Translations into English:

  • surface water   

Similar phrases in dictionary Thai English. (81)

การขจัดเกลือของดิน
soil desalting; soil desalinization; soil desalination
ขนาดผืนดิน
parcel size; plot size
ดินนา
paddy soil; rice soil
ดินป่า
woodland soils; forest soils
ดินพรุ
bog soils; peat soils
ดินพื้นที่ป่า
forest soils; woodland soils
ดินไร่
upland soils
ดินอาร์กติก
frigid soils; arctic soils
บรรยากาศของพื้นดิน
soil atmosphere; soil air; earth atmosphere
ผลิตภาพของดิน
soil fertility; soil productivity
ส่วนเหนือดิน
aerial parts; aboveground parts
สัณฐานวิทยาของดิน
soil morphological features; soil morphology
อนุกรมวิธานดิน
soil classification; soil taxonomy
อากาศในดิน
earth atmosphere; soil air; soil atmosphere

Example sentences with "น้ําผิวดิน", translation memory

add example
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
en For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
th ผลกระทบของสารที่เป็นมลพิษจากชั้นบรรยากาศที่มีต่อผู้รับ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ํา
en Impact of pollutants from the atmosphere on an acceptor such as forests, soil, water
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
en Solutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
th ปัจจัยของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
en Soil factors influencing the growth of plants
th เศษซากอินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือไม่อยู่ในดินที่ผ่านการย่อยสลายทางชีววิทยา
en Organic residues with or without soil that have undergone biological decomposition
th ที่พวกเรารู้ก็คือ.. ที่นั่นเป็นสวรรค์บนดิน
en All we knew is we had been unloaded there in heaven
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th อากาศนั้นนุ่มและดินนั้นชื้น
en The air is soft, and the soil is moist.
th สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรวมถึงมูลสัตว์ เชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ และไมคอไรซาใช้เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
en Any naturally occurring organic substances applied to soil for the purpose of maintaining or improving fertilty. They include animal manures, composts, nitrogen fixing bacteria and mycorrhizae
th มีหญิงสาว ถูกจับขังไว้ในในรถแท๊กซี่ที่ถูกแขวนไว้ ด้วยไยแมงมุมยักษ์ อยู่เหนือพื้นดิน เท่ากับความสูงของตึก ‧ ชั้น
en A young woman held hostage in a taxi suspended ‧ storeys above the ground in what appears to be a giant web
th การยุบตัวของพื้นดิน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่
en Sinking of land relative to surrounding areas
th การเคลื่อนย้ายสารประกอบที่ละลายได้โดยการชะล้างของน้ําลงลึกไปในดิน
en Removal of soluble compounds by water passing through the soil
th การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัว
en Replenishment of water to the zone of saturation in the ground
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
en Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
th หลุมที่ขุดลึกลงไปในดิน
en Holes dug vertically in the ground
th หลักการผลิตพืชและการจัดการดิน
en Science of crop production and soil management
th รวมถึงราก หัว และส่วนใต้ดินทั้งหมด
en Including roots, tubers and all underground fruits
th หน่วยดินของแผนที่โลก จัดทําขึ้นโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
en Groups defined for the FAO-UNESCO Soil Map of the World
th การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
en Movement of water through the soil surface into the soil
th การนําแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาที่ตรึงไนโตรเจน หรือปุ๋ยแบคทีเรีย สู่พืชหรือดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพื่อประโยชน์อื่นๆ
en Introduction of nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or bacterial fertilizers to plants or soil in order to achieve nutritional or other benefits
th การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติ
en Tillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
th การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดิน
en Of the first leaves of a plant above the soil
th ติดพื้นดิน
en clamp to ground
th การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดิน
en Plants grown between or during regular crop for adding of organic matter to soil and/or protection against erosion
th การใช้แท่งกระบอก บด อัด เพื่อให้ดินแน่น บางครั้งช่วยในการแตกกอของธัญพืชได้ด้วย
en Use of a cylinder to crush lumps and to firm the soil, sometimes also to facilitate tillering of cereals
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "น้ําผิวดิน".Found in 0.301 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.