pronunciation:  

Translations into English:

 • Bosnian     
  (ProperNoun, Proper noun  ) []
   
  the language
   
  språk
   
  A South Slavic language spoken by the Bosniaks, in Bosnia and Herzegovina, the region of Sandžak, and elsewhere.
   
  Ett sydslaviskt språk som talas av bosniaker, i Bosnien och Herzegovina, regionen Sandžak med flera ställen.
   
  the standardized variety of Serbo-Croatian
   
  språk
   
  the standardized variety of Serbo-Croatian
 • Bosnian language   
 • Bosniak   
 • bosniak   
 • bosnian   

Other meanings:

 
Bosnian (the language)

Did you mean: Bosniska

Similar phrases in dictionary Swedish English. (6)

bosnisk
Bosnian
Bosnisk ponny
Bosnian Pony
Bosniska
Bosnian
Bosniska armén
Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina
Bosniska kyrkan
Bosnian Church

    Show declension

Example sentences with "bosniska", translation memory

add example
sv Jag hör ständigt att samarbete med tribunalen sker från den bosniska regeringen sida, från kroaterna är det betydligt mindre och från Republika Srpska och från Republiken Serbien är det utomordentligt litet.
en I am always hearing that the Bosnian Government is cooperating with the Tribunal, the Croats distinctly less so, and the Republika Srpska and Serbia very little indeed.
sv Vi lägger ännu ett förslag som PPE-grupp för att upprätta en central bosnisk byrå som också har ansvar för flyktingars återvändande. För återvändandet är mycket komplext och är så mycket sammanflätat med återvändandet till Kroatien och Slavonien att det är nödvändigt att upprätta ett gemensamt clearinghouse och en central myndighet som kan reglera organisationen för återvändande, annars kommer vi inte att klara det.
en The PPE Group would like to propose the setting-up of a central office in Bosnia with powers to deal with the refugees, since it is such a complex issue and so closely tied up with the return of refugees to Croatia and Slavonia that some kind of joint clearing-house is needed to organize the whole thing, otherwise there will be chaos.
sv Därför framförde rådsordförande Schüssel på Peace Implementation Conference kritik mot det dåliga samarbetet inom de bosniska myndigheterna, och bland annat då i denna fråga, men även i frågan om flyktingarnas återvändande.
en That is why, in particular at the Peace Implementation Conference, the President-in-Office of the Council, Mr Schüssel, criticised the poor cooperation by the Bosnian authorities on this question as well as on the question of the return of refugees.
sv Då måste landet självt ju först visa mer sammanhållning, då måste det ju finnas ett kollektivt presidentskap som är enigt om vad de gemensamt vill be den Europeiska unionen om, då måste de också gemensamt ställa sig bakom Daytonavtalet, då kommer också samarbete med krigstribunalen i Haag att krävas, eller vill ni kanske att vi skickar tillbaka flyktingar, bosniska flyktingar, från Tyskland till Republiken Serbien där herr Karadzic fortfarande drar i trådarna bakom ridån, vansinne!
en Bosnia first has to show greater cohesion, it must have a collective presidency which agrees on what it wants from the European Union and agrees to abide by the Dayton Agreements, and we might also require it to cooperate with the war tribunal in The Hague, since it would be madness to send Bosnian refugees from Germany back to the Republika Srpska, where Mr Karadzic is still active behind the scenes.
sv Detta berodde på att priserna för den bosniska importen underskred unionsindustrins priser med ‧–‧ % under dessa tre år och sådana skillnader skulle ha spelat en betydande roll vid årliga avtalsförhandlingar
en This is because the Bosnian imports undercut those of the Union industry by between ‧-‧ % during these ‧ years and such differences would have played a significant role in annual contract negotiations
sv Undertecknandet av associerings- och stabilitetsavtalet med EU skedde 13 år efter krigets slut. ”Avtalet öppnar dörren för en fruktbar framtid för medborgarna från Bosnien och Hercegovina samtidigt som det är en uppmaning åt de bosniska politikerna att lägga det förflutna bakom sig och gå vidare”, sa Sven Alkalaj, landets utrikesminister, en gång.
en The signing of the Association and Stabilisation Agreement with the EU has taken place 13 years after the end of the war. 'The agreement offers an open door to a prosperous future for the citizens of Bosnia and Herzegovina while, at the same time, it calls on Bosnian politicians to leave the past behind them and move on,' stated Sven Alkalaj, the country's foreign minister, at one time.
sv Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk
en Nationality: Bosnia and Herzegovina
sv För om vi inte får bedrägeriet och korruptionen att försvinna kommer ECHO och Med och Phare och Tacis och många andra att försvinna, och låt oss framför allt inte missta oss, vi kan inte söka bedrägeriet där hjälpen delas ut, vi måste söka den i programmens ursprung, eftersom det inte finns några lyxhotell kring de stora sjöarna och inga stora bilar av senaste modell med bosniska registreringsskyltar.
en Because if we do not make fraud and corruption disappear, then ECHO and MED and PHARE and TACIS and so many others will disappear. And above all we must make no mistake, we must not look for fraud where the aid is destined, we must look for fraud at the origin of the programmes, because there are no luxury hotels in the Great Lakes, nor are there any large brand new cars with Bosnian licence plates.
sv Parterna är överens om att bevilja oinskränkt tillträde för gemenskapens transittrafik genom Bosnien och Hercegovina och för bosnisk-hercegovinsk transittrafik genom gemenskapen med verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft
en The Parties hereby agree to grant unrestricted access to Community transit traffic through Bosnia and Herzegovina and to Bosnia and Herzegovina's transit traffic through the Community with effect from the date of entry into force of this Agreement
sv Övriga upplysningar: stängd av de bosniska myndigheterna
en Other information: Closed by Bosnian authorities
sv Europaparlamentet anser av den anledningen att den höge representanten bör bistå de bosnisk-hercegovinska myndigheterna tills alla de fem mål och två villkor som fastställts av rådet för fredsavtalets genomförande är uppfyllda och vederbörligen genomförda och att den höge representanten ska stanna på sin post tills dess och säkerställa att landets gemensamma institutioner fungerar
en Takes the view, therefore, that the Office of the HR should assist the BiH authorities in achieving and properly implementing all of the five objectives and two conditions set by the Peace Implementation Council (PIC), and that, until this is done, the Office should remain in place and ensure the proper implementation of the DPA
sv Det skulle vara mycket bra nyheter för de bosniska medborgarna.
en That would be very good news, I think, for Bosnian citizens.
sv Tunisisk och bosnisk medborgare
en Place of birth: Sfax, Tunisia
sv Europaparlamentet oroas av den intolerans som riktas mot homosexuella, bisexuella och transsexuella, särskilt med tanke på incidenterna i samband med invigningen av den första festivalen för homosexuella i Sarajevo den ‧ september ‧, och uppmanar den bosniska staten och de lokala myndigheterna att vidta de åtgärder som krävs för att se till att den grundläggande rätten att delta i fredliga sammankomster respekteras fullt ut även för homosexuella, bisexuella och transsexuella i Bosnien och Hercegovina
en Expresses its concern about the climate of intolerance against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people with regard, in particular, to the incidents that took place at the opening of the first Queer Festival in Sarajevo on ‧ September ‧ and urges the BiH and local authorities to adopt the necessary measures to ensure that the fundamental right of peaceful assembly is fully guaranteed also to LGBT people in BiH
sv De flesta av uppgifterna om importen hämtades direkt från den bosniska exporterande tillverkarens uppgifter, medan resten avsåg en liten importvolym från andra länder
en Most of the information on imports was directly derived from the Bosnian exporting producer data while the remainder referred to a small volume of imports from other countries
sv Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att utse Christian Schwartz-Schilling som EU:s särskilda representant/höge representant för Bosnien och Hercegovina, och uppmanar honom och kommissionen att finna möjligheter för att tillhandahålla nödvändigt politiskt, tekniskt och juridiskt stöd till de bosniska ledarna i deras arbete för att reformera den befintliga institutionella ramen
en Welcomes the decision of the Council to appoint Christian Schwarz-Schilling as the EU Special Representative/High Representative for Bosnia and Herzegovina, and calls on him and the Commission to find ways to provide the necessary political, technical and legal assistance to the Bosnian leaders in their efforts to reform the existing institutional framework
sv Nu är det det bosniska folkets uppgift att förverkliga visionen.
en It is now up to the Bosnian people to make the vision come true.
sv Vi måste nu ta dessa två positiva aspekter, se de bosniska politikerna i ögonen och säga: ”Om ni kan göra detta kan ni även enas med varandra, eftersom det är vad som står i vägen för ett EU-medlemskap.
en We must now take those two positive aspects, look the Bosnian politicians in the eye and say, 'If you can do that, you can also come to an agreement with each other, as that is what is standing in the way of your EU membership.
sv Jag finner nämligen frågan huruvida en internationell fredsstyrka på markplanet, till exempel enligt bosnisk modell, kan fylla en funktion vid en förhandlingslösning, fullt berättigad.
en I do actually believe that it is quite legitimate to ask whether, in the event of a negotiated solution being implemented, a multinational peace-keeping force on the ground might be appropriate, on the Bosnian model for example.
sv Vidare erinras om att den bosniska exporterande tillverkaren inte har bestridit uppgifterna avseende förbrukningen i unionen
en Furthermore it is recalled that the Bosnian exporting producer has not disputed the information concerning Union consumption
sv Rådet för fredens förverkligande, den så kallade PIC-konferensen, kommer säkert att utnyttja den nästa tidsplan som antas till att främja flyktingarna återvändande, stärka Bosnien-Hercegovinas inre och yttre struktur och skapa en varaktig kommunikation mellan de bosniska-hercegovinska och de europeiska institutionerna.
en The Peace Implementation Conference, the PIC, will no doubt use the next, decisive phase to encourage the return of refugees and exiles, to strengthen Bosnia-Herzegovina from within and without, and to establish solid relations between the institutions of Bosnia-Herzegovina and of Europe.
sv Centralregeringen i Bosnien-Hercegovina fungerar men det krävs fortfarande viktiga beslut, bl.a. på det ekonomiska området, om så viktiga frågor som centralbanken eller antagandet av en gemensam valuta för hela den bosniska enheten.
en On the other hand, the central government of Bosnia-Herzegovina is functioning, but important decisions certainly still need to be taken, especially on the economic front, regarding such essential matters as the functioning of the Central Bank or the adoption of a single currency for all the Bosnian areas.
sv Och det har gjort det mycket svårt för de bosniska kroaterna att avstå från Herceg-Bosna.
en And that has made it very difficult for the Bosnian Croats to renounce Herceg-Bosna.
sv Är det för det andra inte dags för Europaretoriken om en europeisk försvarsidentitet att få viss aktualitet, och för oss att börja ta mer ansvar själva för den bosniska fredsprocessen på lång sikt?
en Secondly, is it not the time for European rhetoric on a European defence identity to have some actuality and for us to start to take more responsibility ourselves for the Bosnian peace process in the long term?
Showing page 1. Found 139 sentences matching phrase "bosniska".Found in 0.268 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.