Translations into English:

  • arboriculture   

Similar phrases in dictionary Thai English. (48)

กบต้นไม้
tree frog; tree-frog; tree toad
กบต้นไม้แคนยอน
canyon treefrog; Hyla arenicolor
กระถางต้นไม้
flowerpot; planter; plant pots; pot; plant containers; flower pots
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้
forest mensuration; dendrometry; tree and stand measurement; forest measurement
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้
tree and stand measurement; dendrometry; forest measurement; forest mensuration
กิ้งก่าต้นไม้
tree lizard; Urosaurus ornatus
ซึ่งไม่มีต้นไม้
treeless; untimbered; unwooded
ต้นไม้
tree; shrub; plant; arbour; ; arbor; timber; flora
ต้นไม้ยืนต้น
woody plant; ligneous plant
ตาต้นไม้
eyes; budwood; buds; bud
ทรงพุ่มของต้นไม้
tree canopy; canopy layer; leaf canopy; canopy; forest canopy; canopy cover; crown canopy; crown cover; tree cover
ที่เหมือนต้นไม้
arboriform; arboresque; arboreous; arborescent; arboreal; dendriform

Example sentences with "การปลูกต้นไม้", translation memory

add example
th ต้นไม้ที่เหลือไว้จากการโค่นเพื่อใช้เป็นแหล่งเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์
en Trees retained in a felling operation to supply seeds for regeneration
th การเพาะปลูกที่อาศัยน้ําฝนเท่านั้น
en Arable cultivation relying solely on rainfall
th ยังไม่มีการเลือกดัชนีของเทป ซึ่งในการลบดัชนีของเทป จะต้องเลือกดัชนีของเทปที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อน
en No tape index is selected. In order to delete a tape index, the tape index to be deleted must be selected in the tree first
th พิมพ์ DOM แบบรายการต้นไม้ออก STDOUT
en Print DOM Tree to STDOUT
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
en Solutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
th การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําลงไปในเนื้อที่เดิมเป็นเวลานาน
en Cultivation of a single crop to the exclusion of other uses of land
th ระบบการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มร่วมกับพืชอาหารสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์
en Systems including trees or shrubs, and pastures or animals
th การปฏิบัติต่อเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนที่จะปลูก
en Any treatment of seed or propagation material just before the crop is planted
th สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้
en Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
th ยังไม่มีการเลือกแฟ้มบีบอัด ในการลบแฟ้มบีบอัด คุณจะต้องเลือกแฟ้มบีบอัดที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อน
en No archive is selected. In order to delete an archive, the archive to be deleted must be selected in the tree first
th พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีความหนาแน่นน้อยกว่าป่า, ดู
en Areas of woody vegetation forming a less dense canopy than in forests; see also
th พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กัน
en Crops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
th ต้นไม้หลายต้นสีเขียว
en The trees are green.
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
en Planting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
th ต้นไม้ใหม่เกิดขึ้นแทนที่ต้นไม้เดิม
en The renewal of a forest plantation
th การสกัดน้ํายางหรือน้ําหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้โดยการเจาะรูหรือทํารอยบาก
en Extraction of latex or sap from trees by boring holes or incising bark
th การหว่านเมล็ดลงในแปลงที่ปลูกพืชแล้ว, สําหรับปริมาณของเมล็ดที่ใช้หว่านใช้
en Sowing in a crop already established; for sowing excess quantity of seed use
th การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืช
en Control of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
th การปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่เดียวกันใน ‧ ปี
en The growing of more than one crop consecutively in the same field in a single year
th ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้า
en Plant formation characterized by the predominance of herbaceous vegetation, mainly grasses
th ตัวขยายรายการต้นไม้แบบสามเหลี่ยม
en Triangular tree expander
th การปลูกพืชเพียงฤดูเดียว
en Cultivation of crops in one season only
th แสดงโครงสร้างต้นไม้ DOM
en DOM Tree Viewer
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
en Plants showing symptoms of viroses that are latent in crops
Showing page 1. Found 108 sentences matching phrase "การปลูกต้นไม้".Found in 0.309 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.