Translations into English:

  • medical device   

Example sentences with "medicinski in kirurški instrumenti", translation memory

add example
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati ter njihovi deli, razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS AND PARTS THEREOF, EXCLUDING PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS
sl Instrument, ki je namenjen kirurški uporabi pri rezanju, vrtanju, žaganju, praskanju, strganju, spenjanju, zategovanju, obrezovanju in podobnih postopkih, ki ni priključen na kakšen aktivni medicinski pripomoček in ki ga je mogoče ponovno uporabiti po tem, ko so bili opravljeni ustrezni postopki
en Instrument intended for surgical use by cutting, drilling, sawing, scratching, scraping, clamping, retracting, clipping or similar procedures, without connection to any active medical device and which can be reused after appropriate procedures have been carried out
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor
en Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in pribor
en Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
sl Proizvodnja medicinsko-kirurških instrumentov in opreme ter ortopedskih aparatov (razen ortopedskih čevljev
en manufacture of medico-surgical instrumentsand equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški inštrumenti in aparati
en Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus
sl ker člena ‧ in ‧ Sporazuma o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme, posojene v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične in zdravstvene namene, sestavljena na pobudo Sveta Evrope, predvidevata, da vsaka pogodbenica odobri vse možne ugodnosti za začasen, dajatve prost uvoz takšne opreme, ki ji jo daje v uporabo druga pogodbenica
en Whereas Articles ‧ and ‧ of the Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis and treatment, drawn up on the initiative of the Council of Europe, provide that each Contracting Party shall grant all possible facilities for the duty-free importation on a temporary basis of such equipment made available to it by another Contracting Party
sl Vsi invazivni pripomočki, ki se uporabljajo prek telesnih odprtin, ki niso kirurško invazivni pripomočki in ki so namenjeni priključevanju na aktivne medicinske pripomočke v razredu IIa ali v višjem razredu, spadajo v razred IIa
en All invasive devices with respect to body orifices, other than surgically invasive devices, intended for connection to an active medical device in Class IIa or a higher class, are in Class IIa
sl Ne glede na uporabljen poseben način dajanja (intravensko infundiranje, injiciranje, transplantacijski kirurški poseg), se navedejo tudi podatki o uporabi možnih pomožnih medicinskih pripomočkov (biokompatibilni polimeri, ogrodja, vlakna, polnila) v smislu biokompatibilnosti in obstojnosti
en Apart from the specific method of administration used (intravenous infusion, site-injection, transplantation surgery), information shall also be provided on the use of possible ancillary medical devices (bio-compatible polymers, matrix, fibres, beads) in terms of bio-compatibility and durability
sl OB UPOŠTEVANJU, da bi se olajšal prehod meje za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, ki jo neka država članica lahko da na voljo drugi
en CONSIDERING that it is desirable to facilitate the crossing of frontiers for medical, surgical and laboratory equipment which one Member State may be able to make available to another
sl Medicinska, kirurška in laboratorijska oprema
en Medical, surgical and laboratory equipment
sl Postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev se odobri za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za bolnišnice in druge zdravstvene ustanove
en The temporary importation procedure with total relief from import duties shall be granted for medical, surgical and laboratory equipment intended for hospitals and other medical institutions
sl Tanka žica pa se praviloma uporablja za fine dele, kot so sita in filtri (žična mreža) z majhnimi odprtinami za filtriranje zelo finih ali majhnih delcev (na primer filtri za prah ali kemični filtri), za medicinske/kirurške namene itd
en By contrast, fine wire is as a rule used for precision applications such as screens and filters (woven wire cloth) with small openings for filtering very fine or small particles (for example dust filters and chemical filters), medical/surgical applications, etc
sl Pogodbenice pod pogojem, da imajo zadostne zaloge za svoje potrebe, dajo na voljo medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo v brezplačno izposojo tistim pogodbenicam, ki jo v izjemnih okoliščinah lahko nujno potrebujejo
en The Contracting Parties shall, provided that they have sufficient stocks for their own needs, make medical, surgical and laboratory equipment available on free loan to such other Contracting Parties as may, in exceptional circumstances, have urgent need of it
sl Kirurški in drugi medicinski posegi Zelo pogosti učinki: bolečina, krvavitev, obrazna bolečina, brazgotina, nekroza v ustih, disfagija, obrazni edem
en Surgical and medical procedures Very common effects: pain, haemorrhage, pain in face, scar, mouth necrosis, dysphagia, face oedema
sl Šteje se, da se oprema pošilja priložnostno, če je medicinska, kirurška ali laboratorijska oprema poslana na zahtevo bolnišnice ali druge zdravstvene ustanove, ki se je znašla v izjemnih okoliščinah in zaradi neustreznih lastnih zmogljivosti nujno potrebuje tako opremo
en Equipment dispatched on an occasional basis means any medical, surgical or laboratory equipment dispatched at the request of a hospital or other medical institution which is facing exceptional circumstances and has urgent need of such equipment to make up for the inadequacy of its own facilities
Showing page 1. Found 1706743 sentences matching phrase "medicinski in kirurški instrumenti".Found in 156.194 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.