Translations into English:

 
definite possessive plural of livstid

Similar phrases in dictionary Swedish English. (8)

levande legend under sin livstid
legend in one's own lifetime
livstid
; lifetime; age; life; life-time; lifespan
livstids fängelse
life imprisonment

Example sentences with "livstidernas", translation memory

add example
sv Det absurda är att man talar om livstids fängelse och till och med dödsdomar.
en The incredible thing is that we are talking about detentions and even death sentences.
sv en gång under livstiden för varje tjur från minst nio månaders ålder, eller
en once in the life of each bull from the age of nine months, or
sv Åtminstone inte under min livstid.
en At least not in my lifetime.
sv Fidel Castros svar på detta har varit att införa socialismen på livstid i konstitutionen, vilket är mycket allvarligt.
en Fidel Castro's response to this has been to make socialism an inescapable part of the constitution, something which is a very serious matter.
sv 25 procent av EU:s och Irlands befolkningar drabbas av psykisk ohälsa åtminstone en gång under sin livstid.
en 25% of the EU’s and Ireland’s population experience at least one significant episode of mental ill health during their lives.
sv I det här betänkandet har vi på ett direkt sätt velat ta itu med frågan om hur man ska förbättra kopplingen mellan universitet och näringsliv och lyft fram vissa viktiga punkter. Vi har prioriterat en av EU:s stora fördelar, nämligen dess medborgares förmåga att anpassa sig till de ständigt nya villkoren på arbetsmarknaden, det faktum att det inte längre finns något ”jobb på livstid” och en situation där utbildning samt omskolning kommit att bli nödvändiga.
en We have then, in this report, wished to address directly the issue of how to improve the link between universities and business, highlighting certain key points: first, by giving priority to one of the strong points available to the European Union, namely the ability of its citizens to adapt to the constantly changing circumstances of the labour market; the fact that there is no longer any such thing as a 'job for life', and that these days, training and retraining is essential.
sv I dag är Estland, Lettland. Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Bulgarien, Rumänien och det återförenade Tyskland EU-medlemmar - ett resultat som vi bara hade kunnat drömma om och som har förverkligats under vår livstid.
en Today, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Bulgaria, Romania and reunited Germany are members of the European Union - an achievement which we could only dream of and which has become a reality in our lifetime.
sv Dessutom betraktas den berörda produkten som en fast anläggningstillgång eftersom den har lång livstid (normalt över tio år
en Furthermore, the product concerned is considered as a fixed asset investment because of its long useful life period (normally more than ‧ years
sv För värdepapper med bakomliggande tillgångar som emitterats före den ‧ mars ‧ ska båda kreditbedömningarna ligga på nivå A under värdepapprets hela livstid
en For asset-backed securities issued before ‧ March ‧ both credit assessments must comply with the single A level over the life of the security
sv En immobilizer ska vara utformad och byggd så att den när den installerats enligt tillverkarens anvisningar kan tåla miljön i fordonet under en rimlig livstid (för provning se punkt
en An immobilizer shall be so designed and built such that when installed as specified by the manufacturer it is able to withstand the environment within the vehicle for a reasonable lifetime (for testing see paragraph
sv du har gett mig hundra livstider av lycka
en You' ve given me a hundred lifetimes worth of happiness
sv De varierar mycket bland medlemsstaterna, från tre till tjugo år för primära brott och från tio år till livstids fängelse för försvårande omständigheter.
en These vary greatly among Member States, from three to twenty years for basic offences and from ten years to life imprisonment for aggravating circumstances.
sv Det här var du när du föddes som jordbändare för två livstider sedan
en This Was you When you Were born an Earthbender, tWo Iifetimes ago
sv För ett par dagar sedan beslutade Brasiliens regering att vägra utlämna terroristen Cesare Battisti som har dömts till livstids fängelse för fyra mord och gav denna mördare status som politisk flykting.
en As a matter of fact, a few days ago, the Brazilian Government decided to refuse to extradite the terrorist Cesare Battisti, who had been sentenced to life imprisonment for committing four murders, and granted this killer the status of political refugee.
sv Växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet och ligger i ett område som har konstaterats vara sjukdomsfritt av organisationen i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder
en that the plants have been grown throughout their life in a place of production which is registered and supervised by the national plant protection organisation in the country of origin and situated in a pest-free area established by that organisation in accordance with relevant International Standards for Phytosanitary Measures
sv Ett kraftverks livstid är 40 år.
en The lifetime of a power plant is 40 years.
sv Djuret ska genomgå minst två cykler under sin livstid: ladugårdsvistelse under vintern och grönbete under sommaren, dvs. från april till oktober
en The cycle is as follows: sheds in the winter and pastures in the summer from April to October
sv Framsteg inom området elektrisk och elektronisk utrustning innebär att produkterna kan få längre livstid, att apparaternas vikt kan minskas som resultat av miniatyrisering och att energiförbrukningen kan minska.
en Progress in the area of electrical and electronic equipment means a longer usable life span, a reduction in the weight of individual appliances as a result of miniaturisation and a reduction in energy consumption.
sv Konsumentinformation om hur produkten skall installeras, användas och underhållas för att minimera dess miljöpåverkan och för att säkra så lång livstid som möjligt, samt information om hur produkten skall lämnas tillbaka när den är uttjänt och i tillämpliga fall information om den period när reservdelar finns tillgängliga och om möjligheterna till uppgradering av produkter
en information for consumers on how to install, use and maintain the product in order to minimise its impact on the environment and to ensure optimal life-expectancy, as well as on how to return the product at end-of-life, and, where appropriate, information on the period of availability of spare parts and the possibilities of upgrading products
sv Säkringsutrustning (t.ex. sugkoppar) som är en väsentlig del av produktens fästningsanordning måste vara funktionsduglig under produktens hela livstid
en Securing devices (suction cups or other means) that are essential to attach the product shall maintain performance during the lifetime of the product
sv En viss ung man från Polen dömdes i Storbritannien till livstids fängelse för våldtäkt i en rättegång, baserad på indicier, som ägde rum under inflytande av en omfattande förtalskampanj i pressen och som, enligt vissa observatörer, inte nådde upp till de polska normerna, i varje fall inte för en rättvis rättegång.
en A certain young man from Poland was sentenced in Great Britain to life imprisonment for rape, in a trial based on circumstantial evidence, which took place under the influence of a strong smear campaign in the press and which, in the opinion of some observers, did not meet Polish standards, at any rate, for a fair trial.
sv två gånger under en stuts hela livstid, dvs
en twice in the life of each steer
sv Detta gäller särskilt om fördelarna är betydande under investeringens livstid, kanske i en sådan utsträckning att de extra miljökostnaderna kan tjänas in till och med utan stöd
en This is in particular the case if the benefits over the life time of the investment are substantial, possibly to the extent that the extra environmental costs can be recouped even without aid
sv Principen gäller alla aspekter av systemen för vilka tillverkaren rimligen kan förväntas förutse att föraren kommer att behöva information någon gång under systemets förväntade livstid
en The principle applies to all aspects of systems which, as may be reasonably anticipated by the manufacturer, drivers will require at some time within the expected life of the system
Showing page 1. Found 696 sentences matching phrase "livstidernas".Found in 0.547 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.