Translations into Esperanto:

  • ripo 

Example sentences with "kafazi i krahërorit të njeriut", translation memory

add example
sq mbasi mosrespektimi dhe përbuzja e drejtave të njeriut ka çuar drejt akteve barbare , cilat kanë ofenduar ndërgjegjen e njerëzimit , dhe mbasi krijimi i botës në cilën njerëzit do gëzojnë lirinë e fjalës , besimit dhe lirinë nga frika e skamja është proklamuar si dëshira më e lartë e çdo njeriu ;
eo Pro tio , ke malagnosko kaj malestimo de la homaj rajtoj rezultigis barbarajn agojn , kiuj forte ofendis la konsciencon de la homaro , kaj ke la efektiviĝo de tia mondo , en kiu la homoj ĝuos liberecon de parolo kaj de kredo kaj liberiĝon el timo kaj bezono , estas proklamita kiel la plej alta aspiro de ordinaraj homoj ,
sq ASAMBLEJA E PERGJITHSHME shpall Këtë DEKLARATE TE PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT si ideal përgjithshëm cilin duhet ta arrijnë gjithë popujt dhe gjitha kombet , në mënyrë që çdo njeri dhe çdo organizëm shoqëror , duke pasur parasysh gjithmonë këtë Deklaratë , përpiqet që , me anë mësimit dhe edukimit , ndihmonte në respektimin e këtyre drejtave dhe lirive dhe që , me anë masave progresive kombëtare dhe ndërkombëtare , sigurohej njohja dhe zbatimi i tyre i përgjithshëm dhe i vërtetë , si midis popujve vetë shteteve anëtare , ashtu edhe midis popujve atyre territoreve që janë nën administrimin e tyre .
eo Proklamas tiun ĉi Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj kiel komunan celon de atingo por ĉiuj popoloj kaj ĉiuj nacioj , por tio , ke ĉiu individuo kaj ĉiu organo de la socio , konstante atentante ĉi tiun Deklaracion , per instruado kaj edukado strebu al respektigo de tiuj ĉi rajtoj kaj liberecoj , kaj per laŭgradaj paŝoj naciaj kaj internaciaj certigu ilian universalan kaj efektivan agnoskon kaj observadon , same tiel inter la popoloj de la Ŝtatoj-Membroj mem , kiel inter la popoloj de teritorioj sub ilia jurisdikcio .
sq mbasi është e nevojshme që drejtat e njeriut të mbrohen me dispozita juridike , kështu që njeriu mos jetë i shtrënguar që në pikën e fundit t 'i përvishet kryengritjes kundër tiranisë dhe shtypjes ;
eo Pro tio , ke nepre necesas , se la homoj ne estu devigitaj , sen alia elektebla vojo , ribeli kontraŭ tiranismo kaj subpremo , ke la homaj rajtoj estu protektataj de la leĝo ,
sq Arsimi duhet drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .
eo Edukado celu la plenan disvolvon de la homa personeco kaj plifortigon de la respekto al la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj .
sq mbasi shtetet anëtare u detyruan që , në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara , sigurojnë respektimin e përgjithshëm dhe zbatimin e drejtave të njeriut dhe lirive themelore ;
eo Pro tio , ke la Ŝtatoj-Membroj sin devigis atingi , en kunlaboro kun Unuiĝintaj Nacioj , la antaŭenigon de universala respekto al kaj observado de la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj ,
sq mbasi popujt e Kombeve Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që nxitin përparimin shoqëror dhe përmirësojnë nivelin e jetës në liri plotë ;
eo Pro tio , ke la popoloj de Unuiĝintaj Nacioj en la Ĉarto reasertis sian firman kredon je la fundamentaj homaj rajtoj , je la digno kaj valoro de la homa personeco kaj je la egalaj rajtoj de viroj kaj virinoj , kaj firme decidis antaŭenigi socian progreson kaj pli altnivelan vivon en pli granda libereco ,
sq Gjithkush ka drejtë mbrojë interesat morale dhe materiale , që rrjedhin nga çdo krijimtari shkencore , letrare dhe artistike , autor i të cilave është ai vetë .
eo Ĉiu havas rajton je protekto de la moralaj kaj materialaj interesoj rezultantaj el eventualaj sciencaj , literaturaj aŭ artaj produktaĵoj , kiujn li aŭtoris .
sq Vullneti i popullit është baza e pushtetit shtetëror ; ky vullnet duhet shprehet në zgjedhje periodike dhe lira cilat duhet jenë përgjithshme dhe votimi i barabartë , si dhe me votim fshehtë ose sipas procedurës përkatëse votimit lirë .
eo La volo de la popolo estu la bazo de la aŭtoritato de la registaro ; tiu volo estu esprimata per regulaj kaj aŭtentikaj elektoj , kiuj okazu per universala kaj egala balotrajto , kaj per sekreta voĉdono aŭ ekvivalentaj liberaj voĉdonaj proceduroj .
sq Kushdo që është i akuzuar për një vepër penale ka drejtë konsiderohet i pafajshëm deri sa vërtetohet fajsia në bazë ligjit dhe në një proces publik në cilin ka pasur gjitha garancitë e duhura për mbrojtjen e vet .
eo Ĉiu akuzita pro punebla faro rajtas , ke oni supozu lin senkulpa , ĝis oni pruvos laŭleĝe lian kulpon en publika proceso , en kiu li ricevis ĉiujn garantiojn necesajn por sia defendo .
sq Asnjeri nuk duhet t 'i nënshtrohet mundimit , veprimit ose dënimit egër , jonjerëzor ose poshtërues .
eo Neniu suferu torturon aŭ kruelan , nehoman aŭ sendignigan traktadon aŭ punon .
sq Gjithkush ka drejtë për një nivel jetese mjaftueshëm i cili t 'i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme si atij personalisht , ashtu edhe familjes së tij , duke përfshirë ushqimin , veshmbathjen , banesën , kujdesin mjeksor dhe shërbimet e nevojshme sociale , si edhe drejtën për qenë i siguruar në rast sëmundjeje , papunësie , vejanie , pleqërie dhe raste tjera humbjeve mjeteve për jetesë për shkak rrethanave pavarura nga vullneti i tij .
eo Ĉiu havas rajton je vivnivelo adekvata por la sano kaj bonfarto de si mem kaj de sia familio , inkluzive de nutraĵo , vestaĵoj , loĝejo kaj medicina prizorgo kaj necesaj sociaj servoj , kaj la rajton je sekureco en okazo de senlaboreco , malsano , malkapablo , vidvineco , maljuneco aŭ alia perdo de la vivrimedoj pro cirkonstancoj ekster sia povo .
sq Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit tij .
eo Ĉiu havas devojn al la komunumo , en kiu , sole , estas ebla la libera kaj plena disvolviĝo de lia personeco .
sq Teksti zyrtar i Deklaratës mund gjindet në gjashtë gjuhë zyrtare Kombeve Bashkuara : angleze , frënge , kineze , ruse , spanjolle dhe arabe .
eo Adoptita kaj proklamita de Rezolucio 217 A ( III ) de la Ĝenerala Asembleo , 10 ^ an de decembro 1948
sq Mbasi njohja e dinjitetit lindur të të drejtave barabarta dhe patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve familjes njerëzore është themeli i lirisë , drejtësisë dhe paqes në botë ;
eo Pro tio , ke agnosko de la esenca digno kaj de la egalaj kaj nefordoneblaj rajtoj de ĉiuj membroj de la homara familio estas la fundamento de libero , justo kaj paco en la mondo ,
sq mbasi është e nevojshme që nxitet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore midis kombeve ;
eo Pro tio , ke nepre necesas evoluigi amikajn rilatojn inter la nacioj ,
sq Për herë fundit ata i kam parë në Shqipëri.
eo Pasintan fojon mi vidis ilin en Albanio.
sq mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë këtij detyrimi ;
eo Pro tio , ke komuna kompreno pri tiuj ĉi rajtoj kaj liberecoj estas esence grava por plena realigo de tiu sindevigo ,
sq Gjithkush që punon ka drejtën për një shpërblim drejtë dhe favorshëm , në mënyrë që t 'i sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe , në qoftë se do jetë e nevojshme ky shpërblim plotësohet edhe me mjete tjera sigurimit shoqëror .
eo Ĉiu , kiu laboras , rajtas ricevi justan kaj favoran kompenson , kiu certigu por li mem kaj por lia familio ekziston konforman al homa digno , kaj kiun suplementu , laŭnecese , aliaj rimedoj de socia protekto .
sq Gjithkush ka drejtën për punë , zgjedhë lirisht profesionin , ketë kushte favorshme pune dhe jetë i mbrojtur nga papunësia .
eo Ĉiu havas rajton je laboro , je libera elekto de sia okupo , je justaj kaj favoraj laborkondiĉoj kaj je protekto kontraŭ senlaboreco .
sq I thashë Tomit vetëm paguajë faturën.
eo Mi nur petis Tom, ke li pagu sian fakturon.
sq Suksesi jot është rezultat i punës tënde vështirë.
eo Via sukceso estas la rezulto de via laborego.
sq Arsimi teknik dhe profesional duhet zgjerohet e arsimi i lartë duhet t 'u bëhet i mundshëm gjithëve në bazë aftësisë .
eo La teknika kaj porprofesia edukado estu ĝenerale akirebla , kaj pli alta edukado estu egale akirebla por ĉiuj laŭ ties meritoj .
sq Gjithkush ka drejtë jetojë , jetë i lirë dhe ketë sigurimin vetjak .
eo Ĉiu havas la rajtojn je vivo , libereco kaj persona sekureco .
sq Secili gëzon gjitha drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës , ngjyrës , gjinisë , gjuhës , besimit fetar , mendimit politik ose tjetër , origjinës kombëtare a shoqërore , pasurisë , lindjes ose tjetër .
eo Ĉiuj rajtoj kaj liberecoj difinitaj en tiu ĉi Deklaracio validas same por ĉiuj homoj , sen kia ajn diferencigo , ĉu laŭ raso , haŭtkoloro , sekso , lingvo , religio , politika aŭ alia opinio , nacia aŭ socia deveno , posedaĵoj , naskiĝo aŭ alia stato .
sq Burrat dhe gratë në moshë pjekur kanë drejtë lidhin martesë dhe formojnë familje , pa kurrfarë kufizimi për sa i përket racës , shtetësisë ose besimit .
eo Plenaĝaj viroj kaj virinoj , sen ia ajn limigo pro raso , nacieco aŭ religio , rajtas edziĝi kaj fondi familion .
Showing page 1. Found 113 sentences matching phrase "kafazi i krahërorit të njeriut".Found in 3.335 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.