione pubblica su importanti questioni ambientali, quali i cambiamenti climatici, la biodiversità e la gestione delle risorse naturali.
pl popiera główne wytyczne dotyczące środków upraszczających, wymienione w planie działania na rzecz regulacji całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC)/kwot i nakładów połowowych, mianowicie oddzielne traktowanie poszczególnych elementów składowych, ukierunkowanie decyzji na jednorodne grupy i rozwój podejścia wieloletniego
it sostiene le grandi linee di semplificazione enumerate nel piano d'azione per la regolamentazione dei totali ammissibili di cattura (TAC)/quote e dell'obiettivo alieutico, in particolare il trattamento distinto delle varie componenti attuali, la calibratura delle decisioni su gruppi omogenei e lo sviluppo di approcci pluriennali
pl W pełni popieram stanowisko Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim w tej sprawie.
it Appoggio pienamente la posizione in merito del gruppo socialista del Parlamento europeo.
pl Są to sprawy, których nie popieramy, tak więc jak mój kolega pan poseł Willy Meyer-Pleite już powiedział, nasza grupa nie będzie głosowała za sprawozdaniem.
it Si tratta di aspetti che non appoggiamo e pertanto, come ha detto il collega onorevole Willy Meyer-Pleite, il nostro gruppo non voterà a favore della relazione.
Showing page 1. Found 11731 sentences matching phrase "popierać".Found in 3.138 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.