pronunciation:  

Translations into English:

 • Bosnian     
  (Proper noun  ) []
   
  the language
   
  språk
   
  A South Slavic language spoken by the Bosniaks, in Bosnia and Herzegovina, the region of Sandžak, and elsewhere.
   
  Ett sydslaviskt språk som talas av bosniaker, i Bosnien och Herzegovina, regionen Sandžak med flera ställen.
   
  the standardized variety of Serbo-Croatian
   
  språk
 • Bosniak   
 • Bosnian language   

Other meanings:

 
Bosnian (the language)

Did you mean: Bosniska

Similar phrases in dictionary Swedish English. (6)

bosnisk
Bosnian
Bosnisk ponny
Bosnian Pony
Bosniska
Bosnian
Bosniska armén
Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina
Bosniska kyrkan
Bosnian Church

    Show declension

Example sentences with "bosniska", translation memory

add example
sv Europaparlamentet uppmanar de bosnisk-hercegovinska myndigheterna att snarast uppfylla kraven i vägkartan för visumliberalisering för att säkerställa att de nuvarande visakraven avskaffas före slutet av
en Calls on the BiH authorities to fulfil speedily the requirements set out in the roadmap for visa liberalisation, in order to secure the lifting of the current visa obligations by the end of
sv Så skulle bli fallet om bara bosniska serber och bosniska kroater skulle få undantag från viseringskraven, samtidigt som bosniska muslimer inte skulle få det.
en That would be the case if only Bosnian Serbs and Bosnian Croats were able to enjoy exemption from the visa requirement while Bosnian Muslims were not.
sv Ett pass är i normalfallet ett omisskännligt bevis för en nationalitet, men de bosniska passen kommer att vara värdelösa i sina innehavares ögon om de inte öppnar dörren till EU.
en The Bosnian passport - normally a passport is unmistakable proof of a nation - will be worthless in the eyes of its holders if it does not open the door to the EU.
sv Är det för det andra inte dags för Europaretoriken om en europeisk försvarsidentitet att få viss aktualitet, och för oss att börja ta mer ansvar själva för den bosniska fredsprocessen på lång sikt?
en Secondly, is it not the time for European rhetoric on a European defence identity to have some actuality and for us to start to take more responsibility ourselves for the Bosnian peace process in the long term?
sv De tillverkare som ingick i urvalet hävdade att den lönsamhetsnivå som redovisades under ‧ var en engångsföreteelse som inte var hållbar till följd av de bosniska exporterande tillverkarnas kraftfulla inträde på marknaden, med stora kvantiteter och låga dumpade priser
en The sampled producers claimed that the profitability rate achieved in ‧ was a one-off and was not sustainable in the light of the vigorous Bosnian exporting producers’ entry to the market in large quantities and low dumped prices
sv Vid analysen av prisunderskridandet jämfördes priserna på importen från den bosniska exporterande tillverkaren med unionsindustrins priser under undersökningsperioden, på grundval av en jämförelse av genomsnittliga värden
en For the purpose of analysing price undercutting, the import prices of the Bosnian exporting producer were compared to the Union industry prices during the IP, on an average to average basis
sv Vissa människor känner en stark samhörighet med Serbien, andra med Kroatien, och en tredje grupp betonar sin egen självständiga bosniska identitet.
en Some of these people feel a very strong bond with Serbia, others with Croatia and a third group would like to underline its own independent Bosnian identity.
sv en välgörenhetskonsert för bosniska flyktingar
en a benefit for Bosnian refugees
sv Parterna är överens om att bevilja oinskränkt tillträde för gemenskapens transittrafik genom Bosnien och Hercegovina och för bosnisk-hercegovinsk transittrafik genom gemenskapen med verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft
en The Parties hereby agree to grant unrestricted access to Community transit traffic through Bosnia and Herzegovina and to Bosnia and Herzegovina's transit traffic through the Community with effect from the date of entry into force of this Agreement
sv Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk
en Nationality: Bosnia and Herzegovina
sv Han sade att man fortfarande hindrar den bosniska befolkningen från att återvända hem, framför allt de som tillhör minoriteter, genom bristande samarbetsvilja på alla förvaltningsnivåer och i synnerhet genom ett allmänt dåligt säkerhetsläge.
en He said that the return home of Bosnian citizens, especially of course those from minority groups, is still being hampered by a lack of willingness to cooperate at all administrative levels and in particular by the generally poor security situation.
sv De bosniska ledarna måste vara försiktiga så att inte utvecklingen springer ifrån dem om de enbart tänker på att hämnas oförrätter som begåtts i tidigare krig.
en The Bosnian leaders must take care not to stay on the sidelines of this development, by thinking only of settling scores inherited from past wars.
sv Övriga upplysningar: stängd av de bosniska myndigheterna
en Other information: Closed by Bosnian authorities
sv Mot denna bakgrund ser vi fram emot nästa val till det bosniska nationalrådet i april i år, som kan förväntas bli fredligt och som kommer att bidra till att främja dialog och undvika radikalisering.
en In that context, we look forward to the next elections to the Bosniak National Council in April this year, which should be peaceful and inclusive and will help foster dialogue and avoid radicalisation.
sv medborgare i Bosnien och Hercegovina: en person som innehar bosnisk-hercegovinskt medborgarskap
en national of Bosnia and Herzegovina shall mean a person who holds the nationality of Bosnia and Herzegovina
sv Detta kan emellertid inte förklara varför unionstillverkarnas marknadsandelar kraftigt minskade under ‧, samtidigt som den bosniska importens marknadsandelar ökade och underskred EU-priserna med över ‧ %
en However, these issues cannot explain why the market share of the Union producers fell substantially in ‧ while the market share held by Bosnian imports increased and undercut the EU prices by over ‧ %
sv Gruppen, vars namn kan översättas som ”Kniv, Taggtråd, Srebrenica”, stödde morden på männen och pojkarna i Srebrenica enbart på grund av att de var bosniska muslimer.
en The group which had a name which translates as 'Knife, Wire, Srebrenica' promoted the killing of the men and boys of Srebrenica purely on the basis that they were Bosnian Muslims.
sv Europaparlamentet påpekar att enligt uppgifter som de sex männens advokater lämnat till det tillfälliga utskottet skall de bosniska myndigheterna ha varit utsatta för mycket starka påtryckningar från den amerikanska regeringen som hotade att stänga sin ambassad, kalla hem all personal och avbryta alla diplomatiska förbindelser med Bosnien och Hercegovina såvida inte landets regering omedelbart arresterade de sex männen för delaktighet i terrorism
en Points out that, according to the information that the Temporary Committee received from the lawyers of the six men, the authorities of Bosnia and Herzegovina were subject to unprecedented pressure from the US Government, which threatened to close its embassy, withdraw all staff and cease diplomatic relations with Bosnia and Herzegovina unless the government of Bosnia and Herzegovina immediately arrested the six men on terrorism charges
sv Europaparlamentet stöder den uppmaning som Lord Ashdown, EU:s höge representant för Bosnien-Hercegovina, ställt till de bosnienserbiska ministrarna om att specificera antalet soldater och identifiera samtliga enskilda icke-bosniska personer som finns med på videoinspelningen
en Supports the call made by Lord Ashdown, the High Representative for Bosnia-Herzegovina, on the Bosnian Serb ministers to specify the number of troops and identify all individuals from outside Bosnia involved in the video footage
sv Europaparlamentet stöder förslaget att inrätta en sannings- och försoningskommission för att skapa förståelse för de händelser som ägt rum i landet, behandla frågorna rörande rättsliga förfaranden och ersättning och nå försoning mellan samtliga grupper i det bosniska samhället
en Supports the initiative to establish a Truth and Reconciliation Commission aimed at coming to terms with the recent past and dealing with the problems of justice and compensation, with a view to achieving reconciliation between all the components of Bosnian society
sv Vem kommer att kämpa för de bosniska muslimerna?
en Who will stand up for the Bosnian Muslims?
sv Bosniska Podrinjebosnia-herzegovina. kgm
en Bosnian Podrinje
sv Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, bosniska, kroatiska och serbiska, vilka alla texter är lika giltiga
en This Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Bosnian, Croatian and Serbian languages, each text being equally authentic
sv Jag uppmanar den bosniske premiärministern Adnan Terzic att insistera på att de ska friges, och jag uppmanar EU att uppmuntra och stödja honom.
en I call on the Bosnian Prime Minister, Adnan Terzic, to press for their release and for the EU to encourage and support him.
Showing page 1. Found 139 sentences matching phrase "bosniska".Found in 0.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.