Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Similar phrases in dictionary Swedish English. (1)

vad betyder XX?
what does XX mean

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
sv Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XX
en This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
sv Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områden
en Without prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Min fråga blir då: vad betyder det?
en Now, my question is, what does that mean?
sv Att exporten från Kina fortsatte, eller fortsatte att öka i omfattning, om än betydligt mindre mellan ‧ och undersökningsperioden än vad som konstaterats under den ursprungliga undersökningen, kan förklaras av att den övervägande delen av exporten kom från det kinesiska företaget med den lägsta antidumpningstullen
en The persistence or continued increase, albeit much smaller between ‧ and the IP than that found in the original investigation, of exports from the PRC, can be explained by noting that the overwhelming majority of the exports come from the Chinese company with the lowest anti-dumping duty rate
sv Dessutom undrar jag vad som anses om den betydande ökningen av Regionkommitténs personal mellan 2009 och 2010.
en In addition, I would like to know the opinion regarding the significant increase in staff in the Committee of the Regions between 2009 and 2010.
sv Vad betyder det här ordet?
en What is the meaning of this word?
sv Om vi tror på vad vi hör - och vi hör en massa här i parlamentet och i EU-institutionerna - betyder det att det finns en medlemsstat eller kanske några få medlemsstater som har orsakat oro, och tyvärr också oroat kommissionen, genom förevändningen att subsidiariteten kunde kränkas.
en If we believe what we hear - and we hear a great deal in this House and in the institutions of this European Union - it means that there is one Member State or perhaps a few Member States who have caused anxiety, and unfortunately, also caused anxiety to this Commission, with the pretext that subsidiarity could be infringed.
sv Inom den första förädlingssektorn kvarstår samordning av nollavgiften när det gäller importerade råvaror och betydande avgifter på bearbetade produkter, vilket motsvarar användningen av dessa råvaror; det är vad man kallar en stegring av avgifterna, med rätta för övrigt, eftersom detta sätt att beräkna våra avgifter har en avvärjande effekt på bearbetningen på plats i ursprungsländerna.
en In the primary processing sector we still have the combination of zero duty on imported raw materials and significant rates of duty on processed products, those rates corresponding to the degree to which those raw materials have been used. This is known as tariff escalation, and quite rightly, because this method of calculating our tariffs has the effect of discouraging processing on the spot in the country of origin.
sv Har det nån betydelse vad det var
en It doesn' t matter what it was
sv Men vad betyder det mer?
en But what else does it mean?
sv För en lekman i explosiva utrymmen som jag är kan det betyda vad som helst.
en To someone like me, a layperson in the field of explosive atmospheres, this could mean anything.
sv Vad betyder det här?
en What does all this mean?
sv Det måste också ligga i EU: s intresse att inte ensidigt gå in för de ekonomiska styrmedel som ger oss betydligt högre kostnader i den internationella konkurrensen än vad som är fallet i exempelvis USA.
en It must also be in the EU's best interests not to unilaterally adopt economic instruments which have the effect of substantially increasing costs, for example in comparison with the USA, putting us at a competitive disadvantage.
sv Vad detta betyder, ordförande Prodi, är att ni för andra gången sedan den 25 september har misslyckats med att förklara affären avslutad och återvinna parlamentets och allmänhetens förtroende.
en What this means, Mr Prodi, is that, for the second time since 25 September, you have failed to draw a line under the affair and regain the trust of Parliament and the public.
sv Det jag begär av parlamentet från alla första början under denna mandatperiod är att den tillträdande kommissionen - jag vet förresten inte hur stor andel av budgeten som anslås till personal, men jag vet att det är en betydande del - kräver en granskning av vad personalen vid de tre institutionerna egentligen gör, så att den verkligen är kompetent och effektiv och, framför allt, är öppen om och tar ansvar för vad den gör.
en What I am asking from the very beginning of this Parliament is that the incoming Commission - I do not know, incidentally, what proportion of the budget is on staffing, but I know it is substantial - require a study on what it is that the staff of the three institutions do, to ensure that they are being efficient and effective and, above all, that they are transparent and accountable in what they do.
sv Som italienare vet ni vad det betyder när ljuset slocknar.
en As an Italian, you know what it means when a light goes out.
sv Ändringar i bilagorna, särskilt vad gäller att anpassa dem till ändringar av diagnostiska metoder och till variationer i den ekonomiska betydelsen av vissa sjukdomar, skall beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel
en Amendments to the Annexes, particularly in order to adapt them to changes in diagnostic methods and to variations in the economic importance of particular diseases, shall be decided by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article
sv Du vet vad det betyder?
en You know what that means?
sv Här i Europa har vi den stora fördelen – och det är något som jag är glad över – att våra konsumenter helt klart är bland de mest mogna i världen, och därför måste de få chansen att besluta om vad och hur de vill köpa, på grundval av betydligt mer information och ökad enkelhet.
en Here in Europe, we enjoy the great advantage – and it is one of which I am glad – that our consumers are surely among the most mature in the world, and so they should be given the chance to decide what and how to buy, on the basis of far more information and with greater ease.
sv Vad vi behöver är en europeisk valprocess som är mycket mer personinriktad, och det finns ett mycket enkelt sätt att uppnå detta: om åtminstone de två stora europeiska politiska partierna vart och ett kunde besluta sig för att i sin kampanj inför Europavalet föra fram en utvald ledare som även skulle vara partiets kandidat till posten som ordförande i kommissionen, skulle valet på relativt kort tid bli kraftigt personvalsinriktat och väljarna skulle identifiera sig mycket starkare med de individuella kandidaterna och lättare ta till sig politiska avsiktsförklaringar. Redan detta skulle förmodligen leda till ett betydligt större deltagande i valet till Europaparlamentet.
en What we need is a far more personalised European electoral process, and there is a very simple way of doing that: if at least the two mass parties in Europe could each decide to campaign in the European elections with a chosen leader who would subsequently be their candidate for election as President of the Commission, the elections would become strongly personalised within a fairly short time, and people would identify far more closely with individual candidates and with political statements of intent, which alone could probably lead to a considerable increase in turnout at European elections.
Showing page 1. Found 195672 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 12.814 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.