Translations into English:

  • international trade policies   

Similar phrases in dictionary Thai English. (85)

กลไกจัดการนโยบายกลุ่มgroup policy engine
กลยุทธทางการค้าcommercial strategy
การค้าต่างประเทศforeign trade
การค้าทางการเกษตรagricultural trade
การค้าภายในประเทศdomestic trade; home trade
การค้าระหว่างบริษัทintercompany trade
การค้าระหว่างประเทศinternational trade
การตัดสินค้าจากคลังissue
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาunctad; united nations conference on trade and development; United Nations Conference on Trade and Development
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าgeneral agreement on tariffs and trade
ข้อตกลงทางการค้าtrade agreements
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศUnited Nations Commission on International Trade Law
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรGeneral Agreement on Tariffs and Trade
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ค้าปลีกretail
นโยบายpolicy; system; policies
นโยบายกล่องจดหมายของโฟลเดอร์ที่มีการจัดการmanaged folder mailbox policy
นโยบายกลุ่มGroup Policy
นโยบายกลุ่มบนไคลเอ็นต์แบบผ่านสายWired Group Policy Client
นโยบายกลุ่มบนไคลเอ็นต์แบบไร้สายWireless Group Policy Client
นโยบายการกําหนดราคาpricing policies
นโยบายการกู้คืนrecovery policy
นโยบายการเก็บข้อมูลretention policy; Retention Policy
นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลprivacy policy
นโยบายการคลังfiscal policies
นโยบายการค้าtrade policies
นโยบายการเงินmonetary policies
นโยบายการจําลองแบบreplication policy
นโยบายการเช็คอินcheck-in policy
นโยบายการใช้งานที่สามารถทําได้acceptable use policy
นโยบายการดําเนินการปลายทางendpoint action policy
นโยบายการตรวจสอบaudit policy
นโยบายการตลาดmarketing policies
นโยบายการประมงfishery policies
นโยบายการผลิตproduction policies
นโยบายการพัฒนาdevelopment policies
นโยบายการพาณิชย์commercial policies
นโยบายการรวมbinding policy
นโยบายการลงทุนinvestment policies
นโยบายการวิจัยresearch policies
นโยบายการออกใบรับรองcertificate issuance policy
นโยบายเกษตรagrarian policies
นโยบายข้อความMessage Policy
นโยบายของเวิร์กโฟลว์workflow policy
นโยบายข้อมูลdata policy
นโยบายข้อมูลการดําเนินการปลายทางendpoint action data policy
นโยบายความปลอดภัยsecurity policy
นโยบายเครือข่ายnetwork policy
นโยบายเชิงโครงสร้างstructural policies
นโยบายด้านการเกษตรagricultural policies
นโยบายด้านการศึกษาeducational policies
นโยบายด้านป่าไม้forestry policies; forest policies
นโยบายด้านโภชนาการnutrition policies
นโยบายทางการเงินfinancial policies
นโยบายที่ดินland policies
นโยบายบัญชีผู้ใช้account policy
นโยบายป้องกันprotection policy
นโยบายป่าไม้forestry policies; forest policies
นโยบายพลังงานenergy policies
นโยบายภาษีtaxation policies
นโยบายภูมิภาคregional policies
นโยบายไม่แทรกเซงlaissez-faire
นโยบายร่วมเกษตรcommon agricultural policy; cap
นโยบายร่วมเกษตรของสหภาพยุโรป (อีซี)common agricultural policy (ec)
นโยบายรหัสผ่านpassword policy
นโยบายราคาprice policies
นโยบายรุ่นversion policy
นโยบายเศรษฐกิจeconomic policies
นโยบายส่งออกexport policies
นโยบายสถานภาพhealth policy
นโยบายสังคมsocial policies
นโยบายสิ่งแวดล้อมenvironmental policies
นโยบายสินเชื่อcredit policies
นโยบายสุขภาพhealth policies
นโยบายอาหารfood policies
บริการนโยบายวินิจฉัยDiagnostic Policy Service
พ่อค้าwholesaler; merchant; tradesman; businessman; merchants; tradespeople
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าbrand image
ร้านค้าเพศsex shop
รูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศinternational trade models
วัตถุนโยบายกลุ่มGroup Policy object
สมาคมการค้าเสรีลาตินอเมริกาlatin american free trade association
สิ่งกีดกันทางการค้าtrade barriers
องค์การการค้าและสถิติของเนเธอร์แลนด์Centraal Bureau voor de Statistiek
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์CITES

Example sentences with "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ", translation memory

add example
เลือกชื่อประเทศต้นกําเนิดของเนื้อหาได้ที่นี่Select here country name of content origin
ต่างประเทศAddress for delivering lettersInternational
คุณหวังมาจากประเทศจีนMr Wang is from China.
เลือกประเทศหรือเขตพื้นที่อยู่ของคุณ เพื่อสลับไปใช้ค่าภาษาที่ใช้ รูปแบบตัวเลข ที่สัมพันธ์กับภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติHere you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding values
ไม่รองรับนโยบายต่อไปนี้ของ cpufreq: %Unsupported cpufreq policy: %
นโยบายรหัสผ่านPassword Policy
ศูนย์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศแห่งแอฟริกาInternational Livestock Centre for Africa
สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆStatus of the economy of a country or a region at a specific time
น้ําตาลที่เป็นผลิตภัณฑ์การค้า, สําหรับสารประกอบเคมีใช้Commercial product; for chemical compounds use
ประเทศหรือเขตพื้นที่Country or region
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการค้า ปัจจุบันสิ้นสุดสภาพไป โดยมี WTO ทําหน้าที่แทนตั้งแต่ พ.ศGeneral Agreement on Tariffs and Trade; as of ‧ use
ใช้เช่นเดียวกันกับก่อน พ.ศ. ‧, ประกอบด้วยสมาชิกจากสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ และจากสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ, ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นSerbia และ Montenegro เมื่อวันที่ ‧ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงภายในภูมิภาค หลังUsed for both the pre-‧, six-member Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the two-member Federal Republic of Yugoslavia that succeeded it. The latter changed its name to Serbia and Montenegro on ‧ February ‧; for data dealing with that region after the change use
ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนดQuantity of goods and services produced by a country in a given period of time
ทัวร์ ‧ ประเทศ ภายใน ‧ วันTwenty- two countries in three days
การบริโภคอาหารเฉพาะแหล่ง ภูมิภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่รับประทานของแต่ละบุคคลใช้At the local, regional, or national level; for the quantity of food eaten by an individual person use
คณะที่ปรึกษาการวิจัยเกษตรระหว่างประเทศConsultive Group on International Agricultural Research
การเพิ่มขึ้นในความมั่งคั่งของประเทศIncrease in wealth of a country
ประเทศ/เขตพื้นที่และภาษาCommentCountry/Region & Language
ประเทศต่าง ๆ ส่วนมากไม่ใช้ตัวอักขระสําหรับส่วนนี้Most countries have no character for this
นโยบายการใช้แคชเมื่อออฟไลน์Offline Cache Policy
ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
กลุ่มประเทศในแอฟริการแคริบเบียน และแปซิฟิกAfrican, Caribbean and Pacific group of states
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาUnited Nations Conference on Trade and Development
คุณสามารถกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งหลักของตัวเลขหลักหน่วยได้ที่นี่ (เช่น จุด หรือจุลภาคในบางประเทศ) โปรดจําไว้ว่า สัญลักษณ์นี้ ไม่ได้ใช้ร่วมกับ รูปแบบเงินตรา ซึ่งคุณต้องแยกกําหนดต่างหาก (ดูที่แท็บ' รูปแบบเงินตรา 'Here you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการพลังงานของระบบ ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย รูปแบบการจัดการพลังงาน ‧ จะถูกปรับเป็นรูปแบบตามค่า ' value ' ที่ให้มา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะใช้นโยบายการปรับความถี่ ‧ ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ตามค่า ' value ' ที่ให้มาSet power management options of the system. ‧-If the 'scheme ' option is specified, the power management ‧ scheme set corresponds to 'value ' ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, the CPU frequency policy ‧ set corresponds to 'value '
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ".Found in 0.389 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.