Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

กระดังงาไทย (ต้นไม้)ylang ylang (tree)
กระถางต้นไม้flowerpot; flower pots; plant pots
กัม (ต้นไม้)gum (tree)
กานพลู (ต้นไม้)clove tree
การเจริญเติบโตทางด้านรัศมี (ต้นไม้)radial growth (trees)
การฉีดสารเข้าต้นไม้tree injection
การตัดโค่น (ต้นไม้)cutting (trees)
การตัดแต่งต้นไม้tree clipping; pruning
การแต่งทรงต้นไม้plant training
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกเชื้อในเมล็ดseed inoculation
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การปลูกเมล็ดแซมinterseeding; intersowing
การปลูกเมล็ด (เมล็ดพันธุ์)seeding (seed)
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้forest measurement; dendrometry
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การศัลยกรรมต้นไม้tree surgery
กาลานุกรมต้นไม้dendrochronology
เกาลัดจีน (ต้นไม้)chinese chestnut (tree)
เกาลัดญี่ปุ่น (ต้นไม้)japanese chestnut (tree)
เกาลัด (ต้นไม้)chestnut (tree)
เกาลัดยุโรป (ต้นไม้)european chestnut (tree)
เกาลัดสแปนิช (ต้นไม้)spanish chestnut (tree)
เกี่ยวกับต้นไม้arboreal
ขนุน (ต้นไม้)jackfruit (tree)
คนโค่นต้นไม้feller
คารอบ (ต้นไม้)carob tree
คําแสด (ต้นไม้)annatto (tree)
เครื่องเขย่าต้นไม้tree shakers
เครื่องฉีดสารเข้าต้นไม้tree injectors
เครื่องตัดต้นไม้fellers
เครื่องตัดยอดต้นไม้toppers
เครื่องปลูกต้นกล้าtransplanters
เครื่องมือตัดต้นไม้tree felling equipment
แคนเดิล (ต้นไม้)candle (tree)
จุดเริ่มต้นไม้บรรทัดruler origin
ชี (ต้นไม้)karite (tree)
ชีบัตเตอร์ (ต้นไม้)shea butter tree
ต้นพอพพรา (ต้นไม้)poplar (tree)
ต้นไม้; tree
ต้นไม้คัดplus trees
ต้นไม้ชนิดหนึ่งpoplar; birch
ตาต้นไม้budwood; bud; buds
ตา (ตาต้นไม้)eyes (buds)
เถ้า (ต้นไม้)ash trees
ทรงพุ่มของต้นไม้tree canopy
ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกarable land
เทคนิคการปลูกเลี้ยงrearing techniques
นุ่น (ต้นไม้)kapoktree
เบิช (ต้นไม้)birch
แบล็คมัลเบอรี่ (ต้นไม้)black mulberry (tree)
แปรงล้างขวด (ต้นไม้)bottle brush (tree)
แป๊ะก๊วย (ต้นไม้)maidenhair tree
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พันธุ์ที่ใช้ปลูกcultivated varieties
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land
เพาะปลูกcultivate; plow
มะกล่ําต้น (ต้นไม้)red sandalwood tree
มะนาว (ต้นไม้)lime (tree)
มะรุม (ต้นไม้)horseradish tree
เมเปิล (ต้นไม้)sugar maple
ยางจากต้นไม้ (สารยึดติด)mucilage (adhesives)
ยางพารา (ต้นไม้)para rubber tree
ยางอินเดีย (ต้นไม้)india rubber tree
รั้วต้นไม้hedges; living fences
เศษพืชปลูกcrop residues; plant residues
สตรอเบอรี่ (ต้นไม้)strawberry tree
สน (ต้นไม้)pine (tree)
สะเดา (ต้นไม้)neem (tree)
สะระแหน่ใบกว้าง (ต้นไม้)broadleaved peppermint (tree)
สาเก (ต้นไม้)breadfruit tree
สาละ (ต้นไม้)sal (tree)
หม่อน (ต้นไม้)mulberry (tree)
เอลเดอร์ (ต้นไม้)elder (tree)
เฮมลอค (ต้นไม้)hemlock (tree)

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกันPlanting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนEstablishment of a forest on an area previously not forested
แปลงปลูกหญ้าชั่วคราวLands temporarily sown to grass
แสดงงานทั้งหมดในรายการต้นไม้Show all jobs in a tree
การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่One crop grown alone in pure stands
การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทานIn arid zones, cultivation without irrigation
การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมืองCulture and management of trees in cities
ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่งFlowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
แถบเครื่องมือโครงสร้างต้นไม้Tree Toolbar
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Reforesting of forest land
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างTimber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
วิทยาศาสต์การปลูก ดูแลรักษา และบํารุงป่าไม้Science of cultivating forests
การโค่นต้นไม้Felling and extraction of timber
แสดงโครงสร้างต้นไม้ DOMDOM Tree Viewer
บริเวณที่มีไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็กๆ เจริญเติบโตอยู่โดยธรรมชาติAreas which under natural conditions support only scrub vegetation
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
การพิจารณาตัดสินการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชDecision regarding crop cultivation and harvesting
สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
การปฏิบัติต่อเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนที่จะปลูกAny treatment of seed or propagation material just before the crop is planted
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 0.418 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.