Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabak", translation memory

add example
sk cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papieriky
en cigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
sk cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papieriky
en cigarettes; cigarette tobacco and cigarette papers
sk Avšak otvorený oheň a cigaretový dym sú oveľa väčšími zdrojmi, ktorým je vystavené oveľa väčšie množstvo ľudí.
en However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
sk Inhibítory CYP ‧A‧ (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť pomer vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP ‧A‧ (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu pomer vylučovania zvýšiť
en Inhibitors of CYP ‧A‧ (e. g. caffeine, diclofenac, diazepam, nicergoline, clomipramine, imipramine, fluvoxamine, phenacetin, theophylline, amitriptyline and quinolones) could potentially decrease the rate of riluzole elimination, while inducers of CYP ‧A‧ (e. g. cigarette smoke, charcoal-broiled food, rifampicin and omeprazole) could increase the rate of riluzole elimination
sk Dobre viete, že neznášam cigaretový zápach!
en You know well that I hate cigar- smoke!
sk Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
en Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
sk Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok. • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha. • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest
en This narrowing of airways worsens and improves in response to various conditions. sensitive airways that react to many things, such as cigarette smoke, pollen, cold air, or exercise. swelling (inflammation) in the lining of the airways
sk My lord, mám každý cigaretový obal, na ktorý Vás len vytlačili
en This is no ordinary woman, Percy
sk CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. n
en CPA ‧.‧.‧: Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c
sk Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek, zošitkov alebo trubičiek
en Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
sk Liek sa môže použiť aj na prevenciu symptómov astmy zapríčinených cvičením alebo inými spúšťacími faktormi ako je napríklad domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dym
en It can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke
sk CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
en CPA ‧.‧.‧: Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes
sk Napriek tomu je v častiach Európy dovolené, aby mu boli vystavení nielen užívatelia tabaku, ale aj ľudia v ich okolí.
en Nevertheless, parts of Europe allow not just users of tobacco but those around them to be exposed to it.
sk Je potrebné, aby deti a mládež na európskej úrovni mali prístup k pravidelným, správnym a dostatočným informáciám na túto tému a mohli sa tak oboznámiť s rizikami spojenými s konzumáciou tabaku a vystavením sa environmentálnemu tabakovému dymu
en At EU level, children and young people should have access to regular, accurate and complete information on tobacco consumption and ETS exposure, so as to be aware of all the related risks and to be able to make an informed, responsible choice
sk Doba platnosti osvedčení je ‧ mesiacov, v prípade tabaku ‧ mesiacov, začínajúca dňom ich vydania
en The period of validity of the certificate is ‧ months and in the case of tobacco ‧ months, running from the date of issue
sk V roku ‧ Dimon nakúpil približne ‧,‧ % a Transcatab ‧,‧ % nespracovaného tabaku vyprodukovaného v Taliansku
en In ‧, Dimon bought some ‧,‧ % and Transcatab ‧,‧ % of raw tobacco produced in Italy
sk Podpora pri implementácii smerníc o tabaku, najmä pokiaľ ide o zložky tabaku a obrazové varovania: na úplnú implementáciu smernice o tabakových výrobkoch by sa po prijatí nových textových varovaní mali aktualizovať aj obrazové varovania
en Support in implementation of tobacco directives, in particular regarding tobacco ingredients and pictorial warnings: After the adoption of the new textual warnings also the pictorial warnings should be updated for a full implementation of Tobacco Products Directive
sk keďže posilňovanie integrácie Kanárskych ostrovov do spoločenstva je v tejto súvislosti nezlučiteľné s udržaním nepriameho zdaňovania, ktoré je špecifické pre tieto ostrovy, najmä vylúčenie Kanárskych ostrovov z teritoriálnej oblasti uplatňovania systému DPH podľa článku ‧ v súvislosti s prílohou I, V, ‧ Aktu o pristúpení, ktorou sa mení a dopĺňa článok ‧ ods. ‧ šiestej smernice ‧/EHS[‧] a pokračujúce vylúčenie Kanárskych ostrovov z teritoriálnej oblasti uplatňovania smerníc týkajúcich sa spracovaného tabaku podľa článku ‧ v spojitosti s prílohou I, V, ‧ a ‧ Aktu o pristúpení
en Whereas, in this context, the strengthening of the Canary Islands
sk keďže je potrebné upresniť, že obchod s tabakom zahŕňa, okrem obchodnej činnosti obchodníkov s tabakom, tiež priamy nákup baleného tabaku konečnými spotrebiteľmi
en Whereas it should be specified that trade in tobacco covers, in addition to the business of tobacco merchants, direct purchase of baled tobacco by its final users
sk Pestovanie tabaku a trh EÚ
en Tobacco cultivation and the EU market
sk Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre tabak
en The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Tobacco
sk výroba, spracovanie alebo uvádzanie na trh ovocia, zeleniny, zemiakov, okrasného záhradníctva (vrátane škôlok) a špecializovanej výroby (tabak, chmeľ, včelárstvo, hľuzovka
en production, processing and marketing of fruit, vegetables, potatoes, ornamental horticulture (including nurseries) and specialist products (tobacco, hops, beekeeping, truffles
Showing page 1. Found 2195 sentences matching phrase "cigaretový tabak".Found in 1.296 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.