Translations into English:

 • chewing tobacco   
 • cigarettes   
  (noun   )
 • cigars   
 • smoking tobacco   
 • snuff   
  (verb, noun, adjv   )
 • tobacco     
  (noun   )

Example sentences with "cigaretový tabak", translation memory

add example
sk cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papieriky
en cigarettes; cigarette tobacco and cigarette papers
sk cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papieriky
en cigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
sk Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok. • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha. • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest
en This narrowing of airways worsens and improves in response to various conditions. sensitive airways that react to many things, such as cigarette smoke, pollen, cold air, or exercise. swelling (inflammation) in the lining of the airways
sk Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek, zošitkov alebo trubičiek
en Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
sk My lord, mám každý cigaretový obal, na ktorý Vás len vytlačili
en This is no ordinary woman, Percy
sk Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
en Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
sk CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. n
en CPA ‧.‧.‧: Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c
sk Dobre viete, že neznášam cigaretový zápach!
en You know well that I hate cigar- smoke!
sk Inhibítory CYP ‧A‧ (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť pomer vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP ‧A‧ (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu pomer vylučovania zvýšiť
en Inhibitors of CYP ‧A‧ (e. g. caffeine, diclofenac, diazepam, nicergoline, clomipramine, imipramine, fluvoxamine, phenacetin, theophylline, amitriptyline and quinolones) could potentially decrease the rate of riluzole elimination, while inducers of CYP ‧A‧ (e. g. cigarette smoke, charcoal-broiled food, rifampicin and omeprazole) could increase the rate of riluzole elimination
sk Avšak otvorený oheň a cigaretový dym sú oveľa väčšími zdrojmi, ktorým je vystavené oveľa väčšie množstvo ľudí.
en However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
sk CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
en CPA ‧.‧.‧: Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes
sk Liek sa môže použiť aj na prevenciu symptómov astmy zapríčinených cvičením alebo inými spúšťacími faktormi ako je napríklad domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dym
en It can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke
sk minimálne kvalitatívne požiadavky schválené pre danú úroveň kvality, pričom existujú minimálne tri úrovne kvality podľa postavenia na steble, a záväzok poľnohospodára dodať spracovateľovi surový tabak s úrovňou kvality, ktorá vyhovuje minimálne týmto kvalitatívnym požiadavkám
en the minimum quality requirements agreed per quality grade, with a minimum of three grades per position on the stalk, and an undertaking by the farmer to deliver to the processor raw tobacco by quality grade meeting at least those quality requirements
sk Okrem toho Komisia skonštatovala, že pestovanie tabaku je dôležité na zabezpečenie živobytia celého obyvateľstva v niektorých produktívnych oblastiach
en Finally, the Commission considered that tobacco production was important for the entire population’s livelihood in some producing areas
sk zlepšenie povedomia spoločnosti o škodlivých účinkoch všetkých foriem spotreby tabaku najmä prostredníctvom informácií a vzdelania, podporu zberu údajov za účelom založenia modelov spotreby tabaku a výkonu epidemiologických výskumov nikotinizmu v spoločenstve a výskumu o prevencií nikotinizmu
en improving public awareness of the harmful effects of all forms of tobacco consumption, in particular through information and education, support for the collection of data to establish tobacco consumption patterns and to conduct epidemiological studies on nicotinism in the Community, and a study on preventing nicotinism
sk Ako môžeme tvrdiť, že robíme všetko, čo sa dá, aby sme zabránili ľuďom fajčiť, keď ešte stále dotujeme pestovanie tabaku v EÚ, keď stále umožňujeme bezcolný predaj cigariet v lietadlách a na lodiach na ceste do alebo z EÚ, keď máme stále relatívne malú daň na tabak, ak zohľadníme obrovské náklady na zdravotnú starostlivosť o fajčiarov, keď stále vidíme na našich televíznych obrazovkách nepriame reklamy na tabak a stále máme zákony o fajčení, ktoré sa v EÚ len zriedkavo vykonávajú?
en How can we claim to be doing everything we can to prevent people from smoking when we still subsidise tobacco-growing in the EU, we still allow tax-free cigarette sales on planes and ships travelling to and from the EU, we still have a relatively low tax on tobacco considering the enormous health cost of cigarette smokers, we still have indirect tobacco ads on our TV screens, and we still have laws relating to smoking which have hardly been fully implemented in the EU?
sk Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov na pomoc poskytnutú poľnohospodárom produkujúcim surový tabak v súlade s hlavou ‧ kapitolou ‧c nariadenia (ES) č. ‧/‧ a v súlade s článkom ‧ nariadenia (EHS) č. ‧/‧ a nariadenia (ES) č
en This appropriation is intended to cover expenditure on aid granted to farmers producing raw tobacco in accordance with Chapter ‧c of Title ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ and Regulation (EC) No
sk cigarety alebo ‧-tabak ‧ g-destilované nápoje a liehoviny s obsahom alkoholu vyšším ako ‧ %
en Cigarettes or ‧-Smoking tobacco ‧ g-Distilled beverages and spirits of an alcoholic strength by volume of more than ‧ %
sk najneskôr do ‧. marca roku, v ktorom sa uskutočnil zber, indikatívnu výšku pomoci na kg v prípade pomoci na tabak ustanovenej v článku ‧j nariadenia (ES) č. ‧/‧ podľa skupín odrôd tabaku uvedených v prílohe ‧ k tomuto nariadeniu a prípadne podľa stupňa kvality
en by ‧ March of the harvest year at the latest, the indicative aid amount per kg in the case of the tobacco aid provided for in Article ‧j of Regulation (EC) No ‧/‧, by group of tobacco varieties as listed in Annex ‧ to this Regulation and, where applicable, per quality grade
sk Žiadam, aby financovanie Fondu Spoločenstva pre tabak pokračovalo.
en I request that funding should continue from the Community Tobacco Fund.
sk A myslím si tiež, že musíte vziať do úvahy fakt, že túto reformu podporili všetky členské štáty s produkciou tabaku.
en And I think you have to take into account as well that this reform was supported by all the tobacco-producing Member States.
sk Elektrická sušička pozostávajúca z valcovitej komory s termostaticky udržiavanou teplotou, vetranej núteným prúdením, do ktorej sa súčasne vloží ‧ kovových misiek s ‧ gramami tabaku na každej z nich
en An electric dryer consisting of a thermostated cylindrical chamber, ventilated by forced convection, into which are simultaneously placed ‧ metal pans, each containing ‧ g of tobacco
Showing page 1. Found 2195 sentences matching phrase "cigaretový tabak".Found in 0.817 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.