Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

การเสริมสารอาหาร
food enrichment; food fortification; food supplementation
คุณค่าของสารอาหาร
nutritive value; dietary value; food value; nutritional value
สถานะสารอาหารเพียงพอ
nutritional state; nutrient status; nutritional status
สารพิษจากพืช
plant toxins; phytotoxins
สารอาหาร
nutrient; ; nutriment; nutrients

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
en A solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
th สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
en Agents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
th วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ
en Materials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
th คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อย้ายไปข้างหน้าหนึ่งขั้นในประวัติการเรียกดู
en Click this button to move forward one step in the browsing history
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
en Of animal or plant origin
th โปรแกรมจัดการถังขยะของ KDE ข้อควรจํา: ไม่ควรใช้โปรแกรม ktrash หากต้องการย้ายแฟ้มไปยังถังขยะ แต่ควรใช้คําสั่ง " kfmclient move ' url ' trash:/" แทน
en Helper program to handle the KDE trash can Note: to move files to the trash, do not use ktrash, but " kfmclient move 'url ' trash:/"
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
en Industrial products; use only when a more specific descriptor is not available
th สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิต
en Any organism in which another spends part or all of its life
th การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกัน
en Farming involving both crop and animal production
th การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีก
en Collections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
th ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
en All plant species which are present in a particular area
th สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้
en Chemical and/or thermal processing of biomass to produce gaseous fuels; for gasification by fermentation use
th ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
en Small plant parts, especially bulbs or tubers used for plant propagation
th ย้ายไปยังหน้าก่อนนี้ของเอกสาร
en Moves to the previous page of the document
th สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้
en Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
th เปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์เมื่อเคลื่อนผ่านที่อยู่เชื่อมโยง
en Change cursor over links
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
en Thin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
th ย้ายมาตรงนี้!
en Move it up there!
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ํา
en Crops not requiring vernalization
th การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
en Physiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
th คุณสมบัติการเป็นยาของสารที่ได้จากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์
en Of natural or synthetic compounds
th จดหมายสแปมถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อ
en Spam messages are moved into the folder named
th คุณต้องการที่จะย้าย ' % ‧ ' จริงหรือไม่?
en Do you really want to move ' %‧ '?
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
Showing page 1. Found 396 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 0.461 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.