Translations into English:

 
definite possessive plural of livstid

Similar phrases in dictionary Swedish English. (8)

levande legend under sin livstid
legend in one's own lifetime
livstid
; lifetime; age; life
livstids fängelse
life imprisonment

Example sentences with "livstidernas", translation memory

add example
sv Vid revidering av specifikationerna bör det noteras att Energy Star-godkännanden inte automatiskt beviljas för en produktmodells hela livstid
en In the event of a specification revision, please note that ENERGY STAR qualification is not automatically granted for the life of a product model
sv Europaparlamentet anser att beskattningen av små och medelstora företag, särskilt mikroföretag, bör vara så beskaffad att de administrativa bördorna minskas i största möjliga utsträckning, så att uppstartsfasen underlättas och innovation och investeringar främjas under företagens hela livstid
en Believes that SMEs, and in particular micro-enterprises, should be taxed in a way that reduces administrative efforts as far as possible, in such a way as to facilitate the start-up phase and encourage innovation and investment throughout their lives
sv Den 29 augusti fängslades på nytt Birtukan Mideksa, ledare för ett parti med en plats i parlamentet, och dömdes till livstids fängelse för att hon vägrat att offentligt uppge att hon hade begärt den benådning som Meles Zenawis regering använde för att släppa henne 2007, tillsammans med många andra politiska oppositionsledare som varit fängslade sedan valet 2005.
en On 29 August, Ms Birtukan Midekssa, the leader of a party with a parliamentary seat, was again arrested and sentenced to life imprisonment for refusing to publicly state that she had requested the pardon that the Meles Zenawi Government used to release her in 2007, along with many other political leaders of the opposition held since the elections of 2005.
sv Framför allt måste man ändra några av reglerna i vissa strafflagar, som till exempel artikel 141 i den italienska strafflagen, som faktiskt dömer den till livstids fängelse som verkar för att få till stånd en utbrytning.
en In particular, certain rules of some of the penal codes should be altered, such as article 141 of the Italian Penal Code, which goes so far as to punish acts of secession with life imprisonment.
sv Med ursprung menas det land där djuret uppföddes under merparten av sin livstid, och landet där det slaktades om detta är ett annat land
en Origin is defined as the country in which the animal was reared for most of its life and, if different, the country where it was slaughtered
sv Som föredragande för yttrandet från utskottet för transport och turism beträffande förslaget till direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, anser jag det viktigt att beräkna kostnaden för ett fordon på dess hela livstid och därvid beakta inte bara det initiala inköpspriset utan också priset för det bränsle som används, koldioxidutsläppen och så vidare.
en As a Rapporteur for the opinion of the TRAN Committee for the draft Directive regarding clean and energy-efficient road vehicles, I consider it important to calculate the costs of a vehicle for its entire useful life, taking into consideration not only the initial purchase price, but also the price of the fuel used, carbon dioxide emissions, etc.
sv Genom denna preliminära analys, som beskrivs i skälen ‧–‧, kom kommissionen fram till att för att kunna fastställa huruvida någon fördel förekommer bör den avgöra om en marknadsoperatör, under de villkor som gällde när Ungern blev medlem i EU, skulle ha beviljat producenterna en liknande garanti som den som energiköpsavtalen innebär, nämligen en skyldighet för MVM att köpa de volymer som reserveras i energiköpsavtalen (motsvarande en betydlig andel av och, i många fall, hela kraftverkets tillgängliga kapacitet), en garanterad minimivolym av producerad el under en tidsperiod på ‧ till ‧ år beroende på den typiska förväntade livstiden eller avskrivningstiden för de berörda tillgångarna, till ett pris som täcker anläggningens fasta och rörliga kostnader (inklusive bränslekostnader
en As a result of the preliminary analysis, outlined in recitals ‧ to ‧, the Commission concluded that in order to establish whether an advantage existed, it should be ascertained whether under the conditions prevailing when Hungary joined the European Union, a market operator would have granted the generators a similar guarantee as that enshrined in the PPAs, namely a purchase obligation on the part of MVM of the capacities reserved in the PPAs (corresponding to a substantial proportion and, in many cases, to all the power plant's available capacities), a guaranteed minimum quantity of generated power over a period of ‧ to ‧ years corresponding to the typical expected lifetime of the assets concerned or their depreciation, at a price covering the plant's fixed and variable costs (including fuel costs
sv Genom folkomröstningen begär nu Lukasjenko rätten att bli president på livstid.
en He now seeks the right, through the referendum, to become President for life.
sv Det känns som en livstid, den sorts höjdpunkt som aldrig återkommer
en It seems like a lifetime, the kind of peak that never comes again. ~ Love is but a song we' re singin ' ~
sv I praktiken betyder denna garanti att PSE under en period som mer eller mindre motsvarar kraftverkets hela avskrivningsperiod eller planerade livstid, och oberoende av hur marknadsvillkoren förändras, köper en fast mängd el till ett pris som måste säkerställa kraftverkets lönsamhet
en In practice, this guarantee means that, over more or less the full depreciation period or planned lifetime of the plant, and irrespective of any changes in the conditions obtaining on the market, PSE buys a fixed quantity of electricity at a price that must ensure the power plant's viability
sv Du bör inte få mer än en ‧ månaders behandlingskur under din livstid
en You should not receive more than one treatment course of ‧ months over your lifetime
sv Förlängd livstid, i synnerhet genom förbättrad motståndskraft mot hetta och korrosion hos stål och stålstrukturer
en prolonging service life, in particular by improving the resistance of steels and steel structures to heat and corrosion
sv En immobilizer ska vara utformad och byggd så att den när den installerats enligt tillverkarens anvisningar kan tåla miljön i fordonet under en rimlig livstid (för provning se punkt
en An immobilizer shall be so designed and built such that when installed as specified by the manufacturer it is able to withstand the environment within the vehicle for a reasonable lifetime (for testing see paragraph
sv Enligt de aktuella reglerna kan USA lagra uppgifterna under 90 år, vilket är längre än en genomsnittlig livstid, och trots att amerikanska myndigheter säger att icke använda uppgifter raderas efter fem år, har den amerikanska regeringen redan beskyllts för att lämna uppgifter till stora amerikanska företag, inte för att bekämpa terrorism, utan för att främja ekonomiska intressen.
en Under current rules, the US can retain data for 90 years, which is longer than an average lifetime, and, although the US authorities say untouched data is deleted after five years, the US Government has already been accused of giving data to big American companies, not to tackle terrorism, but rather to further economic interests.
sv Det måste bli verklighet och det måste hända under vår livstid.
en This must become reality and it must happen within our lifetime.
sv De befintliga kärnkraftverkens livstid lider nämligen sakta mot sitt slut
en The lifespan of the existing nuclear power stations is gradually coming to an end
sv Jag dömer dig till livstid
en I sentence you to life
sv Anmärkning: För att förlänga kolonnens livstid är det viktigt att eluentens koldioxidhalt är så låg som möjligt och att återupptag förhindras
en Note: In order to prolong column life it is essential that the carbon dioxide content of the eluent is as low as possible and that re-uptake is prevented
sv Tyvärr kan de strikta åtgärder som Europeiska unionen ensidigt har infört för att se till att nedmonteringen av fartyg sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt enkelt kringgås genom att i slutet av ett fartygs livstid byta till ett annat lands flagg utanför Europeiska unionen.
en Sadly, the strict measures taken unilaterally by the European Union to ensure the safe and environmentally-responsible dismantling of ships can be circumvented simply by, at the end of a ship’s life, changing the flag over to that of a country outside the European Union.
sv Denna årliga rapport kommer att bli den sista under det nuvarande parlamentets livstid.
en This annual report will be the last in the life of this current Parliament.
sv En kopia av underlaget skall behållas av den upphandlande enheten under delsystemets hela livstid
en The adjudicating entity or its authorised representative within the Community must keep a copy of the records throughout the service life of the subsystem
sv Om något av resultaten var positivt för följande serotyper under föräldraflockens livstid ska resultatet anges som positivt: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow och Salmonella Hadar
en If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate as positive: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow and Salmonella Hadar
sv En bostad är ofta det största köpet som människor gör under sin livstid, och det tillhörande hypotekslånet är deras största ekonomiska förpliktelse.
en A home is usually the largest purchase made in a lifetime, and the related mortgage is the most important financial obligation most people ever have.
Showing page 1. Found 696 sentences matching phrase "livstidernas".Found in 0.783 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.