pronunciation: IPA: pɔˈpjjɛraʨ̑

Translations into Italian:

 • promuovere   
  (verb   )
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  Favorire, sostenere, difendere un'idea con decisione.
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
 • appoggiare   
  (verb   )
 • avallare   
 • caldeggiare   
 • favorire   
  (verb   )
 • fiancheggiare   
 • incoraggiare   
  (verb   )
 • puntellare   
  (verb   )
 • sorreggere   
 • sostenere   
  (verb   )
 • suffragare   

Similar phrases in dictionary Polish Italian. (1)

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

    Show declension

Example sentences with "popierać", translation memory

add example
pl Luksemburg popierał kradzież źródeł dziennikarza.
it Lussemburgo sosteneva la tesi del furto delle fonti del giornalista.
pl Sprawozdanie złożone przez pana Ferrariego popiera wniosek Komisji, za który jestem bardzo wdzięczny, a poprawki przez niego zaproponowane rzeczywiście pomogą w dalszym wyjaśnianiu niektórych zagadnień.
it La relazione dell'onorevole Ferrari sostiene la proposta della Commissione, e di ciò gli sono grato, e gli emendamenti che ha suggerito contribuiranno non poco all'ulteriore chiarimento di alcuni aspetti.
pl wspieranie wynagradzania i uznawania działań wolontariackich przez popieranie odpowiednich środków motywujących osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje
it sostenere l'attribuzione di ricompense e riconoscimenti alle attività di volontariato attraverso la promozione di incentivi appropriati per privati, imprese e organizzazioni
pl Lewica od lat popiera wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.
it DIE LINKE (La sinistra) già da anni si dichiara favorevole all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.
pl W przeszłości politykę przemysłową popierali jedynie Francuzi lub przedstawiciele lewicy opowiadający się za zdecydowaną kontrolą państwa.
it In passato si è spesso verificato che solo i francesi, oppure la sinistra favorevole a un forte controllo statale, si esprimessero in favore di una politica industriale.
pl zwraca uwagę na kontynuowanie konsultacji UE z Rosją w zakresie praw człowieka; popiera cel Rady, jakim jest przekształcenie tych konsultacji w szczery i autentyczny dialog UE-Rosja dotyczący praw człowieka, oraz wzywa do zaangażowania w ten proces Parlamentu Europejskiego oraz europejskich i rosyjskich organizacji pozarządowych; w związku z tym wzywa do konsultowania się z organizacjami pozarządowymi podczas prac przygotowawczych do tych konsultacji w celu oceny dokonanych postępów oraz stwierdzenia konkretnych rezultatów osiągniętych na miejscu
it prende atto della continuazione delle consultazioni tra l'UE e la Russia in materia di diritti umani; appoggia il Consiglio nella sua azione volta a trasformare tali consultazioni in un aperto e autentico dialogo UE-Russia sui diritti umani, e chiede che il Parlamento e le ONG europee e russe siano associati a tale processo; chiede, a tale riguardo, che le ONG siano interpellate a monte nella preparazione di tali consultazioni, al fine di poter valutare i progressi realizzati e constatare i risultati concreti ottenuti sul terreno
pl Podobnie rzecz się ma z drugą poprawką. Popieram także tę poprawkę, ponieważ potępia ona wszelkie akty przemocy bez względu na to, kto je popełnia, po którejkolwiek stronie konfliktu.
it Lo stesso vale per l'emendamento n. 2: sostengo anche questo emendamento perché condanna tutti gli atti di violenza, indipendentemente da chi sia il perpetratore o da quale delle parti in conflitto provengano.
pl Dlatego pragnę podkreślić, że w pełni popieram wysiłki na rzecz uczynienia pracy unijnych instytucji bardziej przejrzystą i stworzenia bazy dla odpowiednich technik administracyjnych.
it Pertanto sostengo pienamente gli sforzi volti a rendere più trasparente l'operato delle istituzioni dell'Unione europea, stabilendo un fondamento per garantire adeguatezza nelle tecniche amministrative.
pl na piśmie. - (IT) W głosowaniu popieram sprawozdanie pana posła Brejca.
it per iscritto. - Esprimo il mio voto favorevole alla relazione Brejc.
pl Tekst opracowany w ramach kompromisu popierają Rada i Komisja oraz zgadzają się na niego stowarzyszenia gminne i podmioty z sektora motoryzacji.
it Il testo di compromesso ha ottenuto il sostegno del Consiglio e della Commissione europea e anche l'approvazione delle associazioni dei comuni e dell'industria automobilistica.
pl Tauron popiera
it Tauron appoggia
pl Popieram sprawozdanie, ponieważ daje ono mniejszym przedsiębiorstwom możliwości przyciągnięcia większej liczby klientów.
it Sono favorevole alla relazione in quanto essa fornisce alle imprese più piccole la possibilità di adottare prassi migliori.
pl popiera ideę, by ocenę funduszy strukturalnych postrzegać jako ciągły proces, zasilany nieustannie wnioskami z ocen ex ante, śródokresowych i ex post z poszczególnych okresów; zwraca się do państw członkowskich o udział w tym procesie i do Komisji o wskazanie, w jaki sposób jak najszybciej wprowadzi te pomysły w życie
it sostiene l'idea che la valutazione dei Fondi strutturali dovrebbe essere intesa come un processo continuo, integrata costantemente dalle conclusioni delle varie valutazioni ex ante, intermedie ed ex post; chiede che gli Stati membri vengano coinvolti in tale processo e invita la Commissione ad illustrare come intende mettere in pratica queste idee nel minor tempo possibile
pl Popieram wprowadzenie nowej dyrektywy przez Unię Europejską i stworzenie pakietu kompromisowego, który jest bardziej akceptowalny z perspektywy ochrony środowiska.
it Sono favorevole all'adozione di questa nuova direttiva dell'Unione europea e sono lieto che sia stato creato un pacchetto di compromesso, ancora più accettabile dalla prospettiva della protezione ambientale.
pl (EL) Panie Przewodniczący! Ja również oczywiście popieram świadczenie przez Unię Europejską pomocy humanitarnej wszelkimi dostępnymi sposobami i gdzie to tylko możliwe.
it (EL) Signor Presidente, ovviamente appoggio anch'io la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'Unione europea laddove e nella misura in cui ciò è possibile.
pl Dlatego zdecydowanie popieramy podejście przyjęte w całym planie działań, opierające się na zasadzie wzajemnego uznawania decyzji - można to zapewnić poprzez umacnianie wzajemnego zaufania.
it In tale prospettiva si è condivisa e sostenuta l'impostazione dell'intero piano d'azione fortemente, incentrata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni, da raggiungere attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca.
pl Czy Komisja popiera skoordynowane podejście, odstąpienie od procedury międzyrządowej przy podejmowaniu decyzji oraz przyznanie Komisji i Parlamentowi silniejszej pozycji, pozwalającej zagwarantować, że państwa członkowskie wypełnią swoje zobowiązania?
it La Commissione appoggia un approccio coordinato, che prenda le distanze da un processo decisionale gestito in un'ottica intergovernativa per conferire un ruolo di maggior peso alla Commissione e al Parlamento, in modo tale da garantire che gli Stati membri possano tener fede ai propri impegni?
pl Strony popierają współpracę gospodarczą, handlową, naukowo-techniczną w rybołówstwie i sektorach pokrewnych
it Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi
pl Inspektor w pełni popiera te cele z zastrzeżeniem odpowiedniego poszanowania mechanizmów ochrony danych
it Il GEPD sostiene pienamente questi obiettivi, a condizione che le garanzie per la protezione dei dati siano opportunamente rispettate
pl Ja również popieram to, o czym mówili inni posłowie.
it Ma anch'io condivido quello che dicevano gli altri parlamentari.
pl Jest to jeden z przykładów, jak możemy zwiększać szanse zatrudnienia absolwentów i popierać lepszą współpracę między środowiskami akademickimi i przedsiębiorcami.
it Questo è solo un esempio di come possiamo incrementare le prospettive di occupazione dei laureati e migliorare la cooperazione tra università e imprese.
pl z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą utworzenia grupy wysokiego szczebla ds. wielojęzyczności oraz popiera zorganizowanie konferencji ministerialnej na temat wielojęzyczności, do uczestnictwa w której Komitet powinien zostać zaproszony
it accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un gruppo ad alto livello sul multilinguismo e sostiene l'idea di una conferenza interministeriale sul multilinguismo, alla quale pensa che il Comitato debba essere invitato a partecipare
pl Popieram to, co moi koledzy posłowie powiedzieli w tej sprawie w odniesieniu do tytoniu, ponieważ w Europie 500 tysięcy rodzin utrzymuje się z pracy w tym sektorze, a zniesienie systemu pomocy związanej z wielkością produkcji niewątpliwie doprowadzi te rodziny do ubóstwa, nie przyczyniając się, jeżeli o to tutaj chodzi, do zmniejszenia liczby palaczy.
it Va mantenuto l'accoppiamento - e mi associo ai colleghi che l'hanno detto sul tabacco - perché in Europa ci sono 500.000 famiglie che vivono di questo settore, levando l'accoppiamento certamente andrebbero sul lastrico senza avere contribuito, se questo è il tema, alla riduzione dei fumatori.
pl na piśmie. - (SV) Popieramy przedstawione sprawozdanie, ponieważ uważamy, że zrównoważone finanse publiczne są bardzo ważne.
it per iscritto. - (SV) Sosteniamo la relazione poiché crediamo che le finanze pubbliche sostenibili siano molto importanti.
pl Rada i urzędująca prezydencja popierają je w pełni.
it Il Consiglio e la Presidenza in carica sostengono appieno tale esercizio.
Showing page 1. Found 11731 sentences matching phrase "popierać".Found in 2.275 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.