Translations into English:

  • international trade policies   

Similar phrases in dictionary Thai English. (86)

กลไกจัดการนโยบายกลุ่มgroup policy engine
กลยุทธทางการค้าcommercial strategy
การกระจายทางการค้าcommercial distribution
การค้าtrade; commerce
การค้าต่างประเทศforeign trade
การค้าภายในhome trade; domestic trade
การค้าภายในประเทศdomestic trade; home trade
การค้าระหว่างประเทศinternational trade
การค้าเสรีtrade liberalization; free trade
การเจรจาทางการค้าtrade negotiations
การได้เปรียบทางการค้าterms of trade
การเปิดเสรีทางการค้าtrade liberalization; free trade
ข้อตกลงการค้ากับลูกค้าcustomer trade agreement
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือnorth american free trade agreement; nafta
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศUnited Nations Commission on International Trade Law
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
คู่ค้าtrading partner
นโยบายpolicies; system; policy
นโยบายกล่องจดหมายของโฟลเดอร์ที่มีการจัดการmanaged folder mailbox policy
นโยบายกลุ่มGroup Policy
นโยบายกลุ่มบนไคลเอ็นต์แบบผ่านสายWired Group Policy Client
นโยบายกลุ่มบนไคลเอ็นต์แบบไร้สายWireless Group Policy Client
นโยบายการกําหนดราคาpricing policies
นโยบายการกู้คืนrecovery policy
นโยบายการเก็บข้อมูลretention policy; Retention Policy
นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลprivacy policy
นโยบายการคลังfiscal policies
นโยบายการค้าtrade policies
นโยบายการเงินmonetary policies
นโยบายการจําลองแบบreplication policy
นโยบายการเช็คอินcheck-in policy
นโยบายการใช้งานที่สามารถทําได้acceptable use policy
นโยบายการดําเนินการปลายทางendpoint action policy
นโยบายการตรวจสอบaudit policy
นโยบายการตลาดmarketing policies
นโยบายการประมงfishery policies
นโยบายการผลิตproduction policies
นโยบายการพัฒนาdevelopment policies
นโยบายการพาณิชย์commercial policies
นโยบายการรวมbinding policy
นโยบายการลงทุนinvestment policies
นโยบายการวิจัยresearch policies
นโยบายการออกใบรับรองcertificate issuance policy
นโยบายเกษตรagrarian policies
นโยบายข้อความMessage Policy
นโยบายของเวิร์กโฟลว์workflow policy
นโยบายข้อมูลdata policy
นโยบายข้อมูลการดําเนินการปลายทางendpoint action data policy
นโยบายความปลอดภัยsecurity policy
นโยบายเครือข่ายnetwork policy
นโยบายเชิงโครงสร้างstructural policies
นโยบายด้านการเกษตรagricultural policies
นโยบายด้านการศึกษาeducational policies
นโยบายด้านป่าไม้forestry policies; forest policies
นโยบายด้านโภชนาการnutrition policies
นโยบายทางการเงินfinancial policies
นโยบายที่ดินland policies
นโยบายบัญชีผู้ใช้account policy
นโยบายป้องกันprotection policy
นโยบายป่าไม้forestry policies; forest policies
นโยบายพลังงานenergy policies
นโยบายภาษีtaxation policies
นโยบายภูมิภาคregional policies
นโยบายไม่แทรกเซงlaissez-faire
นโยบายร่วมเกษตรcap; common agricultural policy
นโยบายร่วมเกษตรของสหภาพยุโรป (อีซี)common agricultural policy (ec)
นโยบายรหัสผ่านpassword policy
นโยบายราคาprice policies
นโยบายรุ่นversion policy
นโยบายเศรษฐกิจeconomic policies
นโยบายส่งออกexport policies
นโยบายสถานภาพhealth policy
นโยบายสังคมsocial policies
นโยบายสิ่งแวดล้อมenvironmental policies
นโยบายสินเชื่อcredit policies
นโยบายสุขภาพhealth policies
นโยบายอาหารfood policies
บริการนโยบายวินิจฉัยDiagnostic Policy Service
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่พิกัดศุลกากรทางการค้าnon-tariff barriers to trade
รูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศinternational trade models
วัตถุนโยบายกลุ่มGroup Policy object
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สีตราสินค้าbrand colors
หมายเลขการค้าสากลประจําผลิตภัณฑ์global trade identification number
องค์การการค้าโลกworld trade organization; World Trade Organization
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์CITES

Example sentences with "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ", translation memory

add example
ประเทศต่าง ๆ ส่วนมากไม่ใช้ตัวอักขระสําหรับส่วนนี้Most countries have no character for this
ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการพลังงานของระบบ ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย รูปแบบการจัดการพลังงาน ‧ จะถูกปรับเป็นรูปแบบตามค่า ' value ' ที่ให้มา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะใช้นโยบายการปรับความถี่ ‧ ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ตามค่า ' value ' ที่ให้มาSet power management options of the system. ‧-If the 'scheme ' option is specified, the power management ‧ scheme set corresponds to 'value ' ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, the CPU frequency policy ‧ set corresponds to 'value '
สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆStatus of the economy of a country or a region at a specific time
จ้า แม่มาจากประเทศเก่าแก่ประเทศหนึ่งNo no, I come from the old country.Smyrna
นี่เป็นเกียรติยศสูงสุด.. ที่ประเทศเราจะมอบให้คุณได้นะThis is the highest honor that our country can award a serviceman
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการค้า ปัจจุบันสิ้นสุดสภาพไป โดยมี WTO ทําหน้าที่แทนตั้งแต่ พ.ศGeneral Agreement on Tariffs and Trade; as of ‧ use
ไม่รองรับนโยบายต่อไปนี้ของ cpufreq: %Unsupported cpufreq policy: %
นโยบายเกษตรกรรมร่วมสหภาพยุโรปCommon Agricultural Policy of the EC
คุณหวังมาจากประเทศจีนMr Wang is from China.
% s: ถนน % r: เขต % l: สถานที่ % z: รหัสไปรษณีย์ % c: รหัสประเทศแบบ ISO%s: Street %r: Region %l: Location %z: Zip Code %c: Country ISO Code
สถานภาพภาคการเกษตรของประเทศ หรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆStatus of the agricultural sector of a country or region at a specific time
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
ประเทศหรือเขตพื้นที่Country or region
เรียกดูข้อมูลการตั้งค่าการจัดการพลังงานแต่ละส่วน ‧-หากใช้ตัวเลือก ' suspend ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการวิธีการ ‧ การพักเครื่องที่ระบบรองรับ กลับมา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการรูปแบบ ‧ การจัดการพลังงานที่ระบบนี้รองรับ กลับมา ‧-หากใชั้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการนโยบาย ‧ การปรับความถี่ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ที่รองรับ กลับมาList a particular set of information regarding power management. ‧-If the 'suspend ' option is specified, give the list of suspend ‧ method supported by the system ‧-If the 'scheme ' option is specified, give the list of ‧ supported power management schemes by this system ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, give the list of ‧ supported CPU frequency policy
การประกันการส่งออก (เฉพาะการประกันการค้าไม่ประกันสินค้าTo be used only for trade insurance and not for insurance of goods
การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการเกษตรเพื่อยังชีพและระบการเกษตรเพื่อการค้าTransition between subsistence and commercial systems
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริการเหนือNorth American Free Trade Agreement
การบริโภคอาหารในระดับฟาร์ม ภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภคใช้At the farm, regional or national level; for the quantity of feed eaten by individual animals use
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาInternational Bank for Reconstruction and Development
ฟังก์ชัน DAY () จะคืนค่ากลับมาเป็นชื่อของวันในสัปดาห์ (‧.. ‧) โดยในบางประเทศนั้น วันเริ่มสัปดาห์อาจจะเป็นวันจันทร์ ในขณะที่ในหลาย ๆ ประเทศจะเป็นวันอาทิตย์The DAYNAME() function returns the name of the day of the week (‧..‧). In some countries the first day of the week is Monday, while in others the first day of the week is Sunday
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาUnited Nations Conference on Trade and Development
รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมดAll forms of cooperation on an international basis
ประเทศอะไรWhat country
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ".Found in 0.231 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.