Translations into English:

  • pollack   
    (noun   )
     
    fishery related term
  • dover hake   

Similar phrases in dictionary Thai English. (36)

กรดโพลีกาแลคทูโรนิก
pectic substances; pectic acids; pectins; polygalacturonic acid
กรดแลคติค
lactide; lactic acid
กาแลคโตซามีน
acetylglucosamine; hexosamines; glucosamine; osamine; amino sugars; galactosamine
กาแลคโตแมนนาน
glucomannans; mannans; galactomannans
กาแลคโตส
galactose; brain sugar
ปลาครอสซอปทีไรเจียน
lobe-finned fish; crossopterygian; lobefin
ปลาครีวอลลีแจ็ค
Caranx hippos; jack crevalle; crevalle jack
ปลาครีโอล-ฟิช
Paranthias furcifer; creole-fish
ปลาคลินิด
clinid; clinid fish
ปลาควีนทริกเกอร์ฟิช
Bessy cerca; oldwench; Balistes vetula; queen triggerfish; oldwife
ปลาควีนฟิช
white croaker; queenfish; Seriphus politus
ปลาคอตตอนวิค
cottonwick; Haemulon malanurum
ปลาซ็อคอาย
Oncorhynchus nerka; sockeye; red salmon; sockeye salmon; blueback salmon
ปลาซอคอายแซลมอน
sockeye salmon; chinook salmon; king salmon; humpback salmon; red salmon; pacific salmon; chinook
ปลาซีแลมแพรย์
sea lamprey; Petromyzon marinus
ปลาเพลคทอกเนท
plectognath fish; plectognath
ปลาฟินแนนแฮดด็อค
finnan; finnan haddie; smoked haddock; finnan haddock
ปลาลาคเทราต์
lake trout; salmon trout; Salvelinus namaycush
ปลาลุคดาวน์
lookdown fish; lookdown; Selene vomer
ปลาแฮดด็อค
Melanogrammus aeglefinus; chat haddock; haddock; pinger; scrod; snapper haddock; gibber
ปลาแฮดด็อครมควัน
finnan haddie; finnan haddock; smoked haddock; finnan
พระเจ้าพอลที่ 3
Alessandro Farnese; Paul III
พอล
Alice Paul; Paul
พอล ทิลลิช
Paul Johannes Tillich; Paul Tillich; Tillich
พอล บันยัน
Paul Bunyan; Bunyan

Example sentences with "ปลาพอลแลค", translation memory

add example
th ลิกที่ปุ่มนี้เพื่อที่เปิดภาพที่จับได้ปัจจุบัน โดยเลือกใช้โปรแกรมอื่น ๆ
en Click this button to open the snapshot with another application
th ล้างประวัติของลิปบอร์ด
en Clear Clipboard History
th เลือกโปรแกรมที่จะเพิ่มสําหรับแฟ้มประเภท: % ‧ ถ้าโปรแกรมไม่ถูกแสดงไว้ในรายการ ให้ป้อนชื่อหรือลิกที่ปุ่มเรียกดู
en Select the program for the file type: %‧. If the program is not listed, enter the name or click the browse button
th ลิกที่นี่ เพื่อเลือกแฟ้มซ็อกเก็ตของ EGD
en Click here to browse for the EGD socket file
th ปลา (สัตว์), สําหรับผลิตผลจากปลาใช้
en Use for the animal; for the product use
th การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ที่สูงที่สุด กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไป
en Calibration is about to check the value range your device delivers. Please move axis %‧ %‧ on your device to the maximum position. Press any button on the device or click on the 'Next ' button to continue with the next step
th ใช้แผนที่ทางด้านขวาเพื่อเลือกสถานที่ที่ภาพถูกถ่ายมา ลิกบนแผนที่ด้วยเมาส์ปุ่มซ้ายเพื่อทําเครื่องหมายบนแผนที่ เพื่อรับค่าพิกัด GPS
en Use the map on the right to select the location where the picture has been taken. Click with left mouse button or move the marker on the map to get the GPS coordinates
th ใช้เมนูนี้ สําหรับเลือกโหมดในการจับภาพได้สี่โหมดดังต่อไปนี้: ทั้งจอภาพ-จับภาพทุกส่วนของจอภาพ หน้าต่างซึ่งอยู่ด้านล่างเคอร์เซอร์-จับภาพเฉพาะหน้าต่าง (หรือเมนู) ซึ่งอยู่ด้านล่างของเคอร์เซอร์เมาส์ขณะที่มีการเริ่มจับภาพ เลือกขอบเขต-จับภาพเฉพาะขอบเขตของพื้นที่ทํางานที่คุณกําหนด เมื่อเริ่มการจับจอภาพในโหมดนี้ โปรแกรมจะรอให้คุณเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการ โดยการลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อเริ่มขอบเขตและลากครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ส่วนของหน้าต่าง-จับภาพเฉพาะส่วนของหน้าต่าง เมื่อเริ่มการจับภาพในโหมดนี้โปรแกรมจะรอให้คุณเลือกหน้าต่างต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ซึ่งทําได้โดยการเคลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือหน้าต่างที่ต้องการ
en Using this menu, you can select from the four following snapshot modes: Full Screen-captures the entire desktop. Window Under Cursor-captures only the window (or menu) that is under the mouse cursor when the snapshot is taken. Region-captures only the region of the desktop that you specify. When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the screen by clicking and dragging the mouse. Section of Window-captures only a section of the window. When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any child window by moving the mouse over it
th สิ่งที่จะให้กระทํา เมื่อมีการลิก เมาส์ปุ่มขวา บนแถบหัวเรื่องหรือกรอบหน้าต่างที่ ไม่ได้ทํางาน
en Behavior on right click into the titlebar or frame of an inactive window
th ลิกที่ปุ่มนี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่
en Click this button to create a new folder
th อิเลคทรอนิ
en Electronic
th กด, ลากลง, ลากขึ้นรี่งหนึ่ง, ลากมาทางขวา, ลากลง, ปล่อย \ (การวาดตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ' h ') Comment
en Press, move down, move half up, move right, move down, release. \ (Drawing a lowercase 'h '
th ลิกเพื่อเริ่ม
en Click to begin
th ลิกเพื่อออกจากการนําเสนอ
en Click To Exit
th สีที่กําหนดเอง คุณสามารถสร้างจานสีของสีที่กําหนดเองได้ที่นี่ โดยการลิกซ้อนบนกล่องเพื่อแก้ไขค่าสี
en Custom colors Here you can build a palette of custom colors. Double-click on a box to edit the color
th เลือกโปรแกรมที่ควรจะให้เปิดใช้กับ % ‧ หากโปรแกรมไม่อยู่ในรายการ ให้เติมชื่อ หรือลิกที่ปุ่มเลือกแฟ้ม
en Select the program that should be used to open %‧. If the program is not listed, enter the name or click the browse button
th ลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อเพิ่มโฮสต์หรือโดเมนเพื่อตั้งข้อกําหนดเอง
en Click on this button to manually add a host or domain specific policy
th หากคุณต้องการจะลบชนิดของแฟ้ม (ชนิด mime) ที่ไม่ให้ใช้กับโปรแกรมของคุณ ให้เลือกรายการชนิด mime ทางด้านบน แล้วลิกที่ปุ่มนี้
en If you want to remove a type of file (mimetype) that your application cannot handle, select the mimetype in the list above and click on this button
th ลิกที่นี่เพื่อทําการแทนที่ข้อความที่ไม่รู้จักทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยข้อความภายในกล่องแก้ไขด้านบน (ไปทางซ้าย
en Click here to replace all occurrences of the unknown text with the text in the edit box above (to the left
th ข้อควรจํา: นี่เป็นเนื้อความแบบ HTML แต่จะถูกแสดงเป็นโค้ด HTML เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าหากว่าคุณเชื่อใจผู้ส่งข้อความนี้ คุณสามารถจะเปิดให้แสดงผลแบบ HTML กับข้อความนี้ได้ โดยการลิกที่นี่
en Note: This is an HTML message. For security reasons, only the raw HTML code is shown. If you trust the sender of this message then you can activate formatted HTML display for this message by clicking here
th ลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อถอยกลับหนึ่งระดับในประวัติการเรียกดู
en Click this button to move backwards one step in the browsing history
th ลิกเพื่อเลือกสีพื้นหลังของ OSD
en Click to select the background color of the OSD
th การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
en The action you requested needs root privileges. Please enter root 's password below or click Ignore to continue with your current privileges
th ช่วงหน่วงเวลาของการดับเบิลคลิก เป็นระยะเวลาที่มากที่สุด (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) ระหว่างการลิกเมาส์สองครั้งติดต่อกัน เพื่อให้เป็นการดับเบิลคลิก หากการลิกครั้งที่สอง เกินจากระยะเวลาที่ตั้งไว้นับจากการลิกครั้งแรก มันจะกลายเป็นการลิกสองครั้งแยกกันแทน
en The double click interval is the maximal time (in milliseconds) between two mouse clicks which turns them into a double click. If the second click happens later than this time interval after the first click, they are recognized as two separate clicks
th เอ็ดเวิร์ด บร๊อ จูเนียร์
en Edward Brock junior
Showing page 1. Found 433 sentences matching phrase "ปลาพอลแลค".Found in 0.484 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.