Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Similar phrases in dictionary Swedish English. (1)

vad betyder XX?
what does XX mean

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
sv Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XX
en This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områden
en Without prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Det som har hänt under de påföljande decennierna är emellertid att EG-domstolen genom en process av rättslig aktivism gradvis har utökat betydelsen av denna fras till något som går utöver vad någon förnuftig person skulle anta.
en But what has happened in the subsequent decades is that, through a process of judicial activism, the European Court has progressively extended the meaning of that phrase beyond anything that a reasonable person would assume.
sv Jag vidhåller att anledningen till att vissa engelska politiker tycker så mycket om det ordet är att det är mycket svårt att uttala och ingen vet vad " subsidiarity" betyder.
en In my view, the reason why some British politicians like this word so much is because it is very difficult to pronounce in English and nobody knows what 'subsidiarity' means.
sv Med det här betänkandet går man dock betydligt längre än vad till och med förespråkarna av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken vill för närvarande.
en This report, however, goes well beyond the immediate ambitions of even those who drive ESDP at the moment.
sv Alla vet vi vad det betyder och vilken nyckelfunktion unionsmedborgarskapet har för Europas medborgare och framför allt för den europeiska integrationen.
en We all know what that means and what a key role citizenship of the Union occupies for the citizens of Europe, and above all in European integration.
sv Det är viktigt att veta vad orden betyder
en It is important to know what words mean
sv Herr ordförande! Jag skulle vilja be rådets företrädare, eftersom han inte svarade Theonas, vad han har för svar att ge till dem som anser att det finns en politik med två betydelser, två förhållningssätt, beroende på om det handlar om kurderna eller invånarna i Kosovo.
en Mr President, I should like to ask the Council representative, as he did not answer Mr Theonas, what he has to say to those who believe that a policy of double standards is being applied, depending on whether it is the Kurds or the Kosovars.
sv Vidare påpekades i marknadsundersökningen och kundundersökningen att det, vad gäller Cancún och Punta Cana förekommer ett betydande konkurrenstryck från andra typiska sol och bad-semesterdestinationer
en In addition, the market investigation and the customer survey indicated that, as regards Cancun and Punta Cana, there is significant competitive pressure from other typical sun and beach holiday destinations
sv Grekland, och särskilt Melina Mercouri, förtjänar att lyckönskas till idén med att hitta ett sätt att visa vad EU handlar om och vad den kulturella enheten på vår kontinent faktiskt betyder.
en Greece and Mrs Mercouri in particular deserve to be congratulated on the idea of finding a way to show what Europe is all about, and what the cultural unity of our continent actually means.
sv Vad jag emellertid har förstått från diskussioner och behandlingar, och inte minst från företagens påtryckningsgrupper, är att denna verksamhet är betydligt mer komplicerad än vad vi trodde från början.
en What I have learned, though, from many discussions and hearings - and not least from these companies lobbying activities - is that this business is much more complicated than we had originally thought.
sv Seán Kelly, jag är medveten om att EU:s banksektor finansierar ekonomin i betydligt större utsträckning än vad de amerikanska bankerna gör, och vi kommer att ta hänsyn till den skillnaden.
en Mr Kelly, I realise that Europe's banking sector is much more involved in financing the economy than is the case in the United States, and we will be taking this difference into account.
sv Jag hoppas att människorna i ansökarländerna i synnerhet skall läsa den del av Elmar Broks betänkande som består av uttalandena från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor och utskottet för sysselsättning och socialfrågor, eftersom det här enligt min uppfattning läggs vikt vid vad som verkligen betyder någonting för den enskilda medborgaren.
en I hope that people in the candidate countries read, in particular, that part of Mr Brok' s report consisting of the statements from the Committee on Women' s Rights and Equal Opportunities and the Committee on Employment and Social Affairs for these, in my opinion, give due weight to what is really important to the individual citizen.
sv Å ena sidan handlar det om vad massmediekoncentrationen betyder och konsekvenserna som den kan ha för medborgarna.
en One thing at stake is what the concentration of resources means, and what the consequences may be for the people of Europe.
sv Vad detta betyder är alltså att ni i oktober kommer att behöva meddela rådet och Europaparlamentet i mycket tydliga ordalag om ni anser eller inte anser att dessa omständigheter är som de borde vara. Om så inte är fallet bör beslutet enligt logiken i er egen argumentering bli ett annat än det ni förväntar er i dag.
en What that means, then, is that you, in October, will have to tell the Council and the European Parliament in very precise terms whether or not you think these things are as they should be, and, if they are not, then by the logic of your own argument the decision ought to be different from what you, today, expect.
sv Vad kan " EPA " betyda?
en What could that be?
sv FÖRTECKNING ÖVER DELAR ELLER UTRUSTNING SOM KAN UTGÖRA EN BETYDANDE RISK VAD GÄLLER KORREKT FUNKTION AV SYSTEM SOM ÄR VÄSENTLIGA FÖR FORDONETS SÄKERHET ELLER MILJÖPRESTANDA, PRESTANDAKRAV, TILLÄMPLIGA PROVNINGSFÖRFARANDEN, MÄRKNINGS- OCH EMBALLAGEFÖRESKRIFTER
en LIST OF PARTS OR EQUIPMENT WHICH ARE CAPABLE OF POSING A SIGNIFICANT RISK TO THE CORRECT FUNCTIONING OF SYSTEMS THAT ARE ESSENTIAL FOR THE SAFETY OF THE VEHICLE OR ITS ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, THEIR PERFORMANCE REQUIREMENTS, APPROPRIATE TEST PROCEDURES, MARKING AND PACKAGING PROVISIONS
sv Vad betyder det?
en Okay, ‧... what does that mean?
sv När jag säger ett starkare EU måste vi ha klart för oss vad det betyder.
en When I say a stronger Europe, let us be clear what that means.
Showing page 1. Found 195672 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 31.599 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.