pronunciation:  

Translations into Dutch:

  • monarchie     
    (Noun  f)
     
    is van origine een regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon berust

Other meanings:

 
statsskick
 
land med statsskicket monarki

Similar phrases in dictionary Swedish Dutch. (1)

konstitutionell monarki
parlementaire monarchie

    Show declension

Example sentences with "monarki", translation memory

add example
sv Efter andra världskriget påminde Benedetto Croce om att just monarkierna i Europa - de skandinaviska monarkierna, den brittiska, nederländska och även den belgiska monarkin, om vi skall ta med den - var de enda som hade stått emot de olika uttrycken för nationalism, nationalsocialism, socialism och kommunism, för att försvara en strimma av frihet.
nl In de tijd na de oorlog herinnerde Benedetto Croce eraan dat juist het Europa van de koningshuizen - van het Scandinavisch, Brits, Nederlands en ook Belgisch koningshuis, zo u wilt - het enige Europa was dat weerstand bood aan de verschillende vormen van nationalisme, inclusief het nationaal-socialisme, en de verschillende vormen van socialisme, inclusief het communisme, en zo een sprankje vrijheid verdedigde.
sv Marek Siwiec har tydligen varken uppmärksammat demonstrationerna, som leder till dussintalet döda i monarkierna i arabvärlden, eller kriget i Libyen.
nl Het is de heer Siwiec blijkbaar ontgaan dat er in de monarchieën van de Arabische wereld demonstraties hebben plaatsgevonden, die aan tientallen mensen het leven hebben gekost, of dat er in Libië een oorlog woedt.
sv Den arabiska identiteten antar visserligen olika former, såväl inom det politiska området (i monarkier, arabiska republiker, och även i Israel och i det palestinska självstyret) som inom det religiösa (bland sunnimuslimer- inklusive wahhabiter-, alawiter, druser, shiiter och kristna av olika trosriktningar) och det sociologiska (i storstäder, på landsbygden, i bergstrakter och bland nomadfolk), men uppvisar ändå gemensamma drag som sträcker sig över de nationella gränserna
nl overwegende dat deze Arabische eigen aard zich wel in uiteenlopende reële contexten manifesteert, zowel in politiek (monarchieën, Arabische republieken, en zelfs in de staat Israel en de Palestijnse Autoriteit) als in godsdienstig (Soennitische moslims, met inbegrip van de Wahhabieten, Alevieten, Druzen en Sjiieten, christenen van verschillende denominaties) en sociaal opzicht (grote steden, plattelandsgebieden, bergstreken, nomadische volkeren), maar over de grenzen heen gemeenschappelijke kenmerken vertoont
sv för ALDE-gruppen. - (SL) För mer än hundra år sedan var Montenegro en monarki på Europas politiska karta.
nl namens de ALDE-Fractie.-(SL) Meer dan honderd jaar geleden was Montenegro een koninkrijk op de politieke kaart van Europa.
sv I egenskap av vice ordförande för delegationen för Sydasien hade jag tillfälle att träffa kung Birenda, en framstående person som hade lyckats rubba uråldriga politiska traditioner genom att inrätta en konstitutionell monarki.
nl Als ondervoorzitter van de delegatie Zuid-Azië heb ik in het verleden koning Birendra mogen ontmoeten: een indrukwekkende man die de eeuwenoude politieke tradities wist te beëindigen om plaats te maken voor een constitutionele monarchie.
sv Det blir alltmer uppenbart att kuppen den 1 februari har släppt ut många andar ur flaskan: krav på republik och full demokrati genomsyrar nu det nepalesiska samhället från alla sidor och det återstår att se huruvida den brett förespråkade ”två-pelarlösningen” med konstitutionell monarki och flerpartidemokrati är det enda hållbara alternativet för Nepals framtid.
nl Het wordt steeds duidelijker dat de coup van 1 februari vele geesten uit de fles heeft doen ontsnappen: de eisen om een republiek en totale democratie dringen nu van alle kanten door in de Nepalese samenleving en het valt nog te bezien of de veel bepleite “dubbele pijlers” van de constitutionele monarchie en de meerpartijendemocratie de enige levensvatbare optie zijn voor de toekomst van Nepal.
sv Jag talar för den socialistiska gruppen om resolutionen om situationen i Nepal, där vi har en situation där maoistiska rebeller hotar en mycket bräcklig konstitutionell monarki, och det finns en risk för att den situationen snabbt kan övergå i ett inbördeskrig.
nl Namens de socialistische fractie wil ik het volgende over de resolutie over Nepal opmerken: het is zo dat maoïstische rebellen de zeer breekbare constitutionele monarchie in gevaar brengen en het gevaar bestaat dat de situatie in een burgeroorlog ontaardt.
sv (PL) Herr talman! Montesquieu sa att demokratier bygger på lagar, monarkier på heder och diktaturer på fruktan.
nl (PL) Mijnheer de Voorzitter, Montesquieu heeft ooit gezegd dat democratieën gebaseerd zijn op recht, monarchieën op eer en dictaturen op angst.
sv . – Herr talman! I Nepal har en kung lyckats att förstöra inte bara en ny demokrati utan även en gammal monarki med djupa rötter hos folket.
nl . – Mijnheer de Voorzitter, in Nepal is een koning erin geslaagd een jonge democratie en een oude monarchie die diep in het volk geworteld was, te verwoesten.
sv Bahrain är däremot en relativt modern och progressiv konstitutionell monarki.
nl Bahrein, daarentegen is een relatief moderne en progressieve constitutionele monarchie.
sv Folkets rätt till självbestämmande, pluralistisk parlamentarisk demokrati, konstitutionell monarki, rättssäkerhet och respekt för mänskliga och grundläggande rättigheter utgör de viktigaste inslagen i kungariket Nepals författning från ‧, som togs fram som ett resultat av demokratirörelsens arbete
nl erkennende dat de soevereiniteit van het volk, een pluralistische parlementaire democratie, een constitutionele monarchie, de rechtsstaat, alsmede de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden de hoofdkenmerken vormen van de grondwet van het Koninkrijk Nepal van ‧, die is afgekondigd als gevolg van de volksbeweging in
sv I den situationen kan vi inte bortse från det religiösa inslaget i utvecklingen i regionen i en tid då den shiitiska oppositionen stöds av Iran, medan sunnidynastin får stöd av monarkierna i området.
nl In deze situatie kunnen we het religieuze element van de ontwikkelingen in de regio niet negeren. De shi'itische oppositie wordt namelijk gesteund door Iran en de soennitische dynastie heeft de steun van de monarchieën in de regio.
sv Vi lever inte längre i en monarki, och det är dags att rådet sällade sig oss på demokratins väg - vägen mot större demokrati - vilket det för övrigt också alltid hjälper till att driva igenom i fördragen.
nl We leven niet meer in een monarchie. Het wordt tijd dat de Raad hier meegaat op de weg van de democratie, van een grotere democratie, op de weg die de Raad overigens ook altijd in de Verdragen bewandelt.
sv Jag uppskattar och respekterar konstitutionella monarkier.
nl Ik waardeer constitutionele monarchieën en heb er respect voor.
sv Samtidigt som detta pågår tvistar konventionella politiker om hur man bäst skall få övertaget över rebellerna, antingen genom absolut monarki eller med hjälp av parlamentarisk demokrati.
nl Ondertussen wordt in de officiële politiek gestreden om hoe men de opstandelingen het beste de baas kan: door een eenvormige dictatuur van de koning of door een parlementaire democratie?
sv – Herr talman! Det är inte bara i monarkier som statsöverhuvudets barn ärver makten.
nl Voorzitter, niet alleen in koninkrijken, maar ook in republieken is de opvolging van het staatshoofd door een van zijn kinderen helaas geen onbekend verschijnsel.
sv Vi är väl medvetna om att revolutionära kommunister ofta har handlat på ett sådant sätt: de stred mot en stark monarki i demokratins namn och förstörde sedan demokratin för att skapa sina tyranniska regeringar.
nl Wij weten maar al te goed dat communistische revolutionairen vaak zo te werk gaan. Ze gaan de strijd aan met een sterke monarch met allerlei democratische leuzen, en vervolgens schaffen ze de democratie af om hun eigen tirannieke regime in te voeren.
sv AVS-länderna i Stillahavsområdet är fullt utvecklade demokratier, med undantag för Tonga, som är en konstitutionell monarki
nl overwegende dat de ACS-landen in de Stille Oceaan volwaardige democratieën zijn, met uitzondering van Tonga, dat een constitutionele monarchie is
Showing page 1. Found 18 sentences matching phrase "monarki".Found in 0.212 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.