Translations into English:

  • what does XX mean   
    (Phrase  )
     
    what does XX mean?

Similar phrases in dictionary Swedish English. (1)

vad betyder XX?
what does XX mean

Example sentences with "vad betyder XX", translation memory

add example
sv Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i del B i bilaga XX
en This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and application of the directives set out in Part B of Annex XX
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden], granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områden
en Without prejudice to Regulation (EC) No [XX], reporting agents shall be informed of the statistical and other, administrative, uses, to which statistical information provided by them may be put
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the audit authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [‧xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten]
en I, the undersigned, representing the (name of the Audit Authority designated by Member State), have, for the annual programme [‧xx] of the [name of the Fund], examined the results of the audit work carried out on this annual programme [and have carried out the additional work I judged necessary as set out in the report]
sv Vad detta egentligen betyder är att mer av besluten om EU:s form, innehåll och framtid bör fattas av medborgarna, och inte bara av regeringsföreträdare som råkar sitt vid makten.
en What this really means is that more of the decisions on the shape, content and future of Europe should be taken by citizens, and not just by representatives of the government that happens to be in power.
sv Låt medborgarna få kunskaper om betydelsen av vad vi skapar här i Europaparlamentet, i Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.
en Let the citizens learn about the importance of what we create here in the European Parliament, and in the European Commission and the European Council.
sv Vad betyder det?
en What is the meaning of this?
sv Vad betyder detta?
en What does this mean?
sv I detta avseende ser jag rådets slutsatser, som antogs i Luxemburg den 11 oktober, som positiva, eftersom det där talas om behovet av uttryckligt samråd med parlamentet, vilket betyder att man går längre än vad som i dag föreskrivs i fördragen.
en In this regard, I believe the Council’s conclusions approved in Luxembourg on 11 October are positive, since they refer to the need for explicit consultation with Parliament, thus going further than what is currently laid down in the Treaties.
sv Vet du vad det betyder för cheyenner?
en Know what that means to a Cheyenne?
sv Nej, vad betyder ironiskt?
en No, I mean, what does " ironic " mean?
sv Vad betyder det, perfekt Prinsessa?
en And what does that mean anyway, " perfect Princess "?
sv Vad betyder det för framtiden?
en What does this mean for the future?
sv De flesta barn får i dag av sina föräldrar och samhället betydligt mer kapital i form av omsorg, utbildning, hälsovård, sociala tjänster och bostadsinvesteringar (och många också i form av arv) än vad deras föräldrar eller mor- och farföräldrar fick på sin tid
en Most children nowadays receive from their parents and society considerably more capital in the form of care, education, health and social services and property investment (and many also in the form of inheritance) than their parents or grandparents in their time
sv Att ta bort ett tema betyder att ta bort temafilerna från hårddisken. En meddelanderuta varnar dig innan någonting utförs och anger vad som kommer att tas bort. Att klicka på Ta bort i meddelanderutan gör att startskärmstemat tas bort från hårddisken. Att klicka på Avbryt avbryter borttagningen. Om du väljer Ta bort är temat därefter inte längra tillgängligt i listan
en Removing a theme means removing the theme files from your disk. A message box warns you before doing anything and indicates to you what it will remove. Clicking on Delete in this message box will remove the splash screen theme from your disk. Clicking Cancel will abort the remove action. If you choose Delete, the theme is then no longer available in the list
sv Den tredje aspekten som måste betonas är att vi är i färd med att slutföra en uppgift av mycket stor betydelse, vi kan kalla den utvidgning, utökning eller vad vi vill, men till syvende och sist är detta en stor europeisk politisk operation för att återförena Europa och detta är ett mål som ensamt skulle uppfylla en politisk generations ambitioner, en generation som ser tillbaka på Europas historia, som engagerar sig och vill förebygga att historien upprepar sig, och som vill utforma vår framtid på ett förnuftigt sätt.
en The third aspect that must be emphasised is that we are close to concluding a process which has, of course, a huge scope, that we might call enlargement, expansion or whatever we want; but which is, ultimately, the great political process of European unification. This is the objective that would, in itself, of course, fulfil the ambitions of a political generation that is able to look back on European history and which is concerned about planning and organising our future in a reasonable way.
sv Kommissionen erkänner subsidiaritetsprincipens betydelse, men ser samtidigt gärna att säkerhetsåtgärder och säkerhetsförfaranden harmoniseras i högre grad än vad som i dag är fallet
en Whilst recognising the principle of subsidiarity, the Commission is of the view that a greater degree of harmonisation than currently exists of security measures and procedures is desirable
sv Det betyder alltså inte att varje medlemsstat måste minska med 50 procent utan att det beror på vad medlemsstaten redan gjort.
en In other words, it does not mean that every Member State will have to reduce its usage by 50% but it will depend on what a Member State has already achieved.
sv Vad betyder det att vara adel?
en What does that mean, to be noble?
sv Om det betyder att portot avgörs av kostnaden – avståndet och leveransformen – vad är då argumentet för samhällsomfattande tjänster?
en If that means that the postage charged depends on the costs – the distance and the type of delivery – then what is the justification for a universal service?
sv Jag är helt enig med henne vad gäller betydelsen av utbildning och vikten av att man gör en särskild insats för de äldre på arbetsmarknaden.
en I very much agree with her remark about the significance of training and the importance of making a special effort on behalf of older people in the labour market.
sv Identifiering av alla direkta och indirekta miljöaspekter som har en betydande miljöpåverkan, med angivande av egenskap och kvantitet beroende på vad som passar, och upprättande av ett register över dem som identifierats som betydande
en Identification of all direct and indirect environmental aspects with a significant impact on the environment, qualified and quantified as appropriate and compiling a register of those identified as significant
Showing page 1. Found 195672 sentences matching phrase "vad betyder XX".Found in 17.633 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.