Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

กระถางต้นไม้
flowerpot; plant pots; flower pots
การปลูกพืชตามลําดับ
sequential cropping; successive cropping
ตาต้นไม้
budwood; buds; bud
ป่าปลูกสร้าง
artificial forests; artificial stands
ป่าไม้ปลูกสร้าง
artificial forests; artificial stands
พันธุ์ปลูก
cultivars; cultigens
พืชปลูก
crops; useful plants
รั้วต้นไม้
living fences; hedges

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
en Planting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
th พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
en All useful plants, cultivated or not
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
en Plants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
en Crops grown as feed for livestock
th การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน
en Establishment of a forest on an area previously not forested
th แปลงปลูกหญ้าชั่วคราว
en Lands temporarily sown to grass
th แสดงงานทั้งหมดในรายการต้นไม้
en Show all jobs in a tree
th การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่
en One crop grown alone in pure stands
th การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทาน
en In arid zones, cultivation without irrigation
th การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมือง
en Culture and management of trees in cities
th ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่ง
en Flowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
th การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูก
en Of a forest plantation
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th แถบเครื่องมือโครงสร้างต้นไม้
en Tree Toolbar
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้
en Reforesting of forest land
th ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้าง
en Timber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
th วิทยาศาสต์การปลูก ดูแลรักษา และบํารุงป่าไม้
en Science of cultivating forests
th การโค่นต้นไม้
en Felling and extraction of timber
th แสดงโครงสร้างต้นไม้ DOM
en DOM Tree Viewer
th บริเวณที่มีไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็กๆ เจริญเติบโตอยู่โดยธรรมชาติ
en Areas which under natural conditions support only scrub vegetation
th การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถว
en The growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
th การพิจารณาตัดสินการปลูกและเก็บเกี่ยวพืช
en Decision regarding crop cultivation and harvesting
th สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้
en Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
th การปฏิบัติต่อเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนที่จะปลูก
en Any treatment of seed or propagation material just before the crop is planted
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 0.706 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.