Translations into English:

  • winter crops   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

การเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนยอดของพืชnutation
การทนต่อสภาพหนาวเย็นwinter hardiness
การปรับปรุงพันธุ์พืชplant breeding
การปลูกพืชตามฤดูกาลseasonal cropping
การปลูกพืชตามลําดับsequential cropping; successive cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การพักปศุสัตว์ในฤดูหนาวinwintering; livestock overwintering
การพักสัตว์ในฤดูหนาวwintering
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
การเพาะเลี้ยงพืชน้ําเค็มmarine phytoculture
การใส่ปุ๋ยในฤดูเดียวannual application; annual dressings
การหนาวสั่นshivering
การอยู่ข้ามฤดูหนาวตามธรรมชาติnatural overwintering
ขนพืชplant hairs
ข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงwinter wheat
ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิspring wheat
คําฝอย (พืช)safflower (plant)
ชนิดสัตว์หรือพืชในท้องถิ่นautochthonous species; native species; indigenous species
ชา (พืช)tea (plant)
ซากพืชผุ (เศษซากพืชในป่า)duff (forest litter)
บทเพลงสี่ฤดูThe Four Seasons
ผลไม้เขตหนาวtemperate fruits
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนsummer palace
พืชคลุมground cover plants; cover crops; cover plants
พืชใช้ทําฟืนfirewood crops
พืชใช้ฟอกหนังtan plants
พืชใช้เมล็ดgrain crops
พืชตรึงไนโตรเจนnitrogen fixing trees
พืชที่ใช้ทํารั้วhedging plants; hedgerow plants
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่มีประโยชน์useful plants; crops
พืชที่ให้กลิ่นหอม (น้ํามันหอมระเหย)aromatic crops (essential oils)
พืชที่อยู่ข้ามฤดูหนาวcrop overwintering
พืชปรับปรุงดินsoil reclamation plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชพรรณvegetation
พืชฤดูเดียวannuals
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชสวนล้มลุกgarden annuals
พืชสําหรับปลูกplantation crops
พืชหลายฤดูperennials
พืชให้พลังงานenergy crops
พืชให้เมล็ดseed crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
ฟักทองฤดูร้อนsummer squash
ฟักทองฤดูหนาวwinter squashes
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
ระยะเยาว์วัยของพืชjuvenile forms in plants
รังไข่ของพืชplant ovaries; gynoecium
ฤดูseason;
ฤดูที่มีใบไม้ร่วงfall; autumn
ฤดูที่มีฝนตกrainy season; wet season
ฤดูที่มีอากาศชื้นwet season; humid season
ฤดูที่มีอากาศเย็นcold season
ฤดูที่มีอากาศร้อนhot season; warm season
ฤดูใบไม้ผลิspringtime; spring
ฤดูใบไม้ร่วงautumn; fall
ฤดูผสมพันธุ์breeding seasons
ฤดูฝนwet season; rainy season; humid season
ฤดูร้อนsummertime; summer; hot season
ฤดูแล้งdry season
ฤดูหนาวwintertide; cold season; winter; wintertime
ฤดูอบอุ่นwarm season
วัชพืชฤดูเดียวannual weeds
วัชพืชหลายฤดูperennial weeds
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สงครามฤดูหนาวWinter War
สมรรถนะของพืชcrop performance

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกันPlanting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่One crop grown alone in pure stands
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีAnnual plants
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่งFlowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathological calcification
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
พันธุกรรมทั้งหมดและข้อมูลพันธุกรรมซึ่งถูกควบคุมโดยการสืบพันธุ์ของประชากรสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์, สําหรับสถานที่รวบรวมใช้The sum total of all genes and genetic information possessed by a given reproducing animal, plant or microbe population; for collection points of material use
การถอนต้นพืชเพื่อลดจํานวนประชากรRemoval of plants to reduce crowding
ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิตCharacteristics of a plant or animal affecting yield
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 0.881 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.