Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (79)

กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
การกร่อนดินsoil erosion
การเก็บรักษาไว้ใต้ดินsubterranean storage; underground storage
การขนส่งของตัวละลายในดินsolute transport in soil
การขนส่งไอออนในดินion transport in soil
การขาดแร่ธาตุของดินsoil mineral deficiencies
การคลุมดินmulching
การเคลื่อนที่ของน้ําในดินsoil water movement
การเคลื่อนย้ายน้ํา (ในดิน)water transfer (in soil)
การจัดการดินsoil management
การชะล้างเกลือของดินsoil desalting; soil desalination; soil desalinization
การดูดยึดน้ําของดินsoil water retention
การไถพรวนระดับผิวดินsurface tillage; surface cultivation
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชไร้ดินsoilless culture
การระบายน้ําใต้ดินunderdrainage
การเสื่อมสภาพของดินsoil degradation; soil deterioration
การให้น้ําบนผิวดินsurface irrigation
ขอบเขตภาคพื้นดินterritorial boundaries
ความดันในสภาวะการดูด (ดิน)suction pressure (soil)
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (ดิน)nutrient availability (soil)
ความเสื่อมของดินsoil sickness
ความหนาแน่นของอนุภาค (ดิน)particle density (soil)
ความหนาแน่นรวม (ดิน)bulk density (soil)
คุณสมบัติของผิวดินsoil surface properties
ชนิดดินแบ่งตามแร่วิทยาmineralogical soil types
ช่องว่างขนาดเล็กของดินsoil micropores
ช่องว่างขนาดใหญ่ของดินsoil macropores
ชั้นดินsoil horizons
ดินครีเซ็ลกรูkieselguhr; diatomite; diatomaceous earth
ดินคาลาไมน์calamine soils
ดินชายทะเลcoastal soils
ดินเซอริกxeric soils
ดินแดนregion
ดินที่มนุษย์สร้างขึ้นmanmade soils
ดินบรรพกาลpalaeosols
ดินป่าwoodland soils; forest soils
ดินเป็นพิษtoxic soils
ดินเผาclay
ดินพรุbog soils; peat soils
ดินพีทpeat soils
ดินพื้นที่ชุ่มน้ําwetland soils
ดินฟ้าอากาศclimate; weather
ดินภูเขาmountain soils
ดินมลพิษcontaminated soils; polluted soil
ดินแรงค์แลนด์rangeland soils
ดินไร่upland soils
ดินสภาพธรรมชาติvirgin soils
ดินสวนhorticultural soils
ดินหินบะซอลท์basaltic soils
ดินหินโผล่stony soils
ดินหินอัคนีigneous rock soils
ดินแอนดิกandic soils
ดินไฮโดรมอร์ฟิกhydromorphic soils
ตัวบ่งชี้ทางดิน (สิ่งมีชีวิต)soil indicators (organisms)
ทรัพยากรดินsoil resources
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในดินsoil seed banks
น้ําที่ไหลใต้ผิวดินsubsurface runoff
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
ปริมาณน้ําในดินsoil water content
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
พืชในดินsoil flora
รถไฟใต้ดินunderground railway; subway; underground
ระบบความพรุนของดินsoil pore system
ลําต้นเหนือดินhaulms; culms
ลําธารใต้ดินkarst
สภาพให้ซึมได้ของดินsoil permeability
สิ่งมีชีวิตคลุมดินlive mulches
สิ่งมีชีวิตในดินsoil organisms
หอยดินประเภทฝาเดียวland snails; terrestrial snails; snails
อันดับดินเชอโนเซ็มchernozems
อันดับดินพลาโนซอลplanosols
อันดับดินลิโทซอลlithosols
อันดับดินออกซิซอลส์oxisols
อันดับดินอะเร็นโนซอลarenosols
อันดับดินอัลทิซอลส์ultisols
อากาศในดินsoil air; earth atmosphere

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดินA solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
การใช้ปุ๋ยเฉพาะส่วนของดินซึ่งอาจใช้ทั้งบนหรือใต้ผิวดินApplication of fertilizers in specified parts of the soil which may be either on or below the surface
การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัวReplenishment of water to the zone of saturation in the ground
การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่างMovement of water through the soil surface into the soil
หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติGroups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินAny naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไปOf plants that continue to thrive in soils containing excess moisture
การรวมตัวกันของวัสดุในดิน, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้Of materials in soils; in products use
บริเวณดินใกล้รากที่มีกิจกรรมของจุลินทรีย์Soil zone of enhanced microbiological activity in vicinity of roots
การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติTillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อIncludes ornamental bulbs, corms, rhizomes and tubers
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชSoil factors influencing the growth of plants
ที่พวกเรารู้ก็คือ.. ที่นั่นเป็นสวรรค์บนดินAll we knew is we had been unloaded there in heaven
การนําแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาที่ตรึงไนโตรเจน หรือปุ๋ยแบคทีเรีย สู่พืชหรือดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพื่อประโยชน์อื่นๆIntroduction of nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or bacterial fertilizers to plants or soil in order to achieve nutritional or other benefits
การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้Aeration and loosening the top soil; for seed use
การยุบตัวของพื้นดิน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่Sinking of land relative to surrounding areas
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
หลักการผลิตพืชและการจัดการดินScience of crop production and soil management
การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดินOf the first leaves of a plant above the soil
การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
สัมพันธ์กับพื้นดินrelative to ground
สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดินSolutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 0.237 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.