Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

การเสริมสารอาหาร
food enrichment; food fortification; food supplementation
คุณค่าของสารอาหาร
nutritive value; dietary value; food value; nutritional value
สถานะสารอาหารเพียงพอ
nutritional state; nutrient status; nutritional status
สารพิษจากพืช
plant toxins; phytotoxins
สารอาหาร
nutrient; ; nutriment; nutrients

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
th โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว หากเป็นไดรฟ์ที่ย้ายสื่อได้ ก็ต้องมีสื่ออยู่ในไดรฟ์ก่อน และอุปกรณ์แบบพกพา ก็ต้องเชื่อมต่อและเปิดแล้ว จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
en Check that the device is ready; removable drives must contain media, and portable devices must be connected and powered on.; and try again
th ลากตัวจับเพื่อย้ายศูนย์กลางของกล่องโต้ตอบไปยังตําแหน่งที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมผ่านแป้นพิมพ์ได้เช่นกัน โดยใช้ปุ่มพิมพ์ลูกศร หรือปุ่ม Home เพื่อปรับให้อยู่กึ่งกลาง โปรดจํา สัดส่วนตามจริงของกล่องโต้ตอบอาจจะแตกต่างกันไปNAME OF TRANSLATORS
en Drag the anchor to move the center of the dialog to the desired position. Keyboard control is possible as well: Use the arrow keys or Home to center. Note that the actual proportions of the dialog are probably different
th ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์
en Damaging of plants by movements of animals or human beings
th สัตว์หรือพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
en Animals or plants at risk of extinction
th ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้
en Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
en Plants showing symptoms of viroses that are latent in crops
th การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Of plants, animals, products; for the environment use
th ตําแหน่งสําหรับ ' % ‧ ' มีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องการย้ายแฟ้มจาก ' % ‧ ' ไปยัง ' % ‧ ' หรือไม่?
en The path for '%‧ ' has been changed; do you want the files to be moved from '%‧ ' to '%‧ '?
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
en Plants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
th ไม่สามารถย้ายรายการไปยัง % ‧ ได้
en Unable to move the item to %
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
en Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
th จะให้ปรากฏอะไรเมื่อเคลื่อนเมาส์มาอยู่เหนือ miniature ของพื้นที่ทํางาน
en What will appear when the mouse is over a desktop miniature
th การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
th จํานวนหรือปริมาณของผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (พืช) หรือต่อตัว (สัตว์
en Amount or quantity produced per unit of surface or per animal
th สารเพิ่มประสิทธิภาพในยากําจัดศัตรูพืช, สําหรับการทํางานร่วมกันของสารเพิ่มประสิทธิภาพและยากําจัดศัตรูพืชใช้
en Substances enhancing the effectiveness of pesticides; for the synergy between pesticides use
th คุณสมบัติการเป็นยาของสารที่ได้จากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์
en Of natural or synthetic compounds
th ย้ายแท็บไปด้านขวา
en Move Tab Right
th ย้ายไปด้านขวา
en Move towards right
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
en For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
th ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
en Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
th การเร่งการเจริญเติบโตหรือการเร่งการสุกแก่ของพืช
en Artificially hastening the growth or maturity of plants
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
en Pathological calcification
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
en Restricted to plants; for animals use
th ย้ายไปยังบรรทัดก่อน
en Move to the previous line
th พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
en Crops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
Showing page 1. Found 397 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 0.771 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.