Translations into English:

 
definite possessive plural of livstid

Similar phrases in dictionary Swedish English. (8)

levande legend under sin livstid
legend in one's own lifetime
livstid
; lifetime; age; life
livstids fängelse
life imprisonment

Example sentences with "livstidernas", translation memory

add example
sv Ett av tecknen på bättre civilisation under min livstid har varit den mycket större omtanke vi ägnar offentliga platser och offentliga aktiviteter för att vara säkra på att våra landsmän, som har den stora oturen att drabbas av en eller någon annan typ av funktionshinder eller handikapp, fullt ut kan delta i det offentliga livet i våra samhällen.
en One of the marks of enhanced civilisation in my lifetime has been the far greater attention that we pay in public places and public activities to ensuring that our fellow citizens, who have the grave misfortune to suffer from one or other kind of disability or handicap, are fully admitted to public life in our societies.
sv Vi kan kanske förutsäga att Turkiets anslutning till EU inte kommer att äga rum under vår livstid.
en We might predict that Turkey's accession to the European Union will not happen in our lifetime.
sv Produkten kommer från nötkreatur som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område
en Cattle are born and reared throughout their lives in the designated geographical area
sv Tja, terapi på livstid och en massa Zoloft.Allt för att kunna hälsa på dig ordentligt
en Well, a lifetime of therapy, and a whole lot of Zoloft just so I can appropriately greet you, big guy
sv Ytterligare en viktig punkt gäller här, liksom för fordon av olika andra slag, exempelvis personbilar, lastbilar och bussar: Det räcker inte att fordon har jättebra gränsvärden för avgaser när de testas, utan de måste också hålla dessa under hela sin livstid.
en Another important point applies as much here as to other types of vehicles, such as passenger cars, lorries and buses, namely that it is not enough for vehicles to achieve great emission values only on a test bed; they must be able to keep to them throughout their working lives.
sv acceptabelt dagligt intag: den uppskattade mängd ämne i livsmedel uttryckt på grundval av kroppsvikt, som kan intas dagligen under en livstid utan uppskattbar hälsorisk för konsumenten på grundval av alla kända fakta vid den tidpunkt utvärderingen skedde
en acceptable daily intake: means the estimate of the amount of substance in food expressed on a body weight basis, that can be ingested daily over a lifetime, without appreciable health risk to the consumer on the basis of all known facts at the time of evaluation
sv avseende levande exemplar av arter som upptagits i bilaga B beträffande vilka dödligheten under transport är hög eller beträffande vilka det har konstaterats att det är osannolikt att de kommer att överleva i fångenskap under en avsevärd del av sin möjliga livstid, eller
en of live specimens of species listed in Annex B which have a high mortality rate during shipment or for which it has been established that they are unlikely to survive in captivity for a considerable proportion of their potential life span;or
sv Konsumenternas livstids- och korttidsexponering för azinfosmetyl genom livsmedelsprodukter har bedömts på nytt och utvärderats i enlighet med gemenskapens förfaranden och praxis, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer
en The lifetime and short-term exposure of consumers to the azinphos-methyl via food products has been reassessed and evaluated in accordance with Community procedures and practices, taking account of guidelines published by the World Health Organisation
sv Under många människors livstid har världsbefolkningen otroligt nog tredubblats, och på alltför många ställen i världen innebär det att vi har överskridit vår tillgång till livsmedel.
en But his words were also true: in the lifetimes of many of us, world population has trebled - trebled, quite incredible - and, in too many parts of the world, that has exceeded our food supply.
sv Även om hästdjur alltid måste åtföljas av sin identitetshandling enligt gällande gemenskapslagstiftning, bör det vara möjligt att medge undantag för det kravet om det är omöjligt eller opraktiskt med hänsyn till att identitetshandlingen ska bevaras under hästdjurets hela livstid eller om en sådan handling inte utfärdats därför att djuret slaktas innan det uppnått den högsta ålder som krävs för identifiering
en While equidae must always be accompanied by their identification document in accordance with current Community legislation, provision should be made to derogate from that requirement when it is impossible or even impractical with the view to the retention of the identification document throughout the lifetime of the equine animal, or where such document was not issued taking into account the slaughter of the animal before it reaches the required maximum age for identification
sv För ett par dagar sedan beslutade Brasiliens regering att vägra utlämna terroristen Cesare Battisti som har dömts till livstids fängelse för fyra mord och gav denna mördare status som politisk flykting.
en As a matter of fact, a few days ago, the Brazilian Government decided to refuse to extradite the terrorist Cesare Battisti, who had been sentenced to life imprisonment for committing four murders, and granted this killer the status of political refugee.
sv Ett verkligt livstids fängelsestraff är i de flesta fall säkerligen en humanare lösning, men också en tyngre bestraffning.
en A genuine life sentence is in most cases surely the more humane solution, while also the stiffer penalty.
sv I de aktuella fallen föreslår vi i stället livstids fängelsestraff.
en In both cases, we propose that the death sentences be commuted to life imprisonment or another appropriate custodial sentence.
sv I vår livstid kommer runt 33 procent av invånarna i Europa att diagnostiseras med en tumör, och 25 procent kommer att dö på grund av detta.
en During our lifetime, a tumour will be diagnosed in around 33% of people living in Europe, and for 25% it is the cause of death.
sv Information om åtgärder som gör det möjligt att övervaka varje förslags hela livstid och som särskilt omfattarframlagda förslag
en Information on actions, enabling the entire lifetime of each proposal to be monitored, covering in particular:submitted proposals
sv en gång under en tjurs hela livstid från det att djuret nått nio månaders ålder
en once in the life of each bull from the age of nine months; or
sv Med ursprung menas det land där djuret uppföddes under merparten av sin livstid, och landet där det slaktades om detta är ett annat land
en Origin is defined as the country in which the animal was reared for most of its life and, if different, the country where it was slaughtered
sv Kostnaderna under produktens livstid, de s.k. livscykelkostnaderna, är lika med summan av inköpspriset och de diskonterade driftskostnaderna under en realistisk livstid för den energiförbrukande produkten
en The cost over the life-time of the EuP, known as the life cycle cost, is the sum of the purchase price and the discounted running cost over a realistic life-time for the EuP
sv Konsumenternas livstids- och korttidsexponering för de bekämpningsmedel som behandlas i detta direktiv genom olika livsmedelsprodukter har bedömts på nytt och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som används inom gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer
en The lifetime and short-term exposure of consumers to the pesticides referred to in this Directive via food products has been reassessed and evaluated in accordance with Community procedures and practices, taking account of guidelines published by the World Health Organisation
sv Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel ‧ i Bernkonventionen skall löpa under upphovsmannens livstid och ‧ år efter hans död, oavsett vilken dag som verket lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten
en The rights of an author of a literary or artistic work within the meaning of Article ‧ of the Berne Convention shall run for the life of the author and for ‧ years after his death, irrespective of the date when the work is lawfully made available to the public
sv Intäkterna från ensamrätterna till återgivning och tillhandahållande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ maj ‧ om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, samt skälig ersättning för återgivning för privat bruk enligt det direktivet och intäkterna från ensamrätterna till distribution och uthyrning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ december ‧ om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter, bör tillfalla utövande konstnärer åtminstone under hela deras livstid
en The revenues derived from the exclusive rights of reproduction and making available, as provided for in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, as well as fair compensation for reproductions for private use within the meaning of that Directive, and from the exclusive rights of distribution and rental within the meaning of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property, should be available to performers for at least their lifetime
sv Fidel Castros svar på detta har varit att införa socialismen på livstid i konstitutionen, vilket är mycket allvarligt.
en Fidel Castro's response to this has been to make socialism an inescapable part of the constitution, something which is a very serious matter.
sv Konsumenternas livstids- och korttidsexponering genom livsmedel för de bekämpningsmedel som behandlas i detta direktiv har bedömts på nytt och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som används inom gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens riktlinjer
en The lifetime and short-term exposure of consumers to the pesticides referred to in this Directive via food products has been reassessed and evaluated in accordance with Community procedures and practices, taking account of guidelines published by the World Health Organisation
sv För närvarande finns det inga enhetliga internationella standarder för fartygsskrov, maskineri samt el-och kontrollinstallationer som alla fartyg måste följa antingen på byggnadsstadiet eller under hela deras livstid
en At present there are no uniform international standards to which all ships must conform either at the building stage or during their entire lifetime, as regards hull, machinery and electrical and control installations
Showing page 1. Found 696 sentences matching phrase "livstidernas".Found in 0.684 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.