Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

การขจัดเกลือของดิน
soil desalting; soil desalinization; soil desalination
ขนาดผืนดิน
parcel size; plot size
ดินนา
paddy soil; rice soil
ดินป่า
woodland soils; forest soils
ดินพรุ
bog soils; peat soils
ดินพื้นที่ป่า
forest soils; woodland soils
ดินไร่
upland soils
ดินอาร์กติก
frigid soils; arctic soils
บรรยากาศของพื้นดิน
soil atmosphere; soil air; earth atmosphere
ผลิตภาพของดิน
soil fertility; soil productivity
ส่วนเหนือดิน
aerial parts; aboveground parts
สัณฐานวิทยาของดิน
soil morphological features; soil morphology
อนุกรมวิธานดิน
soil classification; soil taxonomy
อากาศในดิน
earth atmosphere; soil air; soil atmosphere

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
th พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดิน
en Crops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
en Plants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
en Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
th การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
en Movement of water through the soil surface into the soil
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
en For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
th การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้
en Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
th การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้
en Aeration and loosening the top soil; for seed use
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th หลักการผลิตพืชและการจัดการดิน
en Science of crop production and soil management
th อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้น
en The air is soft, and the soil is moist.
th ติดพื้นดิน
en clamp to ground
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
en A solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
th การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดิน
en Plants grown between or during regular crop for adding of organic matter to soil and/or protection against erosion
th ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
en Soil factors influencing the growth of plants
th ที่พวกเรารู้ก็คือ.. ที่นั่นเป็นสวรรค์บนดิน
en All we knew is we had been unloaded there in heaven
th เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดิน
en Injurious organisms transmitted through the soil
th การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดิน
en Of the first leaves of a plant above the soil
th การใช้แท่งกระบอก บด อัด เพื่อให้ดินแน่น บางครั้งช่วยในการแตกกอของธัญพืชได้ด้วย
en Use of a cylinder to crush lumps and to firm the soil, sometimes also to facilitate tillering of cereals
th การใช้ปุ๋ยเฉพาะส่วนของดินซึ่งอาจใช้ทั้งบนหรือใต้ผิวดิน
en Application of fertilizers in specified parts of the soil which may be either on or below the surface
th สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
en Any naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
th การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติ
en Tillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
th ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไป
en Of plants that continue to thrive in soils containing excess moisture
th การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัว
en Replenishment of water to the zone of saturation in the ground
th ภูมิอากาศของอากาศใกล้ๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
en Physical state of the atmosphere close to the earth's surface in a restricted area and in relation to living organisms
th หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
en Groups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 0.363 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.