Translations into English:

  • primary productivity   

Similar phrases in dictionary Thai English. (89)

ภูมิสถาปัตย์
landscaping; landscape architecture
ภูมิอากาศชื้น
moist climate; humid climate
สถาปัตย์ภูมิทัศน์
landscape architecture; landscaping

Example sentences with "การผลิตขั้นปฐมภูมิ", translation memory

add example
th สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
en Agents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
th คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดู
en Click this button to move forward one step in the browsing history
th Name=คอมโปเนนท์แก้ไขข้อความขั้นก้าวหน้าที่ฝังได้ของ KDEName
en Advanced Text Editor
th การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ตรงกลาง กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือคลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไป
en Calibration is about to check the value range your device delivers. Please move axis %‧ %‧ on your device to the center position. Press any button on the device or click on the 'Next ' button to continue with the next step
th แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่า
en Convert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
th ขั้นที่ ‧: เลือกตัวกรอง
en Step ‧: Select Filter
th หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!
en If the start value is greater than the end value the step must be less than zero
th สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้
en Chemical and/or thermal processing of biomass to produce gaseous fuels; for gasification by fermentation use
th สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้
en Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th แฟ้มเหล่านี้มีการใช้สิทธิ์อนุญาตขั้นสูง
en These files use advanced permissions
th ยังไม่มีที่อยู่ในช่องรายการของคุณ ขั้นแรกให้เพิ่มที่อยู่บางตัวจากสมุดที่อยู่ของคุณก่อน แล้วลองใหม่อีกครั้ง
en There are no addresses in your list. First add some addresses from your address book, then try again
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th ปริมาณการผลิตสินค้าในพื้นที่ที่กําหนด
en Quantity of goods produced in a given area
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
en Agricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
th สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานม
en Restricted to mammals normally milked by man
th ตั้งค่าขั้นสูงสําหรับค่าความทึบแสงของเมนู
en Advanced opacity settings for menus
th สร้างอนุกรมจาก ' ค่าเริ่มต้น ' ถึง ' ค่าสิ้่นสุด ' และสําหรับแต่ละขั้นลําดับจะคูณค่ากับค่าแต่ละขั้นที่กําหนด โดยการใช้ขั้นขั้นจะได้รายการเช่น: ‧, ‧, ‧, ‧ โดยเป็นการคูณ ‧ กับ ‧ (ค่าแต่ละขั้น) มีค่าเท่ากับ ‧, และนําไปคูณกับ ‧ อีก ได้ค่า ‧, และทําการคูณเพิ่มไปตามลําดับ จนถึงค่าขั้นสุดท้ายคือ
en Generate a series from 'start ' to 'end ' and for each step multiply the value with the value provided in step. Using a step of ‧ produces a list like: ‧, ‧, ‧, ‧ since ‧ multiplied by ‧ (step) equals ‧, and that multiplied by ‧ equals ‧, which multiplied by the same step-value of ‧ equals
th หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!
en If the first value is a number, the second value also has to be a number
th การปรับแต่ง ขั้นสูง
en Advanced Settings
th การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ํา จากโรงงานผลิตจนถึงการใช้ประโยชน์
en Cold temperature maintenance of perishable products from manufacture to utilization
th ผลผลิตของพืช, สําหรับเนื้อเยื่อใช้
en Plant product; for the tissue use
th การปรับแต่ง ขั้นสูง
en & Advanced Settings
th ตัวเลือกขั้นสูง
en Advanced Options
th ขั้นตอนการเติมแต่ง เพิ่มความสมดุลของสีให้กับรูปภาพ ส่วนใหญ่ทําโดยคอมพิวเตอร์
en Procedure for restoring or enhancing images, often by computer
Showing page 1. Found 100 sentences matching phrase "การผลิตขั้นปฐมภูมิ".Found in 0.283 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.