Translations into English:

  • hamper   
    (verb, noun   )

Example sentences with "stor korg med lock", translation memory

add example
sv Överför mjölkpulvret till ett kärl som rymmer ungefär dubbelt så stor volym som pulvrets och som är försett med lufttätt lock
en Transfer the milk powder into a container with a capacity of about twice the volume of the powder, fitted with an airtight lid
sv I kompromissen lyckades man ta hänsyn till förfarandena, kännetecknen för och den individuella praxisen inom medlemsstaternas ekonomiska och finansiella system – jag tänker exempelvis på fallet med Italien – utan att för den skull göra alltför stora eftergifter när det gäller de protektionistiska lockelserna i några av systemen eller de som skulle ha velat genomföra en enda modell.
en The compromise succeeded in taking account of the procedures, characteristics and individual practices of the economic and financial systems in the different Member States – I am thinking, for example, about the case of Italy – without, however, making excessive concessions to the protectionist allures of some of the systems or to those who would have wanted to see a single model implemented.
sv Eftersom konkurrensen på marknaden är så stor har flygbolagen sysslat med - och sysslar fortfarande med - mycket lockande men kraftigt missvisande prisannonsering.
en In such a competitive market, airlines have indulged - and still continue to indulge - in extremely attractive but grossly misleading price advertising.
sv Det här betänkandet åtföljs av en ganska ovanlig motivering, som presenterar Averroës: " denna personlighet föddes året 520/1126 och hans namn var Abu-l Walid Muhammed ibn Ahmad Ibn Rushd, vilket kanske förklarar varför man sedan medeltiden föredragit det mycket kortare namnet Averroës, på samma sätt som man föredragit att kalla en annan stor filosof för Avicena istället för Ibn Sina" ... " ...kommer föredraganden... i första hand göra er bekanta med Averroës, genom att i fantasin locka er ut... på bio för att se " Le Destin" av Youssef Chabine.
en This report is accompanied by a rather unusual explanatory statement which describes Averroës: ' Averroës was born in the year 520/1126 and was called Abu-l Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, which perhaps explains why we have since the Middle Ages preferred the much shorter name Averroës, just as we prefer to say Avicenna when referring to the other great Islamic philosopher Ibn Sina... Your rapporteur will first seek to familiarize you with Averroës, asking you to take an imaginary trip to the. cinema, to see 'Le Destin' by Youssef Chabine.
sv Lockelsen är naturligtvis stor att understryka att det hade varit bättre med ett bindande procenttal och inte ett vägledande mål som det är nu.
en It is, of course, very tempting to underline that it would have had a greater impact if it had been a binding target percentage, rather than an indicative target figure, as it is now.
sv På planet så satt jag mitt emot en stor kille med lockigt hår
en On the plane, I was sitting across the aisle from that really big guy with curly hair
sv Vi får inte glömma bort traditionellt, underrättelsestyrt polisarbete. Även om det är svårare att få det att fungera över gränserna bör detta inte degraderas till en sekundär insats i skenet av den bländande lockelsen med databaser, eftersom de väcker stora frågor om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.
en Do not let us forget traditional, intelligence-led policing; even if it is more difficult in making it work across borders, it should not be relegated to a secondary effort in the light of the dazzling allure of databases, because this raises big questions of data protection and data security.
sv Särskilda vattentäta, korrosionsfria behållare med lock och lås, så att obehöriga inte kan öppna dem, för råvaror eller produkter som inte är avsedda som livsmedel. Alternativt kan en låsbar lokal användas om sådant avfall förekommer i så stora mängder att behållarna inte räcker till eller om avfallet inte transporteras bort eller förstörs efter varje arbetsmoment
en special watertight, non-corrodible containers, with lids and fasteners to prevent unauthorized persons from removing things from them, in which to put raw materials or products not intended for human consumption, or a lockable room for such purposes if the quantities are large enough to necessitate this or if they are not removed or destroyed at the end of each stage of work
sv Se till att lagstiftningsramen för koncessioner är förenlig med EU och vidta åtgärder för att locka investerare, bl.a. via offentlig-privata partnerskap, för samfinansiering av stora och strategiska infrastrukturarbeten
en Ensure EU compatibility of the legislative framework for concessions and take measures to attract investors, including through public-private partnerships, for co-funding large and strategic infrastructure works
sv skriftlig. - (PT) I betänkandet fastställs ett antal frågor som är relevanta och mycket aktuella: Att ge ”kampen mot skatteparadis och korruption högsta prioritet på dagordningen”, ”Utvecklingsländernas svårigheter med att generera inhemska inkomster ..., många undantag beviljas för stora nationella och utländska företag i syfte att locka till sig investeringar”, ”Skatten på finansiella transaktioner” på internationell nivå bör ”införas på EU-nivå som ett första steg”, ”Låginkomstländerna behöver kapacitet för att effektivt kunna förhandla med multinationella företag” för att ”införa kapitalkontroller” och fullt ut utöva sin suveränitet.
en The report identifies a set of questions that are relevant and very much of the moment, namely: - Making 'the fight against tax havens and corruption a top priority of the agenda'; - 'Difficulties encountered by developing countries in raising domestic revenues ..., multiple exemptions being granted to large domestic and foreign companies in order to attract investments'; - 'The financial transaction tax' at an international level, with 'a first step at the EU level'; - 'Low income countries need the capacity to effectively negotiate with multinational corporations' in order to 'impose capital controls' and fully exercise their sovereignty.
sv Särskilda luft-och vattentäta korrosionsbeständiga behållare med lock och låsanordningar så att obehöriga inte kan avlägsna något från dem, för kött eller slaktbiprodukter som inte är avsett för konsumtion, eller en låsbar lokal om sådant kött eller avfall förekommer i så stora mängder att detta behövs eller som köttet inte tas bort eller förstörs efter varje arbetsdag
en special air-and water-tight non-corrodible containers with lids and fasteners to prevent unauthorised persons from removing things from them, for meat or meat offal derived from cutting and not intended for human consumption, or a lockable room for such meat and offal if they are in large enough quantities to necessitate this or if they are not removed or destroyed at the end of each working day
sv Genom att locka med sänkta momssatser för lokala tjänster och tjänster som ger många arbetstillfällen försöker EU pressa fram ett godkännande från de små och medelstora företagen till de stora företagens fördel. EU främjar planerna för att kunna tillgodose sina egna intressen och inte de små företagen eller egenföretagarnas intressen.
en Using the bait of reduced VAT rates for services provided locally and services which employ a large number of workers, the EU is trying to wring the consent of small and medium-sized enterprises to the choices of big business, which is promoting these plans in order to serve its own interests, not those of small businesses or the self-employed.
sv Hur offentligt ägda flygplatser nu kan klara konkurrensen med stora privatägda flygplatser i att locka till sig trafik och nya rutter?
en How publicly-owned airports can now compete with large privately-owned airports in attracting traffic and new routes?
sv Vi står vid den kända barnbokhandeln på Westside...... som kanske tvingas stänga, för att den stora stygga vargen Fox...... har öppnat en bit bort, och lockar kunder med låga priser och trendcafé
en We' re here...... at The Shop Around The Corner, the West Side children ' s bookstore...... on the verge of having to close its doors...... because the big bad wolf, Fox Books, has opened nearby...... wooing customers with its sharp discounts and designer coffee
sv Jag hade tänkt kalla den för Herbigs Hemsida-- men jag oroade mig för att locka folk med lite fetish för.. ja, stora saker
en I was thinking about calling it Herbig Website, but I was worried I' d attract people with a fetish for, you know... big things
sv Överför mjölkpulvret till ett kärl som rymmer ungefär dubbelt så stor volym som pulvrets och som är försett med lufttätt lock
en Transfer the powder into a container with a capacity of about twice the volume of the powder, fitted with an airtight lid
sv Kommissionen har redan accepterat att till stor del subventionera dessa regioner och särskilt deras företag, med förklaringen att EU:s nuvarande gränsområden inte kommer att kunna undgå att locka till sig fattig arbetskraft från de nya medlemsstaterna efter utvidgningen.
en The Commission has already agreed broadly to subsidise these regions and, in particular, the undertakings that operate there, explaining that, following enlargement, the regions at the present external borders of the EU will certainly attract less than prosperous labour from newly admitted countries.
sv Om vi bara lockar med en saftig morot men i slutänden avspisar dessa länder kommer resultatet att bli stor missbelåtenhet. Mot bakgrund av målen om politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd kan det aldrig vara det som är meningen.
en Simply offering a juicy carrot and ultimately fobbing these countries off will lead to great dissatisfaction and given the objectives of political stability and economic prosperity that cannot ever be the intention.
sv Europaparlamentet betonar att radio och tv i allmänhetens tjänst, som konkurrerar med de stora företag som kommer in på den audiovisuella marknaden, i synnerhet telekomföretagen, måste få lämpligt ekonomiskt stöd för att kunna behålla sin styrka och sitt oberoende, fortsätta locka till sig en bred publik och generera tillräckliga resurser för att utföra sina uppdrag
en Stresses that, without appropriate funding, public service broadcasters competing with large groups- particularly telecommunications groups- entering the audiovisual market will not be able to remain strong and independent and continue to attract audiences, or generate sufficient resources to fulfil their remit
sv Olika tävlingar som arrangeras med stor entusiasm lockar till sig stora skaror unga konsumenter.
en Various competitions, organised with great enthusiasm, attract large numbers of young consumers.
sv För dem är det svårt att konkurrera på lika villkor med stora tätortsområden, eftersom de senare alltid lockar till sig människor med de högsta inkomsterna.
en They find it difficult to compete on equal terms with large urban areas, because the latter always attract those people with the highest level of income.
sv För förvaring av kött som inte är avsett som livsmedel, särskilda vattentäta korrosionsbeständiga behållare med lock och låsanordningar så att obehöriga inte kan avlägsna något från dem. Alternativt får en låsbar lokal användas om sådant kött förekommer i så stora mängder att detta behövs eller om köttet inte tas bort eller förstörs efter varje arbetsdag
en special watertight non-corrodible containers, with lids and fasteners to prevent unauthorized persons from removing things from them, for keeping meat not intended for human consumption, or a lockable room for such meat if the quantities are large enough to necessitate this or if the meat is not removed or destroyed at the end of each working day
sv Sammanfattningsvis är jag övertygad om att Storbritannien kommer att gå med i den nya valutan inom en nära framtid, beroende på att brittisk industri vill ha den, och beroende på att Storbritannien kommer att bli en stor förlorare när det gäller att locka till sig utanförstående direkta utländska investeringar så länge landet står utanför den nya " eurozonen" .
en In conclusion, I am confident that Britain will join up to the new currency in the near future because British industry wants it and because Britain will be a big loser in terms of attracting outside direct foreign investment as long as it stays out of the new euro zone.
sv – Herr talman, mina damer och herrar! Oslipade och huvudlösa avregleringar har stått på dagordningen inom EU under ett årtionde nu, där grundläggande tjänster som energiförsörjning, stora delar av transportsektorn, för att inte nämna utbildning, hälsovård, bostäder och sjukhus, görs till föremål för marknadens regler och lönsamhet, delvis under beskydd av avreglerande lagstiftning från Bryssel, delvis under påtryckningar från EG-domstolen och delvis på initiativ av nyliberala regeringar, som hävdar att det kommer att ge fler arbetstillfällen med konkurrens som ger konsumenterna lägre priser och lockar privata investerare att flytta runt sina pengar mer effektivt.
en – Mr President, ladies and gentlemen, crude and heedless deregulation has been the order of the day in Europe for a decade now, with fundamental services such as energy supply, great swathes of the transport sector, not to mention education, health, housing and hospitals being made subject to the rule of the markets and of profit, in part under the of deregulatory legislation from Brussels, in part under pressure from the ECJ, and in part on the initiative of neo-liberal governments, the claims being made that it will bring more jobs, with competition bringing lower prices for consumers and inducing private investors moving their money around more efficiently.
Showing page 1. Found 1137763 sentences matching phrase "stor korg med lock".Found in 79.753 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.