Translations into English:

 
definite plural of gas

Similar phrases in dictionary Swedish English. (27)

gas
accelerator; goose; gauze; ; natural gas; gas
gas-
gaseous; gassy
gas|mask
gas mask
gasa
gas; accelerate
Gasa
Gasa District
gaser
fume; ; wind; gas
ge mer gas
accelerate
inert gas
inert gas
lätta på gasen
throttle down
Mit Gas
Mit Gas
tunn gas
gossamer

Example sentences with "gaserna", translation memory

add example
sv Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
en This appropriation is intended to cover consumption of water, gas and electricity and heating costs
sv Bestämmelserna om fluorerade gaser är således en del av Danmarks samlade ansträngningar för att fullgöra sina skyldigheter
en Measures on F-Gases are therefore part of its overall effort to fulfil its obligations
sv Analysatorerna skall ha ett mätningsområde som är förenligt med den noggrannhet som krävs för att mäta innehållet i olika beståndsdelar inom ± ‧ % utan hänsyn till noggrannheten för standard (kalibrerings)gaser
en The analysers shall have a measuring range compatible with the accuracy required to measure the content of the various constituents to within ± ‧ %, disregarding the accuracy of the standard (calibration) gases
sv I detta sammanhang innebär det kol, atomkraft, gas osv. Tänk om vi skulle använda samma kraft på förnybara energikällor som fusionsenergi.
en Here, that means coal, nuclear power, gas and so on. Just think if we were to make the same effort with renewable energy sources as with fusion power.
sv Kommissionens meddelande av den ‧ januari ‧ Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden och kommissionens meddelande Utredning i enlighet med artikel ‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ av de europeiska gas- och elsektorerna (slutrapport) visade att nuvarande regler och åtgärder varken skapar den ram som krävs eller medför att det skapas sammanlänkningskapacitet för att målet om en välfungerande, effektiv och öppen inre marknad ska kunna uppnås
en The Communications of the Commission of ‧ January ‧ entitled Prospects for the internal gas and electricity market and Inquiry pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ into the European gas and electricity sectors (Final Report) demonstrated that the present rules and measures neither provide the necessary framework nor provide for the creation of interconnection capacities to achieve the objective of a well-functioning, efficient and open internal market
sv Ozon är en aggressiv gas som angriper våra andningsorgan och skadar växtlighet redan vid relativt låga koncentrationer.
en Ozone is an aggressive gas which attacks our respiratory systems and damages plants, even at relatively low concentrations.
sv IONIO GAS JV: utveckling, design, konstruktion och drift av en landbaserad terminal för flytande naturgasåterförvandling i Priolo, Italien
en for the IONIO GAS JV: development, design, construction and operation of an onshore liquefied natural gas regasification terminal in Priolo, Italy
sv . (FR) Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 beslutade regeringarna att " påskynda liberaliseringen på områden som gas, elektricitet, posttjänster och transporter" .
en At the Lisbon European Council in March 2000, European governments decided to 'increase the pace of liberalisation in sectors such as gas, electricity, postal services and transport' .
sv Vägtransport av andra vätskor eller gaser i bulk
en Transportation by vehicles for other bulk liquids or gases
sv Finns det gaser man inte kan se?
en There are some gases you can' t see?
sv Minskningen av utsläppen av gaser med 15 procent från Europeiska unionen kan anses som en lägsta insats, som med en tillämpning av en lämplig politik och teknik skulle kunna få en minskad kostnad.
en The reduction of those emissions by 15 % in the European Union should be regarded as a minimum contribution, which alongside the application of appropriate policies and technology, could result in lower costs.
sv Forskning, utveckling och demonstration om hur effektiviteten, säkerheten, tillförlitligheten och kvaliteten hos system och nät för el och gas i Europa kan ökas, bland annat inom ramen för en mer integrerad europeisk energimarknad, genom att t.ex. omvandla de befintliga elnäten till ett interaktivt (kunder/operatörer) servicenät, utveckla energilagringsalternativ och undanröja hinder för storskalig utbyggnad och effektiv integrering av distribuerade och förnybara energikällor
en Research, development and demonstration on how to increase the efficiency, safety, reliability and quality of the European electricity and gas systems and networks, notably within the context of a more integrated European energy market, e.g. by transforming the current electricity grids into an interactive (customers/operators) service network, developing energy storage options and removing obstacles to the large-scale deployment and effective integration of distributed and renewable energy sources
sv Vi importerar 40 procent av den totala gasimporten bara från Ryssland, och vissa medlemsstater importerar all sin gas, vilket innebär att deras importberoende är 100 procent.
en From Russia alone we import 40% of total gas imports, and some Member Countries import all their gas, which means their dependency on imports is 100%.
sv Leverans av gas till hushåll inom de regionala distributionsföretagens områden i Ungern (efter
en Supply of gas to residential customers in the Hungarian RDCs' areas (in Hungary after
sv Vi välkomnar parlamentets förslag om att ta med tillämpningsområden som fjärrvärmenätverk eller produktionskapaciteten för gas, kol och olja.
en We welcome the proposals that have come from within Parliament to include areas of application such as district heating networks or gas, coal and oil production capacities.
sv Det upprepade och resultatlösa aviserandet av konkreta resultat vad gäller avregleringen av gas- och elmarknaderna undergräver allvarligt EU:s trovärdighet gentemot medborgarna.
en The effects of constant announcements regarding the liberalisation of the gas and electricity markets that are not followed up with genuine results are a considerable handicap to European credibility with citizens.
sv Gas är också det renaste av alla fossila bränslen.
en Gas is also the cleanest of all fossil fuels.
sv Gaser som bryter ned ozon skall behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧ av den ‧ juni ‧ om ämnen som bryter ned ozonskiktet
en Ozone-depleting gases must be treated in accordance with Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layer
sv Avgivande av giftig gas
en the giving-off of toxic gas
sv Samtidigt påverkar utvecklingen på oljemarknaderna inköpspriserna på gas och el, eftersom gaspriserna fortfarande är sammankopplade med oljepriserna
en Meanwhile, developments in the oil markets have also affected purchase prices for gas and electricity because gas prices are still linked to the price of oil
sv Centralasien har avsevärda naturtillgångar, i synnerhet gas och olja.
en The natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
sv EExplosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller imma
en Explosive atmospheres caused by gases, vapours or hazes
sv Gasledning från Ryssland till Tyskland via Lettland, Litauen och Polen, inklusive utveckling av lagringsutrymmen för gas under jord i Lettland (Amber-projektet
en Gas pipeline from Russia to Germany, via Latvia, Lithuania and Poland, including developing underground gas storage facilities in Latvia (Amber project
sv Det räcker inte enbart att lobba för gas som bränsle. I synnerhet då man även i gasdirektivet vill begränsa små kraftverks tillträde till marknaden.
en I am afraid the lobbying of gas as a fuel will not be enough, especially as the directive on gas expresses the desire to restrict the entry of small plants into the market.
Showing page 1. Found 6123 sentences matching phrase "gaserna".Found in 0.968 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.