Translations into English:

 • duty         
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which one is morally or legally obligated to do
   
  that which one is morally or legally obligated to do

Similar phrases in dictionary Albanian English. (1)

detyra e përmbledhjessummary task

Example sentences with "detyra", translation memory

add example
Qeveria e re do të ketë detyra të vështira përparaThe new government will have difficult tasks ahead
BE ka përshtatur praninë e tij në Kosovë, duke emëruar Ministrin e Jashtëm slloven që largohet nga detyra Samuel Zbogar si kreun e ri të zyrës së BE- sëThe EU has been adjusting its presence in Kosovo, appointing outgoing Slovenian Foreign Minister Samuel Zbogar as the new head of the EU office
Detyra e parë e shefit të ri të shtetit ishte miratimi i listës të ministrave të paraqitur tek ai nga kryeministri Rexhep Tajiip ErdoganThe new head of state 's first job was to okay the list of ministers brought to him by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan
Më saktë, tha ai, detyra e EUFOR- it është të ndihmojë institucionet dhe agjensitë përgjegjëse për këto fushaRather, he said, EUFOR 's task is to support the institutions and agencies responsible for those areas
Duke njoftuar veprimin e tij të premten ( ‧ janar), dy ditë pasi u transmetua video, Meta tha se dëshironte që të përballet me drejtësinë si një shtetas i pavarur dhe jo si një zyrtar me detyra qeveritareAnnouncing his move on Friday (January ‧ th), two days after the footage was aired, Meta said he wished to face justice as an independent citizen and not as an official with government duties
Ndërsa " strukturat paralele " të mbështetura nga Beogradi në veri janë në gjendje të trajtojnë disa detyra burokratike dhe gjyqësore, ato nuk ofrojnë autoritet real, të përditshëm dhe nuk janë në gjendje të trajtojnë administratën e biznesit të vogël, lejet e ndërtimit, mbikqyrjen e tregtisë apo ndërtimin e shkollave, tha RepiçWhile Belgrade-backed " parallel structures " in the north are able to handle some bureaucratic and judicial tasks, they do not provide real, day-to-day authority and are unable to handle small business administration, construction permits, supervision of trade or school construction, Repic said
Numri i tanishëm i përgjithshëm prej ‧ ushtarësh profesionistë do të zvogëlohet duke eleminuar ato detyra që tani përfshijnë trainimin dhe administrimin e shërbimit të detyruar dhe rezervave pasiveThe current total number of ‧ professional soldiers would be reduced by eliminating those positions currently involved with the training and administration of conscripts and the passive reserves
" KFOR merr detyra që përndryshe nuk duhej t' i kishte" KFOR gets tasks which otherwise it should not have
Thaçi, megjithatë, shprehu shqetësim rreth veriut të pabindur të Kosovës, duke thënë se është detyra e gjithsecilit, veçanërisht në veri, të mbështesë përpjekjet anti- krim të qeverisëThaci, though, expressed concern over restive northern Kosovo, saying it is the duty of everyone, especially in the north, to support the government 's anti-crime efforts
Turqia do t' i bashkohet kësisoj disa vendeve europiane, duke përfshirë edhe fqinjin e saj verior, Bullgarinë, të cilat kanë ofruar të kontribuojnë me trupa për veprime humanitare të pasluftës, për sigurimin dhe detyra të tjera në Irak, si pjesë e një force të propozuar shumëkombëshe paqeruajtëseTurkey thus could join several other European countries, including its northern neighbour Bulgaria, which have offered to contribute troops for post-war humanitarian, security and other tasks in Iraq as part of a proposed multinational peacekeeping force
" Dikush e quan këtë organizëm një drejtori, dikush tjetër, një grup pune, por detyra e tij bazë është të përgatisë një plan për zbatimin e reformës dhe ligjeve e rregullave të duhura, " u tha Kryeministri i BiH Adnan Terziç gazetarëve gjatë një pushimi në bisedime" Somebody calls this body a directorate, somebody else a working group, but its basic task is to prepare a plan for the implementation of the reform and relevant laws and regulations, " BiH Prime Minister Adnan Terzic told journalists during a break in the talks
" Unë jam ushtar dhe detyra ime ishte të mbroja vendin dhe popullin e tij nga agresioni, " tha ai" I am a soldier and my duty was to defend the country and its people from aggression, ' ' he said
Sipas Gjukanoviç, detyra kryesore e Malit të Zi është të prodhojë më shumë e të fitojë më shumë duke u bërë kështu më i pasurAccording to Djukanovic, Montenegro 's main task is to produce and earn more, and thus become wealthier
Detyra ime është të merrem vesh me qeverinë që do të jetë këtu dhe të bëj çmos për këtë. "My task is to deal with the government that happens to be there and make the best out of that. "
Është detyra jonë t' i bindim këta të rinj që janë kaq inteligjentë e të zellshëm, të qëndrojnë për të punuar në Serbi, " tha Mllagjan Dinkiç, ministër i ekonomisë dhe zhvillimit rajonalIt is our duty to persuade these young people, who are so intelligent and diligent, to stay and work in Serbia, " said Mladjen Dinkic, minister of economy and regional development
Pavarësisht se cila parti del më e forta pas zgjedhjeve, qeveria e ardhëshme do të jetë një koalicion dhe detyra e saj kryesore do të jetë negocimi i hyrjes në BE të vendit ballkanikRegardless of which party emerges the strongest after the election, the next government will be a coalition and its main task will be negotiating the Balkan country 's entry into the EU
Detyra dhe qëllimi kryesor i Turqisë është të lehtësojë zhvilimin ekonomik të Kosovës dhe në disa mënyra, shteti ynë ka bërë që firmat më të mëdha në Turqi të marrin tendera të rëndësishëm në Kosovë, " tha Ambasadori turk në Prishtinë Songul OzanThe main task and goal of Turkey is to facilitate Kosovo 's economic development, and in some ways, our state has made the biggest firms in Turkey take important tenders in Kosovo, " Turkish Ambassador to Pristina Songul Ozan said
Pastaj nga ato probleme krijojmë detyra projektesh dhe do t' ua vëmë këto detyra oficerëve por do të caktojmë gjithashtu një mentor ndaj çdo oficeri që do ta ndihmojë atë nëpërmjet treinimit në realizimin e detyrave të projektit dhe me këtë detyrë projekti të shkojnë te një punësues potencial dhe t' i thonë: ja, unë kam njohuritë që do të të ndihmojnë ty të zgjidhësh problemet e tua, " thotë menazheri i qendrës Miroslav TrajanoviçThen from their problems we create project tasks and we will assign these tasks to officers, but we will also assign a mentor to each officer who will assist him through the training in accomplishing the project task, and with this project task to approach a potential employer and tell him-- here, I have the knowledge which will help you solve your problems, " says the manager of the centre, Miroslav Trajanovic
" Cilësojmë kandidatët që mbajtën detyra publike më parë dhe u akuzuan për korrupsion apo nuk deklaruan siç duhet pasuritë e fituara personalisht ndërkohë që kishin mundësinë e marrjeve të fondeve publikë, " thotë Petru Makovei i Nismës Qytetare për një Parlament të Pastër" We name the candidates that held public office before and were accused of corruption, or did not properly declare goods acquired personally while having access to public funds, " says Petru Macovei of the Civic Initiative for a Clean Parliament
" Nxjerrja e ligjeve mbi decentralizimin do të jetë detyra e parë e qeverisë së rindërtuar. "" Issuing laws on decentralisation will be the first task of the reconstructed government. "
" I kam kërkuar presidencës së BiH të më shkarkojë nga detyra e kryeministrit pasi nuk jam i gatshëm të pranoj përgjegjësinë për udhëheqjen më tej të procesit të reformës bazuar në qëndrimin e shumicës së parlamentit ndaj këshillit të ministrave, " i tha Terziç të përditshmes së BiH, Dnevni Avaz" I have asked the BiH presidency to discharge me from the prime minister 's position, as I am not ready to accept responsibility for leading further the reform process, given the parliamentary majority 's stance towards the Council of Ministers, " Terzic told the BiH daily Dnevni Avaz
Ata që do t' i kundërvihen procedimit do të shkarkohen nga posti apo detyra e tyre në përputhje me rregullorenThose who face prosecution will be suspended from their office or duty, in accordance with regulations
Detyra kryesore e tyre është të shkojnë në shkollë dhe të marrin një arsimim të mirë [ jo ] të lënë shkollën për qëllime politikeTheir main task is to go to school and get a good education [ not ] to leave school for political purposes
Detyra ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, meqë agjencia kontriubon deri në ‧ përqind të buxhetit të venditThe task was enormously important, since the agency contributes as much as ‧ per cent to the country 's budget
Hetuesit thonë se detyra e saj ishte të zbarkonte materiale nga uebsajtet çeçene, t' i përkthente ato në bullgarisht dhe pastaj t' i botonte në një nga dy uebsajtetInvestigators say her task was to download material from Chechen websites, translate it into Bulgarian, and then publish it on one of the two websites
Showing page 1. Found 264 sentences matching phrase "detyra".Found in 0.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.