Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (42)

กระบวนการเคลื่อนย้ายของดิน
solute movement in soil; mass transfer in soil; soil transport processes; solute transport in soil
การกินดิน
geophagia; geophagy
การขนส่งของตัวละลายในดิน
solute transport in soil; soil transport processes; mass transfer in soil; solute movement in soil
การเคลื่อนที่ของดิน
soil movement; solifluction; slipping of soil
การเคลื่อนที่ของตัวละลายในดิน
soil transport processes; solute transport in soil; solute movement in soil; mass transfer in soil
การเคลื่อนย้ายมวลในดิน
soil transport processes; solute movement in soil; solute transport in soil; mass transfer in soil
การไถพรวนหน้าดิน
surface cultivation; surface tillage
คนงานไถดิน
plowman; plower; ploughman
ความทนทานต่อสภาพน้ําขังใต้ผิวดิน
submergence tolerance; waterlogging tolerance; waterlogging resistance; water tolerance; tolerance to wet soils
ความพรุนของดิน
soil pore system; soil macropores; soil permeability; soil porosity; soil micropores
ดินแดน
region; state; manor; kingdom; soil; realm; latitude; land; annex; territory; nation
ดินทะเลทราย
desertic soil; desert soils; desert soil
ดินป่า
woodland soils; forest soils
ดินเผา
baked clay; clay
ดินพรุ
bog soils; peat soils
ดินฟอกสีน้ํามัน
bleaching earth; bleaching clay
ดินภูเขาไฟ
pumice soils; volcanic soils; volcanic ash soils
ดินมลพิษ
polluted soil; contaminated soils
ดินสวน
horticultural soils
ดินเหนียว
clay; argil; mud; marl; earth; kaolin; heavy soils; clay soils; argillaceous soils
ดินอาร์กติก
frigid soils; arctic soils

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
en Solutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
th สัมพันธ์กับพื้นดิน
en relative to ground
th พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อ
en Includes ornamental bulbs, corms, rhizomes and tubers
th เหง้า,ลําต้นใต้ดินสําหรับขยายพันธุ์พืช
en For plant propagation use
th มีหญิงสาว ถูกจับขังไว้ในในรถแท๊กซี่ที่ถูกแขวนไว้ ด้วยไยแมงมุมยักษ์ อยู่เหนือพื้นดิน เท่ากับความสูงของตึก ‧ ชั้น
en A young woman held hostage in a taxi suspended ‧ storeys above the ground in what appears to be a giant web
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
en A solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
th เศษซากอินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือไม่อยู่ในดินที่ผ่านการย่อยสลายทางชีววิทยา
en Organic residues with or without soil that have undergone biological decomposition
th การนําแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาที่ตรึงไนโตรเจน หรือปุ๋ยแบคทีเรีย สู่พืชหรือดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพื่อประโยชน์อื่นๆ
en Introduction of nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or bacterial fertilizers to plants or soil in order to achieve nutritional or other benefits
th ความทนทานของพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในดินที่มีความชื้นมากเกินไป
en Of plants that continue to thrive in soils containing excess moisture
th การรวมตัวกันของวัสดุในดิน, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้
en Of materials in soils; in products use
th การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
en Movement of water through the soil surface into the soil
th ติดพื้นดิน
en clamp to ground
th อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้น
en The air is soft, and the soil is moist.
th หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
en Groups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
th การเคลื่อนย้ายสารประกอบที่ละลายได้โดยการชะล้างของน้ําลงลึกไปในดิน
en Removal of soluble compounds by water passing through the soil
th บริเวณดินใกล้รากที่มีกิจกรรมของจุลินทรีย์
en Soil zone of enhanced microbiological activity in vicinity of roots
th พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดิน
en Crops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
en Plants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
en Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th การสะสมของใบไม้ กิ่ง ก้าน และส่วนอื่นๆ ของพืชบนผิวหน้าดิน
en Accumulation of leaves, twigs, branches, and other plant parts on the surface of the soil
th การยุบตัวของพื้นดิน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่
en Sinking of land relative to surrounding areas
th เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดิน
en Injurious organisms transmitted through the soil
th หลุมที่ขุดลึกลงไปในดิน
en Holes dug vertically in the ground
th ภูมิอากาศของอากาศใกล้ๆ ผิวดินที่มีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
en Physical state of the atmosphere close to the earth's surface in a restricted area and in relation to living organisms
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 28.478 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.