Translations into English:

  • homogenized milk   
  • homogenised milk   

Example sentences with "homogenizované mlieko", translation memory

add example
sk Homogenizované prípravky
en Homogenised preparations
sk homogenizované zložené potravinové prípravky položky
en Homogenized composite food preparations of heading No
sk Homogenizované zložené potravinové prípravky
en Homogenised composite food preparations
sk homogenizované zložené potravinové prípravky
en homogenized composite food preparations
sk Iba veľmi jemne homogenizované vzorky umožnia reprodukovateľné výsledky
en Only very finely homogenised samples give reproducible results
sk Keďže rozloženie aflatoxínu je mimoriadne nehomogénne, vzorky sa pripravia-a hlavne homogenizované-s mimoriadnou starostlivosťou
en As the distribution of aflatoxin is extremely non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
sk Vzorky výkalov a orgánov musia byť homogenizované (pomocou uzatvoreného melanžéru alebo paličky, trecej misky a sterilného piesku) v roztoku s antibiotikami tak, aby sa získala ‧ % suspenzia (hmotnosť/objem) v roztoku
en Faeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
sk homogenizované zložené potravinové prípravky Výroba z materiálov položky
en HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS*MANUFACTURE FROM PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO ‧**
sk Na účely položky ‧ termín homogenizované zložené potravinové prípravky znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek takých ako mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of heading ‧, the expression homogenised composite food preparations means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk Vzorky výkalov a orgány musia byť homogenizované (v priloženom miešadle alebo s použitím tĺčika a mažiara a sterilného piesku) v antibiotickom médiu a upravené na ‧ – ‧ % hm/obj. suspenzie v médiu
en Faeces samples and organs must be homogenised (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ to ‧ % w/v suspensions in the medium
sk Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi, jemne homogenizované, balené na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v uzavretých obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk Odchylne od článku ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧, ako aj od odseku ‧ tohto článku žiadateľ o dovozné povolenie môže pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na príslušné kvótové obdobie predložiť tiež dôkaz o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v článku ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧ spracoval najmenej ‧ ton hydinového mäsa patriaceho pod číselné znaky KN ‧ alebo ‧ na prípravky z hydinového mäsa, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. ‧/‧, alebo na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, ktoré neobsahujú iné ako hydinové mäso
en By way of derogation from Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and paragraph ‧ of this Article, import licence applicants may, when presenting their first application as regards a given quota period, also furnish proof that they processed, during each of the two periods referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, at least ‧ tonnes of poultrymeat of CN codes ‧ or ‧ to produce preparations of poultrymeat of CN code ‧ covered by Regulation (EEC) No ‧/‧ or homogenised preparations of CN code ‧ containing no meat other than poultrymeat
sk homogenizované zložené potravinové prípravky
en HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS
sk Na účely podpoložky ‧ termín homogenizovaná zelenina znamená prípravky zo zeleniny, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of subheading ‧, the expression homogenised vegetables means preparations of vegetables, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk Tkanivo, ktoré je v skúmavkách, musí byť v laboratóriu úplne homogenizované (stomacherom, v miešacom zariadení alebo trecej miske a roztieradlom so sterilným pieskom) a následne suspendované v pôvodnom transportnom médiu
en In the laboratory the tissue in the tubes must be completely homogenised (either by stomacher, blender or mortar and pestle with sterile sand) and subsequently suspended in the original transport medium
sk Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky
en Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
sk Kým homogénne kvapaliny budú len zriedkavo predstavovať problém pri odbere vzoriek, odporúča sa, aby tuhé materiály boli homogenizované vhodným spôsobom, aby sa tak zabránilo chybám spôsobeným nehomogénnosťou
en While homogeneous liquids will seldom present sampling problems, it is recommended that solid materials be homogenised by appropriate means to avoid errors due to non-homogeneity
sk Vzorky výkalov a orgánov musia byť homogenizované (pomocou uzatvoreného homogenizátora alebo paličky a trecej misky so sterilným pieskom) v médiu s antibiotikami tak, aby sa získala ‧% suspenzia (hmotnosť/objem) v médiu
en Faeces samples and organs should be homogenized (in an enclosed blender or using a pestle and mortar and sterile sand) in antibiotic medium and made to ‧ % w/v suspensions in the medium
sk Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z ovocia, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk Na účely položky ‧ termín homogenizované zložené potravinové prípravky znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek, takých ako mäso, ryby, zelenina alebo ovocie, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of heading ‧, the expression homogenised composite food preparations means preparations consisting of a finely homogenised mixture of two or more basic ingredients such as meat, fish, vegetables or fruit, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk keďže homogenizované prípravky z mäsa, vnútorností alebo krvi, prípravky z krvi zvierat a plnené cestoviny obsahujúce viac než ‧ % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, mäsa, vnútorností vrátane tukov možno podľa ich základnej povahy zaradiť do rôznych podpoložiek položky ‧ dnes účinného Spoločného colného sadzobníka
en Whereas homogenized preparations of meat, meat offal or blood, preparations of animal blood, and stuffed pasta containing more than ‧ % by weight of sausages and the like, meat and meat offal, including fats, may be classified, according to their essential character, in various subheadings of heading N° ‧ of the Common Customs Tariff at present in force
Showing page 1. Found 11560 sentences matching phrase "homogenizované mlieko".Found in 1.723 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.