Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (7)

galt
; pig; sow; boar

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana godkända seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som förtecknas i bilagan till detta beslut
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at an approved collection centre as referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex to this Decision
sv Följande svin får användas: svin av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser, avkommor av galtar av rasen Italiensk Duroc, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret samt avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svin
en Among the pigs that may be used are the traditional Large White Italiana and Landrace Italiana breeds, as improved by the Italian herdbook (Libro Genealogico Italiano), or the progeny of boars of such breeds; the progeny of boars of the Duroc Italiana breed, as improved by the Italian herdbook; the progeny of boars of other breeds or cross-bred boars provided they come from selection or crossing schemes whose purposes are compatible with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
sv Om vi går in nu får vi bara Galt och Harrington!
en We go now, all we get is Galt and Harrington
sv Svin med en levande vikt på mellan ‧ och ‧ kg, gödsvin inklusive galtar och suggor som utgallrats till slakt med en levande vikt på minst ‧ kg (oavsett om de göds före slakt eller inte) och avelsgaltar med en levande vikt på minst ‧ kg
en Pigs with a live weight from ‧ kilograms to less than ‧ kilograms, fattening pigs including cull boars and cull sows with a live weight of ‧ kilograms and more (whether or not fattened before their slaughter) and breeding boars of a live weight of ‧ kilograms and more
sv Okastrerade galtar, galtar som saknar båda eller en av testiklarna, hermafroditer eller utslagssuggor godtas inte
en Uncastrated males, including young males that have not yet reached sexual maturity, males castrated of a single testicle, males with cryptorchidism, hermaphrodites and cull sows are not accepted
sv Förekomsten av maternella antikroppar mot Aujeszkyvirus kan ha negativ effekt på vaccinationsresultatet. • Injicera en dos per avelsdjur (gyltor, suggor eller galtar) från ‧ veckors ålder följt av en andra injektion ‧– ‧ veckor efter den första injektionen
en The presence of maternal antibodies against Aujeszky s Disease Virus may have a negative influence on the result of vaccination. Inject one dose per breeding pig (gilts, sows and boars) from the age of ‧ weeks followed by a second injection ‧ weeks after the first injection
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I A
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I(A
sv Svin för gödning med en levande vikt på minst ‧ kg, med undantag för utslagssuggor och galtar (jfr rubrik
en Pigs for fattening of ‧ kg live weight or more, excluding cull sows and boars (see heading
sv De hälsointyg som enligt direktiv ‧/‧/EEG skall åtfölja galtar som sänds från Tyskland skall kompletteras med följande
en Directive ‧/‧/EEC accompanying semen from boars dispatched from Germany must be completed by the following
sv Alla galtar som hålls vid en godkänd seminstation måste när de lämnar stationen genomgå följande undersökningar med negativt utfall
en All boars kept at an approved semen collection centre must be subjected when leaving the centre to the following tests with negative results
sv Avelsanläggningar säljer gyltor och/eller galtar för avelsändamål
en Breeding holdings sell gilts and/or boars for breeding purposes
sv Angående: Kastrering av galtar som ska bli livsmedel
en Subject: Castration of male pigs destined for human consumption
sv Galtar som används i slutskedet ska göra det möjligt att framställa ett kött av god kvalitet som har en rosa och homogen färg
en the boars used at the final stage produce high-quality, rosé-coloured, homogenous meat
sv En vuxen galt ska ha tillgång till en fri golvarea på minst ‧ m
en The unobstructed floor area available to an adult boar must be at least ‧ m
sv utan att det påverkar de fall som avses i artikel ‧ o från okastrerade galtar med en slaktvikt över ‧ kg, såvida inte anläggningen med en metod som godkänts genom det förfarande som fastställs i artikel ‧ eller, om det inte finns någon sådan metod, med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten kan garantera att slaktkroppar som avger en uttalad galtlukt kan upptäckas bär ett speciellt märke enligt beslut ‧/EEG och genomgår någon av de behandlingar som anges i direktiv ‧/EEG
en without prejudice to the cases provided for in Article ‧ (o) uncastrated male pigs with a carcase weight in excess of ‧ kilograms, except where the establishment is able to guarantee by means of a method recognized by the procedure laid down in Article ‧, or in the absence of such a method by a method recognized by the competent authority concerned, that carcases giving off a pronounced boar taint may be detected, bears the special mark provided for by Decision ‧/EEC and undergoes one of the treatments provided for in Directive ‧/EEC
sv När det gäller avelssuggor och galtar skall det minst tas så många prov att det med ‧ % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens eller virusprevalens på ‧ % vid den underavdelning där djuren hölls
en However, in the case of breeding sows or boars the minimum number of pigs to be sampled must allow for the detection of ‧ % of seroprevalence or virus prevalence with ‧ % confidence in the subunit where these pigs were kept
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I
sv Galtar som har gett avkomma och kastrerats som vuxna får inte användas
en Boars castrated as adults which have fathered litters may not be used
sv Den råvara som används för framställningen av produkter med den skyddade geografiska beteckningen Prosciutto Amatriciano består uteslutande av färska skinkor av grisar av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, samt av förädlade raser av dessa, som är inskrivna i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser, avkommor av galtar av rasen italiensk Duroc, samt av förädlade raser av dessa, som är inskrivna i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar, förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svin
en The raw material used for producing Prosciutto Amatriciano PGI is exclusively the fresh leg of the Italian Large White and Landrace traditional breeds of pig, as improved by the Italian herd book, offspring of boars of these breeds, pigs bred from Italian Duroc boars, as improved by the Italian herd book, and pigs bred from boars of other breeds, or mixed-breed boars, provided that they are bred under selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
sv Andelen kött av suggor som har grisat samt galtar måste vara minst ‧ procent, och andelen från suggor som har grisat får inte understiga ‧ procent
en The proportion of meat used from sows which have farrowed and barrow pigs must be at least ‧ %, with the proportion from sows which have farrowed not below ‧ %
sv Vid seminstationer skall alla galtar undersökas
en at semen collection centres, all boars must be examined
sv från galtar som används för avel
en male pigs used for breeding
sv Lester, säg åt Galt att skicka hit helikoptern
en Lester, tell Paul he should get the lumberjacks ' helicopter
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.466 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.