Translations into English:

  • currency locale identifier   
     
    A value that identifies the locale for currency handling. The default value is zero, which uses the default locale ID of the server.

Example sentences with "identifikator valute", translation memory

add example
sl Oznaka valute Znakovna ‧ Razpredelnica ‧-Količina (kg) Dejanska številka
en each message line is followed by a carriage return
sl Države članice vpišejo v polje ‧ potrdila o skupnem zavarovanju in polje ‧ potrdila o opustitvi zavarovanja oznako uporabljene valute po standardu ISO Alpha-‧ (ISO
en Member States shall enter in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate and box ‧ of the guarantee waiver certificate the ISO ALPHA ‧ (ISO ‧) code of the currency used
sl Oznaka valute
en Currency code
sl Valuta računa se vpiše v obliki ISO alpha-‧ šifre valute (oznake ISO ‧ za označevanje valut in denarnih enot
en The invoice currency is to be entered by means of the ISO alpha-‧ currency code (Codes ISO ‧ for the representation of currencies and funds
sl Na nacionalni strani kovancev se ne smejo ponoviti niti oznake apoenov ali njihovih delov niti ime enotne valute ali njena razdelitev, razen če temelji takšna oznaka na uporabi drugačne abecede
en The national side should not repeat any indication on the denomination, or any parts thereof, of the coin neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
sl iz njih so razvidni zlasti namen odhodka, ocenjen znesek, oznaka valute, kjer je to mogoče, proračunska postavka, ki jo bremeni in tudi ime in opis upnika
en they shall show, in particular, the purpose of the expenditure, the estimated amount involved, indicating the currency where possible, the budget item to which it is to be charged and also the name and description of the creditor
sl Oznaka bo izdelana s šifro valute iso-alfa-‧ (ISO
en This indicator will be constituted by the iso-alpha-‧ currency code (ISO ‧)`
sl Oznake valut Oznaka
en Currency codes
sl Države vpišejo v polje ‧ potrdila o splošnem zavarovanju in polje ‧ potrdila o opustitvi zavarovanja oznako uporabljene valute po standardu ISO ALPHA ‧ (ISO
en Countries shall enter in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate and Box ‧ of the guarantee waiver certificate the ISO ALPHA‧ (ISO ‧) code of the currency used
sl Na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku, se ne smejo ponoviti niti oznake apoenov ali njihovih delov niti ime enotne valute ali njena razdelitev, razen če temelji takšna oznaka na uporabi drugačne abecede
en The national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
sl Tu določite oznako za tisočice. Oznako pri prikazu denarnih vrednosti morate nastaviti na zavihku » Valuta «
en Here you can define the thousands separator used to display numbers. Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
sl Ker je treba nadalje spremeniti seznam regij držav članic in oznake denarnih valut, ki se uporabljajo za namene te uredbe, je le-to zaradi jasnosti treba prenoviti
en Since further amendments are to be made as regards adjustments to the list of Member States' regions and to the currency codes used for the purposes of this Regulation, it should be recast in the interests of clarity
sl Oznaka bo izdelana s šifro valute iso-alfa-‧ (ISO
en This indicator will be constituted by the iso-alpha-‧ currency code (ISO
sl Kot oznake se uporabljajo šifre trenutno uporabljenih valut
en As an indication, some codes relating to currencies currently used
sl Če je potrditveno polje z oznako Predpona za simbol valute izbrano, se simbol valute pojavi pred številčno vrednostjo. Če je potrditveno okno prazno, potem se simbol valute pojavi za številčno vrednostjo
en If the checkbox labeled Prefix currency symbol is selected, the currency symbol appears before the numeric value. If this checkbox is cleared, then the currency symbol appears after the numeric value
sl Če je vključena ta izbira, je oznaka za valuto pred vrednostjo za negativne zneske, drugače pa na desni
en If this option is checked, the currency sign will be prefixed (i. e. to the left of the value) for all negative monetary values. If not, it will be postfixed (i. e. to the right
sl Tu določite oznako za decimalke pri prikazu števil (v večini dežel pika ali vejica). Oznako za decimalke pri prikazovanju denarnih vrednosti morate nastaviti posebej (na zavihku » Valuta «). V slovenščini uporabljamo le decimalno vejico
en Here you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
sl Znak ali znaki, ki predstavljajo simbol valute so osnovani na trenutno izbrani državi. Decimalni simboli in ločitelji za tisočice delujejo kot za števila. Vnosno polje z oznako Števke ulomkov vam omogoča, da določite število števk ulomkov uporabljenih v prikazovanju vrednosti valute
en The character or characters representing the currency symbol are based on the country that is currently selected. The decimal symbol and thousands separator work as they do for numbers. The text box labeled Fract digits allows you to specify the number of fractional digits used in displaying currency values
sl Oznaka pred valuto
en Prefix currency symbol
sl Oznaka valute
en Currency symbol
sl Tu vnesete oznako za valuto, npr. € ali $. Distribucija, ki jo uporabljate, morda še ne podpira oznake za evro
en Here you can enter your usual currency symbol, e. g. $ or DM. Please note that the Euro symbol may not be available on your system, depending on the distribution you use
Showing page 1. Found 30143 sentences matching phrase "identifikator valute".Found in 4.077 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.