Translations into English:

  • food poisoning   
    (noun   )

Example sentences with "zastrupitev s hrano", translation memory

add example
sl Potem ko je Znanstveni odbor za rastline izrazil svoje mnenje, je predložil oceno kratkoročnega tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano in jo obravnaval z državami članicami
en Following the opinion of the Scientific Committee on Plants the short term dietary risk assessment was subsequently provided and discussed with the Member States
sl DIREKTIVA SVETA ‧/ES z dne ‧. aprila ‧ o spremembi Direktive ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en COUNCIL DIRECTIVE ‧/EC of ‧ April ‧ amending Directive ‧/EEC concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Zato se še vedno šteje, da danske odločbe o uporabi nitritov v mesnih izdelkih zagotavljajo celovito zaščito pred zastrupitvijo s hrano
en Thus, the Danish provisions on the use of nitrite in meat products are still considered as providing comprehensive protection against food poisoning
sl Francija poudarja, da so nitriti močan zaviralec širjenja določenih bakterij, vključno s Clostridium botulinum, in so zato bistvenega pomena pri preprečevanju zastrupitve s hrano ter da pri mesnih izdelkih ni nobene druge možnosti
en France stresses that nitrites are a powerful inhibitor against the proliferation of certain bacteria, including Clostridium botulinum and, therefore, significant in the prevention of food poisoning and that there is no alternative in relation to meat products
sl ker je treba za zmanjšanje nevarnosti s hrano prenesenih okužb in zastrupitev z zadevnim mesom ravnati higienično
en Whereas the meat in question must be treated in good hygienic conditions in order to avoid food-borne infections and intoxications
sl ker se Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito proti določenim zoonozam in določenim povzročiteljem zoonoz v živalih in izdelkih živalskega izvora, z namenom, da bi preprečili izbruhe okužb s hrano in zastrupitev [‧] prav tako uporablja za informacije o zoonozah, ki prizadenejo ljudi
en Whereas Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications applies equally to information concerning zoonoses which affect human beings
sl Od Odbora se je zahtevalo, da izrazi svoje mnenje o primerni oceni tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, ki se bo uporabljala, in potrdi, da razpoložljivi toksikološki podatki podpirajo uporabo le v rastlinjakih in za obdelavo semen
en The Committee was asked to comment on the appropriate dietary risk assessment to be used and to confirm that the available ecotoxicological data supports uses only in glasshouses and for seed treatment
sl Okuženi siri iz surovega ali toplotno obdelanega mleka so bili krivi za izbruhe zastrupitve s hrano pri ljudeh z različnimi tipi bakterij, kot so Salmonella, Listeria monocytogenes, verotoksigenična Escherichia coli in Staphylococcal enterotoksin
en Contaminated cheeses made from raw or thermised milk have been responsible for outbreaks of food poisoning in humans by several types of bacteria such as Salmonella, Listeria monocytogenes, verotoxigenic Escherichia coli and Staphylococcal enterotoxins
sl za preučitev izbruha nalezljive bolezni, na primer za določitev povezave med zastrupitvijo s hrano in določenim živilom;
en to investigate an outbreak of an infectious disease, for example - to establish an association between food poisoning and a specific foodstuff
sl prisotnost japonskega zvezdastega janeža je bila povezana z nekaj primeri zastrupitve s hrano v Skupnosti
en the presence of Japanese star anise has been linked to some cases of food poisoning in the Community
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred nekaterimi zoonozami in nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve (UL L ‧, ‧.‧, str. ‧), kakor je bila spremenjena z
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
sl Začimbe so primarni viri izbruhov zastrupitve s hrano, če so dodane hrani, ki omogoča nadaljnjo rast patogenov
en Spices have been reported to be the primary sources of food borne outbreaks when added to food where further growth of the pathogens was possible
sl Očitno zastrupitev s hrano, kar pomeni, da ti bo že čez dve uri bolje
en Well, everything tells me it' s food poisoning, which means you should feel better in a couple of hours, but
sl S podatki o pojavnosti zastrupitve s hrano in zlasti botulizma je Danska dokazala, da je s svojo zakonodajo doslej dosegla zadovoljive rezultate
en Through the figures it provided on the occurrence of food poisoning and, in particular, botulism, Denmark has demonstrated that it has so far achieved satisfactory results with its legislation
sl ker se uporaba načrtov, ki jih morajo predložiti tretje države skladno z Direktivo Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/ES [‧]
en Whereas application of the plans that third countries must submit pursuant to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications, as last amended by Directive ‧/EC, should be verified during the on-the-spot checks
sl Zastrupitev s hrano
en Food poisoning
sl Po mnenju Odbora z dne ‧. januarja ‧ se mora opraviti ocena tveganja akutne zastrupitve pri vnosu s hrano za potrošnike in določiti akutni referenčni odmerek
en In its opinion of ‧ January ‧), the Committee noted that an acute dietary risk assessment for consumers should be conducted and an acute reference dose should be defined
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en COUNCIL DIRECTIVE ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Prenašanje botulizma ni omejeno na zastrupitve s hrano in zato se izbriše vsaka omemba takega načina pridobitve te bolezni
en Transmission of botulism is not restricted to foodborne intoxication and any reference to that mode of contracting the disease should, therefore, be deleted
sl Če so izpolnjeni standardi, določeni v Prilogi A, poglavje ‧ direktive glede štetja kolonij pri ‧ °C in ‧ °C, koliformnih bakterij in fosfataze, je poseben preskus za patogene mikroorganizme potreben le, kadar obstaja sum, da je mleko povezano z izbruhom zastrupitev s hrano
en If the standards laid down in Annex A, Chapter ‧ of the Directive for colony count at ‧ oC and ‧ oC, coliforms and phosphatase are met, a specific test for pathogens is only necessary where there is suspicion that the milk is connected with a food poisoning outbreak
sl Ta odločba se uporablja brez vpliva na Direktivo Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za varovanje pred določenimi zoonozami in določenimi povzročitelji zoonoz pri živalih in izdelkih živalskega izvora, da bi se preprečili izbruhi okužb in zastrupitev s hrano [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta [‧]
en This Decision should apply without prejudice to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications, as last amended by Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council
sl Direktiva ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. julija ‧ o spremembah Direktive ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en DIRECTIVE ‧/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ‧ July ‧ amending Directive ‧/EEC of the Council concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred nekaterimi zoonozami in nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], je predvidela vzpostavitev sistema spremljanja za nekatere zoonoze na ravni držav članic in na ravni Skupnosti
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications provided for the establishment of a monitoring system for certain zoonoses both at the level of Member States and at Community level
sl Odbor je v svojih mnenjih [‧] ‧ predlagal, da je treba poleg ocene dolgoročnega tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, ki se za fitofarmacevtska sredstva izvaja rutinsko, pri beta-ciflutrinu in ciflutrinu opraviti tudi oceno kratkoročnega tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, da se ocenijo njune morebitne nevrotoksične lastnosti
en In its opinions, the Committee suggested that in addition to a long-term dietary intake risk assessment, as routinely carried out for plant protection products, beta-cyfluthrin and cyfluthrin should also undergo a short-term acute dietary risk assessment to evaluate their potential neurotoxicity properties
Showing page 1. Found 614546 sentences matching phrase "zastrupitev s hrano".Found in 58.368 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.