Translations into English:

  • House of Sand and Fog   

Example sentences with "Ett hus av sand och dimma", translation memory

add example
sv Produktionsområdena kännetecknas av ett klimat med dimma, hög fuktighet och lite vind, vilket är mycket gynnsamt för mognadslagringen av en korvprodukt av typen Salame Cremona
en The areas of production all have climates prone to fog, are very humid and have little wind, which favours the maturing of sausage products such as Salame Cremona
sv Och då kommer ett tunt moln av dimma runt mina vader
en And then a thin layer of fog comes in around my ankles
sv Därefter allteftersom tiden har gått, har dimmorna från den tiden skingrats och lättat och till slut accepterade rådet, med gott omdöme anser jag, ett förslag till ändring av namnet, det något enklare namnet skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet.
en As time went by, the mists gradually cleared, and the Council finally accepted - wisely, I believe - an amendment changing the title to the slightly simpler "Directive concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector' .
sv Låt mig ge ett exempel på det: De tillägg i ersättningen till ordföranden och andra toppfunktionärer i parlamentet som uttryckligen har föreslagits av föredraganden har ersatts av en otydlig dimma.
en The proposed additional allowances for the President and other senior parliamentary officials, which the rapporteur had set out clearly in black and white for all to see, are now invisible beneath the silt.
sv Det som ni gör - om ni låter denna lag med enkel majoritet gå igenom - kommer att betyda att i morgon, en fredagmorgon med dimma, kommer ett slumpartat sammansatt parlament att med en majoritet av 48 röster mot 47 kunna avskaffa och förstöra inte bara de budgetplaner utan den interinstitutionella samarbetsuppbyggnaden i sin helhet som genomförts under de senaste tjugo månaderna.
en What you are doing - if you pass this law by simple majority - will mean that, tomorrow, on a misty Friday morning, with a majority of 48 votes to 47, a makeshift Parliament will be able to abolish and destroy not only the financial perspectives, but the entire structure of interinstitutional cooperation that has been put in place over the last twenty months.
sv Kvaliteten hos Chorizo de Cantimpalos är resultatet av det omsorgsfulla urvalet av det kött som används vid tillverkningen, det faktum att köttblandningen får vila innan den stoppas i korvskinnen och de mycket speciella lagrings- och torkningsförhållandena i ett geografiskt område vars höjd och mycket få dagar med dimma gör det möjligt att framställa en mycket vällagrad produkt
en The quality of the Chorizo de Cantimpalos is the result of the careful selection of the meats used in its manufacture, the fact that the meat mixture is allowed to rest before insertion into the casings and the special curing and drying conditions in a geographical area whose altitude and very few days of mist result in a very well-cured product
sv Domstolens dom (tredje avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam): DFDS BV mot Inspecteur der Belastingsdienst – Douanedistrict Rotterdam (Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Undernummer ‧ ‧ – ’Minitrac’ för transport och lossning av sand, jord och sten som är försedd med ett avancerat system för tippning
en Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Gerechtshof te Amsterdam): DFDS BV v Inspecteur der Belastingdienst- Douanedistrict Rotterdam (Common Customs Tariff- Combined Nomenclature- Tariff classification- Subheading ‧ ‧- ‘Minitrac’ for the transport and dumping of sand, earth and stones with a sophisticated tipping system
sv Kommissionen mottog den ‧ maj ‧, en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ genom vilken företagen Dow Chemical Company (Dow, USA) och Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC, Kuwait) som tillhör Kuwait Petroleum Corporation (KPC, Kuwait) förvärvar, på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen, gemensam kontroll över företaget White Sands (White Sands JV), genom bidrag av tillgångar och rättigheter till ett nyskapat bolag utgörande ett samriskföretag
en On ‧.‧.‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Dow Chemical Company (Dow, U.S.) and Petrochemical Industries Company K.S.C. (PIC, Kuwait) belonging to Kuwait Petroleum Corporation (KPC, Kuwait) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking White Sands (the White Sands JV), by way of contribution of assets and rights to a newly created company constituting a joint venture
sv Europeiska investeringsbankens instrument, som vi skulle vilja uppkallades efter kommissionsledamoten på grund av hennes orubblighet, för hon har lagt grunden till en social sammanhållningsfond som är helt ny i Europeiska unionens historia. Det är ett initiativ som vi inte vill ska rinna ut i sanden, en bioregional solidaritetsfond, en fond som inte kommer att kosta unionen något, eftersom vi inte ber om något ytterligare stöd, en fond som stöds av Europaparlamentet och våra latinamerikanska partner.
en I shall end, Mr President, by mentioning two initiatives very quickly, so as not to take up too much time: the Facility of the European Investment Bank, which we would like to take the name of the Commissioner, because of her tenacity, of her having promoted a social cohesion fund that is a complete innovation within the European Union’s history; and an initiative that we do not want to come to nothing: that of the Bi-regional Solidarity Fund, a Fund which is not going to cost the Union any money, because we are not asking for any additional aid, a Fund that is supported by the European Parliament and by our Latin American partners.
sv I onsdags, den 28 maj 2003, självmord av en ung bask i ett franskt fängelse; fallet Jesús María Etxebarría, som redan har gått ned 20 kg och nu är inne på den 41:a dagen av sin hungerstrejk; flera baskiska fångars vägran att använda toaletterna på nästan två månader, för att rikta allmänhetens uppmärksamhet på deras situation - herr talman, ni kommer väl ihåg Bobby Sands och hans kolleger; arresteringen och fängslandet av Ondarruas borgmästare, Loren Arkotxa, och andra valda företrädare från Udalbiltza; Amnesty Internationals rapport för 2003, i vilken man hänvisar till perioden januari-december 2002, då Spanien höll fångar isolerade, en situation som underlättar tortyr; resolutioner från Bilbaos och San Sebastians advokatsamfund i vilka man kritiserar dålig behandling i polishögkvarteren; och förbudet av 225 lokala listor över kandidater för kommunalvalen.
en Last Wednesday, 28 May 2003, the suicide of a young Basque in a French prison; the case of Jesús María Etxebarría, who has already lost 20 kg and is in the 41st day of his hunger strike; the refusal of several Basque prisoners to use the toilets for almost two months in order to attract the public's attention to their situation - Mr President, you will remember Bobby Sands and his colleagues; the arrest and imprisonment of the Mayor of Ondarrua, Loren Arkotxa, and other elected representatives of Udalbiltza; the Amnesty International report 2003, which refers to the period from January to December 2002, during which Spain kept prisoners incommunicado, a situation which facilitates torture; resolutions of the Bilbao and San Sebastian Lawyers' Associations, denouncing ill treatment in police headquarters; and the banning of 225 local lists of candidates for the municipal elections.
sv I regionen Li (Lixian) i Hebei-provinsen odlas Lixian Ma Shan Yao-jamsrötter med hjälp av traditionella odlingsmetoder i en lucker, sandig lerjord med fluviala-akvatiska sediment (chao-jord) som är ett resultat av långvarig erosion och deposition
en Lixian Ma Shan Yao yams, in the region of Li County (Lixian), Hebei Province, are planted by traditional cultivation techniques in a loose sandy loam fluvo-aquic soil (chao soil) formed by long-term erosion and deposition
sv Det är bara alltför lätt att ge exempel: förhandlingarna om den europeiska arresteringsordern höll på i över tre år. Vi har inte gjort några framsteg under de senaste två åren i diskussionerna om ett rambeslut om bekämpning av rasism, och samtalen om att utveckla gränsöverskridande polisundersökningar har runnit ut i sanden.
en It is disturbingly easy to come up with examples: negotiations on the European arrest warrant lasted for more than three years; we have made no progress in the past two years in discussions on a framework decision on combating racism; and talks on developing cross-border police investigations petered out.
sv I mål T-‧/‧: Rewe-Zentral AG, med huvudkontor i Köln (Tyskland), företrätt av advokaterna H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner och B. Ertle mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Weberndorfer och G. Schneider), intervenient vid förstainstansrätten är Fritidsresor AB, med huvudkontor i Stockholm, företrätt av advokaten U. Sander, angående en talan mot ett beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den ‧ juli ‧ (ärende R ‧/‧-‧) angående registrering av kännetecknet Atlasreisen som gemenskapsvarumärke, har förstainstansrätten (andra avdelningen) sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och Pelikánová, justitiesekreterare: H. Jung, den ‧ juni ‧ meddelat följande beslut
en In Case T-‧/‧, REWE-ZENTRAL AG, established in Cologne (Germany), represented by H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner and B. Ertle, lawyers, against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (Agents: J. Weberndorfer and G. Schneider), the intervener before the Court of First Instance being Fritidsresor AB, established in Stockholm, represented by U. Sander, lawyer, an action brought against the decision of ‧ July ‧ by OHIM's First Board of Appeal (case R ‧/‧-‧) as regards the registration of the sign Atlasreisen as a Community mark, the Court (Second Chamber), composed of J. Pirrung, President, A.W.H. Meij and I. Pelikánová, Judges; Registrar: H. Jung, made an order on ‧ June ‧, the operative part of which is as follows
sv I betänkandet framförs på ett konkret sätt den triangel som bildas av fattigdom, hälsa och utbildning, av vilken man inte kan lämna någon del obeaktad utan att åtgärderna för de två andras del rinner ut i sanden.
en The report draws specific attention to the triangle of poverty, health and education, no part of which can be ignored without action in the other two areas coming to nothing.
sv Vi verkar i dag i en global ekonomi och våra konkurrenter gör saker på ett bättre och snabbare sätt än vad vi gör. Medan många i parlamentet begravde sina huvuden i sanden inför detta faktum, var jag oroad över att detta ganska patetiska förslag till direktiv från den förra kommissionen, vilket aldrig skulle ha lagts fram av den nuvarande, inte var tillräckligt.
en Whilst many in this House were burying their heads in the sand to the fact that we are now operating in a global economy and our competitors are better and quicker at doing things than us, I was concerned that this pretty pathetic proposal for a directive emanating from the last Commission, which should never have been resubmitted by the current Commission, did not go far enough.
sv Vad ni däremot kommer att göra är att sända ett budskap till denna kommission och till den allmänhet som har valt oss här - ni kommer ihåg dem, några av dem gör sig faktiskt besväret att besöka oss emellanåt - att vi är orubbliga när det gäller slöseri, bedrägeri och misshushållning; att vi ritar en linje i sanden, att det som ägde rum före 1999 var fullständigt oacceptabelt och att det som händer nu och i framtiden måste vara bättre. Fru kommissionär!
en What you will be doing, however, is sending a message to this Commission and the public who elected us here - you remember them, some of them actually bother to visit us occasionally - that we are steadfastly against waste, fraud and mismanagement; that we are drawing a line in the sand, that what went before 1999 was completely unacceptable and what happens now and in the future must be better.
sv Även de som med stort retoriskt larm, också här i parlamentet - de är tyvärr inte längre här, kanske skulle herr Habsburg också kunna påtala detta någon gång - förvägrar varje grundläggande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som borde gjorts för länge sedan, och de som, till skada just för de mindre jordbrukarna som behöver vår hjälp, hellre fortsätter att sticka huvudet i sanden, borde till slut erkänna att endast i denna integrerade ansats finns det ett effektivt skydd mot avfolkning på och minskad betydelse för landsbygden och dess invånare.
en Those, too, who even here in Parliament - they are no longer present, unfortunately; perhaps Mr Habsburg could give them a ticking off - have made great rhetorical play about rejecting every essential and long overdue reform of the common agricultural policy, and those who continue to bury their heads in the sand - to the great detriment of small farmers in need of our help - even these should finally recognize that only in this integrated initiative can there be an effective end to depopulation and loss of significance.
sv För motorvagnar med fördelade sandningsenheter: Första och sista vagnen och vagnar däremellan med ett minimum av ‧ mellanaxlar, mellan två sandningsenheter som inte är sandade
en For multiple units with distributed sanding devices: first and last car and intermediate cars with a minimum of ‧ intermediate axles, between two sanding devices that are not sanded
sv Jag för min del ser här en riktig konkretisering av begränsningarna i vårt påstått moderna samhälle, som är ett kortsiktigt samhälle där man bygger på sand och ofta inte ser längre än näsan räcker.
en I believe that it actually defines the limits of our so-called modern society, a short-term society built on sand, a society that often cannot see beyond the end of its nose.
sv Visst, vi har stött på ett hinder för framstegen i den förändring av konstitutionen och fördragen som syftar till ett mer effektivt sätt att fatta beslut på. Men betyder det att vi måste sticka huvudet i sanden, som vissa av mina kolleger skulle säga?
en Just because we have hit a barrier with regard to progress in constitutional change and treaty change aiming at a more efficient and effective way of decision-making, does that mean that we have to stick our heads in the sand, as some of my colleagues would say?
sv I mål C-‧/‧ P, angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, som ingavs den ‧ december ‧, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, Bremen (Tyskland) (ombud: U. Sander, advokat) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: G. Schneider), Krafft SA, Andoain (Spanien) (ombud: P. Koch Moreno), har domstolen (fjärde avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden K. Schiemann samt domarna M. Ilešič (referent) och E. Levits, generaladvokat: F. G. Jacobs, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ december ‧ meddelat följande beslut
en In Case C-‧/‧ P: Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, established in Bremen (Germany) (represented by U. Sander, Rechtsanwalt), the other parties to the proceedings being: Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), (Agent: G. Schneider), Krafft SA, established in Andoain (Spain) (represented by P. Koch Moreno, abogada)- an appeal under Article ‧ of the Statute of the Court of Justice, brought on ‧ December ‧, the Court (Fourth Chamber), composed of K. Schiemann, President of the Chamber, M. Ilešič (Rapporteur) and E. Levits, Judges; F. G. Jacobs, Advocate General; R. Grass, Registrar, made an order on ‧ December ‧, the operative part of which is as follows
sv När vi föreslår en hårdare övervakning av de yttre gränserna, inrättandet av en gränsstyrka och utrotandet av den så kallade olagliga invandringen gömmer vi huvudet i sanden och föreslår inte hållbara lösningar på ett mycket stort socialt problem, för vi kan inte tala om Europeiska unionen som en ekonomisk världsmakt och samtidigt stänga våra gränser.
en In proposing greater policing of external borders, the creation of a border guard and the stamping out of so-called illegal immigration, we are hiding our heads in the sand and we are not proposing viable solutions to a very big social problem, because we cannot advertise the European Union as a global economic power on the one hand and close our borders on the other.
sv ’Minitrac’ för transport och lossning av sand, jord och sten som är försedd med ett avancerat system för tippning
en ‘Minitrac’ for the transport and dumping of sand, earth and stones with a sophisticated tipping system
sv Området har ett enhetligt klimat (varmare och torrare väder än i omgivningen) och en enhetlig geologi (mager jord med hög andel lera och sand) och flora som lämpar sig för getuppfödning, vilket lett till den traditionella framställningen av denna ost
en The area in question enjoys reliable conditions with regard to climate (warmer and drier weather than in surrounding areas), geology (low quality soil with a high clay and sand content) and flora which encourages the rearing of goats and has therefore resulted in the traditional production of this cheese
sv Marken i det område som den skyddade geografiska beteckningen avser består nämligen av ett ytskikt med sand som tillförts genom de talrika översvämningarna under förromersk tid och under högmedeltiden då några armar av floden Tartaro svämmade över sina bräddar och under medeltiden och i modern tid då floden Adige bröt sina fördämningar
en Indeed, the soil in the PGI area is made up of a superficial layer of sand brought by numerous floods, caused in pre-Roman periods and in the early Middle Ages by several branches of the Tartaro breaking their banks and, in the medieval and modern eras by the Adige flooding
Showing page 1. Found 3109269 sentences matching phrase "Ett hus av sand och dimma".Found in 396.896 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.