Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดclimax communities
การค้นหาขั้นสูงAdvanced Find
การจัดการพลังงานขั้นสูงAdvanced Power Management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูงAdvanced Connection Settings
การทดแทนขั้นทุติยภูมิsecondary succession
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นfirst aid for animals
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศclimate change; climatic change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศclimatic change; climate change
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผลิตขั้นต้นprimary production
การศึกษาขั้นพื้นฐานbasic education
ข้อมูลวิชาการทางภูมิอากาศclimatological data
ขั้นต้นbaseline
ขั้นตอนpipeline
ขั้นตอนการกําหนดค่าconfiguration pass
ขั้นตอนการขายsales pipeline
ขั้นตอนการทดสอบtest step
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ขั้นตอนด่วนQuick Steps
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกันshared steps
ขั้นตอนในการทดสอบtest script
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์branch element
ขั้นตอนวิธีalgorithm
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับsort algorithm
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์workflow step
ขั้นเทพgodlike
เขตภูมิอากาศclimatic zones
ความต้องการขั้นพื้นฐานbasic needs
ความต้องการภูมิอากาศclimatic requirements
ความเสียหายจากภูมิอากาศclimatic hazards
ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงadvanced programmable interrupt controller
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายfinalizer
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblem Steps Recorder
แท็บตัวกรองขั้นต้นSimple Filter tab
แท็บตัวกรองขั้นสูงAdvanced Filter tab
นิติภูมิ นวรัตน์Nitiphoom Naowarat
บังกลาภูมิBangabhumi
บันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording
ป่าปฐมภูมิprimary forests
โปรแกรมโต้ตอบแบบทีละขั้นตอนStep-by-Step Interactive
พระธรรมปฐมกาลBook of Genesis
ภาคการผลิตขั้นต้นprimary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สองsecondary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สามtertiary sector
ภาวะภูมิไวเกินhypersensitivity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นจากเซลล์เดี่ยวmonoclonal antibodies
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิสถาปัตย์landscaping; landscape architecture
ภูมิอากาศweather; climate
ภูมิอากาศกึ่งชื้นsemihumid climate
ภูมิอากาศเกษตรagroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชphytoclimate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งแห้งแล้งsemiarid climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศชื้นmoist climate; humid climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยาpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศพืชphytoclimatology
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศวิทยาclimatology
ภูมิอากาศแห้งarid climate; dry climate
ภูมิอากาศแห้งแล้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
เมตาบอลิซึมขั้นทุติยภูมิsecondary metabolites
รายการขั้นสูงadvanced list
โรคที่เกิดจากภูมิต้านทานตนเองautoimmune diseases
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
ลําดับขั้นstage
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์workflow stage
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิsecondary forest products
สถาบันสถาปนาและปฐมภพFoundation’s Edge
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording section
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์Memorial Bridge
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารภูมิต้านทานantibodies

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
ผู้ผลิตอุปกรณ์ (*Device manufacturer (*
นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?
ตัวเลือกขั้นสูงAdvanced Options
พื้นฐาน: แปลงเป็น (X) HTML ขั้นพื้นฐาน& Basic: Convert to transitional (X)HTML
ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูงแบบฝังตัวได้NameEmbedded Advanced Text Editor
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกันAgricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
ส่วนของเอ็มบริโอที่ได้จากการเพาะเลี้ยงพื่อการผลิต coneSomatic embryos obtained in cultures for producing clones
ตกแต่งการพิมพ์ขั้นสุดท้ายPrint Finish
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงAny processing industry of fishery products
ค่าสิ้นสุดจะต้องมากกว่าค่าเริ่มต้น หรือค่าแต่ละขั้นจะต้องน้อยกว่า ' ‧ '!End value must be greater than the start value or the step must be less than '‧ '
ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนดQuantity of goods and services produced by a country in a given period of time
ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิตCharacteristics of a plant or animal affecting yield
สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานมRestricted to mammals normally milked by man
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายกลับไปหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูClick this button to move backwards one step in the browsing history
แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่าConvert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
ระดับขั้นเชิงมุมAngular step
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the first value is a string, the second value also has to be a string
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
การปรับแต่ง ขั้นสูงAdvanced Settings
หลักการผลิตพืชและการจัดการดินScience of crop production and soil management
ลุง Rodney บอกว่า, " ‧, Amarok นี่ขั้นสุดยอด! " NameUncle Rodney says, " ‧, Amarok is seriously super! "
ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชRainfall insufficient to support vegetation
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 0.757 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.