Translations into English:

  • general ledger   
    (noun   )
     
    The register of debit and credit entries classified using accounts listed in a chart of accounts.

Similar phrases in dictionary Thai English. (77)

กฎหมายทั่วไปcommon law
กลุ่มทั่วไปcommon groups
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
การกระทบยอดบัญชีแยกประเภทledger reconciliation
การเขียนโปรแกรมชนิดทั่วไปgeneric programming
การจัดประเภทตามลําดับชั้นcategory hierarchy
การจัดประเภทธุรกิจbusiness classification
การแบ่งประเภทtypology
การแบ่งประเภทของสารตามเนื้อสารmixture
การแยกตัวของยีนsegregation
การแยกตัวทําละลายออกdesolventizing; solvent removal
การแยกแบบไอโซโทปisotope fractionation
การแยกไปสองทางbifurcation
การแยกวิเคราะห์การนําเข้าแฟ้มImport File Parse
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การแยกสกัดด้วยของเหลวเหนือจุดวิกฤติsupercritical fluid extraction
การแยกสลายด้วยน้ําhydrolysis
การแยกสารที่ให้กลิ่นหอมaroma recovery
การแยกสีcolor separation
การแยกออกwinnowing
การแยกออกจากกันและกันmutual exclusion
การแยกออกจากส่วนอื่นisolation
การรับรองความถูกต้องแบบแยกย่อยDigest authentication
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าgeneral agreement on tariffs and trade
เขตข้อมูลประเภทcategory field
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรGeneral Agreement on Tariffs and Trade
ความพยายามที่น้อยจนไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปัญหาโดยทั่วไปdrop in the bucket
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทcategory relationship
เครื่องคัดแยกsorting equipment; sorters
เครื่องแยกประเภทgraders
เครื่องแยกหินstone pickers
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบปิดclosed generic type
ชนิดข้อมูลทั่วไปแบบระบุพารามิเตอร์constructed generic type
ชนิดทั่วไปgeneric type; generics
ชนิดทั่วไปแบบเปิดopen generic type
ชุดปรับปรุงทั่วไปgeneral distribution release
ตัวช่วยสร้างคลาส C++ ชนิดทั่วไปGeneric C++ Class Wizard
ตัวแทนชนิดทั่วไปgeneric delegate
ตัวแบ่งประเภทcategorizer
ตัวให้บริการแบบแยกตัวdecoupled provider
ทั่วไปGeneral; generalized
ธุรกรรมอัพเดตบัญชีแยกประเภทledger update transaction
บัญชีแยกประเภทledger; ledger account
ประเภทgenus; variety; category; class; genre
ประเภทของการบอกรับเป็นสมาชิกsubscription group
ประเภทของธุรกิจbusiness type
ประเภทคลิกด่วนQuick Click category
ประเภทเนื้อหาcontent type
ประเภทพนักงานemployee type
ประเภทย่อยsubcategory; child category
ประเภทสีcolor category
ป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนtick mark label
ผักประเภทถั่วvegetable legumes
ผู้ชมทั่วไปGeneral Audience
ผู้ร่วมประชุมทั่วไปoptional attendee
พารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter
พืชอาหารสัตว์ประเภทหัวบีทmangelwurzels; mangels; mangolds; fodder beet
ฟอร์มแยกsplit form
ยาประเภทกดภูมิคุ้มกันimmunosuppressants; immunosuppressive agents
ยาประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกันimmunostimulants
รายการประเภทหลักMaster Category List
รายการพารามิเตอร์ชนิดทั่วไปgeneric type parameter list
สภาพแวดล้อมของการแยกเครือข่ายnetwork isolation environment
สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนูGNU General Public License; GNU GPL; GPL
สัดส่วนของประเภทเครือข่ายnetwork mix
สัตว์ประเภทกระต่ายlagomorphs
สัตว์ประเภทแมวmustela putorius putorius; mustela eversmanni; polecats
สารประกอบประเภทนิวคลีอิกnucleic compounds
สี่แยกcrossroad; intersection; crossroads
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปGenerally Accepted Accounting Principles
หอยดินประเภทฝาเดียวsnails; terrestrial snails; land snails
หอยน้ําจืดประเภทฝาเดียวfreshwater snails
อาร์กิวเมนต์ชนิดทั่วไปgeneric type argument
อาหารสัตว์ประเภทถั่วลูซีนlucerne meal
อาหารสัตว์ประเภทใบป่นleaf meal
อาหารสัตว์ประเภทรากfeed roots
อาหารสัตว์ประเภทหญ้าป่นgrass meal

Example sentences with "บัญชีแยกประเภททั่วไป", translation memory

add example
ประเภท Mime ของแฟ้มส่งออกMimetype of the output file
ข่าวนี้เป็นประเภท MIME แบบ & quot; message/partialquot; ซึ่ง KNode ไม่สามารถจัดการได้ ดังนั้น คุณควรบันทึกข่าวนี้ให้เป็นแฟ้มข้อความก่อน แล้วจัดการแก้ไขมันด้วยตัวเองThis article has the MIME type & quot; message/partialquot;, which KNode cannot handle yet. Meanwhile you can save the article as a text file and reassemble it by hand
รหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้CommentPassword & User Account
เลือกประเภทของเซ็นเซอร์รับภาพที่ใช้บนกล้องเพื่อถ่ายภาพได้ที่นี่Select here the image sensor type used by the camera to take the picture
ปิดหน้าต่างแบบให้มันร่วงหล่นแยกเป็นชิ้น ๆNameClosed windows fall into pieces
อุปกรณ์ CD-ROM ที่จะใช้ในการเล่นแผ่นซีดี ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณ "/dev/cdrom " ถ้าหากว่าต้องการให้ KsCD ตรวจหา CD-ROM ของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้The CD-ROM device to use when playing CDs. This will typically look something like "/dev/cdrom ". To have KsCD autodetect your CD-ROM, leave this field empty
ประเภทเป้าหมายTarget Type
หมายเลขแผ่นดิสก์จะต้องไม่ซ้ํากันภายในประเภทDisc Id values must be unique within a category
คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละตินHere you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
แยกกระเป๋าต่างหาก สําหรับรหัสผ่านภายในระบบDifferent wallet for local passwords
ตัวแยก, ย่อหน้าSeparator, Paragraph
จะมีการสร้างการเชื่อมต่อกับเครื่อง PPP (คอมพิวเตอร์ ที่คุณเชื่อมต่อไปด้วยโมเด็มของคุณ) ให้ทําตัวเป็นเกตเวย์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งทุก ๆ แพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายท้องถิ่น ไปยังคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องนี้ จะทําการค้นหาเส้นทางให้คุณแทน มักเป็นค่าปริยายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ดังนั้น คุณควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้This makes the PPP peer computer (the computer you are connected to with your modem) to act as a gateway. Your computer will send all packets not going to a computer inside your local net to this computer, which will route these packets. This is the default for most ISPs, so you should probably leave this option on
ประเภทต้นแบบTemplate type
ประเภทการปรับแก้Adjustment Type
ประเภทบัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้แบบ POPAccount Type: POP Account
ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP ค่าปริยายคือ ‧ หรือค่าอื่นที่ใช้ทั่วไป คือEnter the port number of the HTTP proxy server. Default is ‧. Another common value is
เลือกประเภทของบัญชีอีเมลของคุณที่ต้องการจะสร้างSelect what kind of account you would like to create
แฟ้มรายการพื้นที่ทํางาน % ‧ เป็นประเภทอุปกรณ์ระบบ แต่ไม่มีส่วน Dev=... อยู่The desktop entry file %‧ is of type FSDevice but has no Dev=... entry
ตั้งค่าบัญชีใหม่Reset Accounting
กําหนดให้โปรแกรมที่เลือกให้มีความสําคัญสูงขึ้น ทําได้โดยเลื่อนมันขึ้นในรายการ ซึ่งจะมีผลกับเฉพาะ โปรแกรมที่เลือกเท่านั้น ถ้าประเภทของแฟ้มชนิดนี้ ถูกกําหนดให้ใช้ได้กับหลายโปรแกรมAssigns a higher priority to the selected application, moving it up in the list. Note: This only affects the selected application if the file type is associated with more than one application
สร้างสําเนาของบัญชีที่เลือกไว้ การตั้งค่าของบัญชีที่เลือกไว้ทั้งหมด จะถูกคัดลอกมายังบัญชีใหม่ด้วย ซึ่งคุณจะสามารถแก้ไข ให้เหมาะสมได้ตามต้องการMakes a copy of the selected account. All settings of the selected account are copied to a new account that you can modify to fit your needs
ประเภทคําบรรยายภายนอกType of external subtitles
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อปรับแต่งพาเนลของ KMail ที่เมนู ตั้งค่า-gt; ปรับแต่ง KMail คุณต้องใส่รายละเอียด อย่างน้อยก็ส่วนแสดงตัวและบัญชีผู้ใช้จดหมายสําหรับใช้รับและส่งจดหมายPlease take a moment to fill in the KMail configuration panel at Settings-gt; Configure KMail. You need to create at least a default identity and an incoming as well as outgoing mail account
บัญชีผู้ใช้สําหรับรับจดหมาย (ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวIncoming accounts (add at least one
การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Chemical or physical decomposition of a compound, a product or material; for the environment use
Showing page 1. Found 442 sentences matching phrase "บัญชีแยกประเภททั่วไป".Found in 0.405 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.