Translation of "array" into English

array is the translation of "array" into English. Sample translated sentence: Vid diod array-detektion ligger den typiska marginalen inom ± 2 nm. ↔ For diode array detection, this is typically within ± 2 nm.

array
+ Add

Swedish-English dictionary

 • array

  noun

  A group of homogeneous elements of a specific data type.

  Vid diod array-detektion ligger den typiska marginalen inom ± 2 nm.

  For diode array detection, this is typically within ± 2 nm.

 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "array" into English

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Phrases similar to "array" with translations into English

Add

Translations of "array" into English in sentences, translation memory

"Rymdkvalificerade""detektormatriser" (FPA = Focal Plane Arrays) med mer än 2 048 element per matris och en maximal känslighet i våglängdsområdet som överskrider 300 nm men inte 900 nm.
"Space qualified""focal plane arrays" having more than 2 048 elements per array and having a peak response in the wavelength range exceeding 300 nm but not exceeding 900 nm.
Videografiska arrayer (video graphic arrays, VGA)
Video graphic arrays (VGA)
Omvänd fas-HPLC (vätskekromatografi) med ultraviolett/diod array-detektion
Reversed phase high performance liquid chromatography equipped with ultraviolet/diode array detection
— bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, även ”array”lagringssystem, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer (i syfte att fastställa en särskild tidsfrist för detta undantag), och
— lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission as well as network management for telecommunications (with a view to setting a specific time limit for this exemption), and
a) icke «rymdkvalificerade»«detektormatriser» (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:
a. Non-«space-qualified»«focal plane arrays», having all of the following:
a) Icke ”rymdkvalificerade””fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:
a. Non-‘space-qualified’ ‘focal plane arrays’ having all of the following:
b) Icke ”rymdkvalificerade””fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:
b. Non-"space-qualified" "focal plane arrays" having all of the following:
Linjära eller tvådimensionella flerelementsdetektorer skall betraktas som "detektormatriser" (Focal Plane Arrays)
Linear or two-dimensional multi-element detector arrays are referred to as "focal plane arrays";
För diod-array-detektion är denna i allmänhet ± 2 nm.
For diode-array detection, this is typically within ± 2 nm;
’Optisk avkännargrupp för flygplansstyrning’ (Flight control optical sensor array) är ett nät av fördelade optiska sensorer med ”laser”-strålar som ska åstadkomma realtidflygplansstyrningsdata för bearbetning ombord.
A 'flight control optical sensor array' is a network of distributed optical sensors, using "laser" beams, to provide real-time flight control data for on-board processing.
Polyfenolhalt: vätskekromatografi med ultraviolett/diod array-detektion (ppm koffeinsyra).
Polyphenols: liquid chromatography with ultraviolet diode array detection (ppm caffeic acid).
System för lagring och leverans av energi bestående av arrayer av en eller flera elektromekaniskt manövrerade svänghjul
Energy storage and delivery systems consisting of arrays of one or more electro-mechanically operated flywheels
Anm.: Avsnitt 3A001.a.3 omfattar digitala signalprocessorer, digitala matrisprocessorer (array processors) och digitala hjälpprocessorer (coprocessors).
Note: 3A001.a.3. includes digital signal processors, digital array processors and digital coprocessors.
a) Icke "rymdkvalificerade" "detektormatriser" (FPA = "Focal Plane Arrays") med alla följande egenskaper:
a. Non-"space-qualified" "focal plane arrays", having all of the following:
Icke ”rymdkvalificerade””fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:
Non-"space-qualified" "focal plane arrays" having all of the following:
e) "Rymdkvalificerade" "detektormatriser" (FPA = "Focal Plane Arrays") med mer än 2 048 element per matris och en maximal känslighet i våglängdsområdet som överskrider 300 nm men inte 900 nm.
e. "Space qualified" "focal plane arrays" having more than 2,048 elements per array and having a peak response in the wavelength range exceeding 300 nm but not exceeding 900 nm.
OENO-SCMA 10-457 om metoden för bestämning av biogena aminer i vin genom vätskekromatografi med Photodiode-Array-detektion.
OENO-SCMA 10-457, method of determination of biogenic amines in wine by high performance liquid chromatography with photodiode array detection,
För diod-array-detektion är denna i allmänhet ± 2 nm.
For diode-array detection this is typically within ± 2 nm.
Integrerade kretsar, bussgränssnitt, makroceller, och immateriella egendomskärnor till mikroprocessorer, mikrokontroller, minnen, förvaringsanordningar, nätprocessorer, fältprogrammerbara logiska arrayer
Integrated circuits, bus interfaces, macro cells, and intellectual property cores for microprocessors, microcontrollers, memories, storage devices, network processors, field programmable logic arrays
3. Icke ’rymdkvalificerade’’detektormatriser’ (FPA = Focal Plane Arrays) enligt följande:
3. non-“space-qualified”“focal plane arrays”, as follows:
4.4 HPLC-utrustning med UV-detektor med variabel våglängd eller diod-array-detektor
4.4. HPLC equipment with variable wavelength ultraviolet detector or diode-array detector
VGA-kort (Video Graphics Array) för datorer
VGA (video graphic array) cards for computers
HPLC-utrustning med UV-detektor med variabel våglängd eller diod-array-detektor
These solutions must be prepared fresh each day
Kommissionen godkände Pierre Fabre som en lämplig partner till Array.
The Commission approved Pierre Fabre as a suitable partner of Array.