Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

ภูมิสถาปัตย์
landscaping; landscape architecture
ภูมิอากาศชื้น
moist climate; humid climate
สถาปัตย์ภูมิทัศน์
landscape architecture; landscaping

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
th ผู้ผลิตอุปกรณ์ (*
en Device manufacturer (*
th นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?
en This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?
th ตัวเลือกขั้นสูง
en Advanced Options
th พื้นฐาน: แปลงเป็น (X) HTML ขั้นพื้นฐาน
en & Basic: Convert to transitional (X)HTML
th ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูงแบบฝังตัวได้Name
en Embedded Advanced Text Editor
th หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!
en If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
th การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว
en Production of a subsequent crop from roots of a harvested crop
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
en Agricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
th ส่วนของเอ็มบริโอที่ได้จากการเพาะเลี้ยงพื่อการผลิต cone
en Somatic embryos obtained in cultures for producing clones
th ตกแต่งการพิมพ์ขั้นสุดท้าย
en Print Finish
th อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
en Any processing industry of fishery products
th ค่าสิ้นสุดจะต้องมากกว่าค่าเริ่มต้น หรือค่าแต่ละขั้นจะต้องน้อยกว่า ' ‧ '!
en End value must be greater than the start value or the step must be less than '‧ '
th ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนด
en Quantity of goods and services produced by a country in a given period of time
th ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิต
en Characteristics of a plant or animal affecting yield
th สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานม
en Restricted to mammals normally milked by man
th คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายกลับไปหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดู
en Click this button to move backwards one step in the browsing history
th แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่า
en Convert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
th ระดับขั้นเชิงมุม
en Angular step
th หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!
en If the first value is a string, the second value also has to be a string
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้
en Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
th การปรับแต่ง ขั้นสูง
en Advanced Settings
th หลักการผลิตพืชและการจัดการดิน
en Science of crop production and soil management
th ลุง Rodney บอกว่า, " ‧, Amarok นี่ขั้นสุดยอด! " Name
en Uncle Rodney says, " ‧, Amarok is seriously super! "
th ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
en Rainfall insufficient to support vegetation
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 0.538 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.