Translations into English:

  • medical device   

Example sentences with "medicinski in kirurški instrumenti", translation memory

add example
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor
en Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof
sl Instrument, ki je namenjen kirurški uporabi pri rezanju, vrtanju, žaganju, praskanju, strganju, spenjanju, zategovanju, obrezovanju in podobnih postopkih, ki ni priključen na kakšen aktivni medicinski pripomoček in ki ga je mogoče ponovno uporabiti po tem, ko so bili opravljeni ustrezni postopki
en Instrument intended for surgical use by cutting, drilling, sawing, scratching, scraping, clamping, retracting, clipping or similar procedures, without connection to any active medical device and which can be reused after appropriate procedures have been carried out
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in pribor
en Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati ter njihovi deli, razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS AND PARTS THEREOF, EXCLUDING PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NOS
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI IN KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
sl Proizvodnja medicinsko-kirurških instrumentov in opreme ter ortopedskih aparatov (razen ortopedskih čevljev
en manufacture of medico-surgical instrumentsand equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear
sl Zgoraj navedene olajšave se priznajo le za medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah
en The above facilities shall be granted only in respect of medical, surgical and laboratory equipment for use in hospitals and other medical institutions
sl Kirurški in drugi medicinski posegi
en Surgical and medical procedures
sl Pogodbenice pod pogojem, da imajo zadostne zaloge za svoje potrebe, dajo na voljo medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo v brezplačno izposojo tistim pogodbenicam, ki jo v izjemnih okoliščinah lahko nujno potrebujejo
en The Contracting Parties shall, provided that they have sufficient stocks for their own needs, make medical, surgical and laboratory equipment available on free loan to such other Contracting Parties as may, in exceptional circumstances, have urgent need of it
sl Kirurški in drugi medicinski posegi Zelo pogosti učinki: bolečina, krvavitev, obrazna bolečina, brazgotina, nekroza v ustih, disfagija, obrazni edem
en Surgical and medical procedures Very common effects: pain, haemorrhage, pain in face, scar, mouth necrosis, dysphagia, face oedema
sl Kirurški in drugi medicinski posegi občasno drenaža po postopku drenaža rane
en Post procedural drainage Wound drainage
sl Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški inštrumenti in aparati
en Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus
sl DRŽAVE ČLANICE SVETA EVROPE, pogodbenice Sporazuma z dne ‧. aprila ‧ o dajatve prostem začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme v brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za diagnostične ali zdravstvene namene (v nadaljevanju
en THE MEMBER STATES OF THE COUNCIL OF EUROPE, Contracting Parties to the Agreement of ‧ April ‧ on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment (hereinafter called
sl Drugič, glede raznih uporab teh dveh izdelkov je bilo ugotovljeno, da se debela žica uporablja za bolj obremenjene tehnične dele, kot so vezni elementi, elementi za armiranje zidov, varilna žica itd. Tanka žica pa se praviloma uporablja za fine dele, kot so sita in filtri (žična mreža) z majhnimi odprtinami za filtriranje zelo finih ali majhnih delcev (na primer filtri za prah in kemični filtri), za medicinske/kirurške namene itd
en Secondly, as regards the various applications of the two products, it has been found that large wire is used for heavier duty engineering applications such as fasteners, wall reinforcement products, welding wires, etc. By contrast, fine wire is as a rule used for precision applications such as screens and filters (woven wire cloth) with small openings for filtering very fine or small particles (for example dust filters and chemical filters), medical/surgical applications, etc
sl Medicinsko-kirurški proizvodi (baktericidi, germicidi in razkužila) (kraljeva uredba št. ‧ z dne ‧. decembra ‧ in izvršilni predpis Zakona št. ‧ z dne ‧. junija ‧, odobrenega s kraljevo uredbo št. ‧ z dne ‧. decembra ‧) in sanitarni proizvodi (fitofarmacevtski proizvodi in proizvodi za konzerviranje hrane) (člen ‧ Zakona št. ‧ z dne ‧. aprila ‧, spremenjenega s členom ‧ Zakona št. ‧ z dne ‧. februarja ‧, in predpisi, ki urejajo proizvodnjo, trgovanje s fitofarmacevtskimi proizvodi in proizvodi za konzerviranje hrane, odobrene z Uredbo predsednika republike št. ‧ z dne ‧. avgusta ‧), in njihovo prodajo
en Medico-surgical products (bactericides, germicides, and disinfectants) (royal decree No ‧ of ‧ December ‧ and implementing regulation of the Law No ‧ of ‧ June ‧, approved by the royal decree No ‧ of ‧ December ‧) and medical products (phytopharmaceuticals and products intended for use as food preservatives) (Article ‧ of the Law No ‧ of ‧ April ‧, amended by Article ‧ of the Law No ‧ of ‧ February ‧, and regulations governing the production, trade in and sale of phytopharmaceuticals and products intended for use as food preservatives, approved by the decree of the President of the Republic No ‧ of ‧ August
sl Tanka žica pa se praviloma uporablja za fine dele, kot so sita in filtri (žična mreža) z majhnimi odprtinami za filtriranje zelo finih ali majhnih delcev (na primer filtri za prah ali kemični filtri), za medicinske/kirurške namene itd
en By contrast, fine wire is as a rule used for precision applications such as screens and filters (woven wire cloth) with small openings for filtering very fine or small particles (for example dust filters and chemical filters), medical/surgical applications, etc
sl Vsi invazivni pripomočki, ki se uporabljajo prek telesnih odprtin, ki niso kirurško invazivni pripomočki in ki niso namenjeni priključevanju na aktivne medicinske pripomočke
en All invasive devices with respect to body orifices, other than surgically invasive devices and which are not intended for connection to an active medical device
Showing page 1. Found 1706743 sentences matching phrase "medicinski in kirurški instrumenti".Found in 124.797 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.