Translations into English:

  • winter crops   

Similar phrases in dictionary Thai English. (72)

กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
กากเมล็ดพืชน้ํามันoilseed cakes
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทนต่อสภาพหนาวเย็นwinter hardiness
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การพักปศุสัตว์ในฤดูหนาวlivestock overwintering; inwintering
การพักสัตว์ในฤดูหนาวwintering
การใส่ปุ๋ยในฤดูเดียวannual application; annual dressings
การหนาวสั่นshivering
การอยู่ข้ามฤดูหนาวตามธรรมชาติnatural overwintering
ข้าวสาลีที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงwinter wheat
ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิspring wheat
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
บทเพลงสี่ฤดูThe Four Seasons
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลไม้เขตหนาวtemperate fruits
พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนsummer palace
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชจําพวกเบอร์รี่berry crops
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชที่อยู่ข้ามฤดูหนาวcrop overwintering
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชมีดอกflowering plants
พืชฤดูเดียวannuals
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชล้มลุกprostrate plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชหลายฤดูperennials
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
ฟักทองฤดูร้อนsummer squash
ฟักทองฤดูหนาวwinter squashes
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
ฤดู; season
ฤดูที่มีใบไม้ร่วงfall; autumn
ฤดูที่มีฝนตกrainy season; wet season
ฤดูที่มีอากาศชื้นwet season; humid season
ฤดูที่มีอากาศเย็นcold season
ฤดูที่มีอากาศร้อนwarm season; hot season
ฤดูใบไม้ผลิspringtime; spring
ฤดูใบไม้ร่วงfall
ฤดูผสมพันธุ์breeding seasons
ฤดูฝนwet season; humid season; rainy season
ฤดูร้อนsummer; hot season; summertime
ฤดูแล้งdry season
ฤดูหนาวwinter; wintertime; cold season; wintertide
ฤดูอบอุ่นwarm season

Example sentences with "พืชฤดูหนาว", translation memory

add example
การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกันPlanting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่One crop grown alone in pure stands
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีAnnual plants
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่งFlowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathological calcification
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
พันธุกรรมทั้งหมดและข้อมูลพันธุกรรมซึ่งถูกควบคุมโดยการสืบพันธุ์ของประชากรสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์, สําหรับสถานที่รวบรวมใช้The sum total of all genes and genetic information possessed by a given reproducing animal, plant or microbe population; for collection points of material use
การถอนต้นพืชเพื่อลดจํานวนประชากรRemoval of plants to reduce crowding
ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิตCharacteristics of a plant or animal affecting yield
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "พืชฤดูหนาว".Found in 0.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.