Translations into English:

  • economic growth   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
european economic community; european economic communities
พืชเศรษฐกิจ
crops; economic plants
ภาวะทางเศรษฐกิจ
economic conditions; economic situation
ระบบเศรษฐกิจ
economic systems; economic system
สถานการณ์เศรษฐกิจ
economic situation; economic conditions
สารชะลอการเจริญเติบโต
plant growth retardants; growth retardants
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
oecd; organisation for economic co-operation and development; Organisation for Economic Co-operation and Development

Example sentences with "ความเติบโตทางเศรษฐกิจ", translation memory

add example
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
en Planting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
th พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดิน
en Crops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
th เนื้อเยื่อบริเวณไส้ไม้, เกิดในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่
en Wood tissue surrounding the pith and formed during the juvenile period
th สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆ
en Status of the economy of a country or a region at a specific time
th เขตเศรษฐกิจยุโรป
en EEA (EUROPEAN ECONOMIC AREA
th อัตราการเจริญเติบโต ใช้เฉพาะการเจริญเติบโตทางชีววิทยา, ในทางเศรษฐศาสตร์ใช้
en Restricted to the biological phenomenon; in economics use
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
en Fertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
th บริเวณที่มีไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็กๆ เจริญเติบโตอยู่โดยธรรมชาติ
en Areas which under natural conditions support only scrub vegetation
th จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง ‧-‧ องศาเซลเซียส
en Microorganisms with optimum temperature for growth between ‧ and ‧ degrees C
th ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
en Rainfall insufficient to support vegetation
th การเร่งการเจริญเติบโตหรือการเร่งการสุกแก่ของพืช
en Artificially hastening the growth or maturity of plants
th ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้
en Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
th การรวมกลุ่มทางสังคมเศรษฐกิจของมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ
en Human socioeconomic groupings, usually of relatives
th ต้นไม้เนิ้อแข็ง กล้าไม้ หน่อ และต้นไม้อ่อนต้นเล็กๆ ที่เจริญเติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่า
en Woody plants, seedlings, shoots and small saplings growing in a forest underneath trees
th ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
en Economic stabilization
th ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
en Soil factors influencing the growth of plants
th องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
en Organization for Economic Cooperation and Development
th ช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตได้รับแสงในแต่ละวัน โดยเฉพาะแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา
en The duration of an organism's daily exposure to light, considered especially with regard to the effect of the exposure on growth and development
th การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ, สําหรับการแพร่กระจายโดยธรรมชาติของสัตว์หรือพืชใช้
en For the natural distribution of animals or plants use
th การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีก
en Collections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
th สภาเพื่อความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมกัน
en Council for Mutual Economic Assistance
th หน่วยขององค์กรทางเศรษฐกิจหรือกิจการ
en Units of economic organization or activity
th การเจริญเติบโตเต็มที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของสิ่งมีชีวิต สําหรับผลิตผลใช้
en Full development of cells, tissues, organs or organisms; for products use
th ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไป
en Of plants that continue to thrive in soils containing excess moisture
th จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่สูงกว่า ‧ องศาเซลเซียส
en Microorganisms with optimum temperature for growth above ‧ degrees C
Showing page 1. Found 35 sentences matching phrase "ความเติบโตทางเศรษฐกิจ".Found in 0.656 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.