Translations into English:

  • homogenised milk   
  • homogenized milk   

Example sentences with "homogenizované mlieko", translation memory

add example
sk Homogenizované zložené potravinové prípravky
en Homogenised composite food preparations
sk Homogenizované prípravky
en Homogenised preparations
sk Keďže rozloženie aflatoxínu je mimoriadne nehomogénne, vzorky sa pripravia-a hlavne homogenizované-s mimoriadnou starostlivosťou
en As the distribution of aflatoxin is extremely non-homogeneous, samples should be prepared-and especially homogenised-with extreme care
sk Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky
en Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations
sk homogenizované zložené potravinové prípravky
en HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS: ***
sk CPA ‧.‧.‧: Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny
en CPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
sk Kým homogénne kvapaliny budú len zriedkavo predstavovať problém pri odbere vzoriek, odporúča sa, aby tuhé materiály boli homogenizované vhodným spôsobom, aby sa tak zabránilo chybám spôsobeným nehomogénnosťou
en While homogeneous liquids will seldom present sampling problems, it is recommended that solid materials be homogenised by appropriate means to avoid errors due to non-homogeneity
sk homogenizované zložené potravinové prípravky položky
en homogenised composite food preparations of heading
sk homogenizované zložené potravinové prípravky
en homogenized composite food preparations
sk homogenizované zložené potravinové prípravky, pripravené pokrmy
en homogenized composite food preparations, prepared dishes: * * * * *
sk homogenizované zložené potravinové prípravky
en HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS
sk Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi, jemne homogenizované, balené na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v uzavretých obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of meat, meat offal or blood, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk Keďže nariadenie (EHS) č. ‧/‧ sa nevzťahuje na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, a niektoré hospodárske subjekty špecializované na tento druh spracovania vyjadrili záujem podieľať sa kvótach otvorených nariadením (ES) č. ‧/‧, je potrebné umožniť zahrnutie týchto výrobkov do spracovania, ale zároveň spracovanie obmedziť na homogenizované výrobky neobsahujúce iné ako hydinové mäso
en As Regulation (EEC) No ‧/‧ does not cover homogenised preparations of CN code ‧, and some operators specialised in this type of processing have expressed an interest in participating in the quotas opened by Regulation (EC) No ‧/‧, such processed products should be included, but not homogenised products containing meats other than poultrymeat
sk Odchylne od článku ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧, ako aj od odseku ‧ tohto článku žiadateľ o dovozné povolenie môže pri podaní svojej prvej žiadosti vzťahujúcej sa na príslušné kvótové obdobie predložiť tiež dôkaz o tom, že počas každého z dvoch období uvedených v článku ‧ nariadenia (ES) č. ‧/‧ spracoval najmenej ‧ ton hydinového mäsa patriaceho pod číselné znaky KN ‧ alebo ‧ na prípravky z hydinového mäsa, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. ‧/‧, alebo na homogenizované prípravky, ktoré patria pod číselný znak KN ‧, ktoré neobsahujú iné ako hydinové mäso
en By way of derogation from Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and paragraph ‧ of this Article, import licence applicants may, when presenting their first application as regards a given quota period, also furnish proof that they processed, during each of the two periods referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, at least ‧ tonnes of poultrymeat of CN codes ‧ or ‧ to produce preparations of poultrymeat of CN code ‧ covered by Regulation (EEC) No ‧/‧ or homogenised preparations of CN code ‧ containing no meat other than poultrymeat
sk Homogenizované lymfatické uzliny sa odvážia a uložia do sterilného kontajnera s predhriatou pufrovanou peptónovou vodou (BPW) zriedenou v pomere
en The homogenized lymph nodes shall be weighed and placed in a sterile container with pre-warmed buffered peptone water (BPW) in dilution
sk homogenizované zložené potravinové prípravky Výroba z materiálov položky
en HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS*MANUFACTURE FROM PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO ‧**
sk Na účely podpoložky ‧ termín homogenizované prípravky znamená prípravky z ovocia, jemne homogenizované, v balení na predaj v malom ako detská výživa alebo na dietetické účely, v obaloch s netto hmotnosťou nepresahujúcou ‧ g
en For the purposes of subheading ‧, the expression homogenised preparations means preparations of fruit, finely homogenised, put up for retail sale as infant food or for dietetic purposes, in containers of a net weight content not exceeding ‧ g
sk Prípravky iné ako homogenizované prípravky a obsahujúce ovocie iné ako citrusové ovocie
en Preparations other than homogenized preparations and comprising fruit other than citrus fruit
sk Iba veľmi jemne homogenizované vzorky umožnia reprodukovateľné výsledky
en Only very finely homogenised samples give reproducible results
sk ex ‧. obsahujúce hovädzie mäso alebo vnútornosti, s výnimkou tých, ktoré sú úplne homogenizované
en Containing bovine meat or offal, except those finely homogenized
sk homogenizované zložené potravinové prípravky položky
en Homogenized composite food preparations of heading No
Showing page 1. Found 11560 sentences matching phrase "homogenizované mlieko".Found in 3.483 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.