pronunciation: IPA: pɔˈpjjɛraʨ̑

Translations into Italian:

 • promuovere   
  (verb   )
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  Favorire, sostenere, difendere un'idea con decisione.
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
 • incoraggiare   
  (verb   )
 • accettare     
  (verb, noun   )
 • appoggiare   
  (verb   )
 • avallare   
 • caldeggiare   
 • favorire   
  (verb   )
 • fiancheggiare   
 • fomentare   
 • incentivare   
  (verb   )
 • puntellare   
  (verb   )
 • sorreggere   
 • sostenere   
  (verb   )
 • stimolare   
  (verb   )
 • suffragare   

Similar phrases in dictionary Polish Italian. (1)

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

    Show declension

Example sentences with "popierać", translation memory

add example
pl (DE) Panie przewodniczący, pani poseł Malmström, pani komisarz! Szczególnie cieszy mnie, że pani Ferrero-Waldner jako komisarz zawsze popierała demokrację i gospodarkę rynkową, i również ustanowiła w tym względzie nowe standardy na Białorusi.
it (DE) Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio Malmström, signora Commissario, sono particolarmente lieto che la signora commissario Ferrero-Waldner, in veste di nostro rappresentante, abbia sempre sostenuto la democrazia e l'economia di mercato, fissando anche nuovi standard al riguardo in Bielorussia.
pl Komitet Regionów nalega zatem wyraźnie, by Komisja Europejska wzmacniała i popierała takie inicjatywy, jak EUNIC (European Union National Institutes for Culture
it Pertanto, il Comitato delle regioni raccomanda espressamente alla Commissione di rafforzare e sostenere iniziative come l'EUNIC (European Union National Institutes for Culture
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.
it a nome del gruppo PPE-DE. -(FR) Signor Presidente, in realtà appoggio totalmente l'onorevole Swoboda, perché non ci era stato comunicato e quindi non abbiamo preparato nulla per tale risoluzione questa settimana.
pl Dlatego Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny popierać pokojowe i demokratyczne dążenia ludzi w Bahrajnie, Syrii i Jemenie, a rządom tych krajów nie wolno reagować nasilaniem gwałtownych represji.
it Pertanto, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero appoggiare le aspirazioni democratiche pacifiche dei popoli di Bahrein, Siria e Yemen, e i governi di tali paesi non dovrebbero reagire incrudendo la repressione violenta.
pl Dążąc do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, Unia przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu zachowania ich interesów
it Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi
pl Komitet popiera inicjatywy Komisji mające na celu wzmocnienie konkurencyjności sektora, udoskonalenie jego ram prawnych dzięki lepszym i skuteczniejszym uregulowaniom, przy uwzględnieniu charakteru tej branży, w której występują dziesiątki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw
it Il Comitato sostiene le iniziative della Commissione volte a rafforzare la competitività del settore, a migliorare il quadro giuridico di riferimento, attraverso la migliore e più efficace regolamentazione, tenendo conto della realtà del settore, caratterizzato da decine di migliaia di piccole e medie aziende
pl Wobec silnej i niebezpiecznej eskalacji działań, które zamiast zmierzać ku łagodzeniu napięć, mają na celu przygotowanie aktów agresji USA i NATO na Libię, większość Parlamentu popiera akty polegające na interwencji, agresji i okupacji Libii.
it Di fronte al susseguirsi grave e pericoloso di eventi che, invece di contribuire alla riduzione delle tensioni, mirano a preparare atti di aggressione da parte della NATO e degli Stati Uniti contro la Libia, la maggioranza del Parlamento sta appoggiando atti di ingerenza, aggressione e occupazione in Libia.
pl Dlatego w pełni popieram wniosek dotyczący rezolucji w jego obecnej formie.
it Appoggio quindi pienamente la proposta di risoluzione nella forma in cui ci viene presentata.
pl Pracownicy z Europy Wschodniej popierają z takim samym przekonaniem poprawki, które proponuje Parlament Europejski, natomiast Rada je odrzuca.
it I lavoratori dell'Europa orientale appoggiano con la stessa convinzione gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, mentre il Consiglio li respinge.
pl W odniesieniu do regionalnego systemu pomocy w nowych ramach programowych na lata ‧ – ‧, EKES popiera zamiar stymulowania rozwoju regionów o trudnych warunkach gospodarowania (NUTS poziom ‧ – regiony dotknięte efektem statystycznym, NUTS ‧ regiony rozwoju ekonomicznego i NUTS poziom ‧ – regiony o niskiej gęstości zaludnienia) oraz odległych wysp i obszarów górzystych, przezwyciężając schematy myślowe uzależnione od pomocy, ograniczając maksymalną intensywność pomocy, zmniejszając do ‧ % zróżnicowanie pomocy pomiędzy słabiej rozwiniętymi regionami i zwalczając potencjalną delokalizację spowodowaną nieproporcjonalnym zróżnicowaniem pomocy (nie więcej niż ‧ % dla regionów NUTS poziom III) pomiędzy regionami transgranicznymi
it Per quanto riguarda il regime degli aiuti a finalità regionale, nel nuovo quadro programmatico ‧-‧, il Comitato condivide la volontà di rilanciare lo sviluppo delle regioni sfavorite (regioni NUTS ‧ ad effetto statistico, regioni NUTS ‧ in crescita economica, regioni NUTS ‧ a bassa densità di popolazione) nonché delle isole e delle zone montane di marginalità territoriale, superando la logica assistenziale, riducendo i massimali di intensità d'aiuto, contenendo entro il ‧ % il differenziale tra le classi estreme di regioni in ritardo di sviluppo, e contrastando i possibili fenomeni di delocalizzazione causati da sproporzionati differenziali d'aiuto (non oltre il ‧ %, per regioni NUTS III) tra le regioni transfrontaliere
pl w pełni popiera wysiłki wspomnianej wyżej delegacji mędrców mające na celu zaradzenie kryzysowi w Zimbabwe: uważa za całkowicie niedopuszczalne, że reżim Roberta Mugabego odmówił członkom tej delegacji wizy wjazdowej, skoro chcieli oni wykorzystać swoje znaczenie, żeby zwiększyć natychmiastową i długoterminową pomoc dla kraju i zakończyć w ten sposób straszne cierpienia ludzi w Zimbabwe
it appoggia fermamente gli sforzi della suddetta delegazione degli Anziani, per aiutare lo Zimbabwe ad uscire dalla crisi umanitaria; ritiene del tutto inaccettabile che ai membri di questa delegazione sia stato negato un visto dal regime di Mugabe, dal momento che volevano usare la loro influenza per aumentare il flusso di aiuti, immediati e a lungo termine, verso il paese, e porre così fine alle terribili sofferenze del popolo dello Zimbabwe
pl EKES popiera zwiększone wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia
it Il CESE è favorevole a un maggiore utilizzo dei fondi strutturali per la formazione e il perfezionamento del personale sanitario
pl Dlatego też popieram proponowaną przez sprawozdawcę inicjatywę europejską w sprawie gwarancji na rzecz młodzieży, zgodnie z którą wszyscy młodzi ludzie w UE po upływie sześciomiesięcznego okresu bezrobocia otrzymaliby ofertę pracy, praktyk lub dodatkowego szkolenia.
it Appoggio pertanto l'iniziativa "Garanzia europea per la gioventù” proposta dal relatore, nel cui ambito a tutti i giovani europei sarebbe offerto un lavoro, un apprendistato o un'ulteriore formazione dopo sei mesi di disoccupazione.
pl Popieram projekt rezolucji, ponieważ obecnie nie posiadamy ujednoliconego i wspólnego zestawu danych umożliwiających stwierdzenie jakości i porównywalności informacji pochodzących z systemów statystycznych każdego kraju.
it Sono a favore della versione definitiva della relazione perché, al momento, non disponiamo di dati armonizzati e comuni in grado di dimostrare la qualità e la comparabilità delle informazioni fornite dai sistemi statistici di ciascuno Stato membro.
pl Najważniejsze jest obecnie pokazanie przedsiębiostwom, które popadły w kłopoty, że nie tylko rozumiemy ich trudną sytuację, ale także w pełni je popieramy.
it L'aspetto più importante è dimostrare alle imprese in difficoltà che non solo comprendiamo la loro situazione ma che siamo assolutamente al loro fianco.
pl Popieram przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ obecny kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny ma katastrofalne reperkusje w obszarze zatrudnienia, warunków życia i w naszych społeczeństwach w szerokim znaczeniu tego pojęcia.
it Ho accolto con favore la relazione, in quanto l'attuale crisi economica, finanziaria e sociale sta avendo ripercussioni disastrose in termini di occupazione, condizioni di vita e società nel loro complesso.
pl Członkowie UE zobowiązali się do przedstawienia wspólnego stanowiska popierającego pojednanie narodowe, demokrację i prawa człowieka, ale w praktyce państwa członkowskie UE są podzielone, co sprawia, że wspólne stanowisko jest słabe i nieefektywne i nie ma żadnego wpływu na birmański reżim.
it I membri dell'Unione europea si sono impegnati ad assumere una posizione comune a favore della riconciliazione nazionale, della democrazia e dei diritti umani, ma in pratica gli Stati membri sono divisi, dando origine ad una posizione debole e inefficace, che non ha alcun impatto sul regime birmano.
pl Dlatego zwracam się do państwa z pytaniem, czy popieracie nasze propozycje poprawek, które odnoszą się do obecnych przepisów.
it Vi chiedo pertanto, onorevoli colleghi, di appoggiare le nostre proposte di emendamento che si riferiscono la legislazione vigente.
pl Nie sądzę, aby przy pańskim stanowisku, Panie Pośle Ashworth, było to możliwe; popieram raczej pana posła Bögego, który moim zdaniem ma rację i jest wierny postanowieniom traktatu, gdy mówi, że potrzebujemy odwagi, by powrócić do systemu, który naprawdę wykorzystuje nasze zasoby własne.
it Non credo sia possibile raggiungere l'obiettivo partendo dalla sua posizione, onorevole Ashworth. Sostengo invece l'onorevole Böge, che ritengo sia corretto e fedele al trattato nell'affermare che dobbiamo avere il coraggio di tornare ad un sistema che comprenda realmente le nostre risorse proprie.
pl Popieram pomysł emitowania wspólnych obligacji europejskich przeznaczonych na finansowanie projektów w celu sfinansowania znaczących potrzeb infrastrukturalnych w Europie i przedsięwzięć strukturalnych w ramach nowej agendy UE 2020 oraz w kontekście oczekiwanych nowych strategii UE, takich jak nowa strategia na rzecz rozwoju infrastruktury energetycznej i inne duże projekty.
it Condivido l'idea dell'emissione di obbligazioni comuni europee di progetto per finanziare le notevoli necessità infrastrutturali dell'Europa e taluni progetti strutturali europei nel quadro dell'agenda Europa 2020 e in vista di nuove strategie europee dell'Unione europea già annunciate, quali la nuova strategia per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche nonché altri progetti su vasta scala.
pl W rzeczy samej Parlament Europejski ma prawo oczekiwać ratyfikacji traktatu lizbońskiego, lecz dziś rano okazał dojrzałość, gromadząc bardzo znaczącą większość popierającą dwa omawiane sprawozdania - sprawozdanie pani poseł Lefrançois oraz sprawozdanie pani poseł Roure.
it Il Parlamento europeo sta legittimamente attendendo la ratifica del trattato di Lisbona; ciò nondimeno ha dimostrato maturità questa mattina creando una larghissima maggioranza a sostegno delle due relazioni, quella dell'onorevole Lefrançois e quella dell'onorevole Roure.
pl UE jest zdecydowana wspierać lepszą koordynację i komplementarność działań donorów poprzez prace na rzecz wieloletniego planowania, opartego na zmniejszaniu ubóstwa w krajach partnerskich lub ekwiwalentnych strategiach oraz własnych procesach budżetowych kraju oraz popierać mechanizmy wspólnego wdrażania, w tym wspólną analizę, wspólne misje donorów oraz stosowanie mechanizmów współfinansowania
it L'UE si è impegnata a migliorare il coordinamento e le complementarità dei donatori puntando su programmazioni pluriennali congiunte, basate sulla riduzione della povertà dei paesi partner o su strategie equivalenti e processi di bilancio dei paesi stessi, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni congiunte a livello di donatori e ricorso a dispositivi di cofinanziamento
pl Członkowskie portugalskiej partii socjaldemokratycznej popierają sprawozdanie Morillona.
it I membri del partito socialdemocratico portoghese sostengono quindi la relazione Morillon.
pl Popiera również dążenie Komisji do wspierania rozwoju rynku oszczędności energii oraz usług energetycznych
it Approva l'intenzione della Commissione di contribuire allo sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e di un mercato dei servizi energetici
pl Głos poparcia musi zawierać informację dotyczącą co najmniej nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz obywatelstwa osoby popierającej
it Dalla dichiarazione devono essere riconoscibili almeno nome, data di nascita, indirizzo di residenza e cittadinanza del sostenitore
Showing page 1. Found 11731 sentences matching phrase "popierać".Found in 1.441 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.