Translations into English:

  • nutrient translocation in plants   

Similar phrases in dictionary Thai English. (73)

การเสริมสารอาหาร
food enrichment; food fortification; food supplementation
คุณค่าของสารอาหาร
nutritive value; dietary value; food value; nutritional value
สถานะสารอาหารเพียงพอ
nutritional state; nutrient status; nutritional status
สารพิษจากพืช
plant toxins; phytotoxins
สารอาหาร
nutrient; ; nutriment; nutrients

Example sentences with "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช", translation memory

add example
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
en Planting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
th พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดิน
en Crops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
th อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง
en Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders
th พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
en All useful plants, cultivated or not
th ย้ายไปยังเครื่องพิมพ์
en & Move to Printer
th เครื่องมือย้ายภาพ
en & Perspective Transform
th สารเคมีที่เป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม, ใช้เมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
en Industrial products; use only when a more specific descriptor is not available
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
en Plants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
en Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
en Of animal or plant origin
th ย้ายไปยังบรรทัดถัดไป ปุ่มนี้จะใช้งานไม่ได้ หากไม่มีบรรทัดปูมบันทึกบรรทัดถัดไป
en Moves to the next line. This button is deactivated if there is no next log line
th การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์
en Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
en Crops grown as feed for livestock
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
en Plants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
en For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
th สารที่ทําให้เกิดการแตกตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดง
en Substances causing the dissolution of red blood cells
th ตัวเลือกนี้จะบอกให้ Konqueror ทําการถามยืนยัน เมื่อคุณทําการ " ลบ " แฟ้ม ทิ้งลงถังขยะ: ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ถังขยะของคุณ ซึ่งจะทําให้คุณสามารถกู้แฟ้มคืนได้โดยง่าย ลบทิ้ง: ลบแฟ้มตามปกติ
en This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you " delete " a file. Move To Trash: moves the file to your trash folder, from where it can be recovered very easily. Delete: simply deletes the file
th ย้ายมาตรงนี้!
en Move it up there!
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
th ความจุของช่องทางเดินอาหาร
en Contents of the alimentary canal
th ผลกระทบของสารเคมี ยา หรือรังสี ที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากการใช้เริ่มต้น
en Effects of chemicals, drugs or radiation remaining after their initial use
th การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Of plants, animals, products; for the environment use
th หากคุณคลิกเมาส์ และเริ่มเคลื่อนเมาส์เป็นระยะอย่างน้อย เท่ากับระยะที่เริ่มการลากที่ตั้งไว้ จะเป็นการเริ่มการลากวัตถุ
en If you click with the mouse and begin to move the mouse at least the drag start distance, a drag operation will be initiated
th ไม่สามารถย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ % ‧ ได้ เนื่องจากไม่สามารถคัดลอกไปยังตัวมันเองได้
en Cannot move or copy folder %‧ because it is not completely copied itself
th การย้าย/การปรับขนาด
en & Moving/resizing
Showing page 1. Found 397 sentences matching phrase "การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช".Found in 1.255 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.