Translations into English:

 
definite plural of gas

Similar phrases in dictionary Swedish English. (27)

behandling av gaser; rening av gasertreatment of gases
distribution av gasgas supply
full av gasgassy
få att gå snabbare genom att trycka gasen i bottengun
förgifta eller döda med gasgas
förvandla till ånga gasevaporate
gasaccelerator; goose; gauze; ; natural gas; gas
gas i flytande tillståndliquefied gas
gas som används för att döva smärtagas
gas-gaseous; gassy
gas|maskgas mask
gasagas; accelerate
GasaGasa District
gasa; sätta fart (även bildligt)step on the gas
gasar
gasens
gaserfume; ; wind; gas
gaser i magenwind
gasernas
gasåtercirkulation; återcirkulering av gaservapour recovery system
ge mer gasaccelerate
inert gasinert gas
lätta på gasenthrottle down
Mit GasMit Gas
perfekt klassisk gasideal gas
sätta fart på; sätta gasen i bottengive something the gun
tunn gasgossamer

Example sentences with "gaserna", translation memory

add example
Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmningThis appropriation is intended to cover consumption of water, gas and electricity and heating costs
Bestämmelserna om fluorerade gaser är således en del av Danmarks samlade ansträngningar för att fullgöra sina skyldigheterMeasures on F-Gases are therefore part of its overall effort to fulfil its obligations
Analysatorerna skall ha ett mätningsområde som är förenligt med den noggrannhet som krävs för att mäta innehållet i olika beståndsdelar inom ± ‧ % utan hänsyn till noggrannheten för standard (kalibrerings)gaserThe analysers shall have a measuring range compatible with the accuracy required to measure the content of the various constituents to within ± ‧ %, disregarding the accuracy of the standard (calibration) gases
I detta sammanhang innebär det kol, atomkraft, gas osv. Tänk om vi skulle använda samma kraft på förnybara energikällor som fusionsenergi.Here, that means coal, nuclear power, gas and so on. Just think if we were to make the same effort with renewable energy sources as with fusion power.
Kommissionens meddelande av den ‧ januari ‧ Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden och kommissionens meddelande Utredning i enlighet med artikel ‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ av de europeiska gas- och elsektorerna (slutrapport) visade att nuvarande regler och åtgärder varken skapar den ram som krävs eller medför att det skapas sammanlänkningskapacitet för att målet om en välfungerande, effektiv och öppen inre marknad ska kunna uppnåsThe Communications of the Commission of ‧ January ‧ entitled Prospects for the internal gas and electricity market and Inquiry pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ into the European gas and electricity sectors (Final Report) demonstrated that the present rules and measures neither provide the necessary framework nor provide for the creation of interconnection capacities to achieve the objective of a well-functioning, efficient and open internal market
Ozon är en aggressiv gas som angriper våra andningsorgan och skadar växtlighet redan vid relativt låga koncentrationer.Ozone is an aggressive gas which attacks our respiratory systems and damages plants, even at relatively low concentrations.
IONIO GAS JV: utveckling, design, konstruktion och drift av en landbaserad terminal för flytande naturgasåterförvandling i Priolo, Italienfor the IONIO GAS JV: development, design, construction and operation of an onshore liquefied natural gas regasification terminal in Priolo, Italy
. (FR) Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 beslutade regeringarna att " påskynda liberaliseringen på områden som gas, elektricitet, posttjänster och transporter" .At the Lisbon European Council in March 2000, European governments decided to 'increase the pace of liberalisation in sectors such as gas, electricity, postal services and transport' .
Vägtransport av andra vätskor eller gaser i bulkTransportation by vehicles for other bulk liquids or gases
Finns det gaser man inte kan se?There are some gases you can' t see?
Minskningen av utsläppen av gaser med 15 procent från Europeiska unionen kan anses som en lägsta insats, som med en tillämpning av en lämplig politik och teknik skulle kunna få en minskad kostnad.The reduction of those emissions by 15 % in the European Union should be regarded as a minimum contribution, which alongside the application of appropriate policies and technology, could result in lower costs.
Forskning, utveckling och demonstration om hur effektiviteten, säkerheten, tillförlitligheten och kvaliteten hos system och nät för el och gas i Europa kan ökas, bland annat inom ramen för en mer integrerad europeisk energimarknad, genom att t.ex. omvandla de befintliga elnäten till ett interaktivt (kunder/operatörer) servicenät, utveckla energilagringsalternativ och undanröja hinder för storskalig utbyggnad och effektiv integrering av distribuerade och förnybara energikällorResearch, development and demonstration on how to increase the efficiency, safety, reliability and quality of the European electricity and gas systems and networks, notably within the context of a more integrated European energy market, e.g. by transforming the current electricity grids into an interactive (customers/operators) service network, developing energy storage options and removing obstacles to the large-scale deployment and effective integration of distributed and renewable energy sources
Vi importerar 40 procent av den totala gasimporten bara från Ryssland, och vissa medlemsstater importerar all sin gas, vilket innebär att deras importberoende är 100 procent.From Russia alone we import 40% of total gas imports, and some Member Countries import all their gas, which means their dependency on imports is 100%.
Leverans av gas till hushåll inom de regionala distributionsföretagens områden i Ungern (efterSupply of gas to residential customers in the Hungarian RDCs' areas (in Hungary after
Vi välkomnar parlamentets förslag om att ta med tillämpningsområden som fjärrvärmenätverk eller produktionskapaciteten för gas, kol och olja.We welcome the proposals that have come from within Parliament to include areas of application such as district heating networks or gas, coal and oil production capacities.
Det upprepade och resultatlösa aviserandet av konkreta resultat vad gäller avregleringen av gas- och elmarknaderna undergräver allvarligt EU:s trovärdighet gentemot medborgarna.The effects of constant announcements regarding the liberalisation of the gas and electricity markets that are not followed up with genuine results are a considerable handicap to European credibility with citizens.
Gas är också det renaste av alla fossila bränslen.Gas is also the cleanest of all fossil fuels.
Gaser som bryter ned ozon skall behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧ av den ‧ juni ‧ om ämnen som bryter ned ozonskiktetOzone-depleting gases must be treated in accordance with Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layer
Avgivande av giftig gasthe giving-off of toxic gas
Samtidigt påverkar utvecklingen på oljemarknaderna inköpspriserna på gas och el, eftersom gaspriserna fortfarande är sammankopplade med oljeprisernaMeanwhile, developments in the oil markets have also affected purchase prices for gas and electricity because gas prices are still linked to the price of oil
Centralasien har avsevärda naturtillgångar, i synnerhet gas och olja.The natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
EExplosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller immaExplosive atmospheres caused by gases, vapours or hazes
Gasledning från Ryssland till Tyskland via Lettland, Litauen och Polen, inklusive utveckling av lagringsutrymmen för gas under jord i Lettland (Amber-projektetGas pipeline from Russia to Germany, via Latvia, Lithuania and Poland, including developing underground gas storage facilities in Latvia (Amber project
Det räcker inte enbart att lobba för gas som bränsle. I synnerhet då man även i gasdirektivet vill begränsa små kraftverks tillträde till marknaden.I am afraid the lobbying of gas as a fuel will not be enough, especially as the directive on gas expresses the desire to restrict the entry of small plants into the market.
Showing page 1. Found 6123 sentences matching phrase "gaserna".Found in 1.851 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.