Translations into English:

  • general ledger   
    (noun   )
     
    The register of debit and credit entries classified using accounts listed in a chart of accounts.

Similar phrases in dictionary Thai English. (77)

การแยกสี
color separation
เครื่องคัดแยก
sorting equipment; sorters
ชนิดทั่วไป
generic type; generics
ทั่วไป
General; generalized
ประเภท
genus; variety; category; class; genre
ประเภทย่อย
subcategory; child category
ยาประเภทกดภูมิคุ้มกัน
immunosuppressants; immunosuppressive agents
สัตว์ประเภทแมว
mustela putorius putorius; mustela eversmanni; polecats
สี่แยก
crossroad; intersection; crossroads
หอยดินประเภทฝาเดียว
snails; terrestrial snails; land snails

Example sentences with "บัญชีแยกประเภททั่วไป", translation memory

add example
th ตัวเลือกทั่วไป
en General Options
th คิดบัญชีของปริมาณข้อมูล
en Volume accounting
th สร้างประเภทแฟ้มชนิด % ‧ ใหม่
en Create New File Type %
th & dolphin; ไม่ได้เป็นตัวแทนของการแยกตัวจากส่วนติดต่อผู้ใช้สําหรับตัวจัดการแฟ้ม ของ & konqueror; อย่างไรก็ตามจะยังมีแบบอย่างหลายๆ อย่างที่ยังใช้อยู่ ซึ่ง อาจจะต้องการการปรับแต่งบางอย่างในส่วนของผู้ใช้
en & dolphin; does not represent a wild departure from the & konqueror; file manager interface. There are certain paradigms in use however, which may require some readjustment on the user 's part. An attempt is made below to explain these in an effort to provide a more enjoyable experience for our users
th ชื่อบัญชีผู้ใช้
en Account & name
th ไม่สนับประเภท MIME % ‧ ให้ใช้ในการเติมสายโซ่ตัวกรอง (ซึ่งอาจเกิดจาก ไม่ใช่ที่พักข้อมูลของ CUPS เมื่อมีการเลือกหน้าเพจ บนเอกสารที่ไม่ใช่โพสต์สคริปต์) คุณต้องการให้ KDE แปลงแฟ้มนี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุนแทนหรือไม่?
en The MIME type %‧ is not supported as input of the filter chain (this may happen with non-CUPS spoolers when performing page selection on a non-PostScript file). Do you want KDE to convert the file to a supported format?
th จะให้ใช้งานลําโพง PC ทั่วไปแทนระบบแจ้งเตือนของ KDE เองหรือไม่
en Whether the ordinary PC speaker should be used instead of KDE 's own notifications system
th % ‧: ไม่ทราบประเภทของแฟ้ม, ไดเร็กทอรี หรือแฟ้ม
en %‧: Unknown file type, neither directory or file
th เลือกประเภท
en Select Type
th ออบเจ็กต์คําสั่งจําทําการแปลงจากส่วนนําเข้าไปเป็นส่วนส่งออกและถูกใช้เป็นพื้นฐานการสร้างทั้งตัวกรองการพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบพิเศษ ซึ่งมันอธิบายได้จากข้อความคําสั่ง ชุดของตัวเลือก ชุดของความต้องการ และ ประเภท mime ที่สนับสนุน โดยคุณสามารถสร้างออบเจ็กต์คําสั่งใหม่ และแก้ไขคําสั่งที่มีอยู่แล้วได้ที่นี่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น
en Command objects perform a conversion from input to output. They are used as the basis to build both print filters and special printers. They are described by a command string, a set of options, a set of requirements and associated mime types. Here you can create new command objects and edit existing ones. All changes will only be effective for you
th อนุญาตให้คุณได้แก้ไขบัญชีที่เลือกไว้
en Allows you to modify the selected account
th ตัวเลือกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
en New Account Options
th ตัวกรองการนําเข้า The Bat! เลือกไดเร็คทอรีหลักของโฟลเดอร์เก็บอีเมลของ ' The Bat! ' ที่คุณต้องการจะนําเข้า ข้อสังเกต: ตัวกรองนี้จะทําการนําเข้าแฟ้ม *. tbb-files จากโฟลเดอร์ ' The Bat! ' ต. ย. เช่น จากบัญชี POP, และไม่ใช่จากบัญชี IMAP/DIMAP เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ใหม่ โฟลเดอร์ต่างๆ จะถูกเก็บเอาไว้ที่: " TheBat-Import " ในบัญชีบนเครื่องของคุณ
en The Bat! import filter Select the base directory of the 'The Bat! ' local mailfolder you want to import. Note: This filter imports the *. tbb-files from 'The Bat! ' local folder, e. g. from POP accounts, and not from IMAP/DIMAP accounts. Since it is possible to recreate the folder structure, the folders will be stored under: " TheBat-Import " in your local account
th นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %
en This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
th ประเภทบัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้แบบ POP
en Account Type: POP Account
th พบเอกสาร share/kdeprint/specials. desktop ในไดเรกทอรี KDE ภายในของคุณ ซึ่งเอกสารนี้อาจจะมาจาก KDE รุ่นก่อน และควรจะถูกลบ เพื่อจัดการโดยชุดเครื่องพิมพ์ทั่วไปแทน
en A file share/kdeprint/specials. desktop was found in your local KDE directory. This file probably comes from a previous KDE release and should be removed in order to manage global pseudo printers
th เปลี่ยนประเภทของรายการ
en Change master page
th โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อปรับแต่งพาเนลของ KMail ที่เมนู ตั้งค่า-gt; ปรับแต่ง KMail คุณต้องใส่รายละเอียด อย่างน้อยก็ส่วนแสดงตัวและบัญชีผู้ใช้จดหมายสําหรับใช้รับและส่งจดหมาย
en Please take a moment to fill in the KMail configuration panel at Settings-gt; Configure KMail. You need to create at least a default identity and an incoming as well as outgoing mail account
th ประเภทของเนื้อหาcollection of article headers
en Content-Type
th แท็กสําหรับแสดงใน OSDคุณสามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ได้: ชื่อเพลง-% ‧อัลบั้ม-% ‧ศิลปิน-% ‧ประเภท-% ‧บิตเรท-% ‧ปี-% ‧ความยาวเพลง-% ‧หมายเลขเพลง-% ‧ชื่อแฟ้ม-% ‧ไดเรกทอรี-% ‧ชนิด-% ‧หมายเหตุ-% ‧คะแนน-% ‧จํานวนครั้งที่เล่น-% ‧ หมายเลขแผ่นดิสก์-% ‧เรตติ้ง-% ‧ เวลาที่เล่นผ่านไป-% ‧หากคุณล้อมส่วนของตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์ ด้วยวงเล็บปีกกา ส่วนนั้นจะถูกซ่อนไว้ ถ้าหากว่าไม่มีค่าของสัญลักษณ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น: % ‧จะไม่แสดง คะแนน: % score ถ้าหากว่าไม่มีค่าของคะแนนอยู่Miscellaneous settings
en Tags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no score
th แสดงเฉพาะรายการประเภท
en Only Show Items of Type
th เลือกหัวข้อที่จะเพิ่มประเภทแฟ้มชนิดใหม่เข้าไป
en Select the category under which the new file type should be added
th โปรแกรมจัดการจดหมาย K สามารถแสดงแถบสีแสดงประเภทของจดหมาย (ข้อความธรรมดา/ประเภท HTML/ประเภท OpenPGP) ในการแสดงปัจจุบันได้? เคล็ดลับนี้จะพยายามหลอกการตรวจสอบลายเซ็นว่าสมบูรณ์ โดยการส่ง จดหมาย HTML เลียนแบบลายเซ็นในกรอบสถานะของ KMail
en that KMail can show a color bar indicating the type of message (Plain text/HTML/OpenPGP) currently displayed? This thwarts attempts to fake successful signature verification by sending HTML mails mimicking KMail 's signature status frames
th เบราว์เซอร์ Konqueror คุณสามารถปรับแต่งความสามารถของเบราว์เซอร์ Konqueror ได้ที่นี่ โปรดจําไว้ว่า ความสามารถในการเป็นตัวจัดการแฟ้มนั้น ต้องทําการปรับแต่งในส่วนมอดูล " เครื่องมือจัดการแฟ้ม " คุณสามารถตั้งค่าบางอย่างให้ Konqueror จัดการกับโค้ดของ HTML ในหน้าเว็บที่โหลดได้ โดยทั่วไปก็ไม่จําเป็นต้องทําการเปลี่ยนแปลงอะไรที่นี่
en Konqueror Browser Here you can configure Konqueror 's browser functionality. Please note that the file manager functionality has to be configured using the " File Manager " configuration module. You can make some settings how Konqueror should handle the HTML code in the web pages it loads. It is usually not necessary to change anything here
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
Showing page 1. Found 442 sentences matching phrase "บัญชีแยกประเภททั่วไป".Found in 1.088 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.