pronunciation:  

Translations into English:

 • Bosnian     
  (Proper noun  ) []
   
  the language
   
  språk
   
  A South Slavic language spoken by the Bosniaks, in Bosnia and Herzegovina, the region of Sandžak, and elsewhere.
   
  Ett sydslaviskt språk som talas av bosniaker, i Bosnien och Herzegovina, regionen Sandžak med flera ställen.
   
  the standardized variety of Serbo-Croatian
   
  språk
 • Bosniak   
 • Bosnian language   

Other meanings:

 
Bosnian (the language)

Did you mean: Bosniska

Similar phrases in dictionary Swedish English. (6)

bosnisk
Bosnian
Bosnisk ponny
Bosnian Pony
Bosniska
Bosnian
Bosniska armén
Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina
Bosniska kyrkan
Bosnian Church

    Show declension

Example sentences with "bosniska", translation memory

add example
sv Vidare erinras om att den bosniska exporterande tillverkaren inte har bestridit uppgifterna avseende förbrukningen i unionen
en Furthermore it is recalled that the Bosnian exporting producer has not disputed the information concerning Union consumption
sv De tillverkare som ingick i urvalet hävdade att den lönsamhetsnivå som redovisades under ‧ var en engångsföreteelse som inte var hållbar till följd av de bosniska exporterande tillverkarnas kraftfulla inträde på marknaden, med stora kvantiteter och låga dumpade priser
en The sampled producers claimed that the profitability rate achieved in ‧ was a one-off and was not sustainable in the light of the vigorous Bosnian exporting producers’ entry to the market in large quantities and low dumped prices
sv Nu är det det bosniska folkets uppgift att förverkliga visionen.
en It is now up to the Bosnian people to make the vision come true.
sv Detta kan emellertid inte förklara varför unionstillverkarnas marknadsandelar kraftigt minskade under ‧, samtidigt som den bosniska importens marknadsandelar ökade och underskred EU-priserna med över ‧ %
en However, these issues cannot explain why the market share of the Union producers fell substantially in ‧ while the market share held by Bosnian imports increased and undercut the EU prices by over ‧ %
sv Rådet för fredens förverkligande, den så kallade PIC-konferensen, kommer säkert att utnyttja den nästa tidsplan som antas till att främja flyktingarna återvändande, stärka Bosnien-Hercegovinas inre och yttre struktur och skapa en varaktig kommunikation mellan de bosniska-hercegovinska och de europeiska institutionerna.
en The Peace Implementation Conference, the PIC, will no doubt use the next, decisive phase to encourage the return of refugees and exiles, to strengthen Bosnia-Herzegovina from within and without, and to establish solid relations between the institutions of Bosnia-Herzegovina and of Europe.
sv Haider är man - och jag ger bara ett litet exempel - om man, vilket skedde i Rom i förra veckan, med borgmästarens tillstånd utan åtskillnad deporterar bosniska romer och jagar iväg dem utan hjälp till konflikthärdar, skiljer barn från sina mödrar, bröder från systrar - de jagades i väg utan att ens få tid att ta med sig något - om man skiljer barn från sina skolor, barn som fötts i Italien, som nu är integrerade och som är omtyckta av sina klasskamrater.
en We are Haiders when, to give the minor example of an incident which took place in Rome last week, Bosnian Roma refugees are deported with the approval of the mayor and sent back without aid to places of conflict; children and mothers, brothers and sisters separated, without even the time to gather together any belongings to take with them; children born in Italy snatched away from their schools where they have become integrated and made good friends with the other pupils.
sv understödja vid förberedelserna för och genomförandet av omorganisation av polisen inom ramen för det internationella samfundets och de bosniska myndigheternas mer övergripande strategi för rättsstatsprincipen och med hjälp härvid av EUPM:s tekniska polisiära kompetens och bistånd
en as part of the international community's and the BiH authorities' broader approach to the rule of law, and drawing upon the EUPM's provision of technical policing expertise and assistance in this respect, support the preparation and implementation of police restructuring
sv Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk
en Nationality: Bosnia and Herzegovina
sv Vi måste nu ta dessa två positiva aspekter, se de bosniska politikerna i ögonen och säga: ”Om ni kan göra detta kan ni även enas med varandra, eftersom det är vad som står i vägen för ett EU-medlemskap.
en We must now take those two positive aspects, look the Bosnian politicians in the eye and say, 'If you can do that, you can also come to an agreement with each other, as that is what is standing in the way of your EU membership.
sv Nationalitet: bosnisk hercegovinsk
en Nationality: Bosnia and Herzegovina
sv Inte minst för det antiterroristarbete som bedrivs av den internationella polisstyrkan på bosniskt territorium.
en Not least of these is the counter-terrorism work being carried out by the international police task force within Bosnian territory.
sv Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har förklarat att den bosniska författningen strider mot de mänskliga rättigheterna, och den måste snabbt ändras så att alla bosnier ges rösträtt och rätt att ställa upp i val.
en The European Court of Human Rights has held that the Bosnian Constitution violates human rights, and it urgently needs to be amended so that all Bosnians have the right to vote and stand for election.
sv Europaparlamentet uppmanar de bosnisk-hercegovinska myndigheterna att snarast uppfylla kraven i vägkartan för visumliberalisering för att säkerställa att de nuvarande visakraven avskaffas före slutet av
en Calls on the BiH authorities to fulfil speedily the requirements set out in the roadmap for visa liberalisation, in order to secure the lifting of the current visa obligations by the end of
sv , . Det fasansfulla inbördeskriget på det bosniska territoriet har lämnat spår som i dag fortfarande är synliga.
en . The terrible civil war on Bosnian territory has left marks that are still in evidence today.
sv Parterna är överens om att bevilja oinskränkt tillträde för gemenskapens transittrafik genom Bosnien och Hercegovina och för bosnisk-hercegovinsk transittrafik genom gemenskapen med verkan från och med den dag då avtalet träder i kraft
en The Parties hereby agree to grant unrestricted access to Community transit traffic through Bosnia and Herzegovina and to Bosnia and Herzegovina's transit traffic through the Community with effect from the date of entry into force of this Agreement
sv Det skulle vara mycket bra nyheter för de bosniska medborgarna.
en That would be very good news, I think, for Bosnian citizens.
sv Belägringen av staden och det etniska och religiösa krig som varade i fyra år (1992-1996) splittrade djupt denna huvudstad, som ”islamiserades” i religiösa ordalag och blev bosnisk i språkliga ordalag.
en The siege of the city and the ethnic and religious war which lasted for four years (1992-1996) profoundly disrupted this capital, which was 'Islamised' in religious terms and 'Bosniakised' in linguistic terms.
sv Europaparlamentet beklagar det faktum att det internationella samfundet, genom sina representanter i Bosnien och Hercegovina, blundade för underlåtenheten att genomföra den bosniska högsta domstolens och människorättsbyråns beslut att de sex männen skulle släppas ur häkte inte efterlevdes
en Regrets the fact that the international community, as represented in Bosnia and Herzegovina, turned a blind eye to the failure to implement the decisions of the Supreme Court and the Human Rights Chamber of Bosnia and Herzegovina ordering the release of the six men from custody
sv För medborgarnas och hela regionens skull hoppas jag att de bosniska ledarna tar sitt ansvar och når en överenskommelse.
en I hope, for the sake of the citizens and for the region as a whole, that the Bosnian leaders will rise to the occasion and reach an agreement.
sv När det gäller det så kallade kroatiska självstyret inom federationen Bosnien-Hercegovina stöder kommissionen uttryckligen den höga representantens beslut att utesluta Jelavic från ordförandeskapet för Bosnien-Hercegovina, liksom hans uppmaning till de bosniska kroaterna att stödja uppbyggnaden av en stabil flerfolksstat.
en As regards the Croats' 'self-rule' within the Federation of Bosnia and Herzegovina, the Commission fully supports the High Representative's decision to remove Mr Jelavic from his position as a member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina and his appeal to the Bosnian Croats to support the development of a stable multi-ethnic state.
sv Tunisisk och bosnisk medborgare
en Place of birth: Sfax, Tunisia
sv Detta är den gripande redogörelsen från en bosnisk kvinna som förlorade både sin man och sin tolvårige son under massakern i juli 1995.
en This is the moving account of a Bosnian lady who lost both her husband and her 12-year-old son during the Srebrenica massacre in July 1995.
sv Den bosniska exporterande tillverkaren hävdade att unionstillverkarna hade förlorat marknadsandelar till import från Kina och Korea, men detta påstående understöds inte av de verkliga omständigheterna eftersom importen från dessa länder var marginell
en The Bosnian exporting producer argued that market share of Union producers has been lost to imports from China and Korea but this claim is not supported by the actual facts as imports from these countries were marginal
sv En bosnisk ansökan om medlemskap i EU kan inte beaktas förrän den höge representantens kansli har stängts.
en Bosnia's application for EU membership can only be considered once the OHR has closed.
sv Vi väntar på att se vad de skadliga sociala och institutionella effekterna leder till efter ett oändligt protektorat som producerar vad oberoende bosniska forskare benämner ett ”beroendesyndrom”.
en We are waiting to see the results of the adverse social and institutional effects of an interminable protectorate that is producing what independent Bosnian researchers term a ‘dependency syndrome’.
Showing page 1. Found 139 sentences matching phrase "bosniska".Found in 0.227 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.