Translations into English:

  • food poisoning   
    (noun   )

Example sentences with "zastrupitev s hrano", translation memory

add example
sl S podatki o pojavnosti zastrupitve s hrano in zlasti botulizma je Danska dokazala, da je s svojo zakonodajo doslej dosegla zadovoljive rezultate
en Through the figures it provided on the occurrence of food poisoning and, in particular, botulism, Denmark has demonstrated that it has so far achieved satisfactory results with its legislation
sl Začimbe so primarni viri izbruhov zastrupitve s hrano, če so dodane hrani, ki omogoča nadaljnjo rast patogenov
en Spices have been reported to be the primary sources of food borne outbreaks when added to food where further growth of the pathogens was possible
sl Direktiva ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. julija ‧ o spremembah Direktive ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en DIRECTIVE ‧/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of ‧ July ‧ amending Directive ‧/EEC of the Council concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve je predvidela uvedbo sistemov spremljanja za nekatere zoonoze in nadzor salmonele pri nekaterih perutninskih jatah
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications provided for the establishment of monitoring systems for certain zoonoses and controls on salmonella in certain poultry flocks
sl Direktivo ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. julija ‧ o spremembah Direktive Sveta ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], je treba vključiti v Sporazum
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ amending Directive ‧/EEC of the Council concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications is to be incorporated into the Agreement
sl ker se uporaba načrtov, ki jih morajo predložiti tretje države skladno z Direktivo Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/ES [‧]
en Whereas application of the plans that third countries must submit pursuant to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications, as last amended by Directive ‧/EC, should be verified during the on-the-spot checks
sl Od Odbora se je zahtevalo, da izrazi svoje mnenje o primerni oceni tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano, ki se bo uporabljala, in potrdi, da razpoložljivi toksikološki podatki podpirajo uporabo le v rastlinjakih in za obdelavo semen
en The Committee was asked to comment on the appropriate dietary risk assessment to be used and to confirm that the available ecotoxicological data supports uses only in glasshouses and for seed treatment
sl DIREKTIVA SVETA ‧/ES z dne ‧. aprila ‧ o spremembi Direktive ‧/EGS o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en COUNCIL DIRECTIVE ‧/EC of ‧ April ‧ amending Directive ‧/EEC concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Zastrupitev s hrano
en Food poisoning
sl Potem ko je Znanstveni odbor za rastline izrazil svoje mnenje, je predložil oceno kratkoročnega tveganja zastrupitve pri vnosu s hrano in jo obravnaval z državami članicami
en Following the opinion of the Scientific Committee on Plants the short term dietary risk assessment was subsequently provided and discussed with the Member States
sl Prenašanje botulizma ni omejeno na zastrupitve s hrano in zato se izbriše vsaka omemba takega načina pridobitve te bolezni
en Transmission of botulism is not restricted to foodborne intoxication and any reference to that mode of contracting the disease should, therefore, be deleted
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Ta odločba se uporablja brez vpliva na Direktivo Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za varovanje pred določenimi zoonozami in določenimi povzročitelji zoonoz pri živalih in izdelkih živalskega izvora, da bi se preprečili izbruhi okužb in zastrupitev s hrano [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta [‧]
en This Decision should apply without prejudice to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications, as last amended by Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council
sl Okuženi siri iz surovega ali toplotno obdelanega mleka so bili krivi za izbruhe zastrupitve s hrano pri ljudeh z različnimi tipi bakterij, kot so Salmonella, Listeria monocytogenes, verotoksigenična Escherichia coli in Staphylococcal enterotoksin
en Contaminated cheeses made from raw or thermised milk have been responsible for outbreaks of food poisoning in humans by several types of bacteria such as Salmonella, Listeria monocytogenes, verotoxigenic Escherichia coli and Staphylococcal enterotoxins
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve
en COUNCIL DIRECTIVE ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Glede na pridobljene izkušnje in pomen, ki se pripisuje preprečevanju in nadzoru zoonoz, se zdi potreben ponoven poglobljen pregled določb Direktive Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧]
en in the light of the experience acquired and the importance accorded to the prevention and control of zoonoses it appears necessary to carry out a substantial review of the provisions of Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specific zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Francija poudarja, da so nitriti močan zaviralec širjenja določenih bakterij, vključno s Clostridium botulinum, in so zato bistvenega pomena pri preprečevanju zastrupitve s hrano ter da pri mesnih izdelkih ni nobene druge možnosti
en France stresses that nitrites are a powerful inhibitor against the proliferation of certain bacteria, including Clostridium botulinum and, therefore, significant in the prevention of food poisoning and that there is no alternative in relation to meat products
sl ker je treba za zmanjšanje nevarnosti s hrano prenesenih okužb in zastrupitev z zadevnim mesom ravnati higienično
en Whereas the meat in question must be treated in good hygienic conditions in order to avoid food-borne infections and intoxications
sl Po mnenju Odbora z dne ‧. januarja ‧ se mora opraviti ocena tveganja akutne zastrupitve pri vnosu s hrano za potrošnike in določiti akutni referenčni odmerek
en In its opinion of ‧ January ‧), the Committee noted that an acute dietary risk assessment for consumers should be conducted and an acute reference dose should be defined
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred nekaterimi zoonozami in nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve (UL L ‧, ‧.‧, str. ‧), kakor je bila spremenjena z
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
sl za preučitev izbruha nalezljive bolezni, na primer za določitev povezave med zastrupitvijo s hrano in določenim živilom;
en to investigate an outbreak of an infectious disease, for example - to establish an association between food poisoning and a specific foodstuff
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧]
en Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications
sl Predpise Skupnosti za nadzor nad zoonotsko salmonelo pri perutnini določa Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. decembra ‧ o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št
en Community rules to control zoonotic salmonella in poultry are laid down by Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning measures for protection against specified zoonoses and specified zoonotic agents in animals and products of animal origin in order to prevent outbreaks of food-borne infections and intoxications as last amended by Regulation (EC) No
sl Ocena tveganja v zvezi z uporabo kot insekticida je pokazala, da obstaja tveganje akutne zastrupitve pri vnosu s hrano pri majhnih otrocih zaradi uživanja tretiranega namiznega grozdja in pri odraslih zaradi uživanja vina
en The risk assessment for insecticidal use indicated an acute dietary risk for toddlers resulting from the consumption of treated table grapes and for adults resulting from the consumption of wine
Showing page 1. Found 614546 sentences matching phrase "zastrupitev s hrano".Found in 41.141 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.