Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดินsoil transport processes
การกร่อนดินsoil erosion
การขจัดเกลือของดินsoil desalting; soil desalinization; soil desalination
การเคลื่อนที่ของดินsoil movement
การเคลื่อนที่ของน้ําในดินsoil water movement
การฉีดสารลงดินsoil injection
การดูดยึดน้ําของดินsoil water retention
การแตกหักของดินsoil cracking
การฟื้นฟูสภาพดินsoil rehabilitation
การระบายน้ําใต้ดินunderdrainage
การหมดไปของธาตุอาหารในดินsoil exhaustion; soil depletion
การอัดแน่นของดินsoil compaction
ขนาดผืนดินparcel size; plot size
ความเข้มข้นของน้ําในดินsoil water regimes
ความเข้มข้นของอุณหภูมิดินsoil thermal regimes
ความต้องการของดินsoil requirements
ความทนทานต่อสภาพน้ําขังใต้ผิวดินwaterlogging tolerance
ความเป็นพิษของดินsoil toxicity
ความพรุนของดินsoil porosity
ความสมดุลของน้ําในดินsoil water balance
ความเสื่อมของดินsoil sickness
ความหนาแน่นของอนุภาค (ดิน)particle density (soil)
ความอุดมสมบูรณ์ของดินsoil productivity; soil fertility
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินsoil chemicophysical properties
เครื่องมือเคลื่อนย้ายดินearthmoving equipment
จุดจอมดินnadir
ชนิดดินที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์anthropogenic soil types
ชนิดดินแบ่งตามการกําเนิดดินgenetic soil types
ชนิดดินแบ่งตามการจัดเรียงชั้นดินstratigraphic soil types
ชนิดดินแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีchemical soil types
ชนิดดินแบ่งตามนิเวศวิทยาดินecological soil types
ช่องว่างขนาดใหญ่ของดินsoil macropores
ดินเขตร้อนชื้นtropical soils
ดินชีสต์schist soils
ดินโซดิกsodic soils
ดินแดนregion
ดินนาpaddy soil; rice soil
ดินเนินทรายdune soils
ดินบรรพกาลpalaeosols
ดินปลูกไม้ผลorchard soils
ดินป่าwoodland soils; forest soils
ดินเผาclay
ดินพรุbog soils; peat soils
ดินพีทpeat soils
ดินพื้นที่ป่าforest soils; woodland soils
ดินเฟนแลนด์fenland soils
ดินมอนท์มอลริลโลไนต์montmorillonitic soils
ดินยิบไซเฟอร์รัสgypsiferous soils
ดินไร่upland soils
ดินสครับแลนด์scrubland soils
ดินสภาพเป็นกลางneutral soils
ดินหินแกรนิตgranite soils
ดินไหล่ถนนroadside soil
ดินอาร์กติกfrigid soils; arctic soils
น้ําไหลบ่าหน้าดินrunoff water
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
ปูนโดโลไมต์ (สารปรับปรุงดิน)dolomitic lime (amendment)
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
พีเอชของดินsoil ph
พืชปรับปรุงดินsoil reclamation plants
ระดับน้ําใต้ดินgroundwater table
ระบบความพรุนของดินsoil pore system
ราในดินsoil fungi
วัสดุปรับปรุงดินsoil amendments
ศักย์ชลศาสตร์ (ดิน)hydraulic potential (soil)
สภาพให้ซึมได้ของดินsoil permeability
ส่วนเหนือดินaerial parts; aboveground parts
สัณฐานวิทยาของดินsoil morphological features; soil morphology
สัตวชาติจุลภาคในดินsoil microfauna
อนุกรมวิธานดินsoil classification; soil taxonomy
อันดับดินเกรยเซ็มgreyzems
อันดับดินเชอโนเซ็มchernozems
อันดับดินโซโลเน็ทซ์solonetz
อันดับดินแพโอเซ็มphaeozems
อันดับดินรีโกซอลregosols
อันดับดินแลตโตซอลส์latosols
อันดับดินอะเร็นโนซอลarenosols
อันดับดินแอนดิซอลส์andisols
อากาศในดินearth atmosphere; soil air; soil atmosphere
อีโมดินemodin
อุณหภูมิดินsoil temperature

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่างMovement of water through the soil surface into the soil
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
การให้อากาศและการพรวนดิน, สําหรับเมล็ดใช้Aeration and loosening the top soil; for seed use
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
หลักการผลิตพืชและการจัดการดินScience of crop production and soil management
อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้นThe air is soft, and the soil is moist.
ติดพื้นดินclamp to ground
สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดินA solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดินPlants grown between or during regular crop for adding of organic matter to soil and/or protection against erosion
ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชSoil factors influencing the growth of plants
ที่พวกเรารู้ก็คือ.. ที่นั่นเป็นสวรรค์บนดินAll we knew is we had been unloaded there in heaven
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดินInjurious organisms transmitted through the soil
การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดินOf the first leaves of a plant above the soil
การใช้แท่งกระบอก บด อัด เพื่อให้ดินแน่น บางครั้งช่วยในการแตกกอของธัญพืชได้ด้วยUse of a cylinder to crush lumps and to firm the soil, sometimes also to facilitate tillering of cereals
การใช้ปุ๋ยเฉพาะส่วนของดินซึ่งอาจใช้ทั้งบนหรือใต้ผิวดินApplication of fertilizers in specified parts of the soil which may be either on or below the surface
สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินAny naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติTillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไปOf plants that continue to thrive in soils containing excess moisture
การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัวReplenishment of water to the zone of saturation in the ground
ภูมิอากาศของอากาศใกล้ๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์Physical state of the atmosphere close to the earth's surface in a restricted area and in relation to living organisms
หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติGroups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 0.643 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.