Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดclimax communities
การค้นหาขั้นสูงAdvanced Find
การจัดการพลังงานขั้นสูงAdvanced Power Management
การจัดการภูมิทัศน์landscape management
การใช้ยาปรับภูมิต้านทานartificial immunomodulation
การตั้งค่าการเชื่อมต่อขั้นสูงAdvanced Connection Settings
การทดแทนขั้นทุติยภูมิsecondary succession
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimary succession
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นfirst aid for animals
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผลิตขั้นต้นprimary production
การรวมตัวของสารก่อภูมิต้านทานrecombinant antigens
การศึกษาขั้นพื้นฐานbasic education
การอนุรักษ์ภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation; landscape preservation
ขั้นต้นbaseline
ขั้นตอนpipeline
ขั้นตอนการกําหนดค่าconfiguration pass
ขั้นตอนการขายsales pipeline
ขั้นตอนการทดสอบtest step
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ขั้นตอนด่วนQuick Steps
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกันshared steps
ขั้นตอนในการทดสอบtest script
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์branch element
ขั้นตอนวิธีalgorithm
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับsort algorithm
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์workflow step
ขั้นเทพgodlike
เขตภูมิอากาศของดินsoil zones
ความต้องการขั้นพื้นฐานbasic needs
ความสามารถในการแบ่งเขตภูมิอากาศดินsoil zonation; soil zonality
ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงadvanced programmable interrupt controller
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายfinalizer
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblem Steps Recorder
แท็บตัวกรองขั้นต้นSimple Filter tab
แท็บตัวกรองขั้นสูงAdvanced Filter tab
บังกลาภูมิBangabhumi
บันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording
ปัจจัยทางภูมิอากาศclimatic factors
ป่าปฐมภูมิprimary forests
โปรแกรมโต้ตอบแบบทีละขั้นตอนStep-by-Step Interactive
พระธรรมปฐมกาลBook of Genesis
พืชภูมิทัศน์landscape plants
ภาคการผลิตขั้นต้นprimary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สองsecondary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สามtertiary sector
ภาวะภูมิต้านตนเองautoimmunity
ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดจากยาdrug hypersensitivity
ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติpolyclonal antibodies
ภูมิทัศน์landscape; prospect
ภูมิสถาปัตย์landscape architecture; landscaping
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpalaeoclimatology; paleoclimatology
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioclimate
ภูมิอากาศของสิ่งมีชีวิตbioclimatology
ภูมิอากาศเขตกึ่งชื้นsubhumid climate
ภูมิอากาศเขตกึ่งร้อนsubtropical climate
ภูมิอากาศเขตร้อนtropical climate
ภูมิอากาศเขตอบอุ่นtemperate climate
ภูมิอากาศทะเลทรายdesert climate
ภูมิอากาศทางธรรมชาติnatural climate
ภูมิอากาศเทือกเขาalpine climate
ภูมิอากาศภาคพื้นทวีปcontinental climate
ภูมิอากาศภูเขาmountain climate
ภูมิอากาศมหาสมุทรoceanic climate
ภูมิอากาศระหว่างพื้นที่mesoclimate
ภูมิอากาศแห้งแล้งdry climate; arid climate
ภูมิอากาศอาร์คติกarctic climate
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
มาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงAdvanced Encryption Standard
เมตาบอลิซึมขั้นทุติยภูมิsecondary metabolites
รายการขั้นสูงadvanced list
โรคภูมิต้านทานตัวเองของผิวหนัง (โรคผิวหนัง)pemphigus (skin disease)
ลักษณะภูมิสัณฐานphysiographic features
ลําดับขั้นstage
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์workflow stage
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิsecondary forest products
สถาบันสถาปนาและปฐมภพFoundation’s Edge
สถาปัตย์ภูมิทัศน์landscape architecture; landscaping
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบaction recording section
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์Memorial Bridge
สารก่อภูมิต้านทานantigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อแบคทีเรียbacterial antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อราfungal antigens
สารก่อภูมิต้านทานเชื้อไวรัสviral antigens
สารภูมิต้านทานantibodies

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตAgents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดูClick this button to move forward one step in the browsing history
Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDENameAdvanced Text Editor
การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ตรงกลาง กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือคลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไปCalibration is about to check the value range your device delivers. Please move axis %‧ %‧ on your device to the center position. Press any button on the device or click on the 'Next ' button to continue with the next step
แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่าConvert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
ขั้นที่ ‧: เลือกตัวกรองStep ‧: Select Filter
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้Chemical and/or thermal processing of biomass to produce gaseous fuels; for gasification by fermentation use
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
แฟ้มเหล่านี้มีการใช้สิทธิ์อนุญาตขั้นสูงThese files use advanced permissions
ยังไม่มีที่อยู่ในช่องรายการของคุณ ขั้นแรกให้เพิ่มที่อยู่บางตัวจากสมุดที่อยู่ของคุณก่อน แล้วลองใหม่อีกครั้งThere are no addresses in your list. First add some addresses from your address book, then try again
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
ปริมาณการผลิตสินค้าในพื้นที่ที่กําหนดQuantity of goods produced in a given area
ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกันAgricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานมRestricted to mammals normally milked by man
ตั้งค่าขั้นสูงสําหรับค่าความทึบแสงของเมนูAdvanced opacity settings for menus
สร้างอนุกรมจาก ' ค่าเริ่มต้น ' ถึง ' ค่าสิ้่นสุด ' และสําหรับแต่ละขั้นลําดับจะคูณค่ากับค่าแต่ละขั้นที่กําหนด โดยการใช้ขั้นขั้นจะได้รายการเช่น: ‧, ‧, ‧, ‧ โดยเป็นการคูณ ‧ กับ ‧ (ค่าแต่ละขั้น) มีค่าเท่ากับ ‧, และนําไปคูณกับ ‧ อีก ได้ค่า ‧, และทําการคูณเพิ่มไปตามลําดับ จนถึงค่าขั้นสุดท้ายคือGenerate a series from 'start ' to 'end ' and for each step multiply the value with the value provided in step. Using a step of ‧ produces a list like: ‧, ‧, ‧, ‧ since ‧ multiplied by ‧ (step) equals ‧, and that multiplied by ‧ equals ‧, which multiplied by the same step-value of ‧ equals
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!If the first value is a number, the second value also has to be a number
การปรับแต่ง ขั้นสูงAdvanced Settings
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ํา จากโรงงานผลิตจนถึงการใช้ประโยชน์Cold temperature maintenance of perishable products from manufacture to utilization
ผลผลิตของพืช, สําหรับเนื้อเยื่อใช้Plant product; for the tissue use
การปรับแต่ง ขั้นสูง& Advanced Settings
ตัวเลือกขั้นสูงAdvanced Options
ขั้นตอนการเติมแต่ง เพิ่มความสมดุลของสีให้กับรูปภาพ ส่วนใหญ่ทําโดยคอมพิวเตอร์Procedure for restoring or enhancing images, often by computer
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 0.303 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.