Translations into English:

 • duty         
  (Noun  ) (noun   )
   
  that which one is morally or legally obligated to do
   
  that which one is morally or legally obligated to do
   
  that which one is morally or legally obligated to do

Similar phrases in dictionary Albanian English. (1)

Example sentences with "detyra", translation memory

add example
sq Ai theksoi gjithashtu nevojën për ngritjen e një njësie të vetme policore, detyra e vetme e të cilës do të ishte të kapte të paditurit në RS
en He also stressed the need for establishing a single police unit, whose sole task would be to catch indictees in RS
sq Ndërsa " strukturat paralele " të mbështetura nga Beogradi në veri janë në gjendje të trajtojnë disa detyra burokratike dhe gjyqësore, ato nuk ofrojnë autoritet real, të përditshëm dhe nuk janë në gjendje të trajtojnë administratën e biznesit të vogël, lejet e ndërtimit, mbikqyrjen e tregtisë apo ndërtimin e shkollave, tha Repiç
en While Belgrade-backed " parallel structures " in the north are able to handle some bureaucratic and judicial tasks, they do not provide real, day-to-day authority and are unable to handle small business administration, construction permits, supervision of trade or school construction, Repic said
sq Greqia njoftohet se interpreton deklaratën e saj si dëshmi se Uashingtoi po " bën përpjekje " që NATO të pranojë Maqedoninë para se Presidenti i SHBA- së Xhorxh W Bush të largohet nga detyra
en Greece reportedly interprets her statement as evidence Washington is " pushing " to have NATO admit Macedonia before US President George W Bush leaves office
sq Eshtë detyra jonë që të mbikqyrim veprimtarinë e institucioneve që janë në posedim të informacionit të fshehtë
en Its duty is to supervise the activity of the institutions that are in possession of the classified information
sq Ministri i drejtësisë i Rumanisë hoqi kryeprokurorin e anti- korrupsionit Daniel Morar nga detyra të hënën ( ‧ gusht). [ AFP ]
en Romania 's justice minister removed chief anti-corruption prosecutor Daniel Morar from office Monday (August ‧ th). [ AFP ]
sq NATO është një faktor kyç në sistemin e sigurimit euro- atllantik, tha Parvanov, duke theksuar se detyra kryesore që Ballkani ndesh është të zhvillohet në një zonë dinamike, euro- atllantike të sigurimit
en NATO is the key factor in the Euro-Atlantic security system, Parvanov said, emphasising that the major task the Balkans face is to develop into a dynamic Euro-Atlantic security zone
sq Detyra kryesore e Agjencisë Serbe për Nxitjen e Investimeve dhe Eksportit (SIEPA) është nxitja dhe lehtësimi i investimeve të drejtpërdrejta të huaja
en The main task of the Serbian Investment and Export Promotion Agency (SIEPA) is to promote and facilitate foreign direct investment
sq Zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes së RS, Branko Trkulja u hoq nga detyra për bërjen e deklarimeve publike të papërshtatshme pas incidentit, ndërsa ndaj ndihmës shefit të shtabit të ushtrisë të RS, kolonelit Dragan Vukotiç dhe shefit të departamentit të bashkëpunimit civil- ushtarak, nënkolonelit Borislav Vukiçeviç u morën masa disiplinore për sjellje të pahijshme
en RS Ministry of Defence spokesman Branko Trkulja was removed from duty for having made inappropriate public statements after the incident, while RS Army Deputy Chief of Staff Colonel Dragan Vukovic and Chief of the Civil-Military Co-operation Department Lieutenant Colonel Borislav Vukicevic were disciplined for improper conduct
sq " Detyra ime është të jem në terren dhe të kem parasysh aspiratat e njerëzve. ”
en " My job is to be on the ground and to keep tuned into people 's expectations. "
sq Forcat e armatosura të BiH do të ndërpresin vendosjen e tyre në Irak këtë vit por ato po përgatisin oficerë shtabi për detyra individuale në operacionin e NATO- s në Afganistan
en The BiH Armed Forces will terminate their deployment in Iraq this year, but they are preparing staff officers for individual duties in NATO 's operation in Afghanistan
sq Ivaniç ju kundërvu zgjedhjes së kryeministrit për drejtorin e SIPA, duke këmbëngulur që detyra t' i jepet Sredoje Noviç, që mori pikë më të larta në një konkurrim të hapur për postin
en Ivanic opposed the prime minister 's choice for SIPA director, insisting the job go to Sredoje Novic, who scored highest in an open competition for the post
sq " Unë jam ushtar dhe detyra ime ishte të mbroja vendin dhe popullin e tij nga agresioni, " tha ai
en " I am a soldier and my duty was to defend the country and its people from aggression, ' ' he said
sq Nga ‧ ushtarët e saj ‧ në një njësi të këmbësorisë së motorizuar, kryejnë detyra mbrojtëse, ndërsa një skuadër tjetër merret me detyra mjekësore
en Of its ‧ soldiers ‧ in a motorised infantry unit are performing protective tasks, while another squad handles medical tasks
sq Detyra e saj e re konsiderohet më e vështirë në krahasim me atë të Bakojanit, pasi gjatë përgatitjeve për Olimpiadën, e cila pritet të tërheqë rreth ‧ milion vizitorë, asaj do t' i duhet të mbikqyrë zbatimin e projekteve të shumta të infrastrukturës
en Her new job is seen as more difficult as compared to Bakoyanni 's, as in the course of preparations for the Olympics, which are expected to attract some ‧ million visitors, she will have to watch over the implementation of numerous infrastructure projects
sq Amendamentet kushtetuese të ‧ autorizojnë Avokatin e Popullit të mbikqyrë përfaqësimin e rregullt të pakicave kombëtare në vendet e punës si edhe lidhur me detyra të tjera dhe përgjegjësi të postit
en The ‧ constitutional amendments authorise the ombudsman to oversee the fair representation of ethnic minorities in the workplace, as well as conferring other duties and responsibilities on the position
sq Ne nuk mund të heqim dorë nga detyra jonë
en We can' t give up our task
sq Pasi shefi i ri i shtetit të Turqisë, Abdullah Gul, u zhvendos në Pallatin Presidencial, detyra e parë që e pret atë ishte miratimi i kabinetit të ri
en As Turkey 's new head of state, Abdullah Gul, moved to the Presidential Palace, the first task awaiting him was to approve a new cabinet
sq Pas takimit, komandanti i selisë së NATO- s, gjeneral- brigadier Stiven P. Shçok theksoi përsëri se detyra kryesore e panelit ishte të nxiste reformat që do të shpinin përfundimisht në pranimin e BiH në NATO
en After the meeting, NATO HQ Commander Brigadier General Steven P. Schook again underlined that the panel 's main task was to promote reforms that would finally lead to BiH 's admission to NATO
sq Prindërit kritikë ndaj sistemit thonë se ata duan që fëmijët e tyre të kenë më shumë detyra shtëpie si edhe më shumë udhëtime shkollore dhe lëndë të organizuara të edukimit fizik
en Parents critical of the system say they want their children to have more homework, as well as more school trips and organised physical education classes
sq Detyra tjetër e tij është të kontrollojë punën e institucioneve të tjera qeveritare
en Its other job is to control the work of other government institutions
sq Disa anëtarë të aleancës në pushtet besojne se është detyra e Serbisë për t' u bërë thirrje shtetasve që të votojnë, në mënyrë që të kenë një ndikim kryesor mbi pozicionin dhe të ardhmen e tyre në Kosovë
en Certain members of the ruling coalition believe it is Serbia 's duty to call on the citizens to vote, so as to have a crucial impact on their position and future in Kosovo
sq Siç del nga argumentet, detyra më e rëndë që ndeshin politikëbërësit është të ndeshen me objektin për rreziqe më të larta sistematike kur novacioni financiar është intensiv
en Arguably the most arduous task facing policy makers is to combat the scope for higher systemic risks when financial innovation is very intense
sq detyra juaj ishte te ndiqje te dyshuarin, ta kapje dhe ta sillje ne kujdestari
en Your assignment was to pursue the suspect, track him down and bring him into custody
sq Por, së paku hoqëm HDZ nga detyra, më së fundi, " tha për SETimes Darko Matiç, një i papunë në të ‧ tat
en But, at least we ousted HDZ out of office, finally, " Darko Matic, an unemployed man in his early ‧ s, told SETimes
sq Por disa detyra duhet të kompletohen tani, thotë Blanku
en But several tasks must now be completed, Bianku says
Showing page 1. Found 264 sentences matching phrase "detyra".Found in 0.252 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.