Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Similar phrases in dictionary Swedish English. (1)

vad betyder XX?
what does XX mean

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
sv Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områden
en Without prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XX
en This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Vad gäller resultaten från toppmötet i Feira är vi dock betydligt mer skeptiska.
en As far as the results of the Feira summit are concerned, however, we are rather more sceptical.
sv Vad betyder det för min del?
en What does that mean from my point of view?
sv Vet du vad det här betyder?
en Angel gets his wings, you know what this means?
sv Det betyder inte, att vi skulle kunna vara nöjda med resultatet från Amsterdam vad gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
en This does not mean that we should be satisfied with the outcome of Amsterdam as far as the Common Foreign and Security Policy is concerned.
sv Ett formulär tillåter att fälten med data delas upp visuellt i logiska grupper, och ökar på så sätt läsbarheten. Etiketter med ytterligare information kan infogas för att ge användare fler tips om hur formuläret ska användas, eller vad ett givet fält med data betyder
en A form allows to visually split data fields into logical groups, thus increasing readability. Labels with additional information can be inserted to give users more hints on how to use the form or what given data fields mean
sv – Herr Corbett! Jag har äntligen förstått vad ordet kommittéförfarande betyder, och när jag är i Yorkshire kommer jag att gå in på alla pubar och förklara det.
en Mr Corbett, I have finally understood what comitology means and when I am in Yorkshire I will go into all the pubs to explain it.
sv I övrigt har vi fått uppgifter om att rådet och kommissionen förbereder texter som i detalj beskriver vad god tro är, och vad det inte kan betyda.
en Besides, we have information that the Council and the Commission are working on a more precise form of wording to define what good faith is and what may not be regarded as good faith.
sv utan dröjsmål om resultat av epidemiologisk betydelse vad avser sjukdomar som inte finns i bilaga ‧ eller nya sjukdomar
en findings of epidemiological importance with respect to diseases which are not in Annex ‧ or new diseases without delay
sv Ändrar mörka och ljusa färger till vad du önskar. Det betyder att svart inte återges som svart utan som den valda mörka färgen, och vitt inte återges som vitt utan som den valda ljusa färgen
en Changes the dark and light color to your preference, that means black will not be rendered as black but as the selected dark color and white will not be rendered as white but as the selected light color
sv Det enda jag kan svara nu är att inte ens ministerrådet kan svara på vad det betyder.
en The only thing I can answer now is that not even the Council of Minsters can give an answer to what it means.
sv En andra aspekt rör frågan om insyn, och i betänkandet frågar man sig vilken betydelse detta har, framför allt i de fall där man kräver insyn, såväl i våra länder som i mottagarländerna, gentemot andra givare och vad vi vill uppnå med den.
en A second aspect is the question of visibility, and the report looks at its underlying significance, asking, in particular, where we want visibility, at home, in recipient countries or with other donors, and what we want to achieve by it.
sv Plattfisk har stor ekonomisk betydelse för yrkesfiskarna i Östersjön, inklusive de polska fiskarna. Därför förtjänar plattfisken att uppmärksammas mer av de EU-institutioner som ansvarar för fiske än vad som hittills har varit fallet.
en They have great economic importance for Baltic fishermen, including those from Poland, which is why they merit greater attention from European institutions responsible for fisheries than they have enjoyed so far.
sv Om man återinför reparationsklausulen, som parlamentet vill, så kan dessa ändringsförslag enligt vår uppfattning snarare ge upphov till tveksamhet om vad denna reparationsklausul i detalj betyder.
en If the repair clause is to be introduced in the form preferred by Parliament, these amendments could in our opinion give rise to uncertainty as to the meaning of the individual details of the clause itself.
sv Låt oss dock för ett ögonblick minnas vad orden ”Europas framtid” betyder för oss själva och för resten av världen.
en But let us recall for a moment the significance of what those words 'the Future of Europe' really mean, for ourselves and for the wider world.
sv Vad betyder det?
en * What does it mean?
sv På grund av sektorns betydelse för sysselsättningen, framför allt den kvinnliga, och för de regionala effekterna, borde parlamentet göra en ständig uppföljning av vad som sker inom sektorn och fortsätta med dessa arbeten.
en Given the importance of this sector from an employment point of view, especially women's employment, and its regional impact, Parliament should permanently monitor developments the sector, and carry on with this work.
Showing page 1. Found 195672 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 45.738 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.