Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabak", translation memory

add example
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco (loose tobacco) and cigarette papers
cigarety, cigaretový tabak a cigaretové papierikycigarettes; cigarette tobacco and cigarette papers
Avšak otvorený oheň a cigaretový dym sú oveľa väčšími zdrojmi, ktorým je vystavené oveľa väčšie množstvo ľudí.However, open fires and cigarette smoke are far greater sources to a far greater number of people.
Inhibítory CYP ‧A‧ (napr. kofeín, diklofenak, diazepam, nicergolín, klomipramín, imipramín, fluvoxamín, fenacetín, teofylín, amitriptylín a chinolóny) môžu potenciálne znížiť pomer vylučovania riluzolu, kým látky stimulujúce CYP ‧A‧ (napr. cigaretový dym, potraviny pripravované na drevenom uhlí, rifampicín a omeprazol) môžu pomer vylučovania zvýšiťInhibitors of CYP ‧A‧ (e. g. caffeine, diclofenac, diazepam, nicergoline, clomipramine, imipramine, fluvoxamine, phenacetin, theophylline, amitriptyline and quinolones) could potentially decrease the rate of riluzole elimination, while inducers of CYP ‧A‧ (e. g. cigarette smoke, charcoal-broiled food, rifampicin and omeprazole) could increase the rate of riluzole elimination
Dobre viete, že neznášam cigaretový zápach!You know well that I hate cigar- smoke!
Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok. • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha. • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciestThis narrowing of airways worsens and improves in response to various conditions. sensitive airways that react to many things, such as cigarette smoke, pollen, cold air, or exercise. swelling (inflammation) in the lining of the airways
My lord, mám každý cigaretový obal, na ktorý Vás len vytlačiliThis is no ordinary woman, Percy
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. nCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c
Cigaretový papier, tiež rezaný na určenú veľkosť alebo v tvare zložiek, zošitkov alebo trubičiekCigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes
Liek sa môže použiť aj na prevenciu symptómov astmy zapríčinených cvičením alebo inými spúšťacími faktormi ako je napríklad domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dymIt can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke
CPA ‧.‧.‧: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniekCPA ‧.‧.‧: Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes
Napriek tomu je v častiach Európy dovolené, aby mu boli vystavení nielen užívatelia tabaku, ale aj ľudia v ich okolí.Nevertheless, parts of Europe allow not just users of tobacco but those around them to be exposed to it.
Je potrebné, aby deti a mládež na európskej úrovni mali prístup k pravidelným, správnym a dostatočným informáciám na túto tému a mohli sa tak oboznámiť s rizikami spojenými s konzumáciou tabaku a vystavením sa environmentálnemu tabakovému dymuAt EU level, children and young people should have access to regular, accurate and complete information on tobacco consumption and ETS exposure, so as to be aware of all the related risks and to be able to make an informed, responsible choice
Doba platnosti osvedčení je ‧ mesiacov, v prípade tabaku ‧ mesiacov, začínajúca dňom ich vydaniaThe period of validity of the certificate is ‧ months and in the case of tobacco ‧ months, running from the date of issue
V roku ‧ Dimon nakúpil približne ‧,‧ % a Transcatab ‧,‧ % nespracovaného tabaku vyprodukovaného v TalianskuIn ‧, Dimon bought some ‧,‧ % and Transcatab ‧,‧ % of raw tobacco produced in Italy
Podpora pri implementácii smerníc o tabaku, najmä pokiaľ ide o zložky tabaku a obrazové varovania: na úplnú implementáciu smernice o tabakových výrobkoch by sa po prijatí nových textových varovaní mali aktualizovať aj obrazové varovaniaSupport in implementation of tobacco directives, in particular regarding tobacco ingredients and pictorial warnings: After the adoption of the new textual warnings also the pictorial warnings should be updated for a full implementation of Tobacco Products Directive
keďže posilňovanie integrácie Kanárskych ostrovov do spoločenstva je v tejto súvislosti nezlučiteľné s udržaním nepriameho zdaňovania, ktoré je špecifické pre tieto ostrovy, najmä vylúčenie Kanárskych ostrovov z teritoriálnej oblasti uplatňovania systému DPH podľa článku ‧ v súvislosti s prílohou I, V, ‧ Aktu o pristúpení, ktorou sa mení a dopĺňa článok ‧ ods. ‧ šiestej smernice ‧/EHS[‧] a pokračujúce vylúčenie Kanárskych ostrovov z teritoriálnej oblasti uplatňovania smerníc týkajúcich sa spracovaného tabaku podľa článku ‧ v spojitosti s prílohou I, V, ‧ a ‧ Aktu o pristúpeníWhereas, in this context, the strengthening of the Canary Islands
keďže je potrebné upresniť, že obchod s tabakom zahŕňa, okrem obchodnej činnosti obchodníkov s tabakom, tiež priamy nákup baleného tabaku konečnými spotrebiteľmiWhereas it should be specified that trade in tobacco covers, in addition to the business of tobacco merchants, direct purchase of baled tobacco by its final users
Pestovanie tabaku a trh EÚTobacco cultivation and the EU market
Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre tabakThe measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Tobacco
výroba, spracovanie alebo uvádzanie na trh ovocia, zeleniny, zemiakov, okrasného záhradníctva (vrátane škôlok) a špecializovanej výroby (tabak, chmeľ, včelárstvo, hľuzovkaproduction, processing and marketing of fruit, vegetables, potatoes, ornamental horticulture (including nurseries) and specialist products (tobacco, hops, beekeeping, truffles
Showing page 1. Found 2195 sentences matching phrase "cigaretový tabak".Found in 0.837 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.