Translations into English:

 
definite plural of gas

Similar phrases in dictionary Swedish English. (27)

behandling av gaser; rening av gasertreatment of gases
distribution av gasgas supply
full av gasgassy
få att gå snabbare genom att trycka gasen i bottengun
förgifta eller döda med gasgas
förvandla till ånga gasevaporate
gasaccelerator; goose; gauze; ; natural gas; gas
gas i flytande tillståndliquefied gas
gas som används för att döva smärtagas
gas-gaseous; gassy
gas|maskgas mask
gasagas; accelerate
GasaGasa District
gasa; sätta fart (även bildligt)step on the gas
gasar
gasens
gaserfume; ; wind; gas
gaser i magenwind
gasernas
gasåtercirkulation; återcirkulering av gaservapour recovery system
ge mer gasaccelerate
inert gasinert gas
lätta på gasenthrottle down
Mit GasMit Gas
perfekt klassisk gasideal gas
sätta fart på; sätta gasen i bottengive something the gun
tunn gasgossamer

Example sentences with "gaserna", translation memory

add example
Angående: Nättillträde för nya operatörer inom gas- och elsektornSubject: Network access for new gas and electricity sector operators
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att naturgasföretag och berättigade kunder, oavsett var de befinner sig, i enlighet med denna artikel kan få tillträde till tidigare led i rörledningsnätet, inbegripet anläggningar som ger teknisk service som sammanhänger med sådant tillträde, förutom de delar av sådana nät och anläggningar som används för lokal produktion på den plats på fältet där gasen producerasMember States shall take the necessary measures to ensure that natural gas undertakings and eligible customers, wherever they are located, are able to obtain access to upstream pipeline networks, including facilities supplying technical services incidental to such access, in accordance with this Article, except for the parts of such networks and facilities which are used for local production operations at the site of a field where the gas is produced
Det finns även producenter, som Azerbajdzjan och de kaspiska gas- och oljefälten.There are also producers - like Azerbaijan and the Caspian gas and oil fields.
I detta sammanhang och för att ytterligare minska och förhindra utsläpp av fluorerade gaser beslutade Danmark redan ‧ att införa selektiva förbud mot utsläppande av ny utrustning på marknadenIn this context, and in order to further reduce and prevent F-gases emissions, Denmark has decided in ‧ already to opt for selective placing on the market bans of new equipment
Kommissionens beslut ‧/‧/EG av den ‧ juni ‧ om ändring av rådets direktiv ‧/‧/EEG om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare bör införlivas med avtaletCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC with regard to the methodology to be applied for the collection of gas and electricity prices charged to industrial end-users is to be incorporated into the Agreement
CPA ‧.‧.‧: Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av ‧–‧ l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylningCPA ‧.‧.‧: Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity ≥ ‧ l but ≤ ‧ l, not fitted with mechanical or thermal equipment
Waidhaus är den viktigaste leveranspunkten för rysk försäljning av gas till EU, som både är den största marknaden för rysk gas och har priser som på ett rimligt sätt avspeglar kostnaderna och kan därför anses vara en representativ marknad i den mening som avses i artikel ‧.‧ i grundförordningenWaidhaus, being the main hub for Russian gas sales to the EU, which is both the largest market for Russian gas and has prices reasonably reflecting costs, can be considered a representative market within the meaning of Article ‧ of the basic Regulation
Genom vår klimatpolitik har vi förkastat kolkraftverken och ökat vårt beroende av gas.With our climate policy, we have actually discredited these coal power stations and thus increased our dependence on gas.
Skolor och andra offentliga byggnader kommer allt mer att värmas upp med lokalt producerad förnybar energi, t.ex. flis – i stället för med traditionella fossila bränslen som olja eller gas som måste importeras långa sträckorSchools and other public buildings are increasingly being heated using locally-produced renewable sources of energy, such as wood shavings, rather than the traditional fossil fuels, such as oil and gas, which have to be imported over long distances
Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förverkliga den inre marknaden genom att införa gemensamma tekniska krav avseende gas- och partikelformiga utsläpp för alla typer av fordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel ‧ i fördragetSince the objective of this Directive, namely the realisation of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning gaseous and particulate emissions for all types of vehicles, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article ‧ of the Treaty
Inledningsvis kommer ett av målen med denna politik att vara att förbättra västländernas tillgång till gas och olja.Initially, one of the thrusts of this policy will be to facilitate the supply of gas and oil to the West.
Ange ämnets eller beredningens aggregationstillstånd (fast form, vätska eller gas) och färg vid leveransenIndicate the physical state (solid, liquid, gas) and the colour of the substance or preparation as supplied
Kommittén noterar att man i meddelandet betonar EU-flottans strategiska betydelse när det gäller att säkerställa en smidig gas- och oljeförsörjning i EUThe EESC notes that the Communication highlights the strategic importance of the EU fleet in securing the smooth oil and gas supply of the EU
Sökanden har hävdat att den orättvisa kostnadsfördel som de ryska tillverkarna har på grund av den dubbla prissättningen på gas skulle kunna leda till ett avsevärt prisunderskridande för de ryska exportörerna, bland annat om den internationella balansen när det gäller tillgång och efterfrågan skulle bli ogynnsamIt has been argued by the applicant that the unfair cost advantage enjoyed by the Russian producers due to the existence of the double pricing of gas could lead to a significant undercutting by the Russian exporters, inter alia, if the international supply/demand balance were to become unfavourable
särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller beredningen i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brandspecial exposure hazards arising from the substance or preparation itself, combustion products, resulting gases
Transport av andra vätskor eller gaser i bulk, på inre vattenvägarTransportation of other bulk liquids or gases on inland waterways
Denna utveckling återspeglar denna allmänna uppåtgående trenden på världsmarknaden, men inte prisökningen på den viktigaste råvaran, nämligen gasThis evolution reflects the general upwards trend observed for the world market- but not the increase in the prices of the main raw material: gas
Därför, och i enlighet med artikel ‧.‧ första stycket, bör tillträdet till marknaden anses vara fritt, i fråga om både el och gasConsequently, and in accordance with the first subparagraph of Article ‧, access to the market should be deemed not to be restricted, both in respect of electricity and gas
En av de alternativa försörjningskällorna är den planerade Nabucco-ledningen, genom vilken gas skulle transporteras från länder i Centralasien till Europa, via Turkiet.One of the alternative sources of supply is the projected Nabucco pipeline, which would deliver gas from Central Asian countries to Europe, via Turkey.
Leverans av gas till regionala distributionsföretagSupply of gas to Regional Distribution Companies (RDCs
ConocoPhillips: utvinning och produktion av olja och gas; marknadsföring av petroleum raffinering, leverans och transport; petrokemikalier och produktion av plaster, distribution och relaterade tjänsterfor ConocoPhillips: exploration and production of oil and gas; petroleum refining, marketing, supply and transportation; petrochemicals and plastics production, distribution and related services
Militära kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknikMilitary smoke, gas and pyrotechnic projectors or generators
I direktivet om främjande av förnybara energikällor anser jag dock att man inte tillräckligt har betonat det brådskande behovet av att främja tekniker för konvertering av biomassa till gas.In the Directive on the promotion of renewable energy sources, however, I think there is insufficient emphasis on the urgent need to promote technologies for converting biomass directly into gas.
Att välja artikel 175 som rättslig grund kan eventuellt innebära att vi står inför en paradox där några länder bestämmer sig för att förbjuda användningen av svavelhexafluorid SF6 men sedan tillgriper alternativ som är mer förorenande och mindre säkra än fluorerade gaser.Choosing Article 175 as the legal basis might lead to a paradox whereby some countries may decide to prohibit the use of SF6 but then resort to current alternatives that are more polluting and less safe than fluorinated gases.
Alla mätningar ska justeras till torr gas-förhållanden och rapporteras på ett samstämmigt sättAll measurements shall be adjusted to a dry gas basis and be reported consistently
Showing page 1. Found 6123 sentences matching phrase "gaserna".Found in 1.488 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.