Translations into English:

 • duty         
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which one is morally or legally obligated to do
   
  that which one is morally or legally obligated to do

Similar phrases in dictionary Albanian English. (1)

Example sentences with "detyra", translation memory

add example
sq " Ka shumë detyra e sfida në rrugën për në BE por nëse Serbia është vërtet e vendosur të bashkohet, unë e kam siguruar kryeministrin se KE është vërtet e vendosur të ndihmojë Serbinë në proces, " tha komisioneri
en " There are many tasks and challenges on the road to the EU, but if Serbia is truly determined to join, I have assured the prime minister that the EC is truly determined to help Serbia in the process, " the commissioner said
sq Numri është zvogëluar që atëhere në një forcë të fortë prej ‧ trupash, detyra kryesore e të cilave është parandalimi i kthimit të dhunës dhe kontributi për një mjedis më të sigurtë dhe të qetë në terren
en It has since been downsized to about a ‧ strong force, whose main tasks are to prevent a return to violence and contribute to a safe and secure environment on the ground
sq Duke shkuar përpara me synimin e tyre të përbashkët për t' u bashkuar me BE dhe NATO, detyra kryesore me të cilat hasen sot vendet e Ballkanit është të përmirësojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale, tha udhëheqësi bullgar teksa hapte një konferencë dy- ditore " Ballkani dhe NATO: së bashku kundër terrorit " që mbahet në Sofje
en Moving ahead with their common goal to join the EU and NATO, the main task which Balkan countries face today is to improve regional stability and security, the Bulgarian leader said as he opened a two-day " Balkans and NATO-- Together Against Terror " conference in Sofia
sq Zbatimi i planit pritet të shkaktojë një reduktim prej ‧ % të personelit, pasi misioni heq dorë nga shumë detyra të cilat i kalojnë institucioneve lokale
en Implementing the plan is expected to cause a ‧ % personnel reduction, as the mission relinquishes more of its duties to local institutions
sq Turqia do t' i bashkohet kësisoj disa vendeve europiane, duke përfshirë edhe fqinjin e saj verior, Bullgarinë, të cilat kanë ofruar të kontribuojnë me trupa për veprime humanitare të pasluftës, për sigurimin dhe detyra të tjera në Irak, si pjesë e një force të propozuar shumëkombëshe paqeruajtëse
en Turkey thus could join several other European countries, including its northern neighbour Bulgaria, which have offered to contribute troops for post-war humanitarian, security and other tasks in Iraq as part of a proposed multinational peacekeeping force
sq Eshtë detyra e shtetit që të marrë masa për të shrrënjosur pabarazitë ekzistuese, " i tha SETimes Dijana Tepsiç e Qendrës për Barazinë Gjinore
en It is the duty of the state to take measures to eradicate existing inequalities, " Dijana Tepsic of the Centre for Gender Equality told SETimes
sq Është detyra jonë t' i bindim këta të rinj që janë kaq inteligjentë e të zellshëm, të qëndrojnë për të punuar në Serbi, " tha Mllagjan Dinkiç, ministër i ekonomisë dhe zhvillimit rajonal
en It is our duty to persuade these young people, who are so intelligent and diligent, to stay and work in Serbia, " said Mladjen Dinkic, minister of economy and regional development
sq Megjithatë, rekrutëve kryesisht nuk do t' u jepen më detyra të brendëshme në batalionet e sigurimit
en However, conscripts will now mainly be given internal tasks in security battalions
sq Ai u shkarkuar nga detyra në mars ‧ për pengim të Dejtonit
en He was removed from office in March ‧ for obstructing Dayton
sq Megjithastë nuk është detyra jonë të harxhojmë jetët tona
en It' s not our duty to waste our lives, though
sq Duke vepruar nën një mandat të Kombeve të Bashkuara, detyra e tij përfshin sigurinë dhe stabilitetin në BiH si edhe kapjen e të akuzuarve për krime lufte dhe transferimin e tyre në gjykatën e Kombeve të Bashkuara, në Hagë
en Operating under a UN mandate, its tasks include ensuring security and stability in BiH, as well as apprehending war crimes suspects and transferring them to the UN tribunal in The Hague
sq Rivali i tij, kryeministri i RS Milorad Dodik, kurdoherë një kundërshtar i shtetit të BiH, nga ana e vet kërcënoi në intervistën e ‧ tetorit në televizion për të shpallur pavarësinë e RS në qoftë se OHR do të përpiqej ta hiqte atë nga detyra
en His rival, RS Prime Minister Milorad Dodik, always a foe of BiH statehood, in turn threatened in an October ‧ th television interview to declare RS 's independence if the OHR tried to remove him from office
sq " Forcat e armatosura turke, po ashtu si kanë bërë deri tani, nuk do të lëkunden nga pozicioni i tyre i vendosur dhe nga detyra e tyre për të mbrojtur dhe vëzhguar mbi Republikën Turke demokratike dhe laike. "
en " The Turkish armed forces, as up until now, will never sway from their determined stance and their duty of protecting and watching over the democratic, secular Turkish Republic. "
sq Nga ‧ ushtarët e saj ‧ në një njësi të këmbësorisë së motorizuar, kryejnë detyra mbrojtëse, ndërsa një skuadër tjetër merret me detyra mjekësore
en Of its ‧ soldiers ‧ in a motorised infantry unit are performing protective tasks, while another squad handles medical tasks
sq Detyra kryesore e GNTO do të jetë të nxitë udhëtimin në Greqi dhe të rritë interesimin e turistëve rumunë ndaj vendit, tha ministria
en The GNTO office 's main task will be to promote travel to Greece and boost Romanian tourists ' interest in the country, the ministry said
sq Siç del nga argumentet, detyra më e rëndë që ndeshin politikëbërësit është të ndeshen me objektin për rreziqe më të larta sistematike kur novacioni financiar është intensiv
en Arguably the most arduous task facing policy makers is to combat the scope for higher systemic risks when financial innovation is very intense
sq " Detyra jonë pas ‧ tetorit do të jetë konkurrimi në garën për t' u bashkuar me Europën, garën për zhbllokimin e investimeve dhe për t' u siguruar se ato do të vijnë këtu e jo gjetkë dhe garën për stabilitet e begati dhe gjithshka që vjen me to. "
en " Our task after ‧ ctober will be to compete in the race to join Europe, the race to unlock investments and make sure they come here and not elsewhere, and the race to stability and prosperity and all that goes with it. "
sq Megjithëse qëndrojnë në anët e kundërta të spektrit politik grek, të dy gratë janë duke u përballur me detyra të vështira, veçanërisht në prag të Olimpiadës së Verës ‧ që do të organizojë Athina
en Although standing on the opposite sides of the Greek political spectre, the two women are facing difficult tasks, especially in light of the ‧ ummer Olympics Athens will host
sq Prindërit kritikë ndaj sistemit thonë se ata duan që fëmijët e tyre të kenë më shumë detyra shtëpie si edhe më shumë udhëtime shkollore dhe lëndë të organizuara të edukimit fizik
en Parents critical of the system say they want their children to have more homework, as well as more school trips and organised physical education classes
sq Shefi i NATO- s vuri në dukje se situata në Kosovë mbetet " e fortë " dhe se detyra kryesore e KFOR- it mbetet siguria
en The NATO chief noted that the situation in Kosovo remains " rocky " and that KFOR 's main task remains security
sq Ministri i drejtësisë i Rumanisë hoqi kryeprokurorin e anti- korrupsionit Daniel Morar nga detyra të hënën ( ‧ gusht). [ AFP ]
en Romania 's justice minister removed chief anti-corruption prosecutor Daniel Morar from office Monday (August ‧ th). [ AFP ]
sq Një oficer i lartë turk u hoq nga detyra këtë javë pasi doli se policia qe paralajmëruar më parë rreth planeve për vrasjen e gazetarit armen- turk Hrant Dink
en A senior Turkish police officer was removed from duty this week following revelations that police were warned in advance about the planned murder of Turkish-Armenian journalist Hrant Dink
sq Duke njoftuar veprimin e tij të premten ( ‧ janar), dy ditë pasi u transmetua video, Meta tha se dëshironte që të përballet me drejtësinë si një shtetas i pavarur dhe jo si një zyrtar me detyra qeveritare
en Announcing his move on Friday (January ‧ th), two days after the footage was aired, Meta said he wished to face justice as an independent citizen and not as an official with government duties
sq Mitreva: Unë besoj se epoka e konflikteve në Ballkan ka mbaruar dhe se ne përballemi me një periudhë komunikimi, bashkëpunimi dhe integrimi. Gjithnjë do të ketë forca të errëta, të cilat kanë interes të ruajnë kuptimin negativ të fjalës " Ballkan. " Është detyra jonë për t' a ripërcaktuar këtë term dhe për t' i dhënë atij një kuptim të ri
en Mitreva: I believe that the era of Balkan conflicts has ended and that we face a period of communication, co-operation and integration. There will always be dark forces that have an interest in preserving the negative connotation of the word " Balkans ". However, it is our obligation to redefine this term and to breathe new meaning into it
sq Zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes së RS, Branko Trkulja u hoq nga detyra për bërjen e deklarimeve publike të papërshtatshme pas incidentit, ndërsa ndaj ndihmës shefit të shtabit të ushtrisë të RS, kolonelit Dragan Vukotiç dhe shefit të departamentit të bashkëpunimit civil- ushtarak, nënkolonelit Borislav Vukiçeviç u morën masa disiplinore për sjellje të pahijshme
en RS Ministry of Defence spokesman Branko Trkulja was removed from duty for having made inappropriate public statements after the incident, while RS Army Deputy Chief of Staff Colonel Dragan Vukovic and Chief of the Civil-Military Co-operation Department Lieutenant Colonel Borislav Vukicevic were disciplined for improper conduct
Showing page 1. Found 264 sentences matching phrase "detyra".Found in 0.459 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.