Translations into English:

  • agricultural banks   

Similar phrases in dictionary Thai English. (84)

การกระทบยอดบัญชีธนาคารbank reconciliation
การเกษตรเกี่ยวกับสัตว์animal agriculture; animal production
การเกษตรในเมืองurban agriculture
การเกษตรแบบเก่าtraditional farming
การเกษตรแบบเผาและทําลายป่าslash and burn agriculture; shifting cultivation
การเกษตรแบบมีสัญญาcontract farming
การเกษตรแบบลงทุนต่ําlow input agriculture
การเกษตรแบบอินทรีย์organic husbandry
การเกษตรยั่งยืนsustainable agriculture
การเกษตรอุตสาหกรรมindustrial agriculture; factory farming
การตั้งรกรากทางเกษตรagricultural colonization
การธนาคารbanking
การบริการการเกษตรagricultural services
การปฏิรูปทางการเกษตรagrarian reform
การปัดเศษแบบพนักงานธนาคารbanker's rounding
การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรcommodity exchanges
การวิจัยทางการเกษตรagricultural research
การแสดงสินค้าเกษตรagricultural shows
เกษตร
เกษตรชีวพลวัตรbiodynamic agriculture
เกษตรยั่งยืนsubsistence farming
เกษตรอินทรีย์organic agriculture; organic farming
ของเสียจากการเกษตรagricultural wastes; farm wastes
ค่าธรรมเนียมของธนาคารbank fee
เครือข่ายห้องสมุดเกษตรaglinet
เงินกู้ธนาคารbank loans
เงินฝากธนาคารbank deposits
ชลศาสตร์การเกษตรagricultural hydraulics
ชุมชนเกษตรagricultural communities
ตลาดสินค้าเกษตรcommodity markets
ทรัพยากรทางการเกษตรagricultural resources
ธนาคารbank; ; banks
ธนาคารกรุงไทยKrung Thai Bank
ธนาคารกสิกรไทยKasikorn Bank
ธนาคารเชื้อพันธุ์gene banks
ธนาคารเชื้อพันธุกรรมgermplasm banks
ธนาคารไทยพาณิชย์Siam Commercial Bank
ธนาคารธัญพืชcereal banks
ธนาคารพัฒนาระหว่างรัฐอเมริกาidb
ธนาคารเพื่อการพัฒนาdevelopment banks
ธนาคารเพื่อการลงทุนinvestment banks
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์cooperative banks
ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นJapan Bank for International Cooperation
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในดินsoil seed banks
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ (พันธุกรรม)seed banks (genetics)
ธนาคารระหว่างประเทศinternational bank
ธนาคารแห่งประเทศจีนbank of china
ธนาคารแห่งประเทศไทยBank of Thailand
ธนาคารอสุจิsperm bank; semen bank
ธนาคารออมทรัพย์savings banks
นโยบายเกษตรagrarian policies
นักอุตุนิยมวิทยาเกษตรagrometeorologists
บริการเตือนภัยด้านเกษตรagricultural warning services
บริเวณพื้นที่อุตุเกษตรagroclimatic regions
ประชากรภาคเกษตรagricultural population
ปัจจัยการผลิตทางเกษตรfarm inputs
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลิตผลการเกษตรfarming produce; agricultural commodities
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรgross agricultural product
พื้นที่การเกษตรfarmland; agricultural land
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรagroindustrial sector
ภูมิอากาศเกษตรagroclimatology
มลพิษโดยการเกษตรpollution by agriculture
ยอดคงเหลือบัญชีธนาคารbank balance
ระบบเคลียริ่งอัตโนมัติของธนาคารBanks Automated Clearing System
ระบบธนาคารbanking systems
ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์electronic banking
ระบบนิเวศเกษตรagroecosystems
ระบบสารสนเทศเกษตรนานาชาติagris
ระบบโอนเงินผ่านธนาคารbank giro
รายได้จากนอกภาคเกษตรnonfarm income
วนเกษตรfarm forestry; agroforestry
วิศวกรรมเกษตรagricultural engineering
สโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงเทพBangkok Bank FC
สโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยKrung Thai Bank FC
สโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรไทยThai Farmers Bank FC
สหกรณ์การเกษตรagricultural cooperatives; farming cooperatives
สารเคมีทางการเกษตรagrochemicals; agricultural chemicals
สินเชื่อเพื่อการเกษตรagricultural credit
หมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศInternational Bank Account Number
หมายเลขระบบโอนเงินผ่านธนาคารbank giro number
องค์การทางอุตสาหกรรมเกษตรagroindustrial associations
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization

Example sentences with "ธนาคารเพื่อการเกษตร", translation memory

add example
ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกันAgricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆOf drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
คณะที่ปรึกษาการวิจัยเกษตรระหว่างประเทศConsultive Group on International Agricultural Research
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
ไม่จ่ายค่าบ้าน ธนาคารก็มาเอาคืนไปCan' t pay for your house, the bank takes it back
ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารOf agricultural origin including non-feed products
ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติInternational Information System for the Agricultural Sciences and Technology
การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการเกษตรเพื่อยังชีพและระบการเกษตรเพื่อการค้าTransition between subsistence and commercial systems
สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้Includes fishery and forestry sectors
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
สถานภาพภาคการเกษตรของประเทศ หรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆStatus of the agricultural sector of a country or region at a specific time
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาInternational Bank for Reconstruction and Development
อัตราการใช้ยา,ปุ๋ย,สารฆ่าแมลง หรือสารเคมีเกษตรอื่นๆOf drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
ค้างจ่ายค่างวดรถ ธนาคารก็มายึดเอาไปCan' t pay for your car, the bank takes it back
การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบทThe assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
ระบบสารสนเทศงานวิจัยการเกษตรปัจจุบันCurrent Agricultural Research Information System
ระบบการเกษตรซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์Agricultural systems combining crop cultivation and extensive livestock rearing
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization of the United Nations
ผมต้องไปธนาคารI have to go to the bank.
ระบบเกษตรแบบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่Agricultural system based on extensive animal grazing
Showing page 1. Found 21 sentences matching phrase "ธนาคารเพื่อการเกษตร".Found in 0.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.