Translations into English:

  • winter crops   

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
en Planting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
th พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดิน
en Crops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
th พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
en All useful plants, cultivated or not
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
en Plants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
en Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
en Of animal or plant origin
th การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์
en Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
en Crops grown as feed for livestock
th พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วย
en Plants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
th สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้
en For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
en Of pesticides, drugs and other chemical substances
th การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
en Of plants, animals, products; for the environment use
th การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว
en Production of a subsequent crop from roots of a harvested crop
th การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่
en One crop grown alone in pure stands
th ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
en Of humans, animals and plants; for soil use
th การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้
en Restricted to plants; for animals use
th พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปี
en Annual plants
th เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้น
en Insoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
th ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่ง
en Flowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
en Pathological calcification
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th พันธุกรรมทั้งหมดและข้อมูลพันธุกรรมซึ่งถูกควบคุมโดยการสืบพันธุ์ของประชากรสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์, สําหรับสถานที่รวบรวมใช้
en The sum total of all genes and genetic information possessed by a given reproducing animal, plant or microbe population; for collection points of material use
th การถอนต้นพืชเพื่อลดจํานวนประชากร
en Removal of plants to reduce crowding
th ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิต
en Characteristics of a plant or animal affecting yield
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 0.403 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.