Translations into English:

  • homogenised milk   
  • homogenized milk   

Example sentences with "homogenizované mlieko", translation memory

add example
keďže v kombinovanej nomenklatúre boli zavedené jednotlivé podpoložky tak, aby pokrývali všetky homogenizované prípravky, prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat a plnené cestoviny obsahujúce viac než ‧ % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, mäsa, vnútorností vrátane tukov akéhokoľvek druhu a pôvoduwhereas, in the combined nomenclature, single subheadings have been established to cover all homogenized preparations, preparations of blood of any animal and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats of any kind or origin
Vzorky výkalov a orgánov musia byť homogenizované (pomocou uzatvoreného homogenizátora alebo paličky a trecej misky so sterilným pieskom) v médiu s antibiotikami tak, aby sa získala ‧% suspenzia (hmotnosť/objem) v médiuFaeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
CPA ‧.‧.‧: Homogenizované potravinové prípravky a diétne potravinyCPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
homogenizované zložené potravinové prípravky položkyhomogenised composite food preparations of heading
Tkanivo, ktoré je v skúmavkách, musí byť v laboratóriu úplne homogenizované (stomacherom, v miešacom zariadení alebo trecej miske a roztieradlom so sterilným pieskom) a následne suspendované v pôvodnom transportnom médiuIn the laboratory the tissue in the tubes must be completely homogenised (either by stomacher, blender or mortar and pestle with sterile sand) and subsequently suspended in the original transport medium
keďže homogenizované prípravky z mäsa, vnútorností alebo krvi, prípravky z krvi zvierat a plnené cestoviny obsahujúce viac než ‧ % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, mäsa, vnútorností vrátane tukov možno podľa ich základnej povahy zaradiť do rôznych podpoložiek položky ‧ dnes účinného Spoločného colného sadzobníkaWhereas homogenized preparations of meat, meat offal or blood, preparations of animal blood, and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats, may be classified, according to their essential character, in various subheadings of heading N° ‧ of the Common Customs Tariff at present in force
Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z ovocia, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
homogenizované zložené potravinové prípravky položkyHomogenized composite food preparations of heading No
Iba veľmi jemne homogenizované vzorky umožnia reprodukovateľné výsledkyOnly very finely homogenised samples give reproducible results
Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravkySoups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
Homogenizované lymfatické uzliny sa odvážia a uložia do sterilného kontajnera s predhriatou pufrovanou peptónovou vodou (BPW) zriedenou v pomereThe homogenised lymph nodes shall be weighed and placed in a sterile container with pre-warmed buffered peptone water (BPW) in dilution
Prípravky iné ako homogenizované prípravky a obsahujúce ovocie iné ako citrusové ovociePreparations other than homogenized preparations and comprising fruit other than citrus fruit
Keďže rozloženie aflatoxínu je mimoriadne nehomogénne, vzorky sa pripravia-a hlavne homogenizované-s mimoriadnou starostlivosťouAs the distribution of aflatoxin is extremely non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
Homogenizované prípravky z banánovHomogenized preparations of bananas
Kým homogénne kvapaliny budú len zriedkavo predstavovať problém pri odbere vzoriek, odporúča sa, aby tuhé materiály boli homogenizované vhodným spôsobom, aby sa tak zabránilo chybám spôsobeným nehomogénnosťouWhile homogeneous liquids will seldom present sampling problems, it is recommended that solid materials be homogenised by appropriate means to avoid errors due to non-homogeneity
Na účely položky ‧ termín homogenizované zložené potravinové prípravky znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek takých ako mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of heading ‧, the expression homogenised composite food preparations means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Homogenizované zložené potravinové prípravkyHomogenised composite food preparations
Odchylne od článku ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧, ako aj od odseku ‧ tohto článku žiadateľ o dovozné povolenie môže pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na príslušné kvótové obdobie predložiť tiež dôkaz o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v článku ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧ spracoval najmenej ‧ ton hydinového mäsa patriaceho pod číselné znaky KN ‧ alebo ‧ na prípravky z hydinového mäsa, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. ‧/‧, alebo na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, ktoré neobsahujú iné ako hydinové mäsoBy way of derogation from Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and paragraph ‧ of this Article, import licence applicants may, when presenting their first application as regards a given quota period, also furnish proof that they processed, during each of the two periods referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, at least ‧ tonnes of poultrymeat of CN codes ‧ or ‧ to produce preparations of poultrymeat of CN code ‧ covered by Regulation (EEC) No ‧/‧ or homogenised preparations of CN code ‧ containing no meat other than poultrymeat
Na účely podpoložky ‧ termín zelenina homogenizovaná znamená prípravky zo zeleniny, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised vegetables means preparations of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Na účely položky ‧ termín homogenizované zložené potravinové prípravky znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek, takých ako mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of heading ‧, the expression homogenised composite food preparations means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi, jemne homogenizované, balené na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v uzavretých obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ gFor the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
homogenizované zložené potravinové prípravkyHOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS
homogenizované zložené potravinové prípravky Výroba z materiálov položkyHOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS*MANUFACTURE FROM PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO ‧**
Showing page 1. Found 11560 sentences matching phrase "homogenizované mlieko".Found in 2.041 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.