Translations into English:

 
definite plural of gas

Similar phrases in dictionary Swedish English. (31)

flytande gas
liquefied gas; liquid gas
gas
accelerator; goose; gauze; ; natural gas; gas; gaseous state; gossamer
gas-
gaseous; gassy
gas|mask
gas mask
gasa
gas; accelerate; accerelate
Gasa
Gasa District
gasen i botten
step on it
gaser
fume; ; wind; gas
ge mer gas
accelerate; accerelate
inert gas
inert gas
lätta på gasen
throttle down
Mit Gas
Mit Gas
tunn gas
gossamer

Example sentences with "gaserna", translation memory

add example
sv Undersökning och utvinning av gas och olja
en Exploration and extraction of gas and oil
sv Den torkanordningen (ej obligatorisk) skall ha minimal inverkan på koncentrationen av de gaser som mäts
en The optional gas drying device must have a minimal effect on the concentration of the measured gases
sv Med hjälp av en markförvaltning som är inriktad på markskydd kan man även minska utsläppen av andra gaser som påverkar klimatet, t.ex. dikväveoxid och metan
en Land management aimed at protecting the soil can also reduce the release of other gases that impact on the climate, such as nitrous oxide, methane, etc
sv Du vet den där lukten som gas har
en Hey uh, y' know that smell gas has?
sv CPA ‧.‧.‧: Delar till icke elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; maskiner och apparater för ythärdning med gas
en CPA ‧.‧.‧: Parts of non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; gas-operated machines and appliances surface tempering
sv Jag gasar på, John
en I' m speeding up, John
sv Systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska offentliggöra mängden gas i varje LNG- och lagringsanläggning eller grupp av lagringsanläggningar, om detta motsvarar det sätt på vilket systemanvändarna får tillträde, in- och utflöden samt tillgänglig kapacitet i anläggningen, även för de anläggningar som inte har tredjepartstillträde
en LNG and storage system operators shall make public the amount of gas in each storage or LNG facility, or group of storage facilities if that corresponds to the way in which the access is offered to system users, inflows and outflows, and the available storage and LNG facility capacities, including for those facilities exempted from third-party access
sv Dessa överlåtelser löser också problemen med vertikal avskärmning mellan gas- och elmarknaderna
en These divestitures also remove vertical foreclosure problems between gas and electricity markets
sv Melodin spelas när gasen är på väg
en When the melody turns on gas comes out
sv Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera överensstämmelse med EU:s gällande konkurrensregler, och att särskilt fokusera på att utreda och bekämpa konkurrenshämmande åtgärder inom gas- och elsektorerna samt i samband med raffinering av olja och distribution till försäljningsställena
en Calls on the Commission to guarantee compliance with existing EU competition rules, with particular focus on investigating and fighting anti-competitive practices in the gas and electricity sectors, as well as in oil refining and distribution to points of consumption
sv Gaser med ämnesnummer ‧ skall förvaras i slutna kärl av metall, syntetiskt material eller kompositmaterial, som är så väl isolerade att de inte kan täckas av kondens eller rimfrost
en Gases of ‧° shall be enclosed in closed receptacles of metal or synthetic or composite material which are so insulated that they cannot become coated with dew or hoar-frost
sv Den samarbetsvilliga tillverkaren föreslog Algeriet som ett bättre alternativ eftersom landet har tillgång till den huvudsakliga råvaran gas
en This cooperating producer proposed Algeria as a better option, given their access to the main raw material, gas
sv British Gas plc eller andra enheter verksamma enligt Gas Act
en British Gas plc and other entities operating pursuant to the Gas Act
sv skriftlig. - (FR) Jag röstade mot avregleringen av gas- och elsektorerna eftersom jag inte anser att uppdelningen av ägandet av överföringen är det effektivaste sättet att stimulera investeringar i dessa infrastrukturer.
en in writing. - (FR) I voted against liberalisation of the gas and electricity sectors because I do not consider that transmission ownership unbundling is the most effective way of stimulating investment in these infrastructures.
sv Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/‧.‧ – E.ON Gas
en Final report of the Hearing Officer in Case COMP/‧.‧- E.ON Gas
sv Utrustning med lämpliga andningsskydd och ögonskydd för varje person ombord vid nödutrymning av hytter (om så fordras för de produkter som finns förtecknade i det internationella föroreningsskyddscertifikatet eller i föroreningsskyddscertifikatet för transport av farliga kemikalier i bulk eller transport av flytande gaser i bulk
en cabin escape sets giving suitable respiratory and eye protection for every person on board (if required by the products listed on the International Certificate of Fitness or Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk or Liquefied Gases in Bulk, as applicable
sv Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utformade eller modifierade för militär användning
en Smoke, gas and pyrotechnic projectors or generators, specially designed or modified for military use
sv De material som används i tågen och i infrastrukturen får inte medföra utsläpp av rök eller gaser som är skadliga och farliga för miljön, särskilt i händelse av brand
en The materials used in the trains and infrastructures must prevent the emission of fumes or gases which are harmful and dangerous to the environment, particularly in the event of fire
sv Sökanden åberopar även den omständigheten att Portugals marknad för gas kan klassificeras som framväxande i den mening som avses i artikel ‧.‧ i direktiv ‧/‧ och omfattas av ett undantag från det direktivet till och med april
en The applicant also invokes the fact that Portugal's gas market qualifies as emergent under Article ‧ of Directive ‧/‧ and benefits from a derogation from that directive until April
sv De ska offentliggöra eller ålägga systemansvariga för lagringsanläggningar och överföringssystem att offentliggöra, vilka lagringsanläggningar eller delar av sådana anläggningar respektive vilken lagring av gas i rörledning som tillhandahålls i enlighet med de olika förfaranden som avses i punkterna ‧ och
en They shall make public, or oblige storage and transmission system operators to make public, which storage facilities, or which parts of those storage facilities, and which linepack is offered under the different procedures referred to in paragraphs ‧ and
sv Vi inser att klimatförändringarna är verkliga och håller på att ske och att vi har skyldighet att göra något åt detta, men vi har röstat emot ändringsförslag 159 eftersom det skulle slå ut utvecklingen av alla nya gas-, olje- och koldrivna kraftverk.
en Whilst we appreciate that climate change is real and present and we have an obligation to address this, we have voted against amendment 159 because it would knock out the development of all new gas-, oil- and coal-fired power stations.
sv Ångtryck vid ‧ och ‧ oC under övergångstemperaturen och ‧ och ‧ oC över denna temperatur (såvidainte övergången sker från fast ämne till gas
en vapour pressure at ‧ and ‧ oC below the transition temperature and ‧ and ‧ oC above this temperature (unless the transition is from solid to gas
sv Kravet på en hållbar utveckling och unionens internationella åtaganden på det här området, innebär att det måste genomföras en minskning av koldioxidutsläppen och andra gaser som bidrar till växthuseffekten.
en The needs of sustainable development and the Union's international commitments in this area make it essential to ensure that production of CO2 and other greenhouse gases falls.
sv Dessutom minskas partikelutsläppen, och bilarna går tystare med gas i tanken.
en In addition, particulate emissions are also reduced and cars run more quietly on gas.
sv EXPLOSIVA GASER
en EXPLOSIVE PROPERTIES
Showing page 1. Found 6123 sentences matching phrase "gaserna".Found in 0.855 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.