Translations into English:

  • international trade policies   
  • trade policies   

Similar phrases in dictionary Thai English. (58)

การเปลี่ยนนโยบาย
policy change; about-face; volte-face; reversal
นโยบาย
principle; strategy; design; policy; course; line; procedure; system; policies; method; plan; guideline
นโยบายการขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตร
beggar-my-neighbour strategy; beggar-my-neighbour policy; beggar-my-neighbor strategy; beggar-my-neighbor policy
นโยบายการคลัง
fiscal policies; fiscal policy; taxation policies
นโยบายการค้า
international trade policies; national trading policy; trade policy; trade policies
นโยบายการตลาด
marketing policies; commercial policies
นโยบายการพัฒนา
development policies; development strategy
นโยบายการพาณิชย์
marketing policies; commercial policies
นโยบายการลงทุน
investment promotion; investment policies
นโยบายด้านป่าไม้
forestry policies; forest policies
นโยบายที่ดิน
land policies; land distribution; agrarian policies
นโยบายป้องกันประเทศ
defence program; defence policy; defense program; defense; defense policy
นโยบายป่าไม้
forestry policies; forest policies
นโยบายภาษี
fiscal policies; taxation policies

Example sentences with "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ", translation memory

add example
th นโยบายการใช้แคชเมื่อออฟไลน์
en Offline Cache Policy
th เมื่อเรามาถึงเมลเบิร์นในตอนแรก..เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนออสเตรเลีย.. จะเป็นอย่างไร.. หรือ ประเทศนี้จะเป็นอย่างไร
en When we arrived in Melbourne, we had no idea what Australians were supposed to be like, or what the country was supposed to be like
th ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริการเหนือ
en North American Free Trade Agreement
th เลือกประเทศหรือเขตพื้นที่อยู่ของคุณ เพื่อสลับไปใช้ค่าภาษาที่ใช้ รูปแบบตัวเลข ที่สัมพันธ์กับภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ
en Here you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding values
th นี่เป็นเกียรติยศสูงสุด.. ที่ประเทศเราจะมอบให้คุณได้นะ
en This is the highest honor that our country can award a serviceman
th ศูนย์ปศุสัตว์ระหว่างประเทศแห่งแอฟริกา
en International Livestock Centre for Africa
th ประเทศอะไร
en What country
th การเพิ่มขึ้นในความมั่งคั่งของประเทศ
en Increase in wealth of a country
th p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางแบบเป็นชุด (ตั้งแต่ ลินุกซ์ ‧. ‧. ‧.) นโยบายนี้คล้ายกับแบบ ปกติ, ยกเว้นว่านโยบายนี้ จะทําให้ตัวจัดตารางคิดว่าโพรเซสนี้ใช้ CPU หนักเสมอ ดังนั้นตัวจัดตารางจะใช้ โทษปรับในการจัดตารางเล็กน้อย โดยที่โพรเซสนี้จะถูกลดความชอบลงเล็กน้อยในการตัดสินใจจัดตาราง นโยบายนี้มีประโยชน์สําหรับงานที่ไม่ต้องการการตอบโต้ แต่ไม่ต้องการลดค่าไนซ์ของมัน, และสําหรับงานที่ต้องการนโยบายการจัดตารางที่แน่นอน โดยไม่ต้องมีการตอบโต้ซึ่งทําให้เกิด การแย่งเวลา (ระหว่างงานด้วยกัน) เพิ่มขึ้น
en p, li { white-space: pre-wrap; } Batch Scheduling (Since Linux ‧.‧.) This policy is similar to Normal, except that this policy will cause the scheduler to always assume that the process is CPU-intensive. Consequently, the scheduler will apply a small scheduling penalty so that this process is mildly disfavored in scheduling decisions. This policy is useful for workloads that are non-interactive, but do not want to lower their nice value, and for workloads that want a deterministic scheduling policy without interactivity causing extra preemptions (between the workload 's tasks
th จํานวนฟาร์มในเฉพาะภูมิภาคหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่งๆ
en Number of farms in a particular region or country
th เรียกดูข้อมูลการตั้งค่าการจัดการพลังงานแต่ละส่วน ‧-หากใช้ตัวเลือก ' suspend ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการวิธีการ ‧ การพักเครื่องที่ระบบรองรับ กลับมา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการรูปแบบ ‧ การจัดการพลังงานที่ระบบนี้รองรับ กลับมา ‧-หากใชั้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะได้ค่ารายการนโยบาย ‧ การปรับความถี่ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ที่รองรับ กลับมา
en List a particular set of information regarding power management. ‧-If the 'suspend ' option is specified, give the list of suspend ‧ method supported by the system ‧-If the 'scheme ' option is specified, give the list of ‧ supported power management schemes by this system ‧-If the 'cpufreq ' option is specified, give the list of ‧ supported CPU frequency policy
th ทัวร์ ‧ ประเทศ ภายใน ‧ วัน
en Twenty- two countries in three days
th สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆ
en Status of the economy of a country or a region at a specific time
th ผังแป้นพิมพ์ คุณสามารถเลือกผังและรุ่นของแป้นพิมพ์ได้ที่นี่ โดยที่ ' รุ่น ' จะหมายถึงชนิดของแป้นพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่ ผังแป้นพิมพ์จะหมายถึง " แต่ละแป้นทําอะไร " และอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
en Keyboard Layout Here you can choose your keyboard layout and model. The 'model ' refers to the type of keyboard that is connected to your computer, while the keyboard layout defines " which key does what " and may be different for different countries
th คุณสามารถกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งหลักของตัวเลขหลักหน่วยได้ที่นี่ (เช่น จุด หรือจุลภาคในบางประเทศ) โปรดจําไว้ว่า สัญลักษณ์นี้ ไม่ได้ใช้ร่วมกับ รูปแบบเงินตรา ซึ่งคุณต้องแยกกําหนดต่างหาก (ดูที่แท็บ' รูปแบบเงินตรา '
en Here you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
th ก่อนที่ประธานาธิบดีเคเนดี้ จะถูกลอบสังหาร...ก่อนที่วง เดอะบีทเทิล จะเกิด... ตอนนั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้า ร่วมอาสาสมัคร พัฒนาประเทศ
en That was before President Kennedy was shot... before the Beatles came... when I couldn' t wait to join the Peace Corps... and I thought I' d never find a guy as great as my dad
th ประเทศและภาษา คุณสามารถ ปรับแต่งภาษา, รูปแบบตัวเลข และรูปแบบเวลา สําหรับเขตที่คุณอาศัยอยู่ได้ จากที่นี่ โดยเลือกประเทศที่คุณอยู่ จากนั้น KDE ก็จะทําการเปลี่ยนเป็นภาษานั้น โดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าคุณเลือก " เยอรมัน " จากรายการ มันจะทําการเปลี่ยนเวลา ไปใช้รูปแบบ ‧ ชั่วโมง และใช้จุลภาคกับการแบ่งเลขหลักพัน เป็นต้น
en Country/Region & Language From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose " German " as language if you choose " Germany " from the list. It will also change the time format to use ‧ hours and and use comma as decimal separator
th สัตว์ให้ขน (เฉพาะสัตว์ที่ให้ขนในทางการค้า
en Restricted to animals the furs of which are used in commerce
th ประเทศหรือเขตพื้นที่
en Country or region
th ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนด
en Quantity of goods and services produced by a country in a given period of time
th ตัวเลือกประเทศ
en Country Selector
th ต่างประเทศAddress for delivering letters
en International
th ประเทศ/เขตพื้นที่และภาษาComment
en Country/Region & Language
th นโยบายรหัสผ่าน
en Password Policy
th องค์การการค้าโลก มีพัฒนาการมาจาก GATT จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ
en As of ‧; before that date use
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "นโยบายการค้าระหว่างประเทศ".Found in 0.331 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.