Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabak", translation memory

add example
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco and cigarette papers
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes
Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok. • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha. • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciestThis narrowing of airways worsens and improves in response to various conditions. sensitive airways that react to many things, such as cigarette smoke, pollen, cold air, or exercise. swelling (inflammation) in the lining of the airways
Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek, zošitkov alebo trubičiekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
Avšak otvorený oheň a cigaretový dym sú oveľa väčšími zdrojmi, ktorým je vystavené oveľa väčšie množstvo ľudí.However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
Dobre viete, že neznášam cigaretový zápach!You know well that I hate cigar- smoke!
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. nCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c
My lord, mám každý cigaretový obal, na ktorý Vás len vytlačiliThis is no ordinary woman, Percy
Inhibítory CYP ‧A‧ (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť pomer vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP ‧A‧ (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu pomer vylučovania zvýšiťInhibitors of CYP ‧A‧ (e. g. caffeine, diclofenac, diazepam, nicergoline, clomipramine, imipramine, fluvoxamine, phenacetin, theophylline, amitriptyline and quinolones) could potentially decrease the rate of riluzole elimination, while inducers of CYP ‧A‧ (e. g. cigarette smoke, charcoal-broiled food, rifampicin and omeprazole) could increase the rate of riluzole elimination
Liek sa môže použiť aj na prevenciu symptómov astmy zapríčinených cvičením alebo inými spúšťacími faktormi ako je napríklad domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dymIt can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke
Je naozaj najvyšší čas, aby sa Európska únia vrátila k otázke tabaku. Ticho okolo tejto témy trvalo príliš dlho.It is really high time the European Union returned to the issue of tobacco, as silence has surrounded the subject for too long.
Je to ako zobrať peniaze presvedčeného nefajčiara a dotovať z nich pestovanie tabaku.It is like taking money from a committed non-smoker and using it to subsidise tobacco cultivation.
Pripravené potraviny; nápoje, liehoviny a ocot; tabak a vyrobené tabakové náhradkyPrepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes
Ľudia by fajčili tabak dovážaný z iných krajín.Imported tobacco would be used.
Dane, ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov z tabakuTax on the consumption of manufactured tobacco
Talianski spracovatelia nespracovaného tabaku nakupujú nespracovaný tabak od pestovateľov a združení pestovateľov v Taliansku (ako aj upravený tabak od iných sprostredkovateľov), spracúvajú ho (alebo opätovne spracúvajú) a predávajú vo vyhovujúcej podobe tabakovému priemyslu v Taliansku a vo sveteItalian processors of raw tobacco buy raw tobacco from producers and producers’ associations in Italy (as well as conditioned tobacco from other intermediaries), and process (or re-process) it, and resell it in suitable form to the tobacco manufacturing industry in Italy and worldwide
písomne. - V súvislosti so správou pána Santosa o kontrole stavu SPP musím objasniť, že hoci som hlasovala za túto správu, je tu jeden prvok SPP, konkrétne dotácie na pestovanie tabaku, ktorý nemôžem podporiť a ani som ho nikdy nepodporovala.in writing. - With regard to the Santos report on the CAP Health Check, I need to clarify that, while I voted for the report, there is one aspect of the CAP, namely subsidies to grow tobacco, that I cannot support, nor have I ever supported.
Po druhé, záver Komisie, že odvodzovaním prémie od ceny by sa zlepšila kvalita, bol založený na predpoklade, že vyššie ceny za tabak pochádzajúci zo zdrojov mimo EÚ odzrkadľujú výhradne iba jeho vyššiu kvalituSecondly, the Commission’s conclusion that modulation of the premium in relation to price would improve quality was based on its assessment that the higher prices obtained for tobacco originating outside the EU were uniquely a reflection of its superior quality
Tabak a vyrobené tabakové náhradyTobacco and manufactured tobacco substitutes
so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku a okrúhly stôl Komisie na vysokej úrovni o kontrole tabaku a rozvojovej politike, ktorý sa konal ‧. a ‧. februárahaving regard to the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control and the Commission's High-Level Round Table on Tobacco Control and Development Policy held on ‧-‧ February
Showing page 1. Found 2195 sentences matching phrase "cigaretový tabak".Found in 0.866 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.