Translations into English:

 
indefinite plural of galt

Similar phrases in dictionary Swedish English. (8)

galt
; pig; sow; boar; barrow; hog
John Galt
John Galt

Example sentences with "galtar", translation memory

add example
sv En vuxen galt ska ha tillgång till en fri golvarea på minst ‧ m
en The unobstructed floor area available to an adult boar must be at least ‧ m
sv • Injicera en dos per gylta före första parning, eller • Injicera en dos per gylta eller sugga under varje dräktighet ‧– ‧ veckor före beräknat grisningsdatum. • Injicera en dos per galt minst var ‧: e månad
en Inject one dose per gilt before the first mating, or Inject one dose per gilt or sow during each gestation at ‧ weeks before the expected date of farrowing. Inject one dose per boar at least every ‧ months
sv Svin med en levande vikt på mellan ‧ och ‧ kg, gödsvin inklusive galtar och suggor med en levande vikt på minst ‧ kg (oavsett om de götts före slakt eller inte) och avelsgaltar med en levande vikt på minst ‧ kg
en Pigs with a live weight from ‧ kilograms to less than ‧ kilograms, fattening pigs including cull boars and cull sows with a live weight of ‧ kilograms and more (whether or not fattened before their slaughter) and breeding boars of a live weight of ‧ kilograms and more
sv När det gäller avelssuggor och galtar skall det minst tas så många prov att det med ‧ % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens eller virusprevalens på ‧ % vid den underavdelning där djuren hölls
en However, in the case of breeding sows or boars the minimum number of pigs to be sampled must allow for the detection of ‧ % of seroprevalence or virus prevalence with ‧ % confidence in the subunit where these pigs were kept
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I A
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I(A
sv Kött och fläsk som är särskilt lämpligt för grisköttsindustrin, magra styckbitar från suggor eller kastrerade galtar, med bortskurna nerver, och pancetta utan svål eller salt fläsk, rimmat med fint torrt salt, peppar till ‧ % av kategori extra och rå, färsk skalad vitlök: allt detta stoppas i naturligt korvskinn, dvs. gristarmar
en Meat and fat which stand out for their suitability for the pigmeat industry, lean cuts from female or neutered male pigs, trimmed of nerves, and rind-free pancetta or salt pork, seasoned with fine dry salt, ‧ % category extra pepper and raw fresh peeled garlic, all of which is then stuffed into natural, i.e. pig intestine casings
sv De raser som tillåts för produktion av Crudo di Cuneo är Italian Large White och Landrace, avlade enligt stambok (Libro Genealogico Italiano), eller avkomma till galtar av dessa raser, avkomma till galtar av blandras av rasen Duroc enligt stambok, samt avkomma till galtar av andra raser eller blandraser, förutsatt att de avlats enligt system för urval eller korsning som är förenliga med den italienska stambokens mål för avel av tunga grisar
en The breeds or genetic types to which animals intended for the production of Crudo di Cuneo ham must belong are the traditional Italian Large White and Landrace breeds, as improved by the Italian herd book, or offspring of boars of those breeds, offspring of boars of the Italian Duroc breed, as improved by the herd book, and offspring of boars of other breeds or of mixed-breed boars, provided they come from selection or cross-breeding schemes whose aims are in keeping with those of the herd book for the production of heavy pigs
sv Angående: Kastrering av galtar som ska bli livsmedel
en Subject: Castration of male pigs destined for human consumption
sv det vid serologiska undersökningar som utförts tidigast tre veckor efter vaccineringen av sådana galtar inte har påvisats närvaro av antikroppar som framkallats av det virus som orsakar sjukdomen
en serological examinations carried out at the earliest three weeks after vaccination of such boars do not reveal the presence of antibodies induced by the disease virus
sv Obligatoriska rutinundersökningar för galtar som hålls vid en godkänd seminstation
en Compulsory routine tests for boars kept at an approved semen collection centre
sv Gödgrisarna är suggor och kastrerade galtar
en The animals selected for fattening are females and castrated males
sv Andelen kött av suggor som har grisat samt galtar måste vara minst ‧ procent, och andelen från suggor som har grisat får inte understiga ‧ procent
en The proportion of meat used from sows which have farrowed and barrow pigs must be at least ‧ %, with the proportion from sows which have farrowed not below ‧ %
sv Lester, säg åt Galt att skicka hit helikoptern
en Lester, tell Paul he should get the lumberjacks ' helicopter
sv När boxar också används för naturlig betäckning ska en vuxen galt ha tillgång till en fri golvarea på minst ‧ m
en Where pens are also used for natural service the floor area available to an adult boar must be at least of ‧ m‧ and the pen must be free of any obstacles
sv Galtar som hålls vid stationen under mer än ‧ månader måste dessutom underkastas de undersökningar som avses i punkterna i och iii senast ‧ månader efter att de införts dit
en In addition, boars kept more than ‧ months at the collection centre must be subjected to the tests referred to in points (i) and (iii) not later than ‧ months after their admission
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at a collection centre referred to in Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in Annex I
sv De djur som används i saluföringen av Porc de Franche-Comté, dvs. kastrerade handjur och hondjur som inte har använts i aveln (detta för att undvika risken med obehaglig lukt i fråga om köttet från okastrerade galtar), har valts ut med hänsyn till de två gener som har störst inflytande på den tekniska kvaliteten: den gen som påverkar känsligheten för halotan (hal) eller för stress och som orsakar PSE-syndromet (Pale Soft Exudative), samt allelen RN- av RN-genen (eller surt kött) som ger upphov till kött med lågt pH-värde
en The animals used for Porc de Franche-Comté, which are castrated males and females not used for reproduction (to avoid the risk of the unpleasant aroma associated with meat from uncastrated males), are selected on the basis of two major genes affecting technological quality: the halothane gene (HAL), i.e. the stress-sensitivity gene causing the PSE (pale, soft, exudative) syndrome, and the RN- allele of the RN gene (the acid-meat gene
sv Galtar och suggor skickas inte till slakt
en Boars and sows are not sent for slaughter
sv Galtar som används i slutskedet ska göra det möjligt att framställa ett kött av god kvalitet som har en rosa och homogen färg
en the boars used at the final stage produce high-quality, rosé-coloured, homogenous meat
sv Vid vaccination av hel besättning kan en dos injiceras per gylta, sugga och galt var ‧: e månad
en For whole herd vaccination, an injection of one dose may be administered per gilt, sow and boar every ‧ months
sv Svin med en levande vikt på mellan ‧ och ‧ kg, gödsvin inklusive galtar och suggor som utgallrats till slakt med en levande vikt på minst ‧ kg (oavsett om de göds före slakt eller inte) och avelsgaltar med en levande vikt på minst ‧ kg
en Pigs with a live weight from ‧ kilograms to less than ‧ kilograms, fattening pigs including cull boars and cull sows with a live weight of ‧ kilograms and more (whether or not fattened before their slaughter) and breeding boars of a live weight of ‧ kilograms and more
sv Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana godkända seminstationer som avses i artikel ‧ a i rådets direktiv ‧/‧/EEG och som ligger utanför de områden som förtecknas i bilagan till detta beslut
en porcine semen, unless the semen originates from boars kept at an approved collection centre as referred to in Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC and situated outside the areas listed in the Annex to this Decision
sv De skall ha tillbringat en isoleringsperiod av minst ‧ dagar i ett utrymme som godkänts särskilt för detta ändamål av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och där det enbart finns galtar med minst lika gott hälsotillstånd
en have been subjected to a period of isolation of at least ‧ days in accommodation specifically approved for the purpose by the competent authority of the Member State, and where only boars having at least the same health status are present
sv Vi har två medbrottslingar:Lamar Galt och Xander Harrington!
en We have the names of two accomplices...... Lamar Galt and Xander Harrington
Showing page 1. Found 77 sentences matching phrase "galtar".Found in 0.202 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.