Translations into English:

  • winter crops   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

การปลูกพืชตามลําดับ
sequential cropping; successive cropping
ขนพืช
plant hairs
ชนิดสัตว์หรือพืชในท้องถิ่น
autochthonous species; native species; indigenous species
พืชคลุม
ground cover plants; cover crops; cover plants
พืชปลูก
crops; useful plants
รังไข่ของพืช
plant ovaries; gynoecium
ฤดู
season;
ฤดูที่มีฝนตก
rainy season; wet season
ฤดูฝน
wet season; rainy season; humid season
ฤดูร้อน
summertime; summer; hot season
ฤดูหนาว
wintertide; cold season; winter; wintertime

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
th วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ
en Materials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
en Of animal or plant origin
th การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกัน
en Farming involving both crop and animal production
th การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีก
en Collections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
th ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
en All plant species which are present in a particular area
th ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
en Small plant parts, especially bulbs or tubers used for plant propagation
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
en Thin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
th พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ํา
en Crops not requiring vernalization
th การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
en Physiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
th การผ่านฤดูหนาวโดยอยู่ในสภาวะการจําศีล
en To pass the winter in a state of torpor
th ฉันพักอยู่บ้านป้าช่วงฤดูร้อน
en I'm staying at my aunt's for the summer.
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
en Restricted to plants; for animals use
th กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาล
en Residues or wastes of sugar plants in sugar industry
th พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูป
en Crops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
th ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆ
en Reaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
th การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับ
en Of horticultural crops, as opposed to
th ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้
en Applies to plants only; for animals use
th เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
en Use only for edible grain of grasses; for the plants use
th การผ่านฤดูร้อนโดยอยู่ในสภาวะการจําศีล
en Passing the summer in a state of turpor
th เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้น
en Insoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
th ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์
en In habitat or site
th การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้น
en Removal of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
th พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้
en Vegetation type; for lands bearing forests use
th พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กัน
en Crops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 0.317 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.