Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดินsoil transport processes
การกร่อนดินsoil erosion
การขจัดเกลือของดินsoil desalting; soil desalinization; soil desalination
การเคลื่อนที่ของดินsoil movement
การเคลื่อนที่ของน้ําในดินsoil water movement
การฉีดสารลงดินsoil injection
การดูดยึดน้ําของดินsoil water retention
การแตกหักของดินsoil cracking
การฟื้นฟูสภาพดินsoil rehabilitation
การระบายน้ําใต้ดินunderdrainage
การหมดไปของธาตุอาหารในดินsoil exhaustion; soil depletion
การอัดแน่นของดินsoil compaction
ขนาดผืนดินparcel size; plot size
ความเข้มข้นของน้ําในดินsoil water regimes
ความเข้มข้นของอุณหภูมิดินsoil thermal regimes
ความต้องการของดินsoil requirements
ความทนทานต่อสภาพน้ําขังใต้ผิวดินwaterlogging tolerance
ความเป็นพิษของดินsoil toxicity
ความพรุนของดินsoil porosity
ความสมดุลของน้ําในดินsoil water balance
ความเสื่อมของดินsoil sickness
ความหนาแน่นของอนุภาค (ดิน)particle density (soil)
ความอุดมสมบูรณ์ของดินsoil productivity; soil fertility
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินsoil chemicophysical properties
เครื่องมือเคลื่อนย้ายดินearthmoving equipment
จุดจอมดินnadir
ชนิดดินที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์anthropogenic soil types
ชนิดดินแบ่งตามการกําเนิดดินgenetic soil types
ชนิดดินแบ่งตามการจัดเรียงชั้นดินstratigraphic soil types
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีchemical soil types
ชนิดดินแบ่งตามนิเวศวิทยาดินecological soil types
ช่องว่างขนาดใหญ่ของดินsoil macropores
ดินเขตร้อนชื้นtropical soils
ดินชีสต์schist soils
ดินโซดิกsodic soils
ดินแดนregion
ดินนาpaddy soil; rice soil
ดินเนินทรายdune soils
ดินบรรพกาลpalaeosols
ดินปลูกไม้ผลorchard soils
ดินป่าwoodland soils; forest soils
ดินเผาclay
ดินพรุbog soils; peat soils
ดินพีทpeat soils
ดินพื้นที่ป่าforest soils; woodland soils
ดินเฟนแลนด์fenland soils
ดินมอนท์มอลริลโลไนต์montmorillonitic soils
ดินยิบไซเฟอร์รัสgypsiferous soils
ดินไร่upland soils
ดินสครับแลนด์scrubland soils
ดินสภาพเป็นกลางneutral soils
ดินหินแกรนิตgranite soils
ดินไหล่ถนนroadside soil
ดินอาร์กติกfrigid soils; arctic soils
น้ําไหลบ่าหน้าดินrunoff water
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
ปูนโดโลไมต์ (สารปรับปรุงดิน)dolomitic lime (amendment)
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
พีเอชของดินsoil ph
พืชปรับปรุงดินsoil reclamation plants
ระดับน้ําใต้ดินgroundwater table
ระบบความพรุนของดินsoil pore system
ราในดินsoil fungi
วัสดุปรับปรุงดินsoil amendments
ศักย์ชลศาสตร์ (ดิน)hydraulic potential (soil)
สภาพให้ซึมได้ของดินsoil permeability
ส่วนเหนือดินaerial parts; aboveground parts
สัณฐานวิทยาของดินsoil morphological features; soil morphology
สัตวชาติจุลภาคในดินsoil microfauna
อนุกรมวิธานดินsoil classification; soil taxonomy
อันดับดินเกรยเซ็มgreyzems
อันดับดินเชอโนเซ็มchernozems
อันดับดินโซโลเน็ทซ์solonetz
อันดับดินแพโอเซ็มphaeozems
อันดับดินรีโกซอลregosols
อันดับดินแลตโตซอลส์latosols
อันดับดินอะเร็นโนซอลarenosols
อันดับดินแอนดิซอลส์andisols
อากาศในดินearth atmosphere; soil air; soil atmosphere
อีโมดินemodin
อุณหภูมิดินsoil temperature

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดินA solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
การใช้ปุ๋ยเฉพาะส่วนของดินซึ่งอาจใช้ทั้งบนหรือใต้ผิวดินApplication of fertilizers in specified parts of the soil which may be either on or below the surface
การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัวReplenishment of water to the zone of saturation in the ground
การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่างMovement of water through the soil surface into the soil
หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติGroups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินAny naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไปOf plants that continue to thrive in soils containing excess moisture
การรวมตัวกันของวัสดุในดิน, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้Of materials in soils; in products use
บริเวณดินใกล้รากที่มีกิจกรรมของจุลินทรีย์Soil zone of enhanced microbiological activity in vicinity of roots
การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติTillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อIncludes ornamental bulbs, corms, rhizomes and tubers
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชSoil factors influencing the growth of plants
ที่พวกเรารู้ก็คือ.. ที่นั่นเป็นสวรรค์บนดินAll we knew is we had been unloaded there in heaven
การนําแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาที่ตรึงไนโตรเจน หรือปุ๋ยแบคทีเรีย สู่พืชหรือดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพื่อประโยชน์อื่นๆIntroduction of nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or bacterial fertilizers to plants or soil in order to achieve nutritional or other benefits
การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้Aeration and loosening the top soil; for seed use
การยุบตัวของพื้นดิน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่Sinking of land relative to surrounding areas
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
หลักการผลิตพืชและการจัดการดินScience of crop production and soil management
การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดินOf the first leaves of a plant above the soil
การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
สัมพันธ์กับพื้นดินrelative to ground
สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดินSolutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 0.239 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.