Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (7)

galt
; pig; sow; boar

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
sv Galtar som hålls vid stationen under mer än ‧ månader måste dessutom underkastas de undersökningar som avses i punkterna i och iii senast ‧ månader efter att de införts dit
en In addition, boars kept more than ‧ months at the collection centre must be subjected to the tests referred to in points (i) and (iii) not later than ‧ months after their admission
sv När det gäller galtar skall alla djur undersökas
en boars, all boars to be moved must be examined
sv Följande svin får användas: svin av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser, avkommor av galtar av rasen Italiensk Duroc, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret samt avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svin
en Among the pigs that may be used are the traditional Large White Italiana and Landrace Italiana breeds, as improved by the Italian herdbook (Libro Genealogico Italiano), or the progeny of boars of such breeds; the progeny of boars of the Duroc Italiana breed, as improved by the Italian herdbook; the progeny of boars of other breeds or cross-bred boars provided they come from selection or crossing schemes whose purposes are compatible with those of the Italian herd book for the production of heavy pigs
sv I syfte att uppnå dessa mål har rådet fastställt djurhälsobestämmelser för nötboskap, svin, får och getter, hästdjur, fjäderfä och kläckningsägg, fisk och fiskprodukter, tvåskaliga blötdjur, sperma från tjurar och galtar, embryon från får, färskt kött, fjäderfäkött, köttprodukter, kött av vilt samt kaninkött
en Whereas in view of the abovementioned objectives the Council has laid down animals health rules applicable to cattle, swine, sheep and goats, equidae, poultry and hatching eggs, fish and fish products, bivalve molluscs, semen of bulls and boars, ovine embryos, fresh meat, poultrymeat, meat products, game meat and rabbit meat
sv Vi har två medbrottslingar:Lamar Galt och Xander Harrington!
en We have the names of two accomplices...... Lamar Galt and Xander Harrington
sv Om vi går in nu får vi bara Galt och Harrington!
en We go now, all we get is Galt and Harrington
sv utan att det påverkar de fall som avses i artikel ‧ o från okastrerade galtar med en slaktvikt över ‧ kg, såvida inte anläggningen med en metod som godkänts genom det förfarande som fastställs i artikel ‧ eller, om det inte finns någon sådan metod, med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten kan garantera att slaktkroppar som avger en uttalad galtlukt kan upptäckas bär ett speciellt märke enligt beslut ‧/EEG och genomgår någon av de behandlingar som anges i direktiv ‧/EEG
en without prejudice to the cases provided for in Article ‧ (o) uncastrated male pigs with a carcase weight in excess of ‧ kilograms, except where the establishment is able to guarantee by means of a method recognized by the procedure laid down in Article ‧, or in the absence of such a method by a method recognized by the competent authority concerned, that carcases giving off a pronounced boar taint may be detected, bears the special mark provided for by Decision ‧/EEC and undergoes one of the treatments provided for in Directive ‧/EEC
sv Kött och fläsk som är särskilt lämpligt för grisköttsindustrin, magra styckbitar från suggor eller kastrerade galtar, med bortskurna nerver, och pancetta utan svål eller salt fläsk, rimmat med fint torrt salt, peppar till ‧ % av kategori extra och rå, färsk skalad vitlök: allt detta stoppas i naturligt korvskinn, dvs. gristarmar
en Meat and fat which stand out for their suitability for the pigmeat industry, lean cuts from female or neutered male pigs, trimmed of nerves, and rind-free pancetta or salt pork, seasoned with fine dry salt, ‧ % category extra pepper and raw fresh peeled garlic, all of which is then stuffed into natural, i.e. pig intestine casings
sv Alla galtar som sätts in vid en seminstation måste uppfylla följande villkor
en All boars admitted to a semen collection centre must
sv Svin med en levande vikt på mellan ‧ och ‧ kg, gödsvin inklusive galtar och suggor som utgallrats till slakt med en levande vikt på minst ‧ kg (oavsett om de göds före slakt eller inte) och avelsgaltar med en levande vikt på minst ‧ kg
en Pigs with a live weight from ‧ kilograms to less than ‧ kilograms, fattening pigs including cull boars and cull sows with a live weight of ‧ kilograms and more (whether or not fattened before their slaughter) and breeding boars of a live weight of ‧ kilograms and more
sv De råvaror som används vid framställningen av skinkan måste komma från följande grisar: de traditionella raserna Large White Italiana och Landrace Italiana, såsom de förädlats i enlighet med Libro Genealogico Italiano (den italienska stamboken), eller hanlig avkomma av galtar av dessa raser; hanlig avkomma av galtar av rasen Duroc Italian, såsom den förädlats i enlighet med Libro Genealogico Italiano; hanlig avkomma av galtar av andra raser eller korsningsgaltar, förutsatt att de är resultatet av avelsplaner eller korsningar som överensstämmer med de ändamål som fastställs i Libro Genealogico Italiano när det gäller tunga grisar
en The raw material used in the production of the PGI must come from: traditional Large White Italiana and Landrace Italiana breeds, as improved in accordance with the Italian Breed Book, or male offspring of boars of those breeds; male offspring of boars of the Duroc Italian breed, as improved in accordance with the Italian Breed Book; male offspring of boars of other breeds or hybrid boars, provided they are the result of selection plans or crosses whose aims are not incompatible with those of the Italian Breed Book for heavy pigs
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I
sv Förekomsten av maternella antikroppar mot Aujeszkyvirus kan ha negativ effekt på vaccinationsresultatet. • Injicera en dos per avelsdjur (gyltor, suggor eller galtar) från ‧ veckors ålder följt av en andra injektion ‧– ‧ veckor efter den första injektionen
en The presence of maternal antibodies against Aujeszky s Disease Virus may have a negative influence on the result of vaccination. Inject one dose per breeding pig (gilts, sows and boars) from the age of ‧ weeks followed by a second injection ‧ weeks after the first injection
sv Vid vaccination av hel besättning kan en dos injiceras per gylta, sugga och galt var ‧: e månad
en For whole herd vaccination, an injection of one dose may be administered per gilt, sow and boar every ‧ months
sv Avelsanläggningar säljer gyltor och/eller galtar för avelsändamål
en Breeding holdings sell gilts and/or boars for breeding purposes
sv Detta innebär att andelen kött från galtar ska uppgå till ‧ procent
en This means that the proportion from barrow pigs should be ‧ %
sv en seminstation skall blodprov tas från alla galtar
en a semen collection centre, blood samples must be taken from all boars
sv Angående: Kastrering av galtar som ska bli livsmedel
en Subject: Castration of male pigs destined for human consumption
sv Okastrerade galtar, galtar som saknar båda eller en av testiklarna, hermafroditer eller utslagssuggor godtas inte
en Uncastrated males, including young males that have not yet reached sexual maturity, males castrated of a single testicle, males with cryptorchidism, hermaphrodites and cull sows are not accepted
sv Alla galtar som hålls vid en godkänd seminstation måste när de lämnar stationen genomgå följande undersökningar med negativt utfall
en All boars kept at an approved semen collection centre must be subjected when leaving the centre to the following tests with negative results
sv Det är absolut förbjudet att använda kött av suggor och galtar samt späck under bearbetningen av köttet
en The use of sow or boar meat is strictly prohibited, as is the use of lard during the meat processing stage
sv När boxar också används för naturlig betäckning ska en vuxen galt ha tillgång till en fri golvarea på minst ‧ m
en Where pens are also used for natural service the floor area available to an adult boar must be at least of ‧ m‧ and the pen must be free of any obstacles
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.429 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.