Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (7)

galt
; pig; sow; boar

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
sv Avelsanläggningar säljer gyltor och/eller galtar för avelsändamål
en Breeding holdings sell gilts and/or boars for breeding purposes
sv Vid vaccination av hel besättning kan en dos injiceras per gylta, sugga och galt var ‧: e månad
en For whole herd vaccination, an injection of one dose may be administered per gilt, sow and boar every ‧ months
sv Galtar som används i slutskedet ska göra det möjligt att framställa ett kött av god kvalitet som har en rosa och homogen färg
en the boars used at the final stage produce high-quality, rosé-coloured, homogenous meat
sv Avelsstationer för tjurar, galtar, baggar och bockar samt stuterier och äggkläckningsanläggningar
en bull, boar, ram and billy-goat breeding stations, studs and hatcheries
sv denna vaccination endast har utförts på galtar som var serumnegativa med avseende på det virus som orsakar Aujeszkys sjukdom
en such vaccination has only been carried out on boars that were serum-negative with regard to the virus of Anjeszky
sv De raser som tillåts för produktion av Crudo di Cuneo är Italian Large White och Landrace, avlade enligt stambok (Libro Genealogico Italiano), eller avkomma till galtar av dessa raser, avkomma till galtar av blandras av rasen Duroc enligt stambok, samt avkomma till galtar av andra raser eller blandraser, förutsatt att de avlats enligt system för urval eller korsning som är förenliga med den italienska stambokens mål för avel av tunga grisar
en The breeds or genetic types to which animals intended for the production of Crudo di Cuneo ham must belong are the traditional Italian Large White and Landrace breeds, as improved by the Italian herd book, or offspring of boars of those breeds, offspring of boars of the Italian Duroc breed, as improved by the herd book, and offspring of boars of other breeds or of mixed-breed boars, provided they come from selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the herd book for the production of heavy pigs
sv Andelen kött av suggor som har grisat samt galtar måste vara minst ‧ procent, och andelen från suggor som har grisat får inte understiga ‧ procent
en The proportion of meat used from sows which have farrowed and barrow pigs must be at least ‧ %, with the proportion from sows which have farrowed not below ‧ %
sv De råvaror som används vid framställningen av skinkan måste komma från följande grisar: de traditionella raserna Large White Italiana och Landrace Italiana, såsom de förädlats i enlighet med Libro Genealogico Italiano (den italienska stamboken), eller hanlig avkomma av galtar av dessa raser; hanlig avkomma av galtar av rasen Duroc Italian, såsom den förädlats i enlighet med Libro Genealogico Italiano; hanlig avkomma av galtar av andra raser eller korsningsgaltar, förutsatt att de är resultatet av avelsplaner eller korsningar som överensstämmer med de ändamål som fastställs i Libro Genealogico Italiano när det gäller tunga grisar
en The raw material used in the production of the PGI must come from: traditional Large White Italiana and Landrace Italiana breeds, as improved in accordance with the Italian Breed Book, or male offspring of boars of those breeds; male offspring of boars of the Duroc Italian breed, as improved in accordance with the Italian Breed Book; male offspring of boars of other breeds or hybrid boars, provided they are the result of selection plans or crosses whose aims are not incompatible with those of the Italian Breed Book for heavy pigs
sv De hälsointyg som enligt direktiv ‧/‧/EEG skall åtfölja galtar som sänds från Tyskland skall kompletteras med följande
en Directive ‧/‧/EEC accompanying semen from boars dispatched from Germany must be completed by the following
sv När det gäller avelssuggor och galtar skall det minst tas så många prov att det med ‧ % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens eller virusprevalens på ‧ % vid den underavdelning där djuren hölls
en However, in the case of breeding sows or boars the minimum number of pigs to be sampled must allow for the detection of ‧ % of seroprevalence or virus prevalence with ‧ % confidence in the subunit where these pigs were kept
sv Tyskland skall se till att ingen svinsperma avsänds till andra medlemsstater eller tredjeländer om inte sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilagan
en Germany shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas described in the Annex
sv Detta innebär att andelen kött från galtar ska uppgå till ‧ procent
en This means that the proportion from barrow pigs should be ‧ %
sv utan att det påverkar de fall som avses i artikel ‧ o från okastrerade galtar med en slaktvikt över ‧ kg, såvida inte anläggningen med en metod som godkänts genom det förfarande som fastställs i artikel ‧ eller, om det inte finns någon sådan metod, med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten kan garantera att slaktkroppar som avger en uttalad galtlukt kan upptäckas bär ett speciellt märke enligt beslut ‧/EEG och genomgår någon av de behandlingar som anges i direktiv ‧/EEG
en without prejudice to the cases provided for in Article ‧ (o) uncastrated male pigs with a carcase weight in excess of ‧ kilograms, except where the establishment is able to guarantee by means of a method recognized by the procedure laid down in Article ‧, or in the absence of such a method by a method recognized by the competent authority concerned, that carcases giving off a pronounced boar taint may be detected, bears the special mark provided for by Decision ‧/EEC and undergoes one of the treatments provided for in Directive ‧/EEC
sv När det gäller galtar skall alla djur undersökas
en boars, all boars to be moved must be examined
sv Galtar som har gett avkomma och kastrerats som vuxna får inte användas
en Boars castrated as adults which have fathered litters may not be used
sv Kött och fläsk som är särskilt lämpligt för grisköttsindustrin, magra styckbitar från suggor eller kastrerade galtar, med bortskurna nerver, och pancetta utan svål eller salt fläsk, rimmat med fint torrt salt, peppar till ‧ % av kategori extra och rå, färsk skalad vitlök: allt detta stoppas i naturligt korvskinn, dvs. gristarmar
en Meat and fat which stand out for their suitability for the pigmeat industry, lean cuts from female or neutered male pigs, trimmed of nerves, and rind-free pancetta or salt pork, seasoned with fine dry salt, ‧ % category extra pepper and raw fresh peeled garlic, all of which is then stuffed into natural, i.e. pig intestine casings
sv Kastrering av galtar som inte sker genom att det slits i vävnader
en castration of male pigs by other means than tearing of tissues
sv Slovakien ska se till att ingen svinsperma avsänds till andra medlemsstater eller tredjeländer om inte sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som avses i artikel ‧ a i direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilagan
en Slovakia shall ensure that no consignments of porcine semen are dispatched to other Member States and to third countries unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana godkända seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som förtecknas i bilagan till detta beslut
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at an approved collection centre as referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex to this Decision
sv Alla galtar som hålls vid en godkänd seminstation måste när de lämnar stationen genomgå följande undersökningar med negativt utfall
en All boars kept at an approved semen collection centre must be subjected when leaving the centre to the following tests with negative results
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana godkända seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som förtecknas i bilagan till detta beslut
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at an approved collection centre as referred to in point (a) of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex to this Decision
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.246 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.