Translations into English:

  • cultural values   

Similar phrases in dictionary Thai English. (66)

กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMinistry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
การค้นหาค่าเป้าหมายgoal seek
การใช้ช่วงค่าจ้างrange utilization
การตั้งค่าสถานะbanding setting
การตั้งค่าสิทธิpermission setting
การตั้งค่าหน่วยธุรกิจBusiness Unit Settings
การปฏิวัติทางวัฒนธรรมCultural Revolution
การประเมินค่าevaluation; valuation
การปรับปรุงแบบลดค่าwrite-down adjustment
การพัฒนาวัฒนธรรมcultural development
การลดคุณค่าdebasement
ของคุณyour; yours
ค่าเช่าที่ดินground rent
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานoverhead costs
ค่าตอบแทนผันแปรvariable compensation
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานstandard deviation
ค่าเริ่มต้นdefault value
ค่าเสื่อมราคาสะสมaccumulated depreciation
คุณyou-all; Mister; Mr.; thee; ms.; thou; ; Mr; Mrs; Mrs.; you; missis
คุณครูจอมเวท เนกิมะ!Negima!: Magister Negi Magi
คุณค่าการฆ่าชําแหละslaughter value
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าของสารอาหารnutritive value; dietary value; food value; nutritional value
คุณค่าความงามaesthetic value
คุณค่าจากการใช้use value
คุณค่าทางโปรตีนprotein value
คุณค่าทางโภชนาการnutritive value; nutritional value
คุณค่าทางสังคมsocial values
คุณค่าในการขุนfattening value
คุณค่าเพื่อการตกแต่งornamental value
คุณค่าอาหารfeed value; feeding value; food value
คุณค่าอาหารสัตว์feeding value; food value; feed value
คุณจะแต่งงานกับฉันได้will you marry me
คุณชื่ออะไรwhat is your name; what's your name
คุณชื่ออะไรครับwhat is your name; what's your name
คุณชื่ออะไรคะwhat is your name; what's your name
คุณแต่งงานแล้วหรือยังare you married
คุณแต่งงานหรือยังare you married
คุณทองแดงThong Daeng
คุณปู่granddad; grandpapa; grandpa
คุณเป็นใครwho are you
คุณพลอยไพลิน เจนเซนPloypailin Mahidol Jensen
คุณพ่อdad; daddy
คุณพ่อที่รักJinbē
คุณพุ่ม เจนเซนBhumi Jensen
คุณพูดภาษาไทยเบ็นไหม?do you speak something
คุณพูดภาษาไทยเบ็นไหมdo you speak something
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่do you speak English
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?do you speak English
คุณมาจากที่ไหนwhere are you from
คุณมีลูกแล้วหรือยังdo you have children
คุณแม่mummy; ma; mom; mother; mum; mater; mamma
คุณย่าgrandmamma
คุณลักษณะ คุณหมายถึงคํานี้ใช่หรือไม่Did You Mean feature
คุณวิทยาaxiology
คุณสิริกิติยา เจนเซนSirikitiya Jensen
คุณอยู่ที่ไหนwhere do you live
คุณอายุเท่าไร?how old are you
คุณอายุเท่าไรhow old are you
ฉันชอบคุณI like you
ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณI need your help
ฉันรักคุณI love you
ฉันสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณหรือไม่can I use your phone
ฉันอยู่ในความรักกับคุณI'm in love with you
ดัชนีคุณค่าทางโภชนาการnutritive value index
ตัวละครจากเรื่อง คุณครูจอมเวท เนกิมะ!Characters of Negima

Example sentences with "คุณค่าทางวัฒนธรรม", translation memory

add example
คุณต้องการจะบันทึก % ‧ ไปยังที่ใด?Where do you want to save %‧?
ATANH มีค่าเท่ากับATANH equals
ตั้งค่าระดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของเนื้อหาได้ที่นี่Select here the editorial urgency of content
เป็นการกําหนดช่วงเวลาที่จะให้รอก่อนหมุนโมเด็ม หากหมายเลขที่ใช้ไม่ว่าง ซึ่งจําเป็นมาก เนื่องจาก บางโมเด็มอาจทํางานเพี้ยนได้ หากหมายเลข เดียวกันเกิดไม่ว่างตลอดขึ้นมา ค่าปริยายคือ ‧ วินาที ซึ่งคุณไม่ควรเปลี่ยนมัน จนกว่าจะต้องการทําเช่นนั้นSpecifies the number of seconds to wait before redial if all dialed numbers are busy. This is necessary because some modems get stuck if the same number is busy too often. The default is ‧ seconds, you should not change this unless you need to
ฟังก์ชัน DEC‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดThe RANK() function returns the rank of a number in a list of numbers
สลับค่าการล็อคToggle lock
FLOOR(‧. ‧) มีค่าเท่ากับFLOOR(‧; ‧) equals
คุณต้องการยกเลิกการบอกรับข่าว จากกลุ่มข่าวนี้ใช่หรือไม่?Do you really want to unsubscribe from these groups?
ตั้งค่าชนิดพื้นผิวที่จะปรับใช้บนรูปภาพที่นี่Set here the texture type to apply to image
หากว่าค่าพาธถูกปล่อยว่าง จะหมายถึงว่า แฟ้มจะถูกนําไปไว้ยังโฟลเดอร์ดนตรีโดยปริยายโดยไม่มีการจัดเรียงใด ๆAn empty path means the files will be placed unsorted in the default music folder
อีกแค่สามวันคุณก็จะหายดีเป็นปลิดทิ้งเลยYou got it for three more days, and then it' s cold turkey
แจ้งให้ทราบว่าระบบปลายทางได้ส่งข้อความต่อไปนี้มา: " % ‧ " ซึ่งมันอาจจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ว่า ทําไมการเชื่อมต่อถึงล้มเหลวNotice that the remote system has sent the following message: " %‧ " This may give you a hint why the the connection has failed
SLN(‧; ‧; ‧) มีค่าเท่ากับNPER(‧;-‧; ‧) equals
ตัวบ่งชี้ค่าแสงของภาพถ่ายExposure Indicators
กราฟนี้จะบอกถึงภาพรวมของ การใช้งานหน่วยความจําหลัก ในระบบของคุณ ระบบปฎิบัติการส่วนใหญ่ (รวมถึงลินุกซ์ด้วย) จะใช้หน่วยความจําหลักที่มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทําเป็นที่พักข้อมูลจากดิสก์สําหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ นั่นหมายความว่าหากคุณมี หน่วยความจําที่ไม่ได้ใชงาน เหลืออยู่น้อย ในขณะที่มี หน่วยความจําพักข้อมูลจากดิสก์ ขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบของคุณได้รับการปรับแต่งที่ดีแล้วThis graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
คุณแน่ใจว่าจะลบชุดภาพไอคอน % ‧ หรือไม่? โดยการลบนี้จะเป็นการลบแฟ้มที่ถูกติดตั้งไว้โดยชุดภาพไอคอนนี้Are you sure you want to remove the %‧ icon theme? This will delete the files installed by this theme
GAMMALN จะได้ค่าGAMMA returns
นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?
จากรุ่น ‧. ‧. ‧ เป็นต้นมา kppp ได้มีคุณสมบัติใหม่ ที่เรียกว่า " ความช่วยเหลือด่วน " ซึ่งคล้ายกับทูลทิป แต่คุณสามารถเรียกใช้มันได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อเรียกใช้งานมัน ให้คลิกบนคอนโทรลเช่น ปุ่มหรือแถบข้อความด้วยเมาส์ปุ่มขวา หากรายการนั้น สนับสนุนความช่วยเหลือด่วน ก็จะปรากฎเมนูป๊อปอัปที่จะให้เลือกความช่วยเหลือ หากต้องการทดสอบ ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนที่ใด ๆ ของข้อความนี้From version ‧.‧ on, kppp has a new feature called " Quickhelp ". It 's similar to a tooltip, but you can activate it whenever you want. To activate it, simply click on a control like a button or a label with the right mouse button. If the item supports Quickhelp, a popup menu will appear leading to Quickhelp. To test it, right-click somewhere in this text
COUNT จะได้ค่าCOLUMNS(D‧) returns
ฟังก์ชัน CURRENTTIME () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าเวลาปัจจุบัน โดยมีรูปแบบตามภาษาท้องถิ่นThe CURRENTTIME() function returns the current time formatted with local parameters
ตั้งค่า ข้อความ นี่คืออะไร สําหรับอีเมลWhatsThis text for Email setting
คุณกําลังจะออกจากโหมดปลอดภัย การส่งและรับข้อมูล จะไม่ถูกเข้ารหัสอีกต่อไป ทั้งนี้อาจจะมีบุคคลที่สาม ที่อาจจะแอบดูข้อมูลของคุณได้You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transit
การตั้งค่าหน่วยความจําMemory Configuration
หากคุณกดที่ปุ่มนี้ การเลือกช่วงวันที่ในปัจจุบันจากเส้นเวลา จะถูกบันทึกเป็นอัลบั้มเสมือนโดยใช้ชื่อที่ตั้งไว้ทางด้านซ้ายนี้าIf you press this button, current similar image search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side
Showing page 1. Found 3771 sentences matching phrase "คุณค่าทางวัฒนธรรม".Found in 1.655 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.